Проект : Комп’ютеризована шкільна бібліотека – центр виховання інформаційної культури підростаючого покоління, інформаційно-методичний центр.

Про матеріал

Бібліотеки завжди приймались, як зібрання книг, періодичних видань. З початку епохи інформаційних технологій межи бібліотечного простору збільшились до віртуального, а такі поняття, як електронні ресурси, бази даних, копіювання документів сьогодні вписані в бібліотечну діяльність.

Перегляд файлу

Проект :

Комп’ютеризована шкільна бібліотека –

центр виховання інформаційної культури підростаючого покоління, інформаційно-методичний центр.

 

ХХІ століття – епоха інформаційного суспільства. За час свого існування людство накопичило багато різноманітної інформації, яку треба було зберігати. Раніш для цього використовували архіви і бібліотеки. В умовах сучасного суспільства, коли кількість інформації кожні 5 років збільшується вдвічі, доступ до необхідної інформації складний не тільки для дітей, а й для дорослих.

Бібліотеки завжди приймались, як зібрання книг, періодичних видань. З початку епохи інформаційних технологій межи бібліотечного простору збільшились до віртуального, а такі поняття, як електронні ресурси, бази даних, копіювання документів сьогодні вписані в бібліотечну діяльність.  Зараз по всій Україні іде повільна комп’ютеризація бібліотек. Про це свідчить і така новина: 

«  Білл Гейтс виділяє $25 млн на комп'ютеризацію

бібліотек України . Фонд Білла й Мелінди Гейтс надав Україні грант на суму 25 млн доларів на комп'ютеризацію українських бібліотек у рамках програми «Бібліоміст».
             Ця програма розрахована на 4 роки й передбачає оснащення тисячі бібліотек України комп'ютерними класами з доступом до Інтернету, повідомляє  Прайм ТАСС. При цьому Microsoft планує безкоштовно передати публічним бібліотекам нашої країни програмне забезпечення на торбу близько 4,4 млн. доларів.
           У рамках програми для бібліотекарів будуть організовані навчальні курси по впровадженню інноваційних послуг і розширенню ресурсної бази Української бібліотечної Асоціації. Головний тренувальний центр для бібліотекарів уже відкрився в приміщенні Державної академії керуючих кадрів культури й мистецтва . По даним Microsoft, тільки 2,5% українських публічних бібліотек надають безкоштовний доступ в Інтернет, тоді як у Європі цей показник становить 75%».

 

Загальноосвітня школа № 35 м. Чернігова  існує з вересня 1999 року. В школі навчається близько 1530 учнів, працює 90 учителів. В основу управлінської діяльності адміністрації школи покладено системно-цільовий підхід, спрямований на створення цілісної науково-методичної системи щодо формування професійної компетентності, пошуку нових оригінальних форм роботи, впровадження в освітній процес сучасних ефективних технологій. Визначивши для вивчення і реалізації методичну проблему „Удосконалення організації навчально-виховного процесу шляхом застосування інноваційних технологій та впровадження моніторингових досліджень для вивчення його ефективності”, ми  обрали шлях удосконалення  кожної окремо взятої підструктури  з метою розвитку взаємозв’язків між ними і створення єдиного освітнього простору як у самій школі, так і поза нею. Тема „Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі” визначена як одна із основних при розробці методичної проблеми.

Важливе місце в загальній структурі  навчального закладу посідає шкільна бібліотека. Як «поет у Росії більше, ніж поет» (Є.Євтушенко), так бібліотека в школі більше, ніж просто бібліотека. Вона бере на себе важливу функцію: допомогти педагогам, учням і батькам у формуванні творчої, соціально активної особистості.

В 2008 році  в нашій школі почав діяти проект: « Комп’ютеризована шкільна бібліотека – центр виховання інформаційної культури підростаючого покоління, інформаційно-методичний центр». 

      Сучасний навчальний процес на 70% складається з самоосвітньої діяльності. Це означає, що у кожного учасника навчально-виховного процесу повинен бути вільний доступ до інформації. На нашу думку, бібліотека, яка традиційно реалізує цю функцію, повинна стати не просто місцем зберігання інформації, а й передбачати надання послуг із сучасних джерел інформації.

       При визначенні напрямів роботи  ми виходимо з того, що ця робота повинна охопити всі сфери діяльності, усі процеси, які відбуваються в школі.  Тема впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес  стала системоутворюючим початком у практичній діяльності адміністрації, бібліотекарів, учителів і учнів. Модель бібліотеки, яку обрала школа, відповідає логіці і закономірностям процесу навчання, де новим інформаційним технологіям приділяється особлива роль, адже комп’ютер дає можливість для реалізації власної творчої діяльності як учителям, так і учням.

 Після вивчення проекту вчителями школи була створена творча група, яка склала план роботи і кошторис грошових затрат, необхідних для завдань проекту.

 

МЕТА нашого  проекту:

створення комп’ютеризованої шкільної бібліотеки як центру виховання інформаційної культури підростаючого покоління та  умов для максимального використання комп’ютерної техніки в навчальному та виховному процесі.

 

ЗАВДАННЯ:

 • забезпечення дієвої системи шкільного управління в організації, удосконаленні й розвитку життєдіяльності школи, адаптації до нових сучасних умов;
 • реалізація педагогічним колективом інноваційних процесів, направлених на підвищення професійної компетенції та рівня навчальних досягнень учнів;
 • систематичне запровадження у навчальний процес комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання та ефективного їх використання ;  
 • модернізація матеріально-технічної бази та обладнання бібліотеки школи ;
 • організація постійного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісної інформації;
 • відкриття доступу до практично необмеженої чисельності інформаційних джерел, як традиційних (книг, газет, журналів, довідкових видань), так і нетрадиційних (електронної бібліотеки, комп’ютерних програм, каталогів);
 •  створення бази даних, основою якої стануть інформативність, оперативність, доступність до джерел інформації для різних вікових категорій читачів;
 • формування у дітей сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;
 • створення умов для розвитку обдарованих дітей та підтримки дітей з особливостями фізичного розвитку.

 

АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

   Проект „ Комп’ютеризована шкільна бібліотека – центр виховання інформаційної культури підростаючого покоління, інформаційно-методичний центр” спрямований на реалізацію завдань, поставлених перед освітою у Національній доктрині розвитку освіти.

        Інформаційна культура – це складова частина загальної та фахової культури сучасної людини. Навчити дитину вільно орієнтуватись в інформаційному просторі повинна школа. Потрібно максимально використовувати комп’ютерну техніку в навчальному і виховному процесі, а не лише на уроках інформатики.

        Створення інформаційно-методичного центру у бібліотеці школи  допоможе учителям і учням мати постійний доступ до інформаційних ресурсів, адже комп’ютер повинен існувати в бібліотеці не як самоціль чи красива іграшка, а як реальний інструмент для найповнішого розкриття фонду і забезпечення інформаційних потреб учнів та вчителів при необмеженій кількості звертань.  

 

Опис та соціально-економічний аналіз проблеми  проекту

У розділі „Інформаційні технології в освіті” Національної доктрини розвитку освіти  вказується на те, що „пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше  удосконалення навчально-виховного процесу,...підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.” Одним із шляхів досягнення цього є „забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу”.

    Інформаційні технології – один з найважливіших рушіїв еволюції суспільства. У ролі засобів виробництва виступають різні засоби зв’язку, комп’ютерна техніка і відповідне програмне забезпечення. А основною сировиною і виробом є інформація.

     Для інтенсифікації процесу обробки інформації недостатньо мати суперсучасну комп’ютерну техніку, важливо володіти ще й інформаційною культурою. Дитина повинна вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, творчо підходити до вирішення певної проблеми.

     Інформаційна культура – це складова частина загальної та фахової культури сучасної людини. Навчання – це керування пізнавальною діяльністю учнів із метою формування у них знань, умінь та навичок, розвиток особистих якостей. У сучасній школі потрібно максимально використовувати комп’ютерну техніку в навчальному та виховному процесі  (не лише на уроках інформатики), заохочувати учнів до використання інформаційних технологій у підготовці домашніх завдань із різних предметів, брати участь у різноманітних Інтернет - конкурсах та олімпіадах.

     На нашу думку, саме шкільна бібліотека повинна стати невід’ємним складником нової національної інформаційної інфраструктури.

     Шкільна бібліотека як соціальний інститут – багатогранне явище. Вона відіграє важливу роль у розвитку цивілізації й посідає особливе місце у сфері освіти. Однак бібліотека – це не місце складання інформації. Головна функція бібліотеки – зробити інформацію доступною. Шкільна бібліотека повинна забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів і слугувати інформаційними брамами, відіграючи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Це буде досягнуто тільки при умові якісно нового рівня обробки і розповсюдження інформації. Комп’ютерні технології – необхідна умова формування сучасного іміджу шкільної бібліотеки. Наявність у бібліотеці сучасних технологій – безсумнівне свідоцтво того, що вона виходить на певний рівень інформатизації.

     Центром виховання інформаційної культури підростаючого покоління повинна стати комп’ютеризована шкільна бібліотека.

     Сьогодні наявність комп’ютера в шкільній бібліотеці, це вже навіть не завтрашній, а вчорашній день. В результаті підключення шкіл до комп’ютерних мереж у дітей відкривається доступ до практично необмеженої чисельності інформаційних джерел як традиційних (книг, газет, журналів, довідкових видань), так і нетрадиційних для бібліотек (відео матеріалів, комп’ютерних програм, баз даних). Обдаровані діти прагнуть розвивати свої творчі здібності, орієнтуватися в масиві літератури, але вони не хочуть витрачати свій час, як читачі початку XIX століття, на роботу з каталогами. Вони хочуть прийти в бібліотеку і отримати те, що їх цікавить, а це можливо тільки за впровадження мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек, підключення до світової системи Інтернет.

    На сьогоднішній день назріла необхідність використання комп’ютера для полегшення праці педагога. Розробка та впровадження існуючих програм ( наприклад, „Шкільний офіс”) дозволять автоматизувати діловодство, позбавити його від купи паперів.      

  Отже, актуальність вибору теми проекту „ Бібліотека школи – інформаційно-методичний центр” зумовлена:

 •       прогресивними тенденціями розвитку освіти в Україні;
 •       змінами соціальних вимог до випускника школи, який повинен вільно орієнтуватися в  інформаційному просторі, творчо підходити до вирішення певних проблем;
 •       максимальним використанням комп’ютерної техніки в навчальному та виховному процесі;
 •       роллю сучасної бібліотеки у забезпеченні доступу до інформаційних ресурсів, розвитку

      інформаційної грамотності та культури користувачів.    

 

   Проектом передбачається створення інформаційно-методичного центру у бібліотеці школи за такою структурою:

                                      Електронна бібліотека

 

 

Бібліотечний портал                                              Електронний журнал

 

                                                    БІБЛІОТЕКА

 

          Відеотека                                                      Комп’ютерні програми   

 

 

           Медіатека       Інтернет-сайт

 

 

Ми вважаємо, що:

 •     Інформативність,оперативність, доступність до джерел інформації для різних вікових категорій читачів, багатоаспектність пошуку -  задоволення цих вимог допоможе правильно спрямувати процес спілкування дитини з комп’ютером, домогтися того, щоб освоєння комп’ютерної техніки не перетворилося для неї лише в розвагу, марне витрачання часу, а було пов’язане з процесом мислення, пошуком інформації в освітніх цілях. Це один із основних напрямів нашого проекту.
 • Спілкування з комп’ютерними інформаційними системами в бібліотеці дасть можливість учням, які не мають ПК, зрозуміти роль інформації та інформаційних технологій у житті людини.
 • Використання ПК дасть можливість реалізувати індивідуальний і диференційований підхід в повній мірі. Для цього передбачається впровадження технології „Навчання сам на сам.
 • Передбачається використання комп’ютерних технологій для виховання естетичного смаку школярів. Так, завдяки їх упровадженню бібліотекар чи вчитель зможе вводити учнів у багатогранний і прекрасний світ мистецтва за допомогою мультимедійних засобів. Діти зможуть отримувати інформацію про образотворче мистецтво, слухати класичну і сучасну музику, переглядати фрагменти театральних і кіно шедеврів.
 • Вагомим стимулом занять на комп’ютері є виконання тестів, що дає можливість  дітям будь-якого шкільного віку  перевірити свої знання, а випускникам якісно підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання під керівництвом учителя.
 • Створення  інноваційної моделі шкільної бібліотеки приведе до широкого освоєння та впровадження інформаційних технологій.
 • Більш дієвими стануть  умови для ефективної професійної діяльності педагогічних працівників;
 • Педагогічні працівники оволодіють сучасними інформаційними технологіями, що дозволить підвищити їх професійну компетенцію;
 • Учасники навчально-виховного процесу зможуть мати постійний доступ до якісної інформації.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ

Організовуючи роботу над реалізацією проекту, ми виділяємо кілька основних факторів:

 • ця робота повинна охопити всі сфери діяльності колективу школи;
 • ця тема стала основною у діяльності адміністрації, методичних об’єднань, учителів і учнів;
 • розглядається тема на засіданнях педрад, методичної ради,семінарів, конференцій тощо.

Реалізація цієї теми розглядається нами у чотирьох аспектах:

            управлінському,

            педагогічному,

            дидактичному,

            методичному.

 

Управлінський аспект

Адміністрація здійснює керування процесом впровадження проекту:

 •       забезпечує наявність комп’ютерної техніки у бібліотеці школи;
 •       проводить вивчення соціального оточення, освітніх потреб дітей і їхніх батьків;
 •       налагоджує зв’язки зі спонсорами з метою придбання недостатньої комп’ютерної техніки ;
 •       проводить кадрове, методичне, інформаційне забезпечення.

 

Педагогічний аспект

Головним у цьому аспекті є створення умов для розвитку особистості, забезпечення її соціалізації.

 •       учитель пропонує діалоговий підхід у побудові взаємовідносин з учнем;
 •       персональний комп’ютер дозволяє це здійснити при використанні технології „Навчання сам на сам”;
 •     учень розглядається як особистість, що самореалізується, тому що використання нових інформаційних технологій створює умови для розвитку учнів на основі їхніх особистісних потреб;

 

Дидактичний аспект

Ми працюємо над створенням дидактичної навчальної бази комп’ютеризації в нашій школі:

 •       планується внести в навчальний план факультативні курси „Користувач ПК” для учнів середньої ланки, профільний спецкурс „Основи інформаційних технологій”;
 •       учителі використовують комп’ютерні програми з предметів на уроках, розроблюють разом з учнями презентації тем;
 •       створено базу теоретичних і реферативних матеріалів, використання яких дозволяє учням ефективніше підготуватись до уроків;
 •       започатковано створення відеотеки, яка буде містити анімаційні і відео матеріали з навчальних предметів.

 

Методичний аспект

Успішність виконання багатьох задач проекту в значній мірі залежить від рівня інформаційної культури педагогічних кадрів, тому методичному аспекту ми приділяємо особливу увагу.

 

Організаційна структура роботи з теми проекту складається із кількох етапів.

       1. Підготовчий етап. Метою цього етапу було вивчення ставлення до теми проекту учасників навчально-виховного процесу, формування психологічної готовності вчителів до роботи з комп’ютером, вивчення досвіду роботи інших шкіл, придбання комп’ютерної техніки для матеріально-технічного забезпечення реалізації проекту.

     2.  Теоретичний етап.  Головна мета цього етапу – теоретична підготовка педколективу і теоретичне оволодіння основними положеннями теми.

 3.  Етап впровадження проекту.  Метою даного етапу є апробація  системи роботи , ефективного використання  інформаційно-методичного центру в навчально-виховному процесі, що передбачає

 - створення навчальних комп’ютерних програм за допомогою  старшокласників і вчителів інформатики;

 •       придбання, аналіз, впровадження уже існуючих програм з різних предметів;
 •       корекцію роботи інформаційно-методичного центру;
 •       поповнення матеріально-технічної бази центру за рахунок придбання мультимедійних засобів, ноутбуку тощо;
 •            створення бази даних.

4 .  Аналітичний етап.

Основною метою етапу є вивчення та узагальнення результативності роботи інформаційно-методичного центру, динаміки змін рівня навчальних досягнень учнів і професійної компетентності учителів:

- узагальнення, аналіз оптимальних даних, вироблення практичних рекомендацій;

- проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, творчих груп про результати

роботи;

- оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних

бюлетенів, інших матеріалів;

- проведення педагогічних семінарів, круглих столів, конференції;

- засідання педагогічної ради.

 

Українське суспільство від суспільства індустріального поступово переміщається до суспільства інформаційного, у якому існує усвідомлена необхідність у досить швидкій професійній переорієнтації, підвищенні кваліфікації, саморозвитку на будь-якому відрізку життєвого шляху людини.

Наша бібліотека - це фонд, що нараховує декілька тисяч одиниць зберігання традиційних носіїв інформації, сотні екземплярів медіа продукції. Сьогодні центр оснащений 3-ма комп'ютерами,  не об'єднаними в локальну мережу, копіювальним апаратом, не має доступ до Інтернет - ресурсів.

Один комп’ютер призначений для роботи бібліотекаря, другий – для роботи вчителів, третій – для роботи учнів (написання рефератів,  створення презентацій і т.п.).  Комп'ютеризація бібліотеки підняла роботу шкільної бібліотеки на якісно новий щабель розвитку. Бібліотекар навчений роботі на комп'ютері з відповідним програмним забезпеченням, заносить у комп'ютер поточну інформацію, починає автоматизувати процес, пов'язаний з обробкою першоджерел від оформлення попереднього замовлення до списання, заміняти звичний картковий каталог літератури, так званим електронним каталогом, створювати й накопичувати  бази даних періодичних видань, книг.

Склад фонду, наявність апаратури, виділення додаткового приміщення й наявність відповідних меблів дозволили виділити робочі зони з конкретно - функціональним призначенням: читальний зал, абонемент, комп'ютерна зона, книгосховище.

В фонді бібліотеки 40 СD – це навчальні програми з математики, біології, хімії, історії, іноземних мов, енциклопедії, географічні атласи. Інформація на нетрадиційних носіях, має стати для вчителя так само легкодоступним і простим у використанні джерелом, як і звичайна книга.

Таким чином, у структуру комп’ютеризованої бібліотеки ,  крім традиційних відділів (абонемент, читальний зал, відділ підручників), виділяється фонд нетрадиційних джерел інформації (комп'ютерні програми, CD-ROM-диски, каталоги й інформаційні банки даних) і комп'ютерна зона для роботи з електронними документами, розмножувальна техніка, фонд відеозаписів і ін.

Тут створені умови й для індивідуальної роботи вчителя по перегляду, оцінці й відбору засобів навчання, необхідних для використання безпосередньо на уроці або в позакласний час, для створення саморобних засобів творчої діяльності самого вчителя: аудіозаписей, відеозаписів, комп'ютерних технологій та ін.

Учень, самостійно працюючи ,  здобуває тут можливість читати не тільки книги, періодику, але й об'ємну інформацію з дисків; прослуховувати й переглядати відеозаписи, використовуючи все це для підбора інформації до написання доповідей, творів, оглядів; для підготовки до уроків диспутам, семінарам і ін. Він підбирає тут різноманітні засоби інформації до створення саморобних засобів творчої діяльності для навчальних або позакласних потреб - для позаурочних заходів, шкільного радіо, відеоклубу на базі школи для ілюстрування виступів по предметі, доповіді на семінарі та ін.

      Завданням нашої бібліотеки є не тільки забезпечення можливості доступу читачів до інформаційних ресурсів, але й виховання інформаційної культури. Це досягається різними формами роботи, починаючи від індивідуальних і групових занять з виховання бібліографічної комп’ютерної грамотності і завершуючи впровадженням цільових комплексних програм.

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ  ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ:

1. В школі був проведений науково-методичний семінар „ Інноваційні технології – в практику роботи”, стали традиційними семінари практичного і теоретичного характеру, де вчителі залучаються до обговорення педагогічних ситуацій, в яких використовувався комп’ютер, до складання завдань тестового характеру для підготовки учнів до тематичного оцінювання, кожен рік проводиться  методичний фестиваль „Відкритий урок”, де представляються уроки із застосуванням комп’ютерних програм.

2.  Оволодіння вчителями комп’ютерної грамоти здійснюється через самоосвіту, тільки на початковому етапі був розроблений план організації занятть, де учителі можуть одержати загальні відомості про комп’ютер, призначення його основних складових частин, працювати з навчальними програмами з метою оволодіння навичками роботи з клавіатурою. Як підсумок етапу – розгляд питання впровадження інформаційних технологій на педагогічній раді.

3. На ринку програмних продуктів є досить велика кількість програм для автоматизації роботи бібліотеки. Але є в них досить велика вада – ціна . Більшість навчальних  закладів України в найближчі роки їх не зможе придбати. Тому творча група розробила відносно просту програму БД каталогізації підручників школи, яка призначена для введення , обліку та пошуку підручників по класам та авторам.

 

 

 

 

 

4. Всі вчителі школи накопичили багато корисної для інших колег інформації по своєму предмету, можуть і вміють передавати свій досвід. Про це свідчать семінари курсів підвищення кваліфікації, міські  семінари, семінари директорів, які часто проходять в нашій школі. Тому розроблена  та створена база даних перспективного педагогічного досвіду учителів школи , що дає можливість  кожному педагогу підвищувати професійну майстерність, стимулювати до інноваційної діяльності. Зроблений  анотований каталог перспективного педагогічного досвіду.

4. Створений шкільний бібліотечний портал, що вміщує відеотеку( відеофільми, відкриті уроки, відкриті заходи), медіатеку, електронні документи, систему рефератів по предметам і для класних керівників  тощо. На дисках DVD в основному представлені художні фільми, зняті за мотивами літературних творів, а також різні історичні й географічні документальні фільми. Використовувати документальні фільми-подорожі по географії й історії можуть не тільки педагоги при підготовці й проведенні уроків, але й учні школи. Ці фільми дуже цікаві, пізнавальні, а головне, можна побачити все, про що розповідається, своїми очима. Аудіо- диски містять в основному музичні композиції, які можна використовувати при підготовці до позакласних заходів і уроків музики, а також новий вид – аудіо-книги – коли відомі артисти театру й кіно читають яке – або художній твір. Диски формату CD, CD-R, СD-RW, як правило, є самописними й містять продукти, створені безпосередньо в школі або скопійовані з інших цифрових ресурсів.

5. Постійно проводиться закупівля нових комп’ютерних програм , апробація електронних підручників і їх аналіз.

6. Для спілкування з батьками дітей в питаннях навчання створений електронний класний журнал.

 1. Накопичення матеріалів для індивідуальної роботи з учнями, дистанційного навчання:

Наприклад:

 • створення електронних задачників з різноманітних предметів – масиву завдань для домашньої або поглибленої роботи.
 • створення опорних конспектів матеріалів, яких немає в підручниках .
 • створення колекцій творів мистецтв, народної творчості, музейних експонатів.
 • створення атласів, графічних документів.

7. Для висвітлення проекту « Комп’ютеризована шкільна бібліотека»  створений сайт.

 

8. Інтернет - чудесне джерело як для навчання учнів, так і для підвищення кваліфікації самого вчителя. Відповідальні вчителі, залучені до технологій, знаходять час, щоб пошукати в мережі те, що може збагатити уроки, дати більше знань їхнім учням. Майже все, що здатне представити ваша уява, є в Інтернеті.

Для пошуку найчастіше використовуються популярні пошукові системи:

Yandex.ru

Google.com

Rambler.ru

Все частіше учні використовують інформацію з Інтернет-сторінок, тому кожний сучасний педагог намагається знайти особистий творчий підхід до викладання свого предмету, користуючись тією ж «зброєю», що і діти.

 

Приклади деяких сайтів для вчителів:

Загальний сайти, де є секції по всіх предметах:

It-n.ru  - сайт творчий учителів

pedosvet.org - Всеросійський Інтернет - педрада

Фізикам, математикам

oivt.ru

formula.co.ua

Фізика

www.gomulina.orc.ru

http://www.fizika.ru/

http://class-fizika.narod.ru/

Історія

http://lesson-history.narod.ru/

http://vmoisto.narod.ru/

Фізкультура

http://trainer.h1.ru/

Музика

http://uroki-music.com/

Хімія

http://hemi.wallst.ru/

В бібліотеці підготовлений каталог з 120 сайтів для вчителів різних предметів, для економії часу вчителів при пошуку педагогічних новин і наукових досягнень.

Зараз ми працюємо над проведенням Інтернету до бібліотеки, що потребує певних грошових витрат, але є нагальною необхідністю на даний момент. Завдяки проведенню Інтернету користувачі бібліотеки матимуть безкоштовний, неоподаткований доступ до інформації, яка розміщена не тільки в межах України, а й поза нею.

Наприклад,

вчитель зарубіжної літератури може використовувати тексти іноземних письменників як у перекладі, так і в оригіналі.

вчитель фізики, хімії, біології - новини і відкриття у відповідних сферах, а також безліч програм, призначених для використання на інтерактивних дошках.

вчитель математики може знаходити цікаві математичні факти, історії з життя математиків, розв’язки задач з елементарної математики.

класний керівник, психолог – вправи та тести різноманітної тематики, розробки позакласних заходів, документи.


  Спектр використання інформаційних технологій найрізноманітніший, але головне завдання шкільної бібліотеки полягає в тому, щоб застосування комп’ютера носило світоглядний, загальнокультурний характер, було спрямоване на всебічний розвиток особистості дитини і розкриття її творчих здібностей, стало надійним засобом підготовки юного покоління до життя в інформаційному суспільстві.

 

 

doc
Додано
23 січня 2018
Переглядів
1122
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку