16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Презентація "Закон України "Про освіту" "

Про матеріал
Презентація складена за матеріалами Закону "Про освіту" для загальношкільних батьківських зборів. Теми, викладені у презентації, вибрані не випадково, а за запитом батьків.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Закон України «Про освіту» БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

Номер слайду 2

Останні зміни внесено: Закони України від 18.12.2018 № 2657-VIII, від 20.12.2018 № 2661-VIII Установлено, що норми і положення цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, згідно із Законом України від 08.07.2010 № 2456-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 07.12.2017 № 2233-VIII _________________________________________________________________

Номер слайду 3

Стаття 3. Право на освіту 1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України. 2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.

Номер слайду 4

Стаття 7. Мова освіти 1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної … державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Номер слайду 5

Стаття 9. Форми здобуття освіти 1.Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Основними формами здобуття освіти є: - інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня)…

Номер слайду 6

 Стаття 12. Повна загальна середня освіта Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Номер слайду 7

Стаття 8. Заклад загальної середньої освіти 1. Заклад загальної середньої освіти - це заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти. Заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти, за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку. 2. Заклад загальної середньої освіти діє на підставі статуту, який затверджується засновником або уповноваженим ним органом. 3. Заклади загальної середньої освіти можуть створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Заклади загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності можуть мати у своєму складі структурні підрозділи, у тому числі філії, інтернати з частковим або повним утриманням здобувачів освіти, у тому числі за рахунок засновника. Заклад загальної середньої освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. Заклад загальної середньої освіти може входити до складу освітнього округу, а також мати статус опорного. Положення про освітній округ та опорний заклад загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України. {Стаття 8 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

Номер слайду 8

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій. Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Номер слайду 9

Стаття 20. Інклюзивне навчання 1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

Номер слайду 10

Стаття 28. Громадське самоврядування в закладі освіти 1.У закладі освіти можуть діяти: органи самоврядування працівників закладу освіти; органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського самоврядування; інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти

Номер слайду 11

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти 1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

Номер слайду 12

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу 1. Учасниками освітнього процесу є: здобувачі освіти; педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники; батьки здобувачів освіти…

Номер слайду 13

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти 1. Здобувачі освіти мають право на: навчання впродовж життя та академічну мобільність; індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; якісні освітні послуги; справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

Номер слайду 14

3. Здобувачі освіти зобов’язані: виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти,

Номер слайду 15

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти 1.Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. 2.Батьки здобувачів освіти мають право: захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти; звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

Номер слайду 16

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані: виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

Номер слайду 17

Стаття 11. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти 1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності приймає його засновник (засновники). Засновником закладу загальної середньої освіти може бути орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа (зокрема релігійна організація, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому законодавством порядку), рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад загальної середньої освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника. Заклади загальної середньої освіти створюються з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх, соціально-економічних, національних і мовних потреб територіальної громади та/або суспільства.

Номер слайду 18

Стаття 14. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти 1. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 30 учнів. 2. У закладах загальної середньої освіти, розташованих у селах і селищах, кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншими формами навчання. Заклад освіти може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти.

Номер слайду 19

Стаття 70. Громадське самоврядування … у сфері освіти 1. Громадське самоврядування у сфері освіти — це право учасників освітнього процесу та громадських об’єднань, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти, вирішувати питання у сфері освіти як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування, брати участь в управлінні закладом освіти, місцевими і державними справами у сфері освіти з питань, що належать до їх компетенції.

Номер слайду 20

Що зміниться для дітей та їхніх батьків Перш за все, новий закон відкриває шлях до впровадження реформи "Нова українська школа", яку розробила команда міністра Лілії Гриневич. Реформа передбачає, зокрема, введення 12-річної школи. Закон вводить поняття "освітня послуга", яка спрямована на досягнення очікуваних результатів навчання. Результати навчання – це "знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів".

Номер слайду 21

Також у законі з'являється поняття видів освіти – формальної, неформальної інформальної.

Номер слайду 22

ОБОВ'ЯЗКОВО ЙТИ ДО САДОЧКА Новим законом передбачено, що діти старшого дошкільного віку (тобто з 5 років) обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти. Однак батьки самостійно обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту. Можна й вдома прослідкувати, щоб дитина відповідала певному рівню.

Номер слайду 23

Законом вводиться так званий базовий компонент дошкільної освіти - державний стандарт, що містить норми і положення, які "визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті". Виконання вимог базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим для всіх закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також інших форм здобуття дошкільної освіти, в тому числі домашньої.

Номер слайду 24

ЧИ ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ ЙТИ ДО ШКОЛИ В 6 РОКІВ? У статті 12 закону написано так: "Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року". З цього формулювання можна зробити висновок, що все ж можна буде йти до школи в 6 або 7 років.

Номер слайду 25

ТЕПЕР В УСІХ ШКОЛАХ ВЧИТИМУТЬСЯ 12 РОКІВ? Для тих, хто розпочав навчання 2018 року й пізніше, тривалість здобуття повної середньої освіти становитиме 12 років. Для тих, хто вже навчається, тривалість поки що не зміниться – 11 років.

Номер слайду 26

Законом передбачено такі рівні повної загальної середньої освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки (1-4 клас); базова середня освіта тривалістю п’ять років (5-9 клас); профільна середня освіта тривалістю три роки (10-12 клас). інституційна (очна, заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж, на робочому місці);

Номер слайду 27

Навчання учнів за програмами 12-річної середньої освіти починається: Навчання учнів за програмами 12-річної середньої освіти починається: для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року; для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року.

Номер слайду 28

ЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНОСТІ Й НАВІЩО ВОНИ ПОТРІБНІ вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність;

Номер слайду 29

ЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНОСТІ Й НАВІЩО ВОНИ ПОТРІБНІ інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність; інші компетентності, передбачені стандартом освіти

Номер слайду 30

ІСПИТИ ПІСЛЯ 4 КЛАСУ державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти (після 4 класу) "здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти".

Номер слайду 31

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ДО 1 КЛАСІВ В популярних школах, куди хоче потрапити велика кількість дітей, конкурси так само можуть проводитися. Але, напевно, не для тих дітей, які належать до території обслуговування, бо їм гарантується право там навчатися.

Номер слайду 32

НЕ БУДЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ Новим законом справді не передбачено спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням певних предметів з 1 класу.

Номер слайду 33

ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ БУДУТЬ НАВЧАТИСЯ РАЗОМ З УСІМА "Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку", – йдеться у тексті.

Номер слайду 34

ЯК НАВЧАТИМУТЬСЯ ДІТИ В СЕЛІ Закон передбачає створення освітнього округу та опорного закладу освіти

ppt
Додано
29 березня
Переглядів
245
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку