1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Педагогічна рада "Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школярів"

Про матеріал

Форма проведення педагогічної ради "Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школярів" - квест, цікава пізнавальна гра,

яка сприяє підвищенню професійної компетентності вчителя для впровадження основних положень Концепції Нової української школи; визначенню перспективи роботи педагогічного колективу з формування в учнів ключових компетентностей.

Перегляд файлу

Тема. Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школярів

Мета: підвищення професійної компетентності вчителя для впровадження основних положень Концепції Нової української школи; визначення перспективи роботи педагогічного колективу з формування в учнів ключових компетентностей

Форма проведення: квест

Обладнання: маршрутні листи, листи зворотного зв’язку, презентаційні матеріали для станцій

Очікуваний результат: підвищення рівня інформованості вчителів щодо проблеми обговорення; мотивація педколективу до позицій високого рівня професійної майстерності; розвиток та зростання професійної  компетентності кожного вчителя для реалізації основних положень Концепції Нової української школ.

 

Хід педради

 

Ключові компетентності й наскрізні вміння створюють «канву»,  яка є основою для успішної самореалізації учня – як особистості, громадянина і фахівця.

                                                        Концепція Нової української школи

 

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

                                                                             Концепція Нової української школи

 

Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

                                                               Концепція Нової української школи

 

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

                                                                   Концепція Нової української школи

 

Спостереження, навчання та практика є основними складовими компетентностей. Доказом справжньої компетентності є кінцевий результат.

                                                            Л. Рон Хаббард «Дорога до щастя»

 

Вступне слово директора школи.

У Концепція Нової української школи сказано так: «Сьогодні у нас є дві проблеми в навчанні. Перша – це перевантаженість предметами. Однозначно такого обсягу не може бути. І друга проблема – те, що ми даємо суто навчальний матеріал. Випускник нашої української школи не вміє застосувати набуті знання в житті. Він, як фарширована риба. Нібито і риба, але не плаває». Отже, метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Випускник нової школи – особистість, патріот, інноватор. Нові освітні стандарти ґрунтуються на рекомендаціях європейського парламенту та ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя.

Наш педагогічний колектив другий рік працює над методичною темою: «Підвищення якості освіти та її результативності шляхом формування ключових і предметних компетентностей учнів».  Тому не дивно, що темою сьогоднішньої педагогічної ради є «Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школярів».

Наші діти вчать багато теорії. Вивчають 10 років математику, а запитати випускника, скільки треба шпалер на оцю кімнату, більшість матимуть труднощі з обрахунками. Зміст освіти та її методика мають бути наближені до практики. Менше теорії, а більше практичного застосування в житті. Якщо ви подивитесь на клас, під час уроку 20% учнів активно працюють, ще 30% за цим активно спостерігають, але не виявляють активності, ще 30% спостерігають пасивно, а ще 20 % – майже бездіяльні. Виходить так, що вчитель 45 хвилин активно веде урок, а діти – просто спостерігачі. Це треба змінити. Якщо б ці 45 хвилин кожна дитина була в активному пошуку, то ефективність уроку була б набагато вищою. Тому постать вчителя є надзвичайно важливою. Учитель повинен не просто провести урок – 45 хвилин, а реалізувати його разом з учнями.

Тому сьогодні ми будемо не просто байдужими спостерігачами на педагогічній раді, а будемо її активними учасниками. Адже форма проведення педради – квест. Якщо ви втомилися від повсякденних буднів, робочих днів, хочеться нових емоцій, вражень, ласкаво просимо в реальну гру квест. Це захоплива, цікава, нестандартна гра, яка подарує купу позитивних емоцій, і можливо розкриє ваші приховані таланти. Основні функції гри – це рішення головоломок і різних завдань, що вимагають від гравця розумових зусиль, аналізу, швидкості прийняття рішень, і швидких дій у відповідь. Тож бажаємо  усім успіху!

Слово заступника директора з навчально-виховної роботи.

Як ви вже здогадалися, мова сьогодні піде про 10 ключових компетентностей, які вчитель формує на кожному уроці.

Трішечки теорії, а потім практика. За допомогою гри «Пізнай компетентність за описом» пригадаємо 10 ключових компетентностей.

Гра «Пізнай компетентність за описом»

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

Уміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях.

Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

Інформаційно-цифрова компетентність

Упевнене та водночас критичне застосування інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, нави-чки безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

Уміння вчитися впродовж життя.

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Спілкування іноземними мовами.

Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

Математична компетентність.

Культура логічного і алгоритмічного мислення. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних зав- дань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем

Ініціативність і підприємливість.

Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Вміння раціонально вести себе як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо.

Загальнокультурна компетентність.

Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. •

Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середо- вища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Соціальна та громадянська компетентності.

Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття.

 

Кожен із присутніх, реєструючись, одержав кольоровий  кораблик. Колір відповідає кольору вашої команди. Тож зараз вам потрібно буде об’єднатися

в команди-групи, обрати капітана, дати назву своїй команді та скласти слоган, який би відображав тему педагогічної ради. На все про все у вас є 5 хвилин.

 Команди об’єднуються, звітують про обрану назву та слоган.

 Капітани одержують маршрутні листи, команди вирушають за вказаним маршрутом. Після виконання усіх завдань команди мають повернутися у вихідну точку.

Станції:

  1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами.
  2. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Екологічна грамотність і здорове життя.
  3. Соціальна та громадянська компетентності. Загальнокультурна компетентність.
  4. Математична компетентність. Ініціативність і підприємливість.
  5. Уміння вчитися впродовж життя.
  6. Інформаційно-цифрова компетентність.

 

Слово заступника директора з навчально-виховної роботи

Сьогодні кожен із вас побував учнем, одержав певний досвід, якісь враження. Разом із кольоровим квадратом ви одержали парус. На дошці у нас є корабель, який може вийти з пристані лише натягнувши паруси, тож напишіть ваші враження від педагогічної ради. І від ваших вражень наш корабель зможе вийти у відкрите море змін в освіті.

Обмін враженнями

 

 

Слово директора школи.

Завершити засідання педради хочемо притчею про Майстра, епіграфом до якої є такі слова: « Кожний, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами й може привести до успіху – справжній Майстер…»

Притча

 Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка – хто краще за всіх грає. Кожний інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. Що більше старався кожен із них, то незрозумілішою й потворнішою виходила мелодія. Але з’явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: « Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожний прислухається до іншого, і ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, у якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки й величність контрабаса.

 Інструменти грали, стежачи за помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів у єдине ціле.

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об’єднані однією метою й спрямовані єдиною волею в єдиному пориві…

Такими Майстрами, шановні вчителі, є Ви, а інструментами – Ваші учні. Ми з Вами, хочемо того чи ні, є вчителями нового століття і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю й задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь учні й вчителі, досягло гармонії. Хороші вчителі створюють хороших учнів, і в майбутньому, я вірю, учні нашої школи стануть цілісними особистостями, патріотами з активною життєвою позицією, інноваторами, здатними змінювати навколишній світ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішення засідання педагогічної ради

1. Учителям-предметникам:

1) Опрацювати вимоги державних програм щодо формування ключових компетентностей учнів з навчальних дисциплін.

                                                                                                                 До 30.11.2017

2) Упроваджувати в освітній процес продуктивні, інтегровані методи навчання з метою розвитку в учнів ключових компетентностей.

                                                                       Протягом 2017/2018 навчального року

3) Створювати педагогічні ситуації спілкування на уроках для розвитку ініціативи та самостійності, критичного мислення.

                                                                      Протягом 2017/2018 навчального року

2. Керівникам методичних об’єднань скласти методико-інформаційний буклет «Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школярів».

                                                                                                           До 30.11.2017

3. Практичному психологу Ярошенко Л.О. здійснювати діагностичну та корекційну роботу з формування ключових компетентностей учнів.

                                                                       Протягом 2017/2018 навчального року

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
29 березня 2018
Переглядів
17284
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку