«Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal»

Про матеріал
 • Тема «Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal»

Мета і задачі:

 • Перевірити знання теорії по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ”.
 • Навчити вирішувати задачі по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ”.
 • Активізувати знання по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ” для рішення задач по данній темі.
Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

1. Які числа відносяться до типу Integer Real 2. Виправ помилки в програмі Program 2 pr; Var b,s: real; Begin Writeln ('Уведіть числа b і с') Readln( b,c); A=b+c; Write ln ( 'a=',a); End. 3. Запиши мовою програмування математичний вираз х2+2 ху-в2 4. Переведіть запис із мови програмування Паскаль на математичну мову Sqrt(x)*3 - (a+2)/b

Номер слайду 2

Program ; Var a,b,c,x,y: real; Begin Writeln (‘Введите числа a, b и с’) Readln( a,b,c); D:=sqr(b)-4*a*c; x:=(-b+sqrt(d))-2*a; y:=(-b-sqrt(d))-2*a; Write ln ( ‘x=’,x, ‘у=’,y); End.

Номер слайду 3

Розробка алгоритмів з розгалуженням у середовищі програмування Turbo Pascal Тема уроку:

Номер слайду 4

дозволяють вибирати ті чи інші частини програми в залежності від умови Z:= X Z:= Y X>Y

Номер слайду 5

If < умова > then < оператор 1 > else < оператор 2 >; Program My2; Var x,y: integer; Begin Writeln (‘ Введіть два числа’) Readln( х, у); If x>y Then Writeln(x) else Writeln(y); End. Що з’являється на екрані монітора після виконання даної програми? Підкресліть умовуний оператор?

Номер слайду 6

Program My3; var x, y: real; Begin writeln (‘Введіть х і у’); readln (x,y); If abs(x) >abs(y) Then x:=x/5; Write(‘x=‘, x, ‘y=‘, y); end. If <умова> then <оператор 1> ; Нехай дано два числа. Якщо перше число більше другого, то необхідно перше зменшити в п’ять разів. Інакше число залишити без зміни.

Номер слайду 7

у якого значення змінної с обчислюється за формулою : a+b, якщо а –непарне a*b, якщо а –парне. If a mod 2 =0 then Write (‘Число непарне’) else write (‘Число парне’); Program My4; var a, y: integer; Begin writeln (‘введіть число а'); readln (a); If (a mod 2)=0 then Write (‘не парне') else write (‘парне'); end.

Номер слайду 8

Які вираховуються за формулою If a >3 then y:=sqr(x)+5 else y:=x- 8;

Номер слайду 9

Program ; Var a,b,c,x,y: real; Begin Writeln (‘Введіть коефіцієнти a, b і с’) Readln( a,b,c); D:=sqr(b)-4*a*c; If d>= 0 then begin x:=(-b+sqrt(d))-2*a; y:=(-b-sqrt(d))-2*a; Write ln ( ‘x=’,x, ‘у=’,y); end; Else write (‘Рівняння коренів не має’); End.

Номер слайду 10

Напишіть програму , яка б підраховувала суму тільки додатних чисел з трьох наданих чисел. Дано трьохзначне число. Напишіть програму яка б визначала чи є дане число “ПОЛІНДРОМОМ” (“ПЕРЕВЕРТНЕМ”)

Перегляд файлу

Тема «Організація  алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal»

Мета і задачі:

 • Перевірити знання теорії по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ”.
 • Навчити вирішувати задачі по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ”.
 • Активізувати знання по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ” для рішення задач по данній темі.

Хід заняття:

 • I. Організаційний момент (3 хвилини)
 • II. Перевірка домашнього завдання (7 хвилин)
 • III. Перевірка знання теорії по темі “Організація  алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pascal ” (7 хвилин)
 • IV. Рішення задач:
  а) фронтальна робота (8 хвилин),
  б) у парах  (9 хвилин)
 • V. Короткий розбір домашнього завдання на наступне заняття (3 хвилини)
 • VI. Підведення підсумків уроку (3 хвилини)

Організаційний момент.

Повторення теми минулого заняття по опорному конспекті по темі: “Організація алгоритмів  розгалуження мовою Turbo Pascal ” у формі усного опитування.

Опорний конспект по темі “Організація  алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pascal

Визначення. Розгалуження – це така форма організації дій алгоритму, при якій залежно від виконання або невиконання деякої умови відбувається або одна, або інша послідовність дій.

 


Блок – схема  розгалудження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У мові Turbo Pascal розгалуження організується за допомогою двох операторів: IF і CASE.

IF<умова> THEN<оператор1> [ELSE<оператор2>];

CASE <вираз - умова> OF

<до1>: <оператор 1>[;

<до2> : <оператор 2>;

………………………………

<k n > : <оператор n > ELSE <оператор> ]

END;

ДО1, ДО2,...,Кn - константа або діапазон значень.

А тепер згадайте, будь ласка, картину В. Васнєцова “Витязь на распутьи”. Давайте опишемо цю картину: сидить витязь на коні перед каменем, на якому висічені слова: “Праворуч підеш - коня втратиш, ліворуч підеш - життя втратиш”. Скажіть, з погляду алгоритмізації й програмування, що написано на камені? “мал. 1”. (Це розгалуження в повній формі: якщо витязь піде праворуч, але залишиться живий, якщо ліворуч  -  то загине)

Малюнок 1.

Перевірка домашнього завдання.

Два учні оформляють на дошці розв’язок домашніх задач

 1. Знайти мінімальне число із двох, що вводяться із клавіатури.
 2. Знайти максимальне число із трьох, що вводяться із клавіатури.

Поки  учні оформляють свої рішення, проводиться коротке опитування по теорії:

 • Що таке розгалуження?
 • Які види розгалуження бувають?
 • Як розгалуження реалізується мовою Turbo Pascal?
 • Як виглядають повна й коротка форми оператора IF?
 • Формат оператора CASE?

Після опитування перевірка  рішення домашніх задач, акцентується  увага  на використанні оператора IF . Далі перевірка теорії по темі “Організація алгоритмів  розгалуження мовою Turbo Pascal ”.

Перевірка  теорії по темі “Організація  алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pascal

Знання теорії по темі “Організація алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pascal ” перевіряються різними методами (різнорівневий підхід) залежно від здатностей учнів по предметі: слабким учням пропонується тест, інші учні пишуть перевірну роботу.

ТЕСТ:

Питання 1: Оператори  розгалуження застосовується в алгоритмах для:

а) виконання одних або інших дій залежно від виконання або невиконання деякої умови;

б) виконання одних або інших дій;

в) виконання деяких дій залежно від умови.

Питання 2: Розгалуження в алгоритмах застосовується в повній формі:

а) при невиконанні деякої умови потрібно зробити деякі дії;

б) при виконанні деякої умови потрібно зробити певні дії;

в) при виконанні деякої умови потрібно зробити одні дії, а при його невиконанні – інші дії.

Питання 3: Розгалуження в алгоритмах застосовується в короткій формі:

а) при виконанні деякої умови потрібно зробити деякі дії;

б) при виконанні деякої умови потрібно зробити одні дії, а при його невиконанні – ніяких;

в) при невиконанні деякої умови потрібно зробити якісь дії

Питання 4: Мовою Turbo Pascal розгалуження організується за допомогою операторів:

а) readln, writeln;

б) if, case;

в) присвоєння (:=), go to.

Питання 5: Оператор IF у повній формі записується так:

а) if <умова>then <оператор1> else <оператор 2>;

б) if <умова>then <оператор1>

if <умова>then <оператор 2>

if <умова>then <оператор 3>

……………………………………….

if <умова>then <оператор n> else <оператор n+1>;

в) if <умова>then <оператор1>.

ПЕРЕВІРНА РОБОТА.

Варіант № 1.

Питання 1: Дайте поняття алгоритму, який має розгалуження.

Питання 2: Зобразіть блок-схему повної форми розгалуження алгоритму.

Питання 3: Напишіть формат оператора CASE.

Варіант № 2

Питання 1: Дайте поняття алгоритму, який має розгалуження.

Питання 2:  Зобразіть блок-схему неповної форми розгалуження алгоритму.

Питання 3: Напишіть формат оператора IF.

РОЗВ’ЯЗОК  ЗАДАЧ

A) Всім класом

Розв’яжемо  на дошці задачі, використовуючи картки “ Задачі по темі “Організація  алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pascal ”. Розв’яжемо задачі № 1,5.

(Картки видаються кожному учню).

Картка “Задачі по темі “Організація алгоритмів  розгалуження мовою Turbo Pascal

Задача № 1: Ввести число. Якщо воно невід’ємне, то відніміть від нього 50, у противному випадку додати до нього 100. (Написати програму, накреслити блок-схему).

Задача № 2: Ввести 2 числа. Якщо їхній добуток від’ємний, помножити його на -2 і вивести на екран, у противному випадку збільшити його в 1,5 рази й вивести на екран. (Написати програму, накреслити блок-схему).

Задача № 3: Ввести 2 числа. Відняти від більшого менше.

Задача № 4: Ввести число. Якщо воно парне, розділити його на 4, якщо непарне - помножити на 5.

Задача № 5: Ввести зріст людини. Вивести на екран “ВИСОКИЙ”, якщо його ріст перевищує 180 см., і “НЕ ДУЖЕ ВИСОКИЙ” у супротивному випадку.

Задача № 6: Скласти програму, що запитує вік людини й, якщо йому 18 років і більше, повідомляє “ Чудово. Ви вже можете водити автомобіль”, а в супротивному випадку - “ На жаль, водити автомобіль Вам зарано ”.

Задача № 7: Скласти програму обчислення значень функції для будь-якого х за бажанням користувача:

sin2 x + 2,  якщо x < 0

x   + √x2+ 1,  якщо x > 0

Задача № 8: У дитини Кузьми  вилізло вже s зубів, а в його баби Дусі залишилося w зуба. Задати за допомогою генератора випадкових чисел 2 цілі числа від 0 до 5 - значення для s і w. У кого зубів більше?

Задача № 9: Вовочка, аматор стріляти з рогатки, 7 разів попадав у міліцію. Увести із клавіатури ціле позитивне число - № влучення. Визначити результат: 4,6,7 – «Міліціонери вставляли нове скло», 2,5 – «Нове скло вставляв тато Вовочки», 1, 3 – «Скло не розбилося».

Задача № 10: Скласти програму, що запитує введення трьох значень температури й перевіряє, чи є серед них температура танення льоду?

Задача № 11: Вводяться три значення прискорення вільного падіння. Програма повинна перевірити,  чи є  серед них прискорення вільного падіння.

Задача № 12: Скласти програму, що запитує введення формул трьох кислот і перевіряє,  чи є  серед них формула сірчаної кислоти?

Задача № 13: Скласти програму, що запитує введення температури тіла людини й визначає, здоровий він або хворий          (  здоровий   при 360 < t0 < 370)?

 Б) розв’язок  задач у парах.

Парна робота за комп'ютером по картках - завданням.

Картки-Завдання:

Введіть число. Якщо воно ціле, то розділить його на 2, якщо ж ні то помножте його на 10

Введіть число. Якщо його модуль більше 7, то помножте його на 1,5, у супротивному випадку помножте його на 7

Введіть два числа. Якщо їх сума більше 100, то надрукуйте слово «БАГАТО», у суперечному випадку надрукуйте слово «МАЛО»

Введіть число. Якщо воно ділиться на 7 без остачі, то виведіть не екран слово «ДІЛИТЬСЯ», у супротивному випадку виведіть на екран слово «НЕ ДІЛИТЬСЯ»

Введіть два числа. Якщо їх середнє – арифметичне більше 10, то виведіть на екран слово «УРА!», в супротивному випадку виведіть на екран слово «КАРАУЛ!».

Введіть два номери квартир. Складіть програму,  яка б перевіряла, чи є серед введених номерів квартир номер вашої квартири.

Складіть програму, яка б запитувала введення двох значень температур і перевіряла, чи є серед них температура кипіння води.

Складіть програму, яка б запитувала введення двох чисел і перевіряла чи є серед низ число  π «Пі»

Короткий розбір домашнього завдання на наступне заняття.

Дома розв’яжіть дві задачі - № 2 і № 8. Для задачі № 8 іде пояснення поняття генератора випадкових чисел і його використання при розв’язку даної задачі.

Підведення підсумків заняття.

Розбираємо питання учнів. Оцінка робіт учнів коментується, пояснюються допущені оцінки.

 

zip
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Розробки уроків
Інкл
До підручника
Інформатика (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики) 9 клас (Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.)
Додано
26 листопада 2018
Переглядів
321
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку