ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. СЕРЕДОВИЩЕ РАСТРОВОГО ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА

Про матеріал

Ввести поняття комп'ютерної графіки; ознайомити учнів з гра­фічним редактором, типами графічних файлів;

розвивальна: розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та кла­віатурою, розвивати пізнавальні здібності учнів, логічне мислення, пам'ять;

виховна: виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої профе­сії, зацікавленість до предмета, бажання вчитися; формувати вміння об'єктивно оцінювати себе та інших.

Перегляд файлу

ТЕМА. ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. СЕРЕДОВИЩЕ РАСТРОВОГО ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА

Цілі:

навчальна: ввести поняття комп'ютерної графіки; ознайомити учнів з гра­фічним редактором, типами графічних файлів;

розвивальна: розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та кла­віатурою, розвивати пізнавальні здібності учнів, логічне мислення, пам'ять;

виховна: виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої профе­сії, зацікавленість до предмета, бажання вчитися; формувати вміння об'єктивно оцінювати себе та інших.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, графічний редактор MS Paint, презентації «Комп'ютерна графіка», «Графічний редактор Paint», інструктивні карт­ки, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мистецтво — вираження найглибших думок найпростішим способом.

А. Ейнштейн

— Як ви розумієте це висловлювання?

— Які ви знаєте види мистецтва?

Учитель. Сьогодні ми з вами ознайомимося з одним з видів сучасного мистецтва; дізнаємось, хто і як його застосовує. Цей вид мистецтва називають комп’ютерною графікою.

III.  ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Маленька дитина не може виразити свої думки і ба­жання словами, але, взявши в руки олівець, вона вперто намагаєть­ся щось намалювати. Ці малюнки — один із засобів самовираження маленької людини.

— Чи пам’ятаєте ви свої перші дитячі книжки? (Гак) Вони були кольоровими, з безліччю картинок. Хіба ж може бути цікавою ди­тяча книжка без картинок!

Сьогодні у ваших шкільних підручниках теж багато малюнків. Вони допомагають зрозуміти і засвоїти навіть найскладніший ма­теріал.

— З графічними об’єктами ви стикаєтеся щодня. Це, наприклад, рисунок, діаграма, схема, графік, фотографія.

— А як ви розумієте, що таке графіка? (Учні намагаються сфор­мулювати означення.)

— Чим відрізняється комп’ютерна графіка від звичайної?

Існують спеціальні програми для роботи з текстом — текстові

редактори, а для роботи з графікою — ... (відповіді учнів) графічні редактори. Це й буде темою нашого сьогоднішнього уроку.

Вступна бесіда за темою «Графічний редактор»

Як ви вже дізналися, сьогодні ми починаємо вивчати тему «Гра­фічний редактор», яка розрахована на 9 уроків.

Під час вивчення цієї теми ви повинні виконати дві практичні роботи. І, як ви вже звикли, наприкінці теми — підсумковий урок.

Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі в курсі інформатики та в різних видах професійної діяльності людини. До­ведення важливості теми конкретними практичними прикладами.

Ознайомлення зі стендом «Вивчаємо тему», таблицями «Учні повинні знати та вміти», «Критерії оцінювання».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя (як варіант — робота учнів з презентаціями

«Комп'ютерна графіка», «Графічний редактор Paint»)

Під терміном «графіка» звичайно розуміють візуальне (те, що сприймається зором) зображення будь-яких реальних або уяв­них об’єктів. Особливе місце в роботі із зображеннями посідає комп’ютерна графіка.

►► Комп'ютерна графіка — це графіка, яка обробляється і відо­бражається засобами обчислювальної техніки. Для відображен­ня графіки використовують монітор, принтер, плоттер тощо.

Комп’ютерна графіка увійшла в наш світ і змінила його. У всіх галузях науки, техніки, в медицині, в комерційній та управлінській діяльності використовують схеми, графіки, діаграми, побудовані за допомогою комп’ютера. Комп’ютерна графіка використовується в кіно, комп’ютерних іграх, поліграфії.

  Чи стикалися ви у своєму житті з комп’ютерною графікою? Якщо так, то де саме? (Відповіді учнів.)

— Де використовується комп’ютерна графіка? (Під час створен­ня мультфільмів, кінофільмів, рекламних роликів, кліпів.)

— Люди яких професій використовують комп’ютерну графіку? (Робота в групах з джерелом інформації (підручник, роздрукований текст, картинки-підказки тощо).)

Орієнтовні відповіді. Це ілюстратори, художники, художники- аніматори, мультиплікатори, конструктори, архітектори, інженери, дизайнери приміщень, дизайнери ландшафту, астрономи, розробни­ки взуття, модельєри, рекламні агенти, вчені та інші.

Найчастіше розрізняють два види комп’ютерної графіки: ра­строву й векторну.

Растрові зображення складаються з мозаїки пікселів. Піксель — це однотонно зафарбований квадратик, який є найдрібнішою одиницею цифрового зображення, що її можна редагувати. Зазвичай пікселі такі малі, що зливаються на екрані, через що зображення видається цілісним, хоча в разі його збільшення добре видно зернисту структуру.

Ви можете розкреслити на папері будь-який рисунок верти­кальними і горизонтальними лініями так, щоб утворилася сітка з квадратними комірками. Заповніть кожну комірку однорідним кольором, що найбільше відповідає цій частині рисунка. У резуль­таті ви отримаєте растровий рисунок. Це дуже схоже на схему для вишивки хрестиком, мозаїку або японський кросворд. (Демонстру­вання рисунків.)

Растрова графіка дає змогу одержати високу якість зображення. Саме растровими є скановані зображення, цифрові фотознімки, кадри кінофільму тощо.

Файли, що містять растрове зображення, мають досить великий обсяг, бо містять інформацію про кожний піксель зображення.

Зміст векторного зображення полягає в описі елементів зображення за допомогою математичних формул. Для цього зображення розкладають на прості об’єкти – примітиви. Примітивами є лінії, еліпси, кола, багатокутники, зірки тощо. Примітиви створюються на основі ключових крапок,  а програма відтворює зображення шляхом з’єднання ключових точок.

У векторній графіці зображення кодується за допомогою мате­матичного опису його елементів: відрізків, еліпсів, прямокутників, кривих ліній. Такі прості об’єкти називають графічними примітива­ми. З них утворюються більш складні об’єкти (подібно до аплікації).

Перевагою векторної графіки є те, що файли, які зберігають векторні рисунки, за розміром у 10-1000 разів менші, ніж подібні графічні растрові файли. Недоліком векторної графіки є «непри­родність» рисунка. Природа уникає прямих ліній. Тому не кожне зображення можна скласти з кіл і відрізків без втрати якості

Векторну графіку використовують для побудови креслень, оформлення газет і журналів, створення ілюстрацій, емблем тощо.

Дані про зображення зберігаються у графічних файлах. Спо­сіб подання зображення у графічному файлі називають графічним  форматом. Розглянемо формати графічних файлів. Існує багато форматів для запису графічних зображень у файл. Є формати, які підтримують тільки растрову або векторну графіку. Деякі формати підтримують обидва види графіки. Розглянемо коротко найпоши­реніші формати.

Растрові формати. Це формати, які використовуються для збе­реження растрових зображень. Вони найбільш придатні для запису графічних даних, які отримані з пристроїв введення. Найпоширені­ші растрові формати: BMP, PCX, TIFF, GIF, JPG, PNG.

Векторні формати. Корисні для збереження лінійних елементів (прямих, кривих, многокутників), різних геометричних фігур, тек­сту. Прикладами найбільш поширених векторних форматів є CDR (формат файлів векторного редактора CorelDraw), DXF (файли паке­та інженерної графіки AutoCAD).

Растрові формати

Векторні формати

Векторні і растрові формати (метафайли)

BMP, PCX, TIFF, GIF, JPG, PNG

CDR, DXF

WMF, EMF

 Так що ж називають графічним редактором? (Відповіді учнів.)

►► Графічний редактор — програма, призначена для створення і обробки зображень. (Учні записують у зошит означення).

Графічних редакторів існує багато. Ми ознайомимося з одним з найпростіших растрових редакторів — програмою Microsoft Paint. Цей редактор дозволяє створювати за допомогою миші чорно-білі і кольорові рисунки. Інструментами редактора можна створювати контури і виконувати заливку кольором, рисувати прямі і криві лінії, імітувати малювання олівцем і пензлем, вирізати, копіювати

і вставляти різні фрагменти зображення тощо.

— Як же запустити цю програму? Натискаємо Пуск —* Всі про­грами —► Стандартні —> Paint. (Демонстрування на екрані.)

Після запуску програми Paint на екрані відкриється вікно про­грами. Розглянемо його структуру:

Основні елементи вікна Paint

1 Рядок заголовка вікна програми

6 Основний колір

2 Рядок меню

7 Колір фону

3 Робоча область

8 Рядок стану

4 Смуга прокручування

9 Панель інструментів

5 Палітра кольорів

10 Додаткова панель

 

Будова вікна

Рядок заголовка (верхній рядок вікна) містить назву програ­ми Paint і ім’я графічного файлу, який редагується. Крайня ліва кнопка є кнопкою виклику керівного меню. Праворуч розміщені відповідно кнопки керування вікном. Рядок меню розміщується під рядком заголовка і складається з таких пунктів:

Файл — робота з графічними файлами (створення, відкриття, збереження, друк);

Правка — редагування рисунка;

Вигляд — керування зображенням деяких елементів вікна; Рисунок — обробка рисунка (встановлення розмірів, кутів по­вороту);

Кольори — завантаження, зміна і збереження палітри кольорів; Довідка — виклик довідкової інформації.

Кожний пункт меню має вертикальне підменю.

Зліва — панель інструментів. За допомогою кнопок панелі інструментів можна вибрати необхідний інстру­мент, побудувати типові елементи рисунка, виділити певний фрагмент тощо. Зафіксувавши курсор миші на кнопці, можна побачити її назву, а в рядку стану — ко­ротку довідку про призначення кнопки.

Рядок стану розміщений у нижній частині вікна Paint. У лівому полі виводиться довідкова інформація про призначення пунктів меню, кнопок інструментів, хід виконання деяких операцій. У центральному полі виводяться координати курсора миші в пікселях, якщо він знаходиться у вікні рисування.

Інструменти: Текст, Заливка, Олівець, Ластик, Лі­нія, Прямокутник, Еліпс та інші. Вибір інструмента здійснюється клацанням миші.

На додатковій панелі (панелі параметрів) вибирають параметри інструмента (наприклад, товщину лінії).

Робоча область, або область рисування — прямокутна область на екрані, призначена для побудови рисунка. Розміри області рису­вання можна задавати і змінювати (команда Рисунок —■Атрибути). За виконання цієї команди відкривається вікно Атрибути, в полях Ширина і Висота якого вказані поточні розміри області рисування. Ці розміри користувач може змінити.

У нижній частині екрана розташована палітра, за допомогою якої можна вибирати колір зображення і колір фону. Детальніше палітру ми розглянемо на наступному уроці.

Виведенням на екран деяких елементів вікна Paint можна ке­рувати за допомогою команд-перемикачів меню Вигляд. У стані Ввімкнено ці команди-перемикачі позначаються галочкою. Коман­да Вигляд —■ Панель елементів керує виведенням на екран панелі інструментів, команда Вигляд —» Палітра — палітри, а команда Вигляд —> Рядок стану — рядка стану.

Панель інструментів і палітру можна також перемістити в будь-яке місце вікна програми типовим для операційної системи Windows способом.

Довідкова система. У будь-який момент роботи з Paint користу­вач може одержати довідку. Команда Довідка —» Виклик довідки —» —► Зміст дає змогу ознайомитися зі змістом довідки Paint.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

(Варіант 1)

V. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником

Опрацювавши джерело інформації, вказане вчителем (підруч­ник, текст), знайти недоліки та переваги векторної та растрової графіки.

Авторпідручника

Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А.

Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Параграф

15

3.1

Номер завдання

Працюємо в парах: 2, 5

1,2,4

Гра «Вірю — не вірю»

Один учень читає переваги растрової графіки, інший погоджу­ється з цим висловленням чи ні. Потім другий учень пропонує інші недоліки растрової графіки, а перший повинен відповісти, вірить він чи ні. Аналогічно — з векторною графікою. За потреби відпо­віді учнів коригує і доповнює вчитель. Учні заповнюють таблицю. (Орієнтовні зразки відповідей виділено курсивом.)

 

Вид

графіки

Переваги

Недоліки

Растрова

♦ простота автоматизованого введення (оцифрування);♦ фотореалістичність зо­бражень

♦ Великий обсяг даних;♦ втрата якості зображенняв разі збільшення масштабу перегляду або збільшення розміру зображення;♦ складність керування окре­мими елементами зображення

Векторна

♦ Файли зображень мають невеликий розмір;♦ збереження якості в разі збільшення масштабу пе­регляду або збільшення розміру зображення;♦ об’єкти легко трансформу­ються

♦ Схематичність зобра­ження;♦ неприродність кольорів під час відтворення реальних об’єктів

VI.  ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для

зняття зорової втоми (Варіант 1 )

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Гра «Закінчи речення» (повторення правил техніки безпеки)

  Заходити до комп’ютерного кабінету потрібно... (спокійно, не поспішаючи).

  Від монітора сиди на відстані... (не менше ніж 50 см).

  На клавіші потрібно натискати... (плавно, без різких ударів).

  Суворо заборонено торкатися... (роз’ємів, проводів, кабелів).

   Суворо заборонено вмикати і вимикати апаратуру без... (до­зволу вчителя).

Завдання

Завантажте графічний редактор Paint. Вивчіть інтерфейс гра­фічного редактора

1. Знайдіть загальні елементи інтерфейсу операційної системи Windows. Знайдіть нові, незнайомі вам елементи інтерфейсу.

2. Згорніть вікно графічного редактора Paint, розгорніть його.

3. Згорніть у вікно графічний редактор Paint (кнопка @), розгор­ніть його (кнопка О).

4. Закрийте графічний редактор Paint.

VII. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Що розуміють під комп’ютерною графікою?

2. Що таке графічний формат?

3. Які графічні формати вам відомі?

4. Назвіть характеристики растрового зображення.

5. Назвіть характеристики векторного зображення.

6. Чим відрізняється растрове і векторне зображення?

7. З якою програмою ви ознайомилися на уроці?

8. Для чого вона призначена?

9. Як завантажити графічний редактор?

10.3 яких елементів складається вікно графічного редактора?

11. Що ви навчилися робити в графічному редакторі?

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

  Чи задоволені ви своєю роботою?

  З яким настроєм ви працювали на уроці?

  Що вам запам’яталось на уроці?

  Чи було вам комфортно на уроці?

  Де вам стануть у пригоді здобуті знання?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

Завдання за підручником

Авторпідручника

Морзе Н. В., Варна 0. В., Вембер В. П., Кузьмінсь- ка 0. Г., Саражинська Н. А.

Ривкінд Й. Я., Лисен­ко T. І., Чернікова JI. А., Шакотько В. В.

Параграф

15

3.1

Номер завдання

Завдання «Повторюємо»

3, 5

Додаткове завдання

  Робота з картками. Картки учитель роздає дітям додому. Сполучити стрілками написи з відповідними елементами ри­сунка.

 

docx
Додано
3 січня 2019
Переглядів
669
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку