15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Особливості французького елементу в словнику англійської мови

Про матеріал

Додатковий матеріал - презентація до захисту роботи МАН з англійської мови на тему "Особливості французького елементу в словнику англійської мови".Це дослідження було цікавим для учня при вивченні двох іноземних мов.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вступ Роботу виконав Резнік Артем

Номер слайду 2

Робота побудована у відповідності з цілями, які я перед собою ставлю: Розглянути найважливіші джерела і шляхи проникнення запозичень в англійську мову. 2. Визначити роль і місце французького елементу в словниковому складі англійської мови. 3. Розглянути особливості запозичення слів на основі етимологічного аналізу. Французькі запозичення в англійській мові як результат мовних контактів У сучасній лінгвістиці остаточно не вирішене питання щодо самого терміна "мовний контакт", а також щодо його зв'язку із запозиченнями. З огляду на таку постановку питання, варто відзначити, що причини запозичень як результат мовних контактів різних мов ще й досі ґрунтовно не висвітлені. Вивчення французьких запозичень в англійській мові є актуальним у сучасній лінгвістиці, що підтверджується численними дослідженнями. Процес запозичення відбувається переважно внаслідок політичних та мовно-культурних контактів соціумів. Англійська мова за всю історію свого розвитку запозичила велику кількість слів із різних мов, але найбільша частка запозичень припадає на французьку мову, оскільки протягом своєї історії Англія тісно контактувала із Францією. На думку М. П. Кочергана, в сучасній англійській мові до 60% слів французького походження. Мовний контакт - це мовне спілкування між двома мовними колективами. Мовний контакт може відбуватися між трьома та більше мовними колективами. Але лінгвістичні описи багатомовних контактів переважно зводяться до опису контакту між двома мовами

Номер слайду 3

Історія мови розкриває усі процеси, які відбувалися на різних етапах її існування. Причини змін, які закладені в самій мові, називають лінгвістичними (або інтерлінгвистичними). А фактори, які пов'язані з історією народу, загальним розвитком людського суспільства, екстралінгвістичними. Ці два поняття та дві сторони історії мови постійно стикаються.

Номер слайду 4

Класифікація запозичень. Існуючі в словниковому складі мови запозичені слова можна класифікувати: -по джерелу запозичення; -по тому, який аспект слова запозичений ; -по ступеню асиміляції. По джерелу і епосі запозичення в словниковому складі англійської мови розрізняють: Особливості французього елементу в словнику сучасної англійської мови Особливості французького елементу в словнику сучасної англійської мови Розглянуто періоди найістотнішого французького впливу на формування і розвиток англійської мови; наведено статистичні дані, що дають змогу у достатньому ступені ознайомитись із запозиченнями, що збагатили словниковий склад англійської мови; досліджено процес асиміляції французького елементу в англійській мові та здійснено аналіз джерел та публікацій за досліджуваною темою. Актуальність теми Hаявність в сучасній англійській мові значної кількості французьких запозичень пояснює ту велику роль, яку вони відіграли у збагаченні словникового складу і в становленні лексичних норм англійської мови, оскільки запозичення дозволяють мові економити свої власні можливості номінації, і сприяють подальшому розвитку словотворення. Ґрунтовне ж вивчення історії мови, її витоків та особливостей становлення озброюють мовознавця вартим поваги багажем знань, розумінням мислення народу, мова якого вивчається, та відчуттям мови вже зовсім на іншому рівні. Аналіз досліджень Взаємозв’язок між англійською та французькою мовами становить одне з важливих питань історії англійської мови. Костюченко Ю.П. у своїй роботі зазначала: „Вплив однієї мови на іншу може відчуватися перш за все в запозиченнях іншомовних слів, що дійсно мало місце в історії англійської мови.” А також протікала думка, що „для більшості мов період утворення загальнонаціональної мови збігається із переходом від старого стану мови до нового; мова нового періоду, звичайно, не відрізняється або мало відрізняється від сучасної щодо граматичної будови” [1, с.190-191]. Так, знання історії англійського народу та місце Франції в цій історії перетікають у дослідження сучасного стану англійського словника та мови.

Номер слайду 5

1. Кельтські запозичення. 2. Латинські запозичення перших століть нашої ери 3. Латинські запозичення VI – VII ст., тобто епохи введення християнства в Англії 4. Скандинавські запозичення епохи скандинавських набігів (VIII – IX ст. ст.) 5. Старі французькі запозичення (XII – XV ст.), обумовлені нормандським завоюванням. 6. Латинські запозичення XV – XVI ст. ст., т. е. пов'язані з епохою Відродження 7. Нові французькі запозичення після XVI ст.. 8. Запозичення з грецької, італійської, голландської, польської, російської, німецької та інших мов, зумовлені економічними, політичними, культурними зв'язками з відповідними народами. 9.Запозичення з російської мови післяжовтневого періоду.

Номер слайду 6

Запозичення поділяються на: фонетичні; кальки (translation - loans); семантичні; запозичення словотворчих елементів.

Номер слайду 7

Кальками називаються запозичення у вигляді буквального перекладу іноземного слова або виразу, тобто точного відтворення його засобами приймаючої мови із збереженням морфологічної структури та мотивування.

Номер слайду 8

Французькі слова, на відміну від скандинавських, яскраво відображають становище, спосіб життя, діяльність та інтереси тих суспільних верств, які переважно користувалися французькою мовою: action –дія (середньо-англ. accioun – `дія, звинувачення`: старофранцузької accioun); agreeable – `приємний, приголосний` (сер-англ. agreable: з старофр. agreable); beauty – `краса` (пор.-англ. beautee: з старофр. beate); carpenter – тесляр (carpenter: з старофр. carpentier); duke – герцог (duk: з старофр. duc)

Номер слайду 9

Вплив французької мови на англійську був досить значним і в Новоанглійський період . А. Бо та Т. Кейбл цей період називають періодом сучасної англійської мови (1500р. - до наших днів). У 16 столітті цей вплив був менш помітним, оскільки перевагу в цей час віддавали латинській мові. У цей період найважливіші французькі запозичення можна віднести до військової та морської справи:  trophy, pioneer, jacquerie, brigantine,  pilot, sally, colonel, corsair,volley, cartridge, ren-dez-vous. 

Номер слайду 10

Деякі французькі запозичення, які потрапили до англійської мови, пов'язані з торгівлею: livre, indigo, gauze,  vase, portmanteau" . Також ряд французьких слів потрапили в англійську мову з області мистецтва, світського та суспільного життя.

Номер слайду 11

Ще одним прикладом може слугувати французький вираз nouvelle cuisine, запозичений англійською мовою в 70-х роках ХХ ст. Nouvelle cuisine - стиль приготування здорової їжі, який створила група французьких шеф-кухарів. У словнику сучасної англійської мови подається таке значення цього виразу: "a style of cooking from France where simple and healthy food is served in an attractive way, usually in  small amounts on a big plate / французький стиль приготування їжі, в якому проста та здорова їжа красиво оформлюється та подається на великій тарілці у малій кількості"

Номер слайду 12

Ще одним прикладом вищезгаданого типу запозичення може слугувати слово genre, яке потрапило з французької мови до англійської у ХVІІІ ст. Це слово додалося до вже існуючих в англійській мові слів kind-'сорт, різновид', sort-'рід, вид, сорт' type-'тип, рід, клас', variety-'вид, різновид'. Але слово genre набуло в англійській мові дещо іншого значення і стало означати 'жанр'.

Номер слайду 13

Серед загальновживаних слів, витіснених французькими, були bleo - colour, dе man - judge, eam - uncle, flitan - contend, here - army, leod (українське „люд”) - people, sib - peace. У той же час в англійській мові закріпилася значна кількість французьких словотворчих засобів, особливо префіксів (dis-, des- en-, em-, mis-, re-, sub-) і суфіксів (-able, -age, -al, -ance, -ence,- ard, - ess, - et, -let, -ish, - ment, - our, - ry).

Номер слайду 14

Суфікс –ess, який є ознакою іменників жіночого роду, потрапив в англійську мову з такими словами: princess, baroness. Приєднавши його до англійських коренів, отримали – goddess, murderess.

Номер слайду 15

Префікси – dis, -dйs з негативним значенням потрапили в англійську мову з французькими словами disappoint, disdain, dйshabillй,

Номер слайду 16

Суфікс -able, витягнутий з таких запозичень, як acceptable -прийнятний при accept - приймати; суфікс -  ence - з difference, excellence, evidence, violence

Номер слайду 17

Дублетами називають два або кілька слів, які мають спільний корінь і спільне походження, але деякі, розвиваючись різними шляхами, отримують кілька різних звукових оформлень і значень: dinner- обід, remainder – залишок, supper- вечеря. Французьке слово marcher - ходити дає march - марширувати, термін спочатку військовий.

Номер слайду 18

Французька художня література  справила чималий внесок у фразеологічний фонд сучасної англійської мови. Аppetite comes with eating ,Buridan's ass , For smb. 'S fair eyes (Або for the fair eyes of smb.) , Let us return to our muttons  To pull smb. 'S (або the) chestnuts out of the fire (for smb.) - ,

Номер слайду 19

У сучасному американському варіанті англійської мови існують також фразеологічні одиниці, що акумулювали до свого складу французькі слова, які в англійській мові не вживаються окремо, наприклад: in lieu of something – «замість чогось»; to bid adieu to someone – «прощатися з кимось».

Номер слайду 20

Джерела Практичною стороною нашої роботи було опрацювання веб-сайтів, робота із словниками Мюллера, Великого Англійського словника, Подвезько-Англо-український словника.Ми працювали по різним тематикам:торгова тематика,військова,мистецвто,література,культура, де зробили свій практичний словник, який ми подаємо до вашої уваги.

Номер слайду 21

Висновок Отже, англійська мова запозичувала слова з інших мов, незалежно від подій або становища в країні. Багато слів прийшли із минулих століть, але й зараз запозичення продовжують з’являютися в словниках англійської мови. Вони відображають сучасний стан розвитку англійської мови і активно використовуються в повсякденному житті.

ppt
Додано
26 червня 2018
Переглядів
861
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку