18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Формування ключових компетенцій на уроках історії

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Розвиток творчого мислення та формування ключових компетенцій учнів на уроках історії»

Номер слайду 2

Вперше «компетенція», «ключові компетенції» стали використовуватися в США в сфері бізнесу в 70-х роках XІX ст. Продуктивність діяльності залежить від вміння орієнтуватися в інформації, ініціативності, уміння вирішувати проблеми, самостійно вчитися. 1. З історії появи поняття…

Номер слайду 3

— компетенція:а) добра обізнаність з чим - небудь;б) коло повноважень установи, особи.— компетентність — властивість, від. «компетентний»:а) який має достатні знання в якій - небуть галузі, добреобізнаний, кваліфікований;б) який має певні повноваження.2. Основні дифеніції.

Номер слайду 4

В Україні активні дослідження, пов’язані з компетентнісним підходом в освіті, були розгорнуті на початку ХХІ століття.  Г. Фрейдман, В. Курилов, Л. Жарова, І. Мішина, І. Родинна, С. Щишов, А. Хуторський та ін…О. Пометун К. Баханов

Номер слайду 5

3. Структура компетентності• наукові • глибокі• міцні • систематичні• різнобічні Знання. Діяльність Комплекс особистісних якостей

Номер слайду 6

4. Вимоги до педагогічного процесу.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Підручники, навчальні Посібники.комп'ютерна техніка, медіазасоби. Реальні об'єкти, виробництва, споруди. Засоби навчання:

Номер слайду 9

“Транслятор” інформаціїОрганізатор. Консультант Управлінець. Функції вчителя:

Номер слайду 10

Номер слайду 11

І. Надпредметні (ключові):   соціальні     полікультурні     інформаційні      саморозвитку та самоосвіти продуктивної, творчої діяльностіРада Європи5. Види компетенцій.

Номер слайду 12

1. Навчально-пізнавальна компетенція.2. Загальнокультурна компетенція.3. Соціальна компетенція.4. Здоров'язберігаюча компетенція. 5. Компетентність з інформаційних і комунікаційних технологій.6. Громадянська компетенція.7. Підприємницька компетенція. Українська версія ключових компетенцій:

Номер слайду 13

:«Якщо ти даси людині рибу, ти нагодуєш її один раз, але якщо ти навчиш її ловити рибу, вона ніколи більше не буде голодною». 1.   Просторова – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному просторі:*    співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн та природними умовами;*     користуючись картою, пояснювати причини і наслідки історичних подій, процесів вітчизняної та всесвітньої історії, основні тенденції розвитку міжнародних відносин;*  характеризувати, спираючись на карту, історичний процес та його регіональні особливості.ІІІ. Предметні компетенції:

Номер слайду 14

Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі?А Наступ 80-тисячної польської армії генерала Ю. Галлера в травні 1919р. під час українсько-польської війни. Б Наступ УГА в червні 1919 р. під час українсько-польської війни. В Відхід УГА за Збруч 17 липня. Окупація Галичини польськими військами, Г Перший зимовий похід армії УНР.Історія України, 10 кл. К/о. Завдання на локалізацію іст. фактів на карті та визначення події на основі знання дат, хрон. меж.

Номер слайду 15

Всесвітня історія, 10 кл. Тема: “Італія(1919-39 рр.)”

Номер слайду 16

Укажіть, коли відбулося звільнення від нацистських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі. А На кінець грудня 1942 р Б На березень-квітень 1943 р. В На вересень-листопад 1943 р. Г На квітень-травень 1944 р. Завдання на вміння локалізувати у просторі факти та визначати час відображених на карті подій, явищ і процесів Історія України, 11 кл. К/о.

Номер слайду 17

2. Хронологічна – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі:-        розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу;-        співвідносити історичні події, явища з пріодами, орієнтуватися в науковій періодизації історії;-        використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу.

Номер слайду 18

• завдання на встановлення подій за датами або дат за подіями; • завдання на встановлення тривалості події, віддаленості її від сьогодення; • завдання на співвіднесення подій та дат зі століттям (або тисячоліттям), його початком (чи половиною) та кінцем; • завдання на встановлення та групування дат на основі певних подій, явищ, процесів; •завдання на встановлення синхронності фактів, подій, історичних періодів; • завдання на встановлення хронологічної послідовності подій (уривків з документів, візуальних джерел, історичних малюнків (картин)) тощо

Номер слайду 19

На якому фото зображено події 1943 р.?3214

Номер слайду 20

Укажіть хронологічні межі явища доби УСРР, про яке йдеться в уривкові зі «Щоденника» С. Єфремова?“... Просто стогін і ґвалт стоїть по установах. Виданий був наказ, щоб усі службовці вміли по-українському, але як ніхто із росіян і «тоже - малоросов» того всерйоз не брав, то граматики і словники любенько собі спочивали під спудом. Аж тут почали іспити робити і, хто не складе, - виганяти. От тут от і почалося...” А 1919-1923 рр,Б 1921-1923 рр. В 1923-1933 рр. Г 1939-1945 рр. Установіть початок події, про яку йде мова в документі. Із постанови РНК УСРР“…Совет Народных Комиссаров постановил: 1. Все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязано обучаться грамоте….»А 1919 Б 1920 В 1921 Г 1922

Номер слайду 21

3. Логічна – передбачає вміння учнів визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів:-        визначати теоретичні поняття та застосовувати їх для пояснення історичних явищ і процесів;-        аналізувати, синтезувати та узагальнювати значний обсяг фактів, простежуючи зв’язки і тенденції історичного процесу;-        визначати причини, сутність, наслідки та значення історичних явищ та подій;-        визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви та зовнішні чинники діяльності історичних осіб.

Номер слайду 22

• завдання на визначення (встановлення) причин і наслідків, значення історичних подій; • завдання на порівняння причин і наслідків однотипних подій;• завдання на характеристику альтернатив розвитку окремих ситуацій; пояснення того, чому події склалися саме так, а не інакше; *завдання на встановлення спільного та відмінного в порівнюваних об'єктах;• завдання на зіставлення й протиставлення подій за певними ознаками; • завдання на виявлення характерних рис подій, процесів; завдання на розкриття сутності подій, явищ, процесів • завдання на характеристику та опис історичних пам'яток; завдання на визначення відповідності між історичним фактом, іменем тощо та явищем, процесом; • завдання на аналіз, узагальнення фактів і встановлення за ними процесу; • завдання на застосування історичних термінів та понять; • завдання на пояснення історичних назв, термінів, висловлювань тощо

Номер слайду 23

Задання на співвідшення одиничних фактів (подій) з історичними явищами й процесами (текстовий матеріал може бути замінено візуальними джерелами)Яка спільна риса властива голодним рокам в Україні:1921-1923,1932-1933,1946-1947 рр?А Катастрофічні посухи. Б Повоєнна розруха. В Боротьба радянської влади з «куркульським бандитизмом». Г Примусові державні хлібозаготівлі.

Номер слайду 24

Історія України, 9 клас. Тема: “Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку”Які явища суспільного життя висміює І. Котляревський в поемі “Енеїда”?

Номер слайду 25

4 група. «Чому Нобелівський комітет призначив Нобелівську премію миру 1990 року саме М. Горбачову?6 група . Путч ДКНС. Розпад СРСР. Чи мав шанс ДКНС врятувати Союз від розпаду?Всесвітня історія , 11 клас. Тема: « Перебудова» та розпад СРСР (1985-1991)

Номер слайду 26

4.  Мовленнєва – передбачає вміння учнів будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії:-        реконструювати образи минулого у словесній формі у вигляді опису, оповідання, образної характеристики;-        викладати історичні поняття, зв’язки і тенденції історичного розвитку застосовуючи пояснення, доведення, міркування, узагальнюючу характеристику. Всесвітня історія 9 клас. Тема:”США “Запитання: ”Чи хотіли б ви проживати в США , якби були: А) підприємцем;Б) чорношкірим. В) інданцем?”Творче завдання: “Скласти текст листа заможнього бізнесмена своєму родичеві”

Номер слайду 27

5   Інформаційна – передбачає вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації:-        користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для самостійного пошуку інформації;-        систематизувати історичну інформацію, складаючи таблиці , схеми, різні типи планів;-        самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел;-        виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку різноманітність;-        критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела, виявляти тенденційну інформацію й пояснювати її необ’єктивність.

Номер слайду 28

6    Аксіологічна – передбачає вміння учнів формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку:-        порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію щодо суперечливих питань історії;-        виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями історичного розвитку;-        оцінювати різні версії й думки про минулі історичні події, визнаючи, що деякі джерела можуть бути необ’єктивними. Аксіологія (з грец. «цінність») — філософське вчення про природу цінностей, їх місце в реальності та структурі ціннісного світу Формулювання завданнь: «оцініть», «висловіть своє ставлення, думку», «поясніть, як розумієте», «запропонуйте коментар до події, факту, явища», «поясніть, що є тут найціннішим і найважливішим саме для вас», «запропонуйте свій варіант розвитку подій».

pptx
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
2665
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку