Поговоримо про організацію роботи у міжатестаційний період

Необхідною умовою атестації педагогічного працівника закладу освіти є проходження ним підвищення кваліфікації у міжатестаційний період. Але як ефективно організувати цю систему роботу в умовах воєнного стану? Аби врахувати останні зміни у законодавстві та знайти натхнення для професійного розвитку, ми запрошуємо вас долучитися до Всеукраїнської інтернет-конференції «Підвищення кваліфікації, сертифікація та атестація педагогічних працівників», яка відбудеться 18 листопада 2023 року. А щоб опрацювати нормативну базу, яка регламентує напрями професійного зростання освітян, наша команда підготувала стислий огляд чинних документів.

Основні законодавчі документи 

Базовими документами для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти є Закони України «Про освіту»«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про атестацію педагогічних працівників та Постанови Кабінету Міністрів України:

Також підвищення кваліфікації має бути спрямованим на формування та вдосконалення професійних компетентностей педагогів, визначених Професійними стандартами за професіями, зокрема для:

Згідно з нормативними документами педагогам гарантується вільний вибір установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. Залежно від власних потреб і побажань, педагоги можуть обирати зручний формат підвищення кваліфікації.

Нагадуємо, що ТОВ Освітній проєкт «На Урок» є суб'єктом підвищення кваліфікації на підставі Пункту 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та наявності коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.»)

Загальна кількість годин підвищення кваліфікації впродовж 5 років не може бути меншою за 150 годин для вчителів та 120 годин для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. 

Напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти різних типів

Розвиток цифрової компетентності педагогів

У сучасних умовах педагоги мають підвищувати власну компетентність щодо формування безпечного цифрового освітнього середовища та використання інформаційно-комунікаційних технологій для поліпшення ефективності освітнього  процесу. Наказом МОН від 10.12.2021 №1340 затверджена Типова програма підвищення кваліфікації вчителів з розвитку цифрової компетентності, яка складається з 5 модулів:

 • Освіта в цифровому світі.
 • Безперервний професійний розвиток. 
 • Електронні (цифрові) освітні ресурси.
 • Навчання та оцінювання здобувачів освіти.
 • Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти.

Кожний модуль містить декілька тем з очікуваними результатами навчання та орієнтовні етапи розвитку цифрової компетентності педагогів.


Організація роботи з психологічною травмою

За даними агенств ООН сьогодні кожна українська родина стикається з проблемами психічного здоров'я, тож одним із головних завдань педагогічних працівників є повсякденна психологічна допомога та емоційна підтримка учнів. Аби вдосконалити професійну компетентність освітян у цьому напрямі МОН затвердило Типову програму підвищення кваліфікації практичних психологів закладів освіти «Психолого-педагогічні методи та інструменти роботи з психологічною травмою, обумовленою воєнним станом» (наказ від 15.05.2023 №560). Зміст програми складається з 4 модулів:

 • Огляд національних і міжнародних програмних документів, стратегій, керівних принципів та планів з питань ПЗПСП у контексті збройних конфліктів.
 • Посилення професійного потенціалу практичних психологів.
 • Діагностичні інструменти та інтервенції для практичних психологів в освітньому середовищі.
 • Інструменти дистанційної роботи практичного психолога в умовах збройного конфлікту.

Загалом програма включає 12 взаємопов'язаних тем, розподіл годин за видами діяльності є орієнтовним.

Напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Обов'язкові напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

Згідно зі ст. 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» обов'язковими напрямами підвищення кваліфікації педагогів є:

 • вдосконалення компетентностей у роботі з дітьми з ООП;
 • надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. 

Кожен із них має становити не менше 10% від загальної кількості годин підвищення кваліфікації за 5 років.


Створення безпечного і здорового освітнього середовища в закладі освіти

Питання безпеки учасників освітнього процесу набуло надзвичайної актуальності в умовах воєнного стану. Наказом МОН від 06.09.2023 №1091 затверджена Типова програма підвищення кваліфікації педагогів і керівників (директорів) закладів загальної середньої освіти зі створення безпечного і здорового освітнього середовища. Вона базується на ключових засадах державної політики у галузі освіти, діючих нормативно-правових документах, зокрема Концепції безпеки закладів освіти.

Програма складається з шести взаємопов'язаних тем, які розкривають основні положення нормативно-правових вимог до створення безпечного і здорового освітнього середовища ЗЗСО:

 • Нормативно-правове забезпечення реалізації завдань Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у ЗЗСО: управлінський аспект.
 • Створення безпечної інфраструктури закладу. Організація безпечного підвезення учнів та вчителів із/до ЗЗСО.
 • Попередження та протидія негативним безпековия явищам в освітньому середовищі. Забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій, бойових дій.
 • Шляхи формування компетентностей з дотримання безпеки учасниками освітнього процесу. Професійний розвиток персоналу ЗЗСО з безпекових питань функціонування закладу. 
 • Забезпечення здоров'язбережувальної складової освіти. Безпека дітей в Інтернеті.

Особливістю Програми є її практична зорієнтованість, оскільки теоретична складова включає лише 2 години інтерактивної лекції, решта часу розподілена на практичну складову та самостійну роботу педагога.


Забезпечення реалізації Державного стандарту базової середньої освіти

З метою реалізації реформи НУШ у середній школі наказом МОН від 12.10.2022 №904 була затверджена Типова програма підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти. Програма реалізується через інваріантний та варіативний складники та містить 4 модулі:

 • Нормативно-правове забезпечення реформи загальної середньої освіти.
 • Організація освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти.
 • Професійний розвиток вчителя в умовах Нової української школи.
 • Організація освітнього процесу з предметів/інтегрованих курсів (за вибором відповідно до фаху).

Кожний модуль містить декілька тем, очікувані результати (знання й розуміння, уміння та диспозиції). 


Здійснення наставницької діяльності

Наказом МОН від 02.05.2023 №516 затверджена Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо набуття (вдосконалення) компетентностей із здійснення наставницької діяльності. Ця програма орієнтована на освітян із досвідом педагогічної діяльності (як правило, не менше 5 років), які здійснюватимуть супровід і підтримку педагогів, зокрема новопризначених. Програма розрахована на 15 годин і складається з двох модулів:

 • Наставництво як складова професійного розвитку педагогічних працівників.
 • Наставництво в контексті педагогічної інтернатури.

Покращення стійкості учасників освітнього процесу

Наказом МОН від 05.06.2023 №672 затверджена Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Плекання резилієнтності в закладі освіти». Її основними завданнями є покращення соціальних стосунків і комунікацій в шкільному колективі, опанування ефективними стратегіями менеджменту емоційного клімату та вирішення поширених поведінкових труднощів. Зміст Програми реалізується в трьох модулях:

 • Резилієнтні вчителі.
 • Резилієнтні класи.
 • Психологічне консультування техніками когнітивно-поведінкової терапії на основі моделі резилієнтності.

Підвищення кваліфікації новопризначених керівників закладів загальної середньої освіти

Згідно зі ст. 38  Закону України «Про повну загальну середню освіту» керівник закладу загальної середньої освіти (крім приватного закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин. Наказом МОН від 16.09.2022 №817 була затверджена відповідна Типова програма для новопризначених директорів та їхніх заступників, зміст якої містить 3 модулі:

 • Нові ролі директора закладу загальної середньої освіти в контексті впровадження Нової Української школи.
 • Створення якісної управлінської та освітньої системи закладу загальної середньої освіти.
 • Основні концепції закладу загальної середньої освіти щодо забезпечення комфортного та безпечного освітнього середовища.
 • Кожен модуль передбачає теоретичну та практичну складові, самостійну роботу та тестування по завершенню навчання.

Напрями підвищення кваліфікації вихователів і керівників закладів дошкільної освіти

Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку

З метою напрацювання єдиних підходів до надання послуг у сфері дошкільної освіти в умовах воєнного стану,  зокрема в регіонах, де призупинена робота ЗДО й діти навчаються вдома, МОН затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні (наказ МОН від 07.06.2023 №702).   

Зміст програми складається з десяти взаємоповязаних тем за трьома модулями:

 • Концептуальні засади реалізації змісту Державного стандарту дошкільної освіти в умовах воєнного стану.
 • Організаційно-методичні засади забезпечення безперервності освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану.
 • Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану.

Організація безпечного освітнього простору в закладі дошкільної освіти

Сучасний освітній простір ЗДО знаходиться під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, які можуть приносити як позитивний результат, так і породжувати загрози та небезпеки. Тож створення комфортних і безпечних умов перебування в закладі освіти є першочерговим завдання педагогів. З метою напрацювання єдиних підходів до роботи наказом МОН була затверджена Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо організації безпечного освітнього простору в закладі дошкільної освіти (наказ МОН від 22.05.2023 №619)

Зміст програми складається з семи взаємопов'язаних тем за трьома модулями:

 • Вимоги до організації безпечного освітнього простору в ЗДО.
 • Структурні компоненти безпечного освітнього простору в ЗДО.
 • Практика організації безпечного освітнього простору в ЗДО.

Психолого-педагогічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах надзвичайної ситуації

Діти дошкільного віку здатні зчитувати емоційний стан дорослих, тож ефективність роботи з дошкільнятами починається лише тоді, коли педагоги транслюють спокій, впевненість та упевненість. Аби підвищити загальні та професійні компетентності фахівців щодо створення безпечного, розвивального та інклюзивного освітнього середовища  МОН затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогів ЗДО «Психолого-педагогічна підтримка дітей, батьків та педагогів в умовах надзвичайної ситуації»  (наказ від 21.04.2023 №461)

Зміст програми реалізується у 8 темах:

 • Розуміння впливу війни на дітей та дорослих.
 • Базові підходи до надання першої психологічної допомоги у роботі вихователя.
 • Травмо-чутливі практики – розпізнавання травми та безпечне реагування на неї.
 • Формування стійкості до стресу.
 • Безпечне середовище та компоненти дбайливого піклування.
 • Безпечні та відновлювальні форми роботи з дітьми.
 • Підтримка дітей з ООп у період війни. що необхідно врахувати.
 • Нові виклики у питаннях безпеки або все про бомбосховище. 

Впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти

З метою удосконалення загальних та фахових компетентностей педагогів щодо реалізації Держстандарту дошкільної освіти наказом МОН від 31.03.2021 №397 була затверджена Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, яка містить 2 модулі:

 • Концептуальні засади реалізації інваріантного складника Державного стандарту дошкільної освіти. 
 • Особливості реалізації варіативного складника Державного стандарту дошкільної освіти.

Зміст Програми складається з теоретичної та практичної підготовки й самостійної роботи педагогів. 


Надання підтримки дітям із ООП

З метою розвитку компетентностей педагогів ЗДО, необхідних для ефективної організації інклюзивного освітнього середовища, наказом МОН від 23.04.2021 № 457 були затверджені Типові програми підвищення кваліфікації щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами. Для вихователів Програму укладено за такими темами:

 • державна політика у сфері освіти щодо дітей з особливими освітніми потребами;
 • психолого-педагогічний супровід здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами;
 • реалізація педагогічної підтримки в умовах інклюзивного навчання;
 • стратегії підтримки участі та діяльності здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами.

 Запобігання проявам насильства

З метою формування компетентностей педагогів ЗДО, необхідних для створення безпечного освітнього середовища, наказом МОН від 30.09.2020 №1214 були затверджені Типові програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства. Програму укладено за такими темами:

 • насильство стосовно дитини як суспільне явище;
 • своєчасне виявлення постраждалих від насильства, в тому числі вчиненого за допомогою електронних засобів комунікації, під час освітнього процесу та реагування;
 • виявлення та реагування на випадки насильства стосовно дітей у цифровому середовищі;
 • попередження будь-яких проявів насильства в закладі дошкільної освіти під час освітнього процесу, створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища.

Бажаєте дізнатись більше про підвищення кваліфікації в умовах воєнного стану? У вас є питання щодо проведення атестації за новим Порядком або участі в сертифікації? Долучайтесь до нашої конференції! Буде дуже цікаво та пізнавально! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter