Поговоримо про основні засади впровадження реформи освіти у базовій школі.

З нового навчального року марафон впровадження освітньої реформи приймають учителі середньої ланки пілотних шкіл. І це дуже відповідально! Адже тепер вони мають продовжувати реалізацію головної мети НУШ – формувати у школярів не лише знання, а й уміння застосовувати їх у житті. Як адаптувати та трансформувати педагогічну діяльність відповідно до нової концепції загальної середньої освіти? Де шукати орієнтири, ідеї та технологій для оптимальної та ефективної роботи зі здобувачами освіти? Відповіді на ці запитання надав Артем Горобець у межах Всеукраїнської інтернет-конференції «Нова українська школа: від початкової до середньої освіти».

Компоненти НУШ

Реформа НУШ є масштабною трансформацією шкільної освіти. У чому її фундаментальна основа? Основними складовими НУШ є:

 • Компетенізація освіти (реалізація компетентнісного підходу, формування та розвиток ключових компетентностей НУШ, формування випускника/випускниці нової генерації).
 • Педагогіка партнерства (гуманізм, суб’єктна діалогічна взаємодія учительства та учнівства, творчий підхід до розвитку дитини, соціальне партнерство, усвідомлення особистої відповідальності за результати, співдія та підтримка).
 • Особистісно-орієнтований підхід до навчання (максимальне наближення освітнього процесу дитини до її сутності, здібностей, життєвих планів, забезпечення морально-психологічного комфорту).

Але всього цього не досягти без учительства нової формації! Освітяни мають бути вмотивованими та компетентними, а також стати справжніми фасилітаторами та тьюторами. Також необхідними складовими успіху є академічна свобода педагогів, професійне зростання та самореалізація впродовж життя.

Компетентності

Що означає поняття компетентність? Відповідно до Закону України «Про освіту» – це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистісних якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, проводити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 

Тобто компетентність є гармонійним поєднанням знань, умінь, ставлення та практики. Залежно від результатів компетентності розподіляються на:

 • Предметні – це результат навчання з конкретного предмета. Вони обмежені певною галуззю знань і набуваються в межах відповідної освітньої галузі. 
 • Ключові – це результат діяльності (не лише навчальної), що має індивідуальну значущість і соціальний контекст для успішної життєдіяльності в конкретному соціумі. Вони мають міждисциплінарний характер і набуваються в кожній освітній галузі. 

У нових державних стандартах основними компетентностями є вільне володіння державною мовою та здатність спілкуватися рідною, математична, природнича, інноваційна, екологічна та інформаційно-комунікаційна компетентності. Не менш важливими є здатність навчатися впродовж життя, підприємливість і фінансова грамотність, а також громадянська, соціальна та культурна компетентності. 

Основні принципи компетентнісного підходу

Мова йде про організацію освітнього процесу, кінцевим результатом якого є набуття учнівством ключових і предметних компетентностей. Основними принципами є: 

 • самостійна діяльність учнівства у здобутті особистісного досвіду (сенсу знань, набутих умінь і навичок, вироблених способів діяльності, усвідомлених цінностей);
 • практикоорієнтованість освітнього процесу – застосування здобутих знань та вмінь на практиці, усвідомлення наслідків своєї діяльності;
 • ціннісне ставлення до результатів навчання;
 • різноманіття видів навчальної діяльності (навчальна, дослідницька, ігрова, індивідуальна, групова тощо);
 • пошук, оброблення, збереження, узагальнення й інтерпретація здобутої інформації; 
 • залучення ІКТ в освітній процес.

Чим відрізняється НУШ від традиційної української школи? Модернізація змісту освіти на засадах компетентнісного підходу перш за все характеризується новими поколіннями стандартів освіти. До того ж у нових стандартах визначено компетентнісний потенціал усіх освітніх галузей у формуванні всіх ключових компетентностей. Також забезпечено наступність між рівнями освіти та поступ дитини від 1 до 12 класу.
Ще одна відмінність – реальна академічна свобода закладу освіти та вчительства. Вона реалізується через освітню програму, яка складається на основі типової освітньої програми та дає можливість варіювати в обсягах навчального навантаження з різних предметів.

Бажаєте дізнатися більше про те, як формувати випускника нової генерації у середній школі? Перегляньте виступ!

 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter