Показники сформованості навчальних досягнень учнів 2 класу НУШ

Про матеріал
Показники сформованості особистих досягнень учнів, вміщені у Свідоцтві досягнень. Користуючись цим документом, значно легше буде заповнювати індивідуальну карту поступу учнів та Свідоцтво досягнень. Кожне особисте досягнення тут розбито відповідно до рівня його сформованості в учня.
Перегляд файлу

 

Характеристика особистих досягнень

Показники сформованості особистих досягнень

 


Показники сформованості          особистих досягнень учнів 2 класу

 

 


 

 

 

 

Особистісні риси, цінності та наскрізні вміння

Виявляє інтерес до навчання

Виявляє допитливість стосовно широкого кола об’єктів навколишнього світу

Цікавиться широким колом об’єктів, але освоює їх поверхово

Виявляє нестійкий інтерес, цікавить лише нове, яскраве

Самостійно не виявляє інтересу до об’єктів навчання

Активно працює на уроці

Легко включається в роботу на всіх її етапах, вносить пропозиції

Працює активно час від часу

Працює, якщо має заохочення, поступки

Байдуже ставиться до будь-яких навчальних занять

Ставить запитання про нове, незрозуміле

Прагне заглибитись у сутність предметів і явищ

Ставить запитання поверхового характеру

Запитання виникають під  прямим і опосередкованим впливом

Не запитує про нове і незрозуміле

Висловлює свою думку і пояснює її

 Впевнено висловлює власну дімку, аргументує свою позицію

Власну думку висловлює, пояснює її, але невпевнено; потребує допомоги

В основному схиляється до думки інших

Не має власної думки, не виявляє бажання про щось міркувати

Виявляє старанність у навчанні

Працює цілеспрямовано, прагне досягти бажаного результату

Уникає невдачі, потребує визнання успіху з боку дорослих

Працює за умови стимулювання кожної дії

Не виявляє вольових зусиль

Працює зосереджено

Зосереджено виконує справи до їх завершення

Під час роботи може переключатися на інші справи

Під час роботи потребує частих спонукань до уважності

Не може зосереджено працювати

Виявляє самостійність у роботі

Виконує всю роботу самостійно

Прагне виконати роботу самостійно, але потребує допомоги

Зрідка виявляє самостійність, потребує постійної допомоги

Не виявляє ознак самостійності в більшості справ

Доброзичливо ставиться до інших

Розпізнає  вчинки і слова, які можуть підтримати або образити; поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших

Прагне доброзичливо ставитись до інших, але іноді потребує допомоги

Потребує частих спонукань до прояву доброзичливості

Потребує постійного нагадування про доброзичливість

Співпрацює з іншими дітьми

Прагне співпрацювати з іншими дітьми, вміє домовлятися

Узгоджує свої дії з іншими дітьми за підказкою дорослого

Неохоче долучається до будь-якої співпраці

Уникає будь-якої співпраці з іншими дітьми

 

 

 

 

 

 

 

Вирішує конфлікти мирним шляхом

Самостійно знаходить спосіб мирно залагодити конфлікт

Залагоджує конфлікт з допомогою дорослого

Неохоче йде на примирення

Не виявляє бажання залагоджувати конфлікт

Знаходить успішні шляхи вирішення проблем

Пропонує спосіб вирішення проблеми

Визначає спосіб вирішення проблеми за підказкою дорослого

Вирішує проблемну ситуацію за наданим детальним алгоритмом

Уникає завдань проблемного характеру

Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку

Розуміє  і дотримується правил поведінки і спілкування під час уроку, гри, відпочинку , що засвідчують повагу до інших осіб

Дотримується правил поведінки, але час від часу потребує нагадування з боку дорослих

Дотримується правил, якщо має заохочення, поступки

Не дотримується правил поведінки в більшості справ

Бере відповідальність за свої дії

Аргументовано оцінює свою роботу та роботу однокласників

Відповідально ставиться до роботи, але недооцінює свої можливості

Схиляється до думки іншого, самостійно не виявляє активності

У спільній роботі займає відсторонену позицію

 

 

Прогнозує наслідки власних дій

Визначає альтернативи, прогнозує наслідки власних дій, ухвалює правильні рішення

Прогнозує наслідки власних дій, але потребує поради щодо ухвалення рішень

Вимагає контролю  зі сторони, часто робить не аргументові дії

Не звертає уваги на наслідки і ризики власних дій

Бере участь у житті класу

Бере активну участь  у житті шкільної спільноти

В основному бере участь у житті класу

Не виявляє бажання брати участі в житті класу

Категорично відмовляється від участі в будь-яких класних та загальношкільних  заходах

Керує своїми емоціями, пояснює їх вплив на поведінку

Керує своїми емоціями; відчуває емоційний стан іншого; пояснює вплив емоцій на свою поведінку та на інших

Розуміє вплив емоцій на поведінку; намагається контролювати емоційний стан, але інколи  потребує допомоги

Не відчуває потреби у керуванні емоціями, вимагає постійного контролю дорослого

Не керує емоціями; не має почуття емпатії

Зазначає авторство власних робіт; виявляє повагу до авторства інших

Авторство власних робіт зазначає; виявляє повагу до авторства інших; дотримується  принципів академічної доброчесності

Зазначає авторство власних робіт, але не завжди дотримується принципів академічної доброчесності

Вимагає постійного нагадування щодо культури чесного навчання

Не викликає довіри до результатів навчання; часто привласнює авторство інших собі


   

 

 

 

Українська мова, мова відповідних корінних народів та національних меншин (мова навчання)

Уважно слухає і розуміє співрозмовника

Демонструє уміння уважно вислухати співрозмовника,для кращого розуміння коректно перепитує

Уважно слухає, але не намагається уточнити, якщо щось не розуміє

Не завжди вислухає співрозмовника до кінця, частково не розуміє його

Бажання слухати і зрозуміти співрозмовника немає

Веде діалог на теми, які викликають зацікавлення

Підтримує діалог з певної теми,чітко формулює думки,демонструє високу культуру спілкування

Веде діалог за ситуацією, вживає форми мовленнєвого етикету, однак допускається незначних мовних помилок

Підтримує діалог,але  робить довгі паузи, добираючи потрібні слова,на деякі репліки не відповідає.

Підтримує діалог,відповідаючи короткими репліками, або ж «так» чи «ні»,не ініціює розмови

Зрозуміло висловлює свої думки, потреби, відчуття, спостереження

Впевнено висловлює і аргументує свою позицію

Свої думки,потреби,відчуття,спостереження висловлює зрозуміло,але не аргументує їх

 Послідовність у висловленні не порушена,але  важко добирає слова щодо пояснення своїх думок, потреб,відчуттів, спостережень

Будує окремі фрагменти висловлювання, лексичний запас обмежений, наявні мовні і мовленнєві помилки

Виявляє інтерес до читання, описує, про що (про кого) любить читати

З захопленням  читає додаткову літературу, любить розказати про свої читацькі інтереси

В основному  інтерес до читання виявляє, але він не систематичний, описує про що любить читати

Інтересу до читання самостійно  не виявляє, але любить розказати про що читає з допомогою дорослих

Читати не любить, добре не розуміє прочитане

Читає з відповідною інтонацією

Читає правильно,плавно,словами та групами слів,з дотриманням норм літературної вимови

Читає плавно,словами та групами слів, але припускається кількох орфоепічних,мовленнєвих помилок

Читає словами,складами. Читання монотонне. Часто припускається помилок у вимові і наголошуванні слів

Читає буквами,відривними складами, припускаючись численних помилок у закінченні, наголошенні слів

Висловлює власне ставлення до прочитаного

Висловлює власне ставлення до змісту твору, добираючи відповідні аргументи щодо певної позиції.

Висловлює власне ставлення до подій, вчинків персонажів, але припускається неточностей у формулюванні найпростіших оцінювальних суджень

Висловлює (без аргументації) власне ставлення до подій, вчинків персонажів, користуючись елементарною оцінювальною лексикою

Висловлює (без аргументації) найпростіші оцінювальні судження щодо поведінки,вчинків персонажів («хороший», «поганий»)

Пояснює зміст прочитаного, побаченого, почутого

Виявляє уміння самостійно,зв’язно, логічноі лаконічно пояснювати зміст прочитаного, побаченого, почутого, акцентуючи увагу на головному

Зміст прочитаного, побаченого,почутого пояснює, але іноді допускається мовних і мовленнєвих  помилок

Недостатньо зв’язно і повно  відтворює фактичний зміст  прочитаного, побаченого,почутого. Порушує послідовність. Допускається мовленнєвих помилок.

Усвідомлює лише певні фрагменти змісту прочитаного, побаченого, почутого. Припускається численних мовних, мовленнєвих, орфоепічних помилок.

Пише прості тексти про свої думки, враження, спостереження

Вправно будує послідовний, повний текст, що характеризується логічною завершеністю

Самостійно будує  зв’язне висловлювання,ґрунтовно висвітлює тему і головну думку, проте припускається окремих мовленнєвих і мовних помилок; текст бідний на виражальні засоби

Створює текст, який певною мірою розкриває  тему, однак удосконалення потребує послідовність викладу, добір слів, мовне оформлення тексту

Будує окремі, не пов’язані між собою речення. Допускає багато мовних помилок.

 

Математика

Переміщує об’єкти в заданих напрямах (справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу догори)

Встановлює відносне розміщення об’єктів на площині і в просторі( лівіше, правіше,вище, нижче); демонструє вміння переміщувати предмети в заданих напрямках; коментує виконувані дії

Переміщує предмети в заданих напрямках, також може встановити розміщення предметів на площині відносно іншого предмета, але робить помилки під час вживання математичних термінів

Переміщує предмети в заданих напрямках, але інколи при цьому робить помилки

Може  перемістити предмет лише з допомогою . Не може встановити розміщення предмету на площині.

Додає і віднімає числа в межах 100 з переходом через розряд

Обчислює суму та різницю, застосовуючи різні способи виконання арифметичних дій під час розв’язування завдань, та конкретних життєвих проблем

Додає і віднімає числа зручним для себе способом, зокрема користуючись предметами, або засобами, які їх замінюють, але інколи допускається помилок

Додає і віднімає числа  в межах 100 без переходу через розряд

Може додати чи відняти одноцифрові числа та двоцифрові числа без переходу через розряд,з використанням наочних засобів

Розв’язує прості і складені задачі

Розв’язує прості і складені сюжетні задачі різними способами; планує розв’язування,створює математичну модель; самостійно складає задачі на одну і дві дії

Розв’язує прості задачі, складену розв’яже при наявності математичної моделі або ж схеми

Просту задачу розв’яже, але складену частково.

Не може розв’язати задачі без допомоги.

Розрізняє геометричні площинні та об’ємні фігури за їх істотними ознаками

Розпізнає і класифікує геометричні фігури за істотними ознаками, співвідносить реальні об’єкти з моделями геометричних фігур; вимірює сторони, будує кути, відрізка, ламану, многокутник та обчислює його периметр

Розпізнає , класифікує і будує геометричні фігури, знаходить відомі площинні та об’ємні фігури серед предметів навколишнього середовища, але робить помилки при  обчисленні периметру фігур

Розпізнає об’ємні і площинні геометричні фігури,але інколи   затруднюється назвати їх, робить помилки при їх  побудові  та обчисленні периметру.

 Називає деякі геометричні фігури;не розрізняє площинні і об’ємні фігури, круг і коло, робить помилки при побудові та обчисленні їх довжин та периметру

Вимірює величини за допомогою вимірювальних засобів

Знає одиниці вимірювання величин та співвідношення між ними, записує їх результати; здійснює вимірювання величин необхідними вимірювальними приладами

Вимірює величини за допомогою вимірювальних засобів, записує їх результати, але робить помилки при переведенні однієї вимірювальної величини в іншу

 Знає одиниці вимірювання величин, але робить помилки при їх вимірюванні та співвідношенні

Знає деякі  одиниці вимірювання величин

Визначає час за годинником із точністю до 5 хвилин

Точно визначає час за годинником

З затрудненням, але визначає час за годинником з точністю до 5 хвилин

 Визначає час годинником, не враховуючи хвилин

Самостійно час не визначає

Створює макети реальних та уявних об’єктів

Моделює та конструює знайомі площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу (пластиліну, конструктора тощо); створює макети реальних та уявних об’єктів

 Створює макети лише реальних об’єктів

Під час створення макету допускається грубих помилок

Самостійно моделі не створює

Збирає та представляє дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (2-3 запитання)

Збирає та представляє дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (2-3 запитання); виділяє дані, вміщені в таблицях, графах, на схемах, діаграмах; вносить дані до таблиці

Збирає  дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника, але має проблеми з впорядкуванням і представленням даних

Збирає дані, але вони не завжди точні та послідовні

 З допомогою може зчитати представлені  дані з таблиць, схем

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Виконує прості спостереження / досліди

Самостійно, або в групі проводить спостереження та досліди;пояснює,навіщо виконує певні дії  з об’єктами,експериментуючи з ними; передбачає,якого результату очікує

Виконує прості спостереження та досліди,але лише в групі

Проводить спостереження та досліди лише з допомогою. Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади (лінійку, терези, лупу, термометр), але інколи робить похибки у вимірюваннях

Користується найпростішими приладами для проведення дослідів на експерименті;застосовує  матеріали, запропоновані вчителем;важко описує послідовність дій експерименту

Описує об’єкти та явища живої і неживої природи та пояснює взаємозв’язки між ними

Описує об’єкти та явища природи за певними ознаками; установлює та пояснює зв’язок між ними

Поверхово описує об’єкти та явища природи та встановлює зв’язок між ними

Описує об’єкти і явища природи лише за встановленим алгоритмом

Може описати об’єкт користуючись короткими відповідями на питання , або словами «Так» чи «Ні»

Розповідає про себе, свою сім’ю, клас, громаду

Розповідає про себе та свою сім’ю,клас, громаду; складає перелік чеснот,рис характеру, якими вони володіють;  пояснює, що можна, а чого не можна розповідати незнайомим людям, добирає приклади на користь свого твердження

Розповідає про себе та свою сім’ю, клас , громаду, але не усвідомлює, що саме розповідати про себе незнайомим не можна

Інформацію про себе, свою сім’ю, клас, громаду повідомляє лише відповідями на питання, або ж за зразком

Інформацією володіє поверхово, або ж не володіє; дає короткі відповіді на навідні запитання

Дбайливо ставиться до навколишнього середовища

Пояснює загрозу для довкілля дій людини; чому і як потрібно ощадно використовувати природні ресурси; дотримується правил поведінки в довкіллі і пояснює ці правила іншим; не завдає шкоди тваринам і рослинам під час дослідів;

Дбайливо ставиться до навколишнього середовища, але не завжди пам’ятає, що дбайливе ставлення до одягу, книжок, предметів побуту зберігає природу

До навколишнього середовища ставиться дбайливо час від часу

 Не усвідомлює негативного впливу людини на довкілля; розкидає сміття, не дотримується правил поведінки в довкіллі

Розрізняє здорові і шкідливі звички, дотримується здорового способу життя

Розрізняє здорові та  шкідливі звички, пояснює їх вплив на безпеку, здоров’я і добробут людини; дотримується здорового способу життя

Розрізняє здорові та шкідливі звички;пояснює, як харчування впливає на здоров’я,але не завжди дотримується здорового способу життя, вживаючи шкідливі продукти харчування

Розрізняє здорові та шкідливі звички, але в основному не дотримується здорового способу життя; піддається негативному впливу оточення на вибір здорового способу життя

Не розрізняє здорові та шкідливі звички та не дотримується здорового способу життя

Дотримується правил безпеки під час різних видів діяльності

Дотримується правил безпечної поведінки в різних ситуаціях;прогнозує наслідки небезпечної поведінки; пояснює , яку  просту першу допомогу можна надати; розрізняє, до кого і як звернутися за допомогою

Дотримується правил безпеки під час різних видів діяльності, але інколи вагається  щодо вибору безпечної поведінки

Потребує систематичного нагадування правил безпеки та відповідально ставлення як до особистої безпеки та безпеки інших

Не дотримується правил безпеки під час різних видів діяльності

 

 

 

 

 

Інформатика (також в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» )

Класифікує об’єкти за схожими і відмінними властивостями

Визначає об'єкти, їх  властивості та значення; самостійно дає назви групам об’єктів.

Визначає об'єкти, їх властивості та значення з незначною допомогою вчителя;  визначає групи об’єктів за їх властивостями.

Визначає об'єкти, їх  властивості та значення лише за зразком; визначає приналежність об’єктів до групи за їх властивостями з допомогою

Не може самостійно класифікувати об’єкти за схожими і відмінними властивостями

Використовує готові  та створює прості інформаційні продукти

Самостійно  створює прості інформаційні продукти; вміло використовує готові

 Готові інформаційні продукти використовує, проте власні створює  із незначною допомогою вчителя

Використовує і створює прості інформаційні продукти лише за алгоритмом чи інструкцією

Створює прості інформаційні продукти на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії.

Використовує цифрові пристрої для пошуку інформації, творчості та співпраці

Самостійно обирає зручний для себе спосіб та впевнено користується знайомими цифровими пристроями

Користується знайомими цифровими пристроями у стандартних ситуаціях

Користується знайомими цифровими пристроями у засвоєній послідовності

Користується знайомими цифровими пристроями з допомогою вчителя

Технології (також в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»)

Пропонує і втілює власні творчі ідеї

Пропонує власні ідеї із однокласниками втілює  їх

Самостійно планує та виконує послідовність власних творчих ідей

З незначними ускладненнями  пропонує власні ідеї; не планує послідовність технологічних операцій під час втілення ідей

З ускладненнями  пропонує свої творчі ідеї і не може самостійно їх втілити

Належним чином користується матеріалами та інструментами

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань, самостійно організовує робоче місце відповідно до визначених потреб та завдань; раціонально використовує матеріали

Спільно із однокласниками використовує інструменти та пристосування із дотриманням безпечних прийомів праці; організовує робоче місце відповідно до визначених завдань; належним чином використовує матеріали

Знає та намагається застосовувати правила безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями; ціннісно ставиться до матеріалів,  які використовує

Називає матеріали; знає правила безпечної роботи із найпростішими інструментами; не раціонально використовують матеріали

Планує дії і виготовляє власний виріб

З легкістю планує поетапне виготовлення виробу та виготовляє його

Спільно з однокласниками моделює, конструює та виготовляє виріб відомими технологіями

Знає принцип виконання простих виробів, але потребує допомоги при виконанні

З небажанням та з допомогою вчителя виготовляє виріб

Мистецтво

Охоче бере участь у спільних співах, танцях, творенні мистецьких композицій

Розрізняє види мистецтва; охоче бере участь у колективному виконанні творчого задуму; творить для власного задоволення

Прагне брати участь у спільних співах, танцях, творенні мистецьких композицій, але потребує допомоги

Під час занять потребує частих спонукань до участі

У спільній роботі займає відсторонену позицію

Висловлює своє ставлення до мистецьких творів

Сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб, ділиться з іншими особами враженнями від сприйняття мистецтва

Висловлює своє ставлення до мистецьких творів з незначною допомогою дорослого

Схиляється до думки інших, потребує допомоги вчителя

Не може висловити свого ставлення до мистецьких творів

Створює художні образи різними засобами

Творить відомими художніми засобами і способами самостійно

Створює художні образи за підказкою дорослого

Створює художні образи за наданим детальним алгоритмом

Не виявляє вольових зусиль, щоб створити художній образ

Фізична культура

Бере участь у рухливих іграх

Бере  участь у рухливих іграх та естафетах, виконуючи різні ролі в процесі рухливих ігор

Бере участь у рухливих іграх та естафетах, але не намагається наполегливо іти до перемоги, не до оцінює свої можливості

Бере участь за умови, якщо отримує постійні поступки

Байдуже ставиться до будь-яких рухливих ігор

Співпрацює в команді з однокласниками

Ефективно взаємодіє з однолітками для досягнення спільних командних цілей під час рухової діяльності

Співпрацює в команді з однокласниками, але інколи потрібні переконання дорослого

Неохоче долучається до командної праці

Не має бажання працювати в команді

Демонструє гідну поведінку, якщо виграє чи програє

Дотримується правил чесної гри під час рухової діяльності; прагне вигравати, не засмучується через поразку і сприймає її гідно

Дотримується правил гри; прагне вигравати, але засмучується через поразку, потребує підтримки дорослого

Інколи може створити конфліктну ситуацію під час або після гри

Не демонструє гідної поведінки, якщо виграє чи програє

Іноземна мова

Розуміє короткі, прості запитання та твердження, які вимовляються повільно та чітко, за потреби повторюються, та супроводжуються візуальними опорами або жестами задля покращення розуміння

Реагує на короткі,прості запитання, твердження,вказівки та інструкції,якщо вони вимовляються повільно і чітко

Розуміє короткі прості запитання та твердження ,які повторюються та супроводжуються візуальними опорами  або жестами

Розпізнає знайомі слова повсякденного  вжитку,якщо мовлення повільне та чітке

Розпізнає числа, дні тижня,дати,ціни у знайомому контексті, якщо мовлення повільне і чітке

Розуміє найпростіший інформаційний матеріал, що містить знайомі слова у супроводі малюнків,

де є фотографії страв, або ілюстровані оповідання, де використовується знайома лексика

Розпізнає знайомі слова,що супроводжуються малюнками

Розпізнає знайомі слова у книжці з малюнками, де використовується знайома лексика

Сприймає короткі прості інструкції у знайомому контексті

Здогадується про значення слів,якщо  вони супроводжуються малюнком або символами

Ставить та відповідає на запитання про себе та щоденні справи, вживаючи короткі, формульні вирази та покладаючись на жести для підкріплення інформації

Розуміє прості запитання,що стосуються його/її безпосередньо

Запитує інших та відповідає на запитання про себе та повсякденну діяльність, будує діалог з 3 реплік

Вітається,називає своє  ім’я , прощається

Уточнює інформацію

Описує себе (наприклад, ім’я, вік, родина), вживаючи прості слова та формульні вирази, за можливості попередньої підготовки

 Описує себе,уживаючи прості слова  та формульні вирази

Виражає свої думки,вживаючи прості слова

Надає елементарну інформацію в анкеті,використовуючи прості фрази, з опорою на наочність.

Пише про себе короткими простими  фразами з опорою на наочність, використовуючи словник

Встановлює базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання

Розміщує прості онлайн вітання, вживаючи елементарні сталі  вирази

Пише короткі фрази в режимі реального  часу з використанням словничка

Розміщує онлайн прості короткі твердження про себе,якщо їх можна взяти з меню  та/або скористатись онлайн-перекладачем

Робить вибір із спадного меню під час простого замовлення онлайн.. або заповнення анкети за умови наявності зорової опори
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


docx
Додано
11 березня
Переглядів
546
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку