Персональний сайт вчителя – ефективний інструмент для формування та розвитку інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу

Про матеріал

Використання інноваційних технологій у сучасному суспільстві стає необхідним практично в будь-якій сфері діяльності людини, а особливо в науці, освіті, виробництві. Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства та ставить перед освітою завдання щодо опанування та володіння сучасними засобами та технологіями як у процесі навчання, так і в подальшому житті. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як важливий навчальний ресурс. Впровадження ІКТ у навчальний процес дозволяє успішно розв'язувати складні педагогічні завдання, застосовувати в роботі проблемно-орієнтоване навчання в індивідуальному ритмі кожного учня, здійснювати контроль успішності новими інтерактивними методами, забезпечувати розвиток комунікативних, творчих знань, потреб у самоосвіті.

Перегляд файлу

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО

 

 

 

ВИПУСКНА РОБОТА

 

Персональний сайт вчителя – ефективний інструмент для формування та розвитку інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу

 

 

 

 

Група: «вчителі інформатики»

24.09-05.10

П.І.Б.:  Трейтяк Олександр Віталійович

Місце роботи: Трисвятськослобідська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чернігівського району

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник:

Сукан Андрій Петрович, старший викладач

 

АНОТАЦІЯ

Використання інноваційних технологій у сучасному суспільстві стає необхідним практично в будь-якій сфері діяльності людини, а особливо в науці, освіті, виробництві. Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства та ставить перед освітою завдання щодо опанування та володіння сучасними засобами та технологіями як у процесі навчання, так і в подальшому житті. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як важливий навчальний ресурс. Впровадження ІКТ у навчальний процес дозволяє успішно розв’язувати складні педагогічні завдання, застосовувати в роботі проблемно-орієнтоване навчання в індивідуальному ритмі кожного учня, здійснювати контроль успішності новими інтерактивними методами, забезпечувати розвиток комунікативних, творчих знань, потреб у самоосвіті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ І. Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі…………………………………………………………..7

РОЗДІЛ ІІ.  Персональний сайт – це ефективний інструмент сучасного вчителя інформатики……………………………………………………………………………..10

РОЗДІЛ ІІІ. Технологічний аспект проекту……………………………………………14

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………..20

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….……………………………………………22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Серед шкільних предметів саме інформатика є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Проведення уроків інформатики при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями  не тільки глибоких та міцних знань, а й розвиває інтелектуальні та творчі здібності кожного учня. Використання ІКТ надає широкі можливості для підвищення якості навчального процесу, наочності навчання, рівня засвоєння знань[1]. Система освіти в Україні за два останніх десятиліття пережила великі зміни. У Законі про освіту вказується, що його зміст і спрямованість є одним з найбільш істотних факторів суспільного розвитку, які забезпечують створення умов для самореалізації особистості в нових соціальних умовах життя [2].  Використання ресурсів та можливостей мультимедійного уроку інформатики дозволяє перетворити кожен урок на цікаве та захоплююче відкриття.

Проте існуючі програмні засобів з інформатики навчального призначення мають ряд недоліків і не задовольняють усіх потреб вчителів і учнів. Більшість існуючих засобів не адаптовані до використання в умовах школи, не відповідають чинній програмі як за обсягом, так і за структурою, є ілюстрованими підручниками, енциклопедіями, довідниками, тобто за дидактичним призначенням є тільки допоміжними. Усунути ці недоліки можна шляхом створення власних мультимедійних продуктів, що дозволяють організувати самостійну роботу учнів з вивчення розділів теми, а також для випереджаючого навчання. Для успішної роботи вчителю треба не тільки самому активно використовувати сучасні інформаційні технології, але й забезпечити їх активне використання їх учнями.

Розроблені ресурси необхідно згрупувати і розмістити в легкодоступному місці. Таким місцем може стати персональний сайт учителя. Створення персонального сайту вчителя-предметника дозволяє трансформувати існуючу класно-урочну систему і перейти від групового до індивідуального особистісно-орієнтованого навчання, краще організувати навчально-виховну діяльність на уроці, підвищить пізнавальну активність і навчальні досягнення учнів. Саме тому створення та використання персонального Інтернет-сайту є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя. Для педагога створення свого персонального сайту може стати поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-інструментів та застосунків, можливостей мережі Інтернет[3].

Створення персонального сайту мало на меті підвищення пізнавальної активності учнів і, як наслідок, підвищення ефективності навчання. Основною цільовою групою є учні певного класу чи школи. Також новий ресурс може бути корисним вчителям інформатики та усім педагогам, які цікавляться новими інформаційними технологіями.

Для досягнення заявленої мети я поставив перед собою та вирішив такі завдання:

 • Створити персональний сайт вчителя інформатики.
 • Представити матеріали, актуальні як для учнів так і для вчителів.
 • Оформити інформацію у вигляді, максимально зручному для сприйняття.
 • Зробити розміщену на сайті інформацію особистісно забарвленою, авторською.

Створений персональний сайт вчителя інформатики http://radsloboda.blogspot.com/ містить необхідну інформацію з предмету для ефективного опрацювання учнями навчального матеріалу та може бути використаний вчителями для підготовки та проведення уроків інформатики в 5-11 класах. Саме застосування інформаційних технологій дозволяє вивести сучасний урок інформатики на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання шляхом використання нових привабливих форм подання навчальної інформації, залучає учнів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та нетрадиційності викладання нового матеріалу.

Основна мета цього ресурсу - допомогти учням успішно підготуватися до уроків, контрольних робіт, конкурсів, олімпіад. Новизна ресурсу полягає у комплексному застосуванні різних можливих та ефективних форм роботи на уроці.

На сторінках сайту розміщено додаткові матеріали з інформатики, посилання на цифрові освітні ресурси, відеоматеріали, інтерактивні презентації, конвертовані у флеш-ролики, результати роботи учнів над спільними навчальними проектами у вигляді учнівських презентацій. Різноманітні завдання дозволяють учням засвоїти програму у випадку пропусків уроків, а велика кількість тренувальних інтерактивних вправ дозволяє ретельно відпрацювати навчальний матеріал.

Сайт «Інформатика»   http://radsloboda.blogspot.com/  було створено відносно недавно, перші матеріали на сайті були опубліковані у 2014. У даний момент сайт постійно поповнюється новою інформацією та активно використовується мною у професійній діяльності.

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

Використання інформаційно - комунікаційних технологій відкриває для вчителя нові можливості у викладанні свого предмета та створення умов для підвищення ефективності навчання.

Традиційна класно-урочна система зорієнтована на передачу знання від учителя до учня. Використання ІКТ у навчально-виховному процесі дозволяє перейти до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів чи мережі Інтернет[4]. Змінюється роль вчителя, який від транслятора інформації стає організатором дослідницької діяльності учнів, допомагає їм зорієнтуватися в індивідуальному пошуку інформації та оцінити надійність різних інформаційних джерел.

На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки надати учням велику кількість готових, чітко відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності. Спостерігається підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, так як задіяні всі канали сприйняття учнів – зоровий, механічний, слуховий і емоційний. Завдяки використанню ІКТ учні мають змогу працювати в індивідуальному темпі, що створює ситуацію успіху для кожного учня, процес здобуття знань мотивує до навчання[5].

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології мають унікальні дидактичні можливості та дозволяють формувати і розвивати в усіх учасників навчального процесу навчально-пізнавальні, інформаційні, комунікативні, загальнокультурні ключові компетенції. Для вчителя – це нові можливості в плануванні та проведенні уроку, що дозволяють перетворити навчання в захоплюючий, цікавий процес пізнання нового. Саме нові технології навчання дають можливість проявити власну креативність, індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків.

Мультимедіа починає виступати як засіб для побудови навчального процесу, а комп’ютер перетворюється на звичайний робочий інструмент, яким сьогодні є книга і олівець. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності сприяє особистому розвитку, самовдосконаленню, бажанню вчитися впродовж всього життя, застосовувати набуті знання у педагогічній і повсякденній практиці. Рано чи пізно, творчо працюючий вчитель приходить до розробки власних електронних продуктів, адже саме вони відображають бачення вчителя щодо викладання конкретного предмета і дають можливість формувати базу педагогічного професійного досвіду, допомагають самовдосконалюватися[6].

Розробляючи власні електронні продукти, використовуючи наявні продукти, використовуючи наявні можливості навчального закладу, вчитель має можливість обрати свою модель побудови інформаційного середовища, яке б дало учневі змогу набути і збагатити свої знання з розділу, позитивно вплинути на розвиток мотивів пізнавальної діяльності, розвинути мислення, набути когнітивних і гностичних умінь, сформувати ціннісно-емоційну сферу.

Проведення мультимедійних уроків інформатики спонукає учнів активно використовувати комп’ютерні технології при виконанні творчих робіт та проектів, представляючи власні результати у вигляді презентацій. Інформаційні технології навчання відкривають нові можливості для ефективної взаємодії учителя й учнів: учитель стає наставником саморозвитку учня, провідником в інформаційному просторі, а учень набуває особистісних компетентностей[7].

http://shkola.ostriv.in.ua/images/publications/4/20831/content/388.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ.  Персональний сайт – це ефективний інструмент сучасного вчителя інформатики

http://shkola.ostriv.in.ua/images/publications/4/20831/content/389.jpg

Сьогодні створення персонального сайту вчителя-предметника - це вимога сучасного інформаційного світу. Створення сайту відкриває для педагогічної діяльності нове середовище і нові можливості. Сайт стає робочим інструментом учителя та надає можливість для організації взаємодії педагогів, вчителів, батьків: при дистанційному навчанні учнів, при організації проектної діяльності, допомагає налагодити спілкування, зв'язок зі своїми учнями і коллегами[8].

Сьогодні в мережі можна відшукати безліч персональних сайтів вчителів, що відрізняються за змістом та структурою. Персональний сайт вчителя-предметника – важливий інструмент навчального процесу, підвищення якості освіти, засіб формування інформаційно-комунікаційної культури усіх учасників освітнього процесу. Створення персонального сайту дозволяє вчителеві презентувати свій педагогічний досвід, отримати навички дистанційного навчання учнів, підвищити власний рівень ІКТ.

При проектуванні персонального сайт вчителю необхідно визначити структуру сайту, основних споживачів інформації та форму подачі такої інформації. Сайт вчителя-предметника може бути успішним тільки у тому випадку, якщо він виконує нові освітні функції, а не просто дублює існуючі. Немає сенсу створювати сайти, що є електронними аналогами паперових підручників, надзвичайно важливо, щоб матеріали розміщені на персональному сайті вчителя об'єднували усіх учасників навчально-виховного процесу, а педагог із транслятора інформації перетворився на партнера по спільній діяльності. Саме таким чином формується новий тип спілкування в системі «вчитель-учень», зростає авторитет вчителя в очах учнів, а робота з матеріалами персонального сайту дозволяє учням більш продуктивно засвоювати навчальний матеріал та перевіряти рівень своїх знань і вмінь[9].

 Використання он-лайн тестів, тренажерів та інтерактивних завданнь дозволяє учням отримувати навички дистанційного навчання, підвищувати рівень ІКТ – компетентності, сприяє підвищення якості шкільної освіти.

Можна визначити наступні переваги персонального сайту вчителя-предметника:

 • Швидка публікація матеріалів у інформаційному просторі.
 • Інформація доступна одразу широкому колу читачів, незалежно від їх географічного розташування.
 • Уже опублікований матеріал можна редагувати, що дає змогу авторові швидко доповнювати і доопрацьовувати його, виправляти помилки і недоліки.
 • Матеріали надаються відвідувачам сайту для вільного користування. Інформація може бути адаптована до особливостей навчальних програм або згідно з особистими потребами і використана у навчально-виховному процесі.
 • Інформація, розташована на персональному сайті вчителя, доступна користувачу у зручний для нього час.
 • Викладені на сайті матеріали не мають обмежень за видом та обсягом.
 • Подані на сайті матеріали безкоштовні для всіх користувачів інформаційного простору.

Є й нематеріальні бонуси, які дає вчителю персональний сайт. Це повага учнів за «просунутість» в інформаційних технологіях, повага батьків за організованість та оперативність, повага колег за методичні розробки та впорядкованність матеріалів.

Персональний сайт вчителя-предметника дозволяє розширити сферу взаємодії вчителя і учня, а також збільшити час занять. Не секрет, що у кожного вчителя бувають ситуації, коли під час уроку неможливо дати достатню кількість матеріалу для сильних учнів, що виявляють інтерес до предмета, але не завжди може приділити необхідний час і учням, які відчувають труднощі у вивченні предмета. Персональний сайт дозволяє виправити цю ситуацію та організувати таку роботу і з середніми і з сильними та обдарованими[10].

Використання інформаційних технологій дозволяє провести урок на якісно новому рівні, врахувати психологічні та вікові особливості дітей, значно посилити їх інтерес до вивчення інформатики, розвивати логічне мислення школярів, навички пошуку інформації, групової роботи, формувати ключові компетентності учнів, там самим покращити якість їх знань з предмету.

Персональний сайт вчителя-предметника дозволяє забезпечити:

 • реалізацію особистого підходу до навчання (учень навчається у зручний для нього час,обирає індивідуальний темп навчання, ситуаційно використовує режим повторення матеріалу);
 • рівний доступ для всіх учнів з різних регіонів країни до якісного навчального матеріалу;
 • можливість ліквідувати відставання у навчанні учнів, які мають пропуски занять, або взагалі не можуть відвідувати школу;
 • набуття учнями та вчителями досвіду самостійного використання інформаційно-комунікаційних засобів;
 • можливість проведення інтегрованих уроків з кількох предметів;
 • вдосконалення вчителем творчих підходів до методики викладання предмету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Технологічний аспект проекту

Серед різноманітних ресурсів, призначених для створення персональних сайтів я обрав унікальну платформу «https://www.blogger.com/». По-перше, ця система має україномовний інтерфейс, а отже, немає необхідності замінювати стандартні назви сторінок та розділів. По-друге, персональний сайт на початковому етапі свого існування має солідний розмір, якого вистачає для сайту навчального призначення. По-третє відсутня вимога, яка висувається до власників сайтів — сайт повинен бути діючим. Тобто, власнику сайту не обов’язково  його постійно змінювати або доповнювати інформацією.

Інформаційне наповнення сайту відповідає чинній програмі з інформатики, а сторінки сайту постійно поповнюються новими матеріалами.

Особливістю сайту є оригінальний навчальний контент сайту, який представлено наступними формами: (усі гіпорпосилання активні та демонструють приклади окремих створених автором ресурсів з інформатики)

Відеоуроки.

Відео містить матеріали з лаконічно викладеним вмістом та для максимального сприйняття супроводжується текстом. Такий відеоролик можна використовувати при впровадженні елементів змішаного навчання, для учнів, що пропустили урок з тих чи інших причин, при повторенні навчального матеріалу.

 

Інтерактивні малюнки

Сервіс ThingLink http://www.thinglink.com/ дозволяє додавати додаткову інформацію до фото або малюнків. Це надзвичайно простий і водночас ефективний інструмент, що дозволяє легко перетворити звичайний малюнок в інтерактивну схему.

 

Моделювання інформаційних процесів та Тренажери

 Кожна рубрика такої презентації містить необхідний текстовий матеріал, що дозволяє ефективно підготуватися до уроку та виконати лабораторну роботу. В презентації уроків вбудовані і цікаві відеосюжети, що ще більше підсилюють наочність. Структура презентації в цьому випадку повинна бути досить складною, нелінійною, з великою кількістю розгалужень та посиланнями на інші кадри, які спрацьовують, коли користувач виконує клацання мишею на відповідному об'єкті. При наявності такої складної структури важливо передбачити добре оформлені кадри, які виконують роль "головного меню" (а також допоміжних меню) для вибору бажаної теми і підтеми, а також наявні на кожному кадрі "типові" кнопки навігації, оформлені у вигляді єдиної по стилю "панелі управління".

 

 

Кросворди та різноманітні тренувальні вправи створено з використанням сервісу http://learningapps.org/

LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можна використовувати безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створення загальнодоступної бібліотеки незалежних блоків (вправ), придатних для повторного використання та змін. Вправи не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії уроку. Створені вправи легко вбудувати на сторінки власного персональног сайту, або дати посилання учням. Приклади таких вправ можна знайти на сторінках сайту:

 • Кросворди
 • Тренувальні вправи

 

Контрольні тести

Використання комп'ютерного тестування підвищує ефективність навчального процесу, активізує пізнавальну діяльність школярів.  Тестування як ефективний спосіб перевірки знань знаходить в школі все більше застосування. Одним з основних і безперечних його достоїнств є мінімум часових витрат на отримання надійних підсумків контролю. При тестуванні використовують як паперові, так і електронні варіанти. Останні особливо привабливі, тому що дозволяють отримати результати практично відразу після закінчення тесту.

Контрольні тести створено за допомогою ГуглФорм . Додаток дозволяє створювати тести з використанням 12 видів оціночних завдань та організувати ефективну перевірку знань учнів. Можна налаштувати час проходження тесту, пороговий бал для проходження тесту та включити відправку результатів тесту на електронну адресу вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Використання персонального сайту вчителя-предметника у навчально-виховному процесі надає можливості:

 • розвитку індивідуального комп’ютерно орієнтованого навчального середовища;
 • зростання ролі комп’ютерно орієнтованих засобів навчання та інтеграції їх з іншими інтерактивними
 • створення динамічної інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу; досвіду;
 • підтримка динамічної взаємодії учителя як керівника навчального процесу з усіма учнями;
 • поєднання процесів навчання й оцінювання результатів навчання на різних його етапах;
 • узагальнення (відстеження) рівня успішності всього класу й індивідуальних результатів учнів.

Використання інформаційних технологій - це оновлення ролі вчителя, його готовності передавати свої знання і досвід новими засобами. І тому в першу чергу повинен бути підготовлений вчитель для грамотного використання комп'ютера у викладанні того чи іншого предмета.

Використання ІКТ на уроках інформатики дозволяє підвищити якість навчання предмету; відобразити суттєві сторони інформаційних систем, зримо втіливши в життя принцип наочності. Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій можна вважати індивідуалізацію навчального процесу, високий ступінь наочності під час викладання, можливість моделювання інформаційних процесів, організацію групової роботи, забезпечення зворотнього зв’язку в процесі навчання, контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу.

У навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційні технології формують вміння працювати з інформацією, розвивають комунікативні здібності, тобто виховують особистість «інформаційного суспільства», поліпшується якість навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології мають унікальні дидактичні можливості та дозволяють формувати і розвивати в учнів навчально-пізнавальні, інформаційні, комунікативні, загальнокультурні ключові компетенції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андрійчук А.Б. , Шарко В.Д. Розробка інформаційного середовища для учнів як засіб підвищення інформатичної компетентності викладача [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:   http://ite.ksu.ks.ua/en/webfm_send/213
 2. Закон України "Про освіту" [Електронний ресурс] // Верховна рада України. Офіційний веб-портал. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
 3. Аствацатуров Г. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку.[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://nataliszoh12.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
 4. Аствацатуров Г.О Медиадидактика и современный урок. Технологические приемы. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:http://didaktor.ru/kak-podgotovit-xoroshij-multimedijnyj-urok/
 5. Доброштан О.О. Інформатизація освіти та застосування ІКТ для покращення її якості / О.О.Доброштан // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 141-146. 
 6. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі. [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804
 7. Жалдак М.І., Лапінський В.В., Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики // Інформатика, 2004, №42, К.: Шкільний світ. – С.5-9.
 8. Литвинова С. Г. Інформатизація сучасної освіти // Інформатика в школі. — 2009. — № 9. — С. 16-18.
 9. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник/ ав.: Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк О. М., Соколов П. К. / За редакцією: Жука Ю. О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с.
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 р. N 1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» Київ. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1720-2010-%F0)

 

1

 

docx
Додано
8 жовтня 2018
Переглядів
2061
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку