Системи електронного урядування

Про матеріал
Системи електронного урядування 10 клас

Електро́нне урядува́ння — спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

Перегляд файлу

Електро́нне урядува́ння — спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/services

Електронний уряд:

єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної

взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування між

собою, із громадянами та суб'єктами господарювання;

система контрольованого на відстані надання державних

інформаційних послуг;

система, яка забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої

влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних

інформаційних технологій [10].

Саме поняття ―електронний уряд‖ (з англ. e-government) почали

активно вживати у 90-х роках XX ст. Саме в цей час з’явилася нова

парадигма використання ІКТ для підвищення ефективності державного

управління.

Електронний уряд в цілому може бути визначено, як застосування ІКТ

для підвищення ефективності виконання традиційних державних функцій та

7

надання державно-управлінських послуг. Це використання цифрових

технологій для перетворення державного управління з метою підвищення

ефективності, результативності та обслуговування [28].

Фахівцями з Європейської комісії електронний уряд визначається як

застосування ІКТ в державному управлінні у поєднанні з організаційними

змінами і новими навиками державних службовців з метою підвищення

якості державних послуг і демократичних процесів, зміцнення підтримки

політики держави [6].

А якщо ми говоримо вже про електронне управління, як про певну

технологію, то виникає нове поняття ―електронне урядування‖.

Електронне урядування:

форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню

ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади

та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави,

орієнтованої на задоволення потреб громадян;

оптимізація процесу надання адміністративно-соціальних послуг,

політичної участі громадян у державній розбудові шляхом зміни внутрішніх і

зовнішніх відносин за допомогою технічних засобів, Інтернету та сучасних

засобів масової інформації [10];

ефективна технологія, яка спрощує та полегшує спілкування

громадян, бізнес-структур і органів влади на будь-яких рівнях і в усіх сферах

[8].

Електронна демократія:

стан розвитку суспільних відносин (форма організації суспільства),

де громадяни та бізнес залучаються до процесу державного управлінні та

державотворення, а також до місцевого самоврядування за допомогою»

інформаційних і комунікаційних технологій;

форма організації суспільно-політичної діяльності громадян, яка

забезпечує за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних

технологій якісно новий рівень взаємодії громадян між собою, з органами

державної влади, органам місцевого самоврядування, громадськими

організаціями та комерційними структурами [10].

Інформаційне суспільство:

суспільство, орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і

спрямоване на розвиток, у якому кожен міг би створювати й накопичувати

інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися та

обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою

реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й особистому розвиткові

та підвищуючи якість життя [10];

теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична

фаза можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і

знання продукуються в єдиному інформаційному просторі. Головними

продуктами виробництва інформаційного суспільства мають

8

стати __________інформація і знання. Характерними рисами теоретичного

інформаційного суспільства, є:

- збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства;

- зростання кількості людей, зайнятих інформаційними технологіями,

комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг,

зростання їх частки у валовому внутрішньому продукті;

- зростання інформатизації та ролі інформаційних технології в

суспільних та господарських відносинах;

- створення глобального інформаційного простору, який забезпечує

(а) ефективну інформаційну взаємодію людей, (б) їх доступ до

світових інформаційних ресурсів і (в) задоволення їхніх потреб

щодо інформаційних продуктів і послуг [29].

Інформація – це будь-які відомості, що приймаються і передаються,

зберігаються у будь-яких джерелах.

Доступ до інформації та знань - загальна доступність необхідних

методів, засобів і навичок для ефективного використання знань, тобто

доступність мереж, інфраструктури і послуг, а також інформаційних

ресурсів, необхідних для повноцінної реалізації політичних і

соціокультурних прав особи в суспільстві; засіб, що дозволяє громадянам

контактувати з релевантним зовнішнім середовищем [29].

Інформаційна система (ІС) – взаємозалежна сукупність засобів,

методів і персоналу, використовуваних для збору, збереження, обробки і

надання інформації задля досягнення поставленої мети; програмно-технічна

та організаційна система надання інформаційних послуг з використанням

інформаційних технологій.

Інформаційні мережі – засновані на передових електронних

технологіях глобальні комп’ютерні (Інтернет), космічні і телекомунікаційні

канали зв’язку, обміну, виробництва і поширення інформації, організовані

системно-мережевим чином між країнами (урядами), регіонами, великими

міжнародними корпораціями, середніми і дрібними підприємствами,

окремими абонентами (людьми); сьогодні на засадах інформаційних мереж

формується нове глобальне інформаційно-комунікаційне середовище життя,

спілкування і виробництва – інфосфера.

Інформаційна технологія (ІТ) – цілеспрямована організована

сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної

техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук

інформації, розсередження даних, доступ до джерел інформації незалежно

від місця їх розташування

Інформаційний портал – єдина ―точка входу‖ в Інтернет для

користувачів, що цікавляться певною інформацією, на якому зібрані і подані

у систематизованому і зручному вигляді якомога більше релевантних

інформаційних ресурсів або гіперпосилань.

Інформаційний продукт (продукція) – документована інформація,

яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів

9

інформаційний ресурс – сукупність документів у інформаційних системах

(бібліотеках, архівах, банках даних тощо) [16] .

Інформаційне середовище електронного урядування - сукупність

інформаційних ресурсів та технічних і програмних засобів зберігання,

обробки і передачі інформації.

Електронні адміністративні послуги - державні послуги, які

надаються в електронному вигляді органами державної влади та органами

місцевого самоврядування людині та громадянину, фізичним та юридичним

особам. Перелік послуг, які надаються за допомогою системи "Електронний

Уряд" наступним чотирьом групам користувачів:

а) фізичним особам за 20 групами послуг: соціальний захист, правова

допомога громадянам, громадянство України, свобода пересування та

вільний вибір місця проживання, правовий статус іноземців, осіб без

громадянства, робота, сім'я, дім, житло, здоров'я, освіта, молодь, культура та

духовність, екологія, виїзд за кордон, наука і технології, права людини,

розвиток соціальної сфери села, проблеми окремої соціальної групи, доходи,

спорт і туризм, зв'язок, телекомунікації та інформатика;

б) юридичним особам за 8 групами: утворення підприємств,

сертифікація і ліцензування, макроекономіка, зовнішньоекономічна

діяльність, інвестиційна діяльність, захист інтересів підприємств,

регуляторна політика, фінансовий ринок, політичні партії, адвокатські

об'єднання, об'єднання громадян;

в) державним службовцям за 4 групами: правові засади, кадрові

питання, діловодство, інформатизація органів державної влади;

г) представникам міжнародної спільноти за 3 групами: в'їзд до

України, бізнес в Україні, Україна на світовій арені.

Основними видами адміністративних послуг, які можуть надаватися

через систему електронного уряду є:

інформування (надання безпосередньо інформації про державні

(адміністративні) послуги);

одностороння взаємодія (забезпечення можливості користувачам

отримати електронну форму документа);

двостороння взаємодія (забезпечення можливості оброблення

електронного документа, включаючи ідентифікацію);

проведення трансакцій (електронна реалізація можливостей

прийняття рішень).

Індекс готовності електронного уряду - сукупність показників

(індикаторів), що характеризують стан інформаційного середовища

електронного уряду та рівня забезпечення доступу до електронного

урядування, головним чином технологічна інфраструктура й комп’ютерна

компетентність, з метою визначення того, як країна використовує можливості

ІКТ для розвитку людини та громадянина, суспільства, держави та бізнесу

[10].__

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
1.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кириченко Ганна Анатоліївна
  Загальна:
  1.7
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  3.0
docx
Додано
9 жовтня 2018
Переглядів
11009
Оцінка розробки
1.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку