23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

П.: "Організація наукових досліджень"

Про матеріал
У презентації міститься інформація на тему "Організація наукових досліджень". Все чітко сформульовано та описано.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬВиконала: студентка 5 курсу, групи ОПН-19-1м, Березова В. В.1

Номер слайду 2

2

Номер слайду 3

3 Етапи виконання науково-дослідних робітформулювання теми;формулювання мети і завдань дослідження (літературний огляд, зіставлення і критика проблемної інформації);теоретичні дослідження (формулювання гіпотези, теоретичний аналіз);експериментальні дослідження (розробка мети і завдань експерименту, планування, засоби вимірювання, дослідна установка, проведення експериментів, опрацювання результатів);аналіз і оформлення результатів наукових досліджень (загальний аналіз теоретичних і експериментальних досліджень, зіставлення їх результатів, аналіз розходжень);упровадження і визначення економічного ефекту (розрахунок річного економічного ефекту, передача для впровадження у виробництво, авторський нагляд за впровадженням).

Номер слайду 4

4 Проблеми - складне наукове завдання, яке охоплює значну кількість дослідження і має перспективне значення. Проблеми виникають тоді, коли на практиці виникають труднощі або перешкоди, які наражаються на неможливість досягнення цілей. Після обгрутнування проблеми, її структури визначаються теми НД, кожна з яких повинна бути актуальною, мати наукову новизну, тобто вносити певний вклад в науку, бути економіно уфуктивнною для народного господарства, тому вибір теми має грунтуватись на спеціальних техніко-економічних розрахунках.

Номер слайду 5

5 Вибір проблем, тем здійснюється в декілька етапів. І етап – формування проблеми. На основі протиріч напряму, що вивчається, формулюють основне питання - проблему, і в загальних рисах визначають очікуваний результат. ІІ етап – розробка структури проблеми. Виокремлюють теми, підтеми, питання. З кожної теми визначають орієнтовний напрям досліджень. ІІІ етап – окреслюють актуальність тем, її цінність на даному етапі для науки, виробництва. По кожній темі проводять дискусію, визначають протиріччя тощо.

Номер слайду 6

6 Наукова новизна досліджень – це оцінка результатів досліджень, що характеризує виявлення раніше невідомих властивостей, явищ, закономірностей, зв’язків, співвідношень або отримання раніш невідомих методів, схем, форм, параметрів, процесів. Новими науковими результатами вважають: абсолютно нові наукові знання; наукові знання що були удосконалені; наукові знання, що доповнюють існуючі. Важливі результати наукового дослідження формулюються у вигляді висновків. Висновки - це короткий виклад отриманих наукових результатів. Вони формулюються за суттю поставленої наукової проблеми. Висновки є формою синтезу накопиченої у процесі дослідження наукової інформації, у яких містяться знання, які є новими стосовно вихідних. Цей синтез є послідовним, логічно побудованим викладенням отриманих результатів.

Номер слайду 7

7 У процесі пошуку досліднику доведеться мати справу з матеріалами чотирьох типів, а саме: 1) матеріали, стосовно яких, незважаючи на близькість їхньої анотації до вибраної дослідником наукової теми, при знайомстві з їхнім змістом з’ясовується, що до цієї теми вони відношення не мають; 2) матеріали, знайомство з якими допомагає краще усвідомити суть об’єкта чи методу наукового дослідження за вибраною темою; 3) матеріали, з яких можна взяти передумови для подальших власних досліджень, тобто це «плечі», на які ви встаєте, щоб бачити далі; 4) матеріали, в яких викладено результати дослідження, виконаного іншим дослідником за цією ж науковою темою або темою, близькою до неї за об’єктом дослідження і поставленою метою.

Номер слайду 8

8 Завершальною фазою інформаційного пошуку за вибраною темою наукового дослідження і визначеною його метою є обґрунтування доцільності проведення цього дослідження та формулювання наукових задач, в результаті розв’язання яких поставлена мета буде досягнута.

Номер слайду 9

9 Заключним етапом оформлення наукового звіту є складання переліку використаних при дослідженні літературних джерел. Цей перелік оформляється на окремій сторінці і має тематичний заголовок: «Список використаної літератури». Літературні джерела в списку розташовують в алфавітному порядку прізвищ авторів і перших слів заголовку твору. Авторів з однаковим прізвищем розташовують за алфавітом їх ініціалів, а праці одного автора розташовують за алфавітом перших слів заголовку.

Номер слайду 10

10 Підсумком процесу науково-дослідницької діяльності учня є виконана і належним чином оформлена науково-дослідницька робота. Це документ, що містить вичерпні систематизовані відомості про дослідження. При його складанні слід дотримуватись таких вимог, як: чіткість; логічна послідовність викладу матеріалу; переконливість аргументації; чіткість формулювань, що виключає можливість неоднозначного тлумачення; конкретність викладу результатів роботи; обґрунтованість рекомендацій і пропозицій.

Номер слайду 11

11 Наукова робота за змістом і формою повинна мати науковий характер. Це значить, що вона має містити у собі: новизну ; актуальність; оригінальність; самостійність. У роботі мають бути чітко відображені: тема дослідження; мета; завдання; методики; сутність; результати; висновки; рекомендації.

Номер слайду 12

12 Особливості співвідношення розділів у кваліфікаційній роботі. Основна частина повинна містити три розділи, кожний із яких не менше двох підрозділів. Зміст розділів повинен точно відповідати темі роботи, її меті та завданням. Кожен розділ основної частини завершують висновками у вигляді стислого викладу одержаних результатів дослідження (до однієї сторінки). Орієнтовний обсяг основної частини бакалаврської роботи – 40-50 сторінок друкованого тексту, магістерської роботи за освітньо-професійними програмами – 50-60, а за освітньо-науковими програмами – 60-70 сторінок. Рекомендоване співвідношення обсягу окремих розділів: перший розділ становить 30 % загального обсягу основної частини; другий – 40 %; третій – 30 %.

Номер слайду 13

13 Висновки повинні займати приблизно 3-5 сторінок і бувають двох видів – висновки до розділів і загальні висновки. Висновки до розділів можуть містити пронумероване викладення результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі. Загальні висновки мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором дипломної роботи особисто в ході дослідження, а також обгрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній галузі (посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин не допускаються).

Номер слайду 14

14 Науковий стиль української мови має свої особливості. Його основна функція - інформативна (повідомлення, пояснення, з’ясування, обґрунтування, класифікація понять, систематизація знань, аргументований доказ); завдання - передавання інформації. Особливості наукового тексту:1) науковий текст обов’язково висуває гіпотези, орієнтує на нове знання, орієнтований на досягнення дослідницької мети та завдань; 2) він має раціональний характер, складається із суджень, умовиводів,;3) широке використання понятійного, категоріального апарату науки;4) текст не грунтується на образі, не активізує почуттєвий світ його читача, а орієнтований на сферу раціонального мислення;5) його призначення не в тому, щоб змусити повірити, а в тому, щоб довести, обгрунтувати, аргументувати істину.

Номер слайду 15

15 Реферування – процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, що полягає в аналізі первинного документу, знаходженні найвагоміших у змістовому відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, результатів, висновків). Як анотування, так і реферування має на меті скорочення фізичного обсягу первинного документу при збереженні його основного смислового змісту. Це складний процес, що вимагає застосування не тільки власних розумових здібностей, а й певного часу. Як правило, той, хто береться за реферування, повинен бути хоча б частково обізнаним у тій ділянці знань, до якої належить первинний документ.

Номер слайду 16

16 Поняття «авторське право» виділяють в об´єктивному і суб´єктивному розумінні. В об´єктивному розумінні авторське право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів науки, літератури та мистецтва. У суб´єктивному розумінні авторське право - це сукупність прав, які належать автору або його правонаступникам у зв´язку зі створенням і використанням твору літератури, науки і мистецтва.

Номер слайду 17

17 ДЯКУЮ ЗАУВАГУ!!! 

pptx
Додано
4 травня 2020
Переглядів
334
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку