2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Презентація на тему: "Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності"

Про матеріал

Сучасне життя вимагає творчого підходу до уроку літератури та до всього процесу навчання, а компаративістика відкриває широкі горизонти в процесі навчання, виховання сучасних учнів, розширення їхнього світогляду, формування життєво необхідних компетенцій. Літературний компонент освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти передбачає реалізацію компаративної лінії й визначає відповідні державні вимоги до рівня підготовки учнів. Використання методу компаративного аналізу в шкільному курсі вивчення літератури дає можливість показати учням спільне – те, що об'єднує різні народи, й відмінне – те, що свідчить про неповторність націй. Особливу увагу це має для усвідомлення належного місця української літератури в європейському культурному просторі.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Ми не намагаємося стати одне одним, ми повинні визнати одне одного, навчатися бачити іншого і поважати його такого, яким він є. Герман Гессе. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Номер слайду 2

Компаративістика (лат. comparativus) це порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу)

Номер слайду 3

Компаративний аналіз — це аналіз, при якому досліджуються явища мистецтва слова через порівняння їх з іншими такими явищами переважно в різних національних письменствах. Урок компаративного аналізу — це урок, на якому домінуючим є порівняльний аналіз художнього твору.

Номер слайду 4

Компоненти компаративістики (за Д. Наливайком) :літературні зв’язки та впливи;аналогії та розбіжності в галузі тематики і проблематики;типологія літературних напрямів і жанрів; національне й інтернаціональне.

Номер слайду 5

У компаративістиці виділяють вивчення таких зв'язків: генетичний: у спільних джерелах, що належать до різних літератур; у міжнародних літературних впливах; у запозиченнях; у творчому використанні мандрівних сюжетів, вічних тем та образів світового письменства; контактний: між письменниками; між школами; між течіями; між літературами.

Номер слайду 6

Провідна ідея компаративного аналізу: систематичне використання елементів компаративного аналізу та створення полімовної ситуації на уроках зарубіжної літератури; підвищує рівень мотивації до вивчення предмету;  сприяє розвитку цілісного сприйняття дійсності; забезпечує стабільний розвиток полікультурної компетентності учнів.

Номер слайду 7

Полікультурна компетентність формує загальнолюдські цінності та толерантне ставлення до культур і традицій інших народів;виховує повагу до національної культури та інших етнотрадицій; є джерелом інформації про історію, архітектуру, живопис, природу, світ; надає найрізноманітніші знання про життя, побут, звичаї, світогляд, спосіб мислення, духовні і моральні цінності представників різних народів.

Номер слайду 8

Ефективні методи компаративного аналізу: творчого читання,евристичного та дослідницького; прийомів індивідуального та колективного читання типологічно близьких текстів;  проблемної ситуації; проблемних пізнавальних завдань;  зіставлення твору з його генетичним джерелом;евристичної бесіди, диспуту;аналіз перекладу літературного твору.

Номер слайду 9

Мета компаративного аналізу літературного тексту на уроках зарубіжної літератури: допомагати учням якомога ширше пізнати історико-літературні процеси;сприяти розумінню духовної єдності і національної своєрідності різних літератур ;розвивати вміння та навики аналізу літературного тексту;вдосконалювати досвід творчої діяльності;спрямовувати учнів на розуміння творчого характеру взаємовпливу різних культур.

Номер слайду 10

Етапи уроку компаративного аналізу :І етап – підготовчий ( з’ясування зв’язків двох художніх творів; вивчення позатекстової сфери обох творів).ІІ етап – реалізації (розгляд типологічних зв’язків між двома творами різнонаціональних літератур; розкриття причинно-наслідкових зв’язків).ІІІ етап – узагальнення (доведення спорідненості світоглядних позицій та художньої манери авторів порівнювальних творів).

Номер слайду 11

Схема компаративного аналізу художнього тексту:  час написання твору; суспільно-політичні обставини; літературні напрями, школи тощо; менталітет, психотип нації; біографія письменника; психологія художньої творчості; сюжет; тема, ідея, проблематика; жанр; композиція; мовні засоби.

Номер слайду 12

Порівняльний аналіз перекладів {F5 AB1 C69-6 EDB-4 FF4-983 F-18 BD219 EF322}Порівняльний аналіз перекладів. Твори зарубіжної літератури. Переклади (автори)Спільне та відмінне. Г. Гейне «Лорелея»Л. Первомайського, В. Левіка Й. В. Гете «Нічна пісня подорожнього» О. Ніколенко, Г. Кочури, Л. Череватенка, М. Лермонтова. В. Шекспір. СонетиІ. Франка, Д. Павличка, С. Маршака,Б. Пастернака. В. Вітмен «Листя трави»В. Мисика, М. Стріхи, В. Коротича, Л. Герасимчука

Номер слайду 13

Варіанти компаративного аналізу {21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}Тема дослідження. Досліджувані твори Показати спорідненість сюжетів, схожість героїв, однакові погляди різних народів на моральні якості людей Індійська народна казка “Фарбований шакал”І. Франко «Фарбований лис»Уславлення сильної особистості здатної за будь-яких умов, обставин залишитися людиною. Р. Кіплінг «Якщо…» Л. Костенко «Чайка на крижині»,В. Симоненко «Ти знаєш, що ти людина?»Знаходити спільні образи в пейзажних творах різних письменників, які навіюють читачеві певний настрій. Й. Гете «Нічна пісня подорожнього»М. Лермонтов «Гірські вершини», П. Тичина «Блакить мою душу обвіяла», «Гаї шумлять» Співвідношення світу природи і людини, добро і зло, любов і милосердя. Р. Кіплінг «Мауглі» Є. Гуцало «Лось»Усвідомлювати найвищі цінності моралі та етики. Роберт Бернс «Чесна бідність»С. Черкащено «Маленький горбань»Порівнювати характери та вчинки головних героїв О. Генрі «Останній листок»О. Стороженко «Скарб»

Номер слайду 14

Варіанти компаративного аналізу (вічні теми){21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}Кохання. О. Пушкін «Я вас кохав», В. Сосюра «Білі акації будуть цвісти», І. Тургенів «Ася» , І. Франко «Перехресні стежки» Дитинство М. Твен «Пригоди Тома Сойєра», О. Довженко «Зачарована Десна»Біблійні образи М. Булгаков «Майстер і Маргарита», Гете «Фауст», І. Багряний «Сад Гетсиманський», І. Франко «Легенда про Пілата»Зневажені і скривджені Ф. Достоєвський «Злочин і кара», І. Франко «На дні»Образ Прометея. Есхіл «Прометей закутий»,Т. Шевченко «Кавказ»Образ Мазепи. Дж. Байрон «Мазепа», О. Пушкін «Полтава», В. Сосюра «Мазепа» ,В. Гюго «Мазепа»

Номер слайду 15

Тема уроку: “Які цінності вищі – матеріальні чи моральні?” (Порівняльна характеристика образів Гобсека та Герасима Калитки за повістю О. де Бальзака “Гобсек” і п’єсою І. Карпенка–Карого “Сто тисяч”)10 клас

Номер слайду 16

II етап уроку - реалізації (розкриття причинно-наслідкових зв’язків)Проблемне питання: “Як ставилися до грошей та багатства, тобто найвищих цінностей у їхньому розумінні, Гобсек та Герасим Калитка?”Завдання для груп: I група – працює з текстом комедії І. Карпенка-Карого “Сто тисяч”. II група- з текстом повісті О. де Бальзака “Гобсек”.

Номер слайду 17

I група заповнює анкету літературного героя:1. Прізвище, ім’я, по батькові: Герасим Никодимович Калитка2. Соціальний стан: багатий селянин3. Матеріальне становище: двісті десятин землі; п’ять тисяч карбованців4. Сімейний стан: одружений, має дорослого сина.5. Риси вдачі(у вигляді схеми).6. Життєва мета: бути багатшим від Пузиря.7. Життєва філософія: “Чудні люди! Голодних годуй, хворих лічи, школи заводь, пам’ятники якісь став!.. Повигадують собі ярма на шию і носяться з ними, а вони їх муляють, а вони їм кишені продирають. Чудні люди! Від мене не поживляться! Котляревський мені без надобності!”8. Шляхи досягнення мети: експлуатація робітників, важка праця домашніх, афера з фальшивими грішми.

Номер слайду 18

Позитивні та негативні риси Герасима Калитки. Жадібний працьовитий. Заздрісний підприємливий. Нечесний хазяйновитий. Грубий економний. Жорстокий любить землю. Легковірний. Здатний на злочин. Герасим Калитка

Номер слайду 19

II група складає характеристику образу Гобсека за повістю “Гобсек”(у вигляді запитань-відповідей)1. Портрет.2. Помешкання.3. Спосіб життя.4. Родинні стосунки.5. Характер.6. Риси вдачі (у вигляді сенкану та простого переліку).7. Життєва філософія: “Золото – ось духовна суть усього теперішнього суспільства”.“Краще самому визискувати, ніж дозволяти, щоб визискували з тебе”.“Я досить багатий, щоб купувати людську совість”.“Як і я, мої товариші… люблять владу і гроші тільки задля самої влади і самих грошей”.“Я володію світом… а світ не має наді мною ані найменшої влади”.

Номер слайду 20

Сенкан(негативні риси)Гобсек. Старий, жалюгідний. Здобуває, позичає, животіє. Жертва свого власного багатства. Скнара. Позитивні риси:любов до мистецтва;співчуває порядним людям;Здатний допомогти другові.

Номер слайду 21

Гобсек. Відміннефранцузміський житель освіченийлихвар. Герасим Калитка. Відміннеукраїнецьселяниннеосвіченийпоміщик.землевласник. Спільна робота I та II груп“Кола Вена”Спільнежадоба до накопичення багатствакупістьзажерливість

Номер слайду 22

Висновок робочих груп: Багатство для француза – це накопичення нерухомості, дорогоцінних речей, а найбільше багатство для українця – земля. Мета життя обох персонажів – накопичення багатства. У гонитві за наживою і Гобсек, і Герасим Калитка втрачають все людське та врешті-решт стають “жертвами” власних махінацій, перетворюючись на людину-вексель та живоглота.

Номер слайду 23

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Токаренко Оксана Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
22 листопада 2018
Переглядів
847
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку