12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Презентація "Правові основи охорони праці"

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХ

Номер слайду 2

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХДо загальних законів, що визначають основні положення про охорону праці належать: Конституція України, Закони України «Про охорону праці», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Кодекс законів про працю України (КЗп. П). Спеціальними законодавчими актами в галузі охорони праці є Державні нормативні акти про охорону праці, Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та інші нормативні документи.

Номер слайду 3

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІКодекс законів про працю. Про охорону праціПро пожежну безпеку. Про поводження з радіоактивними відходами. Про охорону здоров'я Про дорожній рух. ЗАКОНИПро використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Про охорону навколишнього природного середовища. Про колективні договори та угоди

Номер слайду 4

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХЗакон не відмінив жодної з діючих норм і дозволив:створити органи управління охороною праці та систему органів нагляду за охороною праці;створити власну нормативну базу з охорони праці;забезпечити гласність з питань охорони праці;ввести економічні важелі управління охороною праці;визначити роль колективних договорів;ввести нові інститути управління і нагляду за охороною праці на підприємстві (уповноважені трудових колективів та комісії з питань охорони праці підприємств);розпочати підготовку дипломованих спеціалістів з охорони праці.

Номер слайду 5

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХДержавна політика в галузі охорони праці базується на принципах: пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

Номер слайду 6

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХсоціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності; адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану; використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

Номер слайду 7

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХінформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями тапрацівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Номер слайду 8

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХКодекс законів про працю України — основний закон національного трудового законодавства.

Номер слайду 9

ЗАКОН УКРАЇНИ « ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХЗа Конституцією України кожен громадянин України має право на:життєвий рівень, необхідний для підтримки здоров'я людини;безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту і відпочинку; кваліфіковану медико-санітарну допомогу, до якої входить також вільний вибір лікаря та медичної установи; відшкодування шкоди, завданої здоров'ю. Держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їхніх прав у сфері охорони здоров'я шляхом: створення мережі закладів охорони здоров'я; надання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги;здійснення державного нагляду в сфері охорони здоров'я; встановлення відповідальності за порушення прав громадян у сфері охорони здоров'я.

Номер слайду 10

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХГромадяни України зобов'язані: піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;проходити своєчасно профілактичні щеплення та медичні огляди;надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в умовах, що загрожують їхньому життю і здоров'ю.

Номер слайду 11

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХВласники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі - власники), а також орендарі зобов'язані:розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

Номер слайду 12

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХу разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу; подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється; здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;

Номер слайду 13

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХсвоєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;проводити службове розслідування випадків пожеж, створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється; здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території; проводити службове розслідування випадків пожеж.

Номер слайду 14

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХКожен громадянин України має право на:безпечне для його життя і здоров'я навколишнє природне середовище;отримання екологічної освіти;участь у роботі громадських екологічних формувань

Номер слайду 15

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХДля фінансування заходів з охорони довкілля утворюються державний і регіональні фонди охорони навколишнього природного середовища за рахунок: зборів за забруднення навколишнього природного середовища;штрафів за забруднення довкілля;штрафів за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища; добровільних внесків підприємств та громадян.

Номер слайду 16

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХГОСТ – державний стандарт;ДНАОП - державні нормативні акти про охорону праці;ССБТ – система стандартів безпеки праці;ДСТУ – державний стандарт України. Реєстр ДНАОП — це офіційне видання, що підлягає використанню власниками підприємств, посадовими особами та працюючими.

Номер слайду 17

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, ЙОГО УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХЗгідно зі ст. 23 КЗп. П України, трудовий договір може бути:безстроковим, що укладається на невизначений термін;строковий, встановлений на термін за погодженням сторін;таким, що укладається на час виконання певної роботи;у формі контракту з визначеними обов'язками.

Номер слайду 18

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, ЙОГО УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХПрава. Обов'язки Трудовий договір. Обов'язки Права Працівник Роботодавець Виконання трудових функцій. Додержання вимог, правил внутрішнього трудового розпорядку та інструкцій з охорони праціВиплата заробітної плати. Створення належних умов праці й виконання нормативно-правових актів з охорони праці

Номер слайду 19

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, ЙОГО УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХДотримання письмової форми є обов'язковою умовою, якщо:проводиться організований набір працівників;трудовий договір укладається в районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них;укладається контракт;працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;в інших випадках, передбачених законодавством України. Трудовий договір вважається укладеним, коли сторони домовилися, щодо всіх обов'язкових умов (ст. 24 КЗп. П України).

Номер слайду 20

ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ, НА ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ВАЖКІ ТА ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХ{5 DA37 D80-6434-44 D0-A028-1 B22 A696006 F}Календарний вік, років. Граничні норми ваги вантажу, кг  Короткострокова робота. Тривала робота  юнакидівчатаюнакидівчата1452,5не допускається151268,44,21614711,25,61716812,66,3 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей для неповнолітніх встановлені залежно від віку, статі і трива­лості робіт:

Номер слайду 21

ПОНЯТТЯ ПРО ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ПРОФЗАХВОРЮВАННЯОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХВиробничий травматизм — це явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві. Виробнича травма — це травма, одержана працюючим на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці. Нещасний випадок на виробництві — це раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, внаслідок якого заподіяна шкода здоров'ю або смерть. Нещасні випадки — це травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори.

Номер слайду 22

ПОНЯТТЯ ПРО ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ПРОФЗАХВОРЮВАННЯОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХНебезпечний виробничий фактор — це фактор, дія якого на працюючого у відповідних умовах призводить до травмі або іншого раптового погіршення здоров'я. Шкідливий виробничий фактор — це фактор, вплив якого на працюючого призводить до професійного захворювання. Нещасний випадок на виробництві — це наслідок раптової дії на працівника якогось небезпечного виробничого фактора під час виконання трудових обов'язків або завдань керівника робіт. В Україні щорічно в побуті травмується біля 2 млн. чол., 28 тис. з них стає інвалідами.

Номер слайду 23

АЛКОГОЛІЗМ І БЕЗПЕКА ПРАЦІ. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХ Слід мати на увазі, що згідно з чинним законодавством, нещасний випадок, що стався на виробництві внаслідок отруєння алкоголем чи наркотичними речовинами (якщо це не пов'язано із застосуванням цих речовин у виробничому процесі), не вважається пов'язаним з виробництвом.

Номер слайду 24

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТРАВМАТИЗМУ І ЗАХВОРЮВАНЬ НА ВИРОБНИЦТВІОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХОрганізаційні: Порушення трудової і виробничої дисципліни;Незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць;Відсутність цільового інструктажу;Недоліки в навчанні безпечних прийомів праці тощо. Технічні: Незадовільний технічний стан машин, механізмів. устаткування;Порушення або недосконалість технічного процесу;Порушення вимог безпеки при експлуатації транспортних засобів;Неякісне проведення технічного обслуговування і ремонту машин і механізмів тощо. Санітарно - гігієнічні: Невідповідність метеорологічних умов санітарним нормам;Підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних речовин у повітрі;Незадовільний санітарний стан виробничих і побутових приміщень;Незадовільне освітлення тощо. Психофізіологічні: Нервово-психічні навантаження;Незадовільний психологічний клімат в колективі;Антропологічна невідповідність працюючого умовам праці;Алкогольне, наркотичне сп'яніння тощо. ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Номер слайду 25

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТРАВМАТИЗМУ ТА ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ВИРОБНИЦТВІОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХОрганізаційні заходи: проведення навчання та інструктажів з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки;робота щодо професійного відбору;здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці. Технічні заходи: модернізація технологічного, піднімально-транспортного обладнання, перепланування, розміщення обладнання; впровадження автоматичного та дистанційного керування виробничим обладнанням.

Номер слайду 26

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТРАВМАТИЗМУ ТА ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ВИРОБНИЦТВІОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХСанітарно-виробничі заходи: придбання або виготовлення пристроїв, які захищають працюючих від дії електромагнітних випромінювань, пилу, газів, шуму тощо;улаштування нових і реконструкція діючих вен­тиляційних систем, систем опалення, кондиціювання;реконструкція та переобладнання душових, гардеробних тощо. Медико-профілактичні заходи:придбання молока, миючих та знешкоджуючих засобів;організація профілактичних медичних оглядів;організація лікувально-профілактичного харчування.

Номер слайду 27

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕРМІНИ ТА ВИ­ЗНАЧЕННЯОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХТрудова діяльність - це джерело розвитку суспільства, створення матеріальних, культурних і духовних цінностей, пе­редумова існування як кожної окремої людини, так і людства в цілому. Важкість праці - це така характеристика трудового проце­су, що відображає переважне навантаження на опорно-рухо­вий апарат і функціональні системи організму (серцево-су­динну, дихальну та ін.), які забезпечують його діяльність. Напруженість праці - характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нер­вову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника. Під час виконання людиною трудових обов'язків на неї діє сукупність фізичних, хімічних, біологічних та соціальних чинників, що називається виробничим середовищем.

Номер слайду 28

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕРМІНИ ТА ВИ­ЗНАЧЕННЯОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХШкідливий виробничий фактор — небажане явище, що супроводжує виробничий процес і вплив якого на працівника може призвести до погіршення самопочуття, зниження пра­цездатності, виробничо зумовленого чи професійного захворю­вання і навіть смерті як результату захворювання. Захворювання - це порушення нормальної життєдіяль­ності організму, зумовлене функціональними та/або морфо­логічними змінами. Професійне захворювання (профзахворювання) — захво­рювання, що виникло внаслідок професійної діяльності та зу­мовлене виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою. Правові та організаційні основи охорони праці — це комп­лекс взаємопов'язаних законів та нормативно-правових актів, соціально-економічних та організаційних заходів, спрямова­них на правильну і безпечну організацію праці, забезпечення працівників засобами захисту, компенсацію за важку роботу та роботу в шкідливих умовах, навченість працівників безпеч­ному веденню робіт, регламентацію відповідальності та відшко­дування збитків у разі ушкодження здоров'я працівника або його смерті.

Номер слайду 29

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕРМІНИ ТА ВИ­ЗНАЧЕННЯОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗЯХВиробнича санітарія - комплекс організаційних, гігієніч­них і санітарно-технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих шкідливих ви­робничих факторів. Виробнича безпека - безпека від нещасних випадків та аварій на виробничих об'єктах і від їх наслідків, що досягаєть­ся завдяки комплексу організаційних та технічних заходів і засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працівників небезпечних виробничих факторів. Пожежна безпека на виробництві - комплекс заходів та засобів, спрямованих на запобігання запалюванням, пожежам та вибухам у виробничому середовищі, а також на зменшення негативної дії небезпечних та шкідливих факторів, що утворю­ються в разі їх виникнення. Законодавство України про охорону праці - це система взаємопов'язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері соціального захисту громадян у процесі тру­дової діяльності.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чорний Роман
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
31 жовтня 2017
Переглядів
8293
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку