2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Презентація Практична робота 2 «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків».

Про матеріал
Презентація до уроку Практична робота 2 «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків». Модуль. Основи електронного документообігу (17 год.)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Практична робота №2(11) «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків»Урок 6 Основи електронного документообігу

Номер слайду 2

що таке цитатащо таке посиланняправила оформлення списку джерелправила оформлення письмової роботиправила цитування. Пригадаємо:

Номер слайду 3

Посилання у тексті зазвичай робиться в кінці речення. Слід давати посилання на джерело при непрямому цитуванні – переказі, викладі думок інших авторів своїми словами; при огляді загальних тенденцій наукових досліджень; при зазначенні фактичних даних і результатів попередніх досліджень. Цитата береться в лапки і обов’язково має посилання на джерело із зазначеним номером сторінки. Посилання на джерела. У науковій статті обов’язково мають бути посилання на джерела та список використаних джерел після висновків тексту

Номер слайду 4

Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»Особливі вимоги при цитуванні

Номер слайду 5

Якщо потрібно підкреслити ставлення автора статті до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання. Якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора статті, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Цитати в статті використовуються рідко; можна зазначити основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який уперше її висловив. Особливі вимоги при цитуванніВідомі тези і твердження авторитетних дослідників подаються на початку статті, а основний обсяг статті присвячується викладу власних думок

Номер слайду 6

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліо­графічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Оформлення списку використаних джерел повинно відповідати вимогам ВАК до бібліографічного опису. Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів заголовків. Основні правила оформлення джерел. Нумерація джерел проставляється вручну. Не використовуйте автонумерацію та автоматично генеровані кінцеві посилання

Номер слайду 7

Назви статей, монографій, збірників, конференцій, тез, доповідей, авторефератів дисертацій вказуються повністю. Для статей обов’язково дається їх назва, назва видання, рік, номер (випуск, том), початкова та кінцева сторінки. Для монографій, довідкових, енциклопедичних видань – назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, (том, частина – якщо є), загальна кількість сторінок. Основні правила оформлення джерел. Джерела іноземною мовою розміщуються після всіх джерел кирилицею, виключенням є коли список формується у порядку появи посилання в тексті.

Номер слайду 8

Основні правила оформлення джерел. У списку джерел з маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо), відомості про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.)Має бути проміжок в один друкований знак (пробіл) до і після приписного знака: тире (–), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – проміжки залишають тільки після них. Після скісної риски (/) пишеться автор (автори) саме у такому вигляді, в якому зазначено на титульному листі або у змісті (якщо це стаття), тобто, це може бути Попов В. В., В. В. Попов, Василь Васильович Попов, Василь Попов.

Номер слайду 9

Запис двох і більше авторів: спочатку перший автор, після флешу (/) вказуються два/три/чорити автора. Алгоритм оформлення статті з електронного видання: Прізвище ініціали автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: http://www… (з нової строки) електронна адреса, за якою розміщена стаття. Основні правила оформлення джерел. Для того, щоб прізвище та ініціали автора залишалися в одному рядку і не розривалися користуйтеся комбінацією Shift+Ctrl+Space (пробіл)

Номер слайду 10

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом. Відступи: зверху, знизу – 2 см; зліва – 3 см; справа – 1 см) друкують машинописним способом на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінціЩільність тексту письмової роботи повинна бути однаковою. Оформлення письмової роботи. Письмову роботу виготовляють рукописним способом або за допомогою комп’ютера (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 інтервал

Номер слайду 11

Кожну структурну частину письмової роботи треба починати з нової сторінки. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул здійснюється арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою письмової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінціЗаголовки підрозділів друкують маленькими літерами з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту, в кінці ставиться крапка. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Оформлення письмової роботи. Заголовки структурних частин письмової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту

Номер слайду 12

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.». Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.». Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Оформлення письмової роботи. Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу

Номер слайду 13

Шолом Г.І.Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за ви­ключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 1.2»Оформлення письмової роботиІлюстрації (фотографії, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в письмовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розмішують послідовно під ілюстрацією

Номер слайду 14

Формули в письмовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Оформлення письмової роботи. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2»Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1)

Номер слайду 15

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки Оформлення письмової роботи. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розмішують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, Ї, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо

Номер слайду 16

Стандартизація - це форма юридичного закріплення проведеної уніфікаціїУніфікація та стандартизація. Уніфікація документів заключається в установленні одностайного складу та форм управлінських документів, що фіксують здійснення однотипових управлінських функцій. Уніфікація документів проводиться з ціллю скорочення застосованих документів, типізація їх форм, зниження трудомісткості їх обробки, досягнення інформаційної сумісності різних систем документації по сумісним функціям управління, більш ефективного використання обчислювальної техніки

Номер слайду 17

Практична робота 2 Завдання Написати фрагмент реферату на одну із поданих в таблиці тематик. Матеріал для реферату знайти в мережі Інтернет. Скласти зміст до реферату. В рефераті використати 5 цитувань з різних джерел, оформивши їх згідно правил та вказавши джерела, звідки використана цитата. В рефераті використати 5 перефразувань джерел, оформивши їх згідно правил. В рефераті використати 2-3 перефразувань одночасно декількох джерел, оформивши їх згідно правил. Додати до реферату 2-3 малюнки, оформивши їх згідно правил. Додати до реферату 2 таблиці, оформивши їх згідно правил. Додати до роботи 2-3 додатки, оформивши їх згідно правил. Створити список використаних джерел, розташувавши за алфавітом. Створити список використаних джерел, розташувавши за датою.

Номер слайду 18

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}п\п. Тема рефератуп\п. Тема реферату1 Безпечний Інтернет6 Чудеса світу2 Соціальні мережі7 Чудеса України3 Пошук в Інтернеті8 Видатні постаті сьогодення4 Складові комп'ютера9 Моє місто в історії5 Моє захоплення10 Письменники Чернігівщини

Номер слайду 19

Джерела. Подумай

Номер слайду 20

Цитування. Подумай

Номер слайду 21

Домашнє завдання. Підібрати та оформити згідно правил список літератури до реферату з теми, взятої з таблиці, відмінної від використаної в практичній роботі.

pptx
Додано
8 квітня 2019
Переглядів
5777
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку