Проект “ Our World Is More Beautiful Then You Think”

Про матеріал
У сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу, а вивчення іноземної мови – як оволодіння іншомовною культурою і як засвоєння світових духовних цінностей. Вибір тематики проекту “ Our World Is More Beautiful Then You Think” («Наш світ прекрасніший ніж ти вважаєш.»). зумовлений важливістю формування в школярів, що вивчають іноземну мову, не тільки необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою англомовних країн, їх традиціями, історією та сучасністю, тобто матеріалом, що має великий естетично-виховний потенціал, оскільки вивчення культури країни, передбачає ознайомлення з найкращими досягненнями мистецтва та людської думки.
Перегляд файлу

                    Проект “ Our World Is More Beautiful Then You Think       

 У сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу, а вивчення іноземної мови – як оволодіння іншомовною культурою і як засвоєння світових духовних цінностей. Вибір тематики проекту Our World Is More Beautiful Then You Think(«Наш світ прекрасніший ніж ти вважаєш.»). зумовлений важливістю формування в школярів, що вивчають іноземну мову, не тільки необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою англомовних країн, їх традиціями, історією та сучасністю, тобто матеріалом, що має великий естетично-виховний потенціал, оскільки вивчення культури країни, передбачає ознайомлення з найкращими досягненнями мистецтва та людської думки.

                                          Загальна характеристика проекту

Our World Is More Beautiful Then You Think

Проект розрахований на учнів 8-16 років

 • містить значущу у дослідницькому плані проблему (Україна готується до приєднання до Європейського Союзу);
 • вимагає інтегрованих знань і вмінь (проект вимагає крім володіння іноземною мовою  певних знань з історії,  куль­тури, літератури, тощо);
 • передбачає творчий пошук додаткової інформації в Інтернеті та друкованих виданнях;
 •   планується учнями при сприянні вчителя, який стимулює їх інтерес до проблеми  і допомагає обрати тему презентації;
 •   реалізується учнями самостійно, в поурочній та позакласній роботі (для цього вони одержують "Pupil's thematic sheets");
 •   оцінюється учнями за карткою оцінювання, запро­понованою вчителем (Can-do techniques);
 •   передбачає вдосконалення умінь в усіх видах мовлен­нєвої діяльності (учні читають запропоновані на карт­ках і самостійно знайдені тексти; готують мультимедійні презен­тації та обговорюють їх, дивляться презентації груп, роблять необхідні записи);
 •   стимулює активну класну й позакласну роботу учнів (проект реалізується в класній та позакласній роботі, але певні його етапи проходять на уроці);
 •     спрямований на одержання запланованого кінцевого продукту (презентації за обраною проблемою з використанням різноманітної наочності).

Тип проекту: проект є інформацій­ним, оскільки він спрямований на збір конкретної інфор­мації з визначеної проблеми. Учасники проекту збирають інформацію для ознайомлення з нею інших учнів. Виконання проекту має чітку структуру, передбачає здійснення зворотного зв'язку протягом реалізації проекту.

Крім того, проект можна визначити як міжпредметний, гнучкий (за характером координації про­екту), шкільний (за характером контактів), довгостро­ковий (за терміном виконання), усно-письмовий (за використанням видів мовленнєвої діяльності), мультимедійний.

Цілі проекту:

 • розвивати мовленеву та лінгвістичні компетенції учнів в межах теми демонструвати володіння мовним та мовленевим матеріалом, набутим протягом минулих років;
 • формувати вміння використовувати інформацію з різних джерел, розвивати вміння використовувати інтернет для пошуку необхідної інформації, критично сприймати та аналізувати її;
 • розвивати вміння вільно висловлювати свої думки, аргументовано обґрунтовувати свою соціальну позицію;
 • розвивати креативність, створювати нові тексти та готувати їх до відеопрезентацій;
 • розвивати навички брати участь над колективним проектом на основі  ефективної комунікації і застосування демократичних технологій прийняття колективних рішень, ураховуючи інтереси інших.

Модель реалізації проектної роботи: проект Our World Is More Beautiful Then You Think має лінійний характер: спочатку учні оволодівають необхідним мовним і мов­леннєвим матеріалом у процесі опрацювання окремих тем (наприклад : географічне положення англомовних країн та України; їх історія, культура, традиції, література; улюбле­ні письменники; композитори, музиканти, виконавці; пам'ятки культури; відомі художники), а після цього починають роботу над проектом.

Етапи реалізації проекту:

 • підготовчий
 • виконавчий
 • презентаційний
 • підсумковий

На підготовчому етапі вчителі допомагають учням "по­бачити" проблему, вибрати тематику групової роботи; формували групи учнів, які пра­цювалти над цими темами (одна тема на декількох учнів залежно від кількості учнів у класі/групі); визначають формати очі­куваного кінцевого продукту (тематичні ліфліти, постери, презентації з викорис­танням мультимедійних засобів); обговорюють шляхи і джерела пошуку інформації (Інтернет і видані матеріали), складають наступну схему змістовного наповнення проекту:

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основними видами вправ, які виконують учні на цьому етапі є: рецептивні, рецептивно-продуктивні, умовно-комунікативні (аудіювання, розповіді вчителя, визначення тем презентацій, ознайомлення з картками для опрацювання, тощо). У процесі обговорення в малих групах планыв проектної робо­ти, формулювання мети і визначення кінцевого продукту проекту учні виконують рецептивно-продуктивні вправи.

На виконавчому етапі проекту учні виконують вправи, які готують їх до реалізації проекту (читання запропонованих і самостійно підібраних текс­тів, виконання усних і письмових проблемних завдань тощо), і вправи, які є власне проектами (підготовка про­міжних усних і письмових звітів з роботи над проектом, заповнення звітних форм, письмове оформлення проекту і його уснї презентації, виготовлення наочності, презентації з викорис­танням мультимедійних засобів тощо). Ці вправи (рецептивні, репродуктивні, продуктивні-кому­нікативні) спрямовані передусім на вдосконалення вмінь учнів у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Поточний контроль здійснюється на уро­ках шляхом заповнення учнями звітних форм або усних звітів.

 На етапі презентації учні презентують результати проектної діяльності з обраних тем. (Основні типи вправ: рецептивні та  продуктивно- комунікативні.)

 На підсумковому етапі проводться аналіз та оціню­вання якості проектної діяльності учнів і підготовлених ними проектів. Крім того, учні обговорюють   результати роботи над проектом Our World Is More Beautiful Then You Think  в цілому та оцінюють  роботу своїх однокласників, аналізуючи значущість й актуальність обраних про­блем; коректність методів дослідження і  опрацювання одержаних результатів; активність кож­ного учасника проекту у відповідності до його індивіду­альних можливостей; колективний характер рішень, що приймалися; характер спілкування і взаємодопомоги;  і достатність глибини проникнення в проблему; доказовість рішень, що приймалиься, вміння аргументу­вати свої висновки; естетику оформлення результатів проекту; вміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність та аргументованість відповідей кожного члена групи, а також якість мовного і мовленнєвого оформлення проекту.

                                               Карта реалізації проекту

"OUR WORLD IS MORE BEAUTIFUL THAN YOU THINK"

Етап

Підетап

Зміст роботи

Тип заняття

Час

Матеріали

Види мовлен­нєвої діяльності

Підготовчий

1.

Визначення проблеми Розробка плану роботи

Урок

1-2 години

Картка вчителя

Аудіювання Говоріння

Виконавчий

2.

Робота учнів над про­

Позаурочна

10-15

Картки учнів: завдання 1-2.

Читання

 

 

ектом

робота

годин

Самостійний пошук інформації

Говоріння

 

3.

Поточний контроль

Урок

1 година

Усний звіт

Говоріння

 

4.

Робота учнів над про­

Позаурочна

10-15

Картки учнів: завдання 3-4.

Читання

 

 

ектом

робота

годин

Говоріння Письмо

 

5.

Поточний контроль

Урок

1 година

Картка поточного контролю

Письмо

 

6.

Робота учнів над

Позаурочна

10-15

Картки учнів: завдання 5

Читання

 

 

проектом

робота

Годин

 

Говоріння Письмо

Презентаційний

7.

Презентація учням школи

Урок

2години

Підготовлені учнями проекти

Аудіювання оворіння

Підсумковий

8.

Підсумкове оцінювання

Урок

1 година

Картка підсумкового оцінювання

Письмо

 Проект доцільно реалізовувавти  в класній та позакласній роботі, тому що позакласні заходи і так звані нестандартні уроки, особливість яких полягає  в активному використанні вчителем творів мистецтва – музичного, образотворчого,  поезії  тощо – як засобів емоційного та естетичного впливу, мотивації та розвитку загальної культури учня,  дають можливість вияву творчості, емоційному переживанню подій учнем.

 Примірна тематика творчих  робіт  учнів, в рамках проекту « Our World Is More Beautiful Then You Think»:

 • міні проект «My  Favorite  Toy» (2 клас)
 • проект « My  Family  Tree» (3 клас)
 • проект « My Pet» ( 3 клас)
 • проект  “Fruits and vegetables” (4 клас)
 • проект  “We Invite You to the Party” (5 клас)
 • проект  “A Fortune Tree” (5 клас)
 • проект   “Hobby. Sports. Guessing games. ” (5 клас)
 • проект  “My Favorite Sport” (7 клас)
 • проект   “My Favorite Film” (7 клас)
 • проект  “My Favorite Actor” (7 клас)
 • проект  “My Favorite Singer” (8 клас)
 • проект «My  Favorite  Style  of Music» ( 8 клас).
 • проект « Great  Inventors» ( 9 клас)
 • проект « Great  Inventions» ( 9 клас)
 • проект  “Modern Gadgets” ( 9 клас)
 • проект  “ Save Our Planet” ( 9-10 класи)
 • проект  “My Favorite Painting” ( 11 клас)
 • проект  “My Favorite Painter” ( 11 клас)
 • проект  “My Favorite Museum” ( 11 клас)
 • глобальний проект  « English  Speaking  Countries. Time. Events. People.» ( 5-11 класи).                               

 Проект    « Our World Is More Beautiful Then You Think»  спрямований на  вирішення  проблеми  підвищення  інтересу  учнів  до  навчального  матеріалу  шляхом  залучення  до   процесу навчання  емоційної  сфери, що надає нам  змогу через  естетичний  розвиток  учнів,  зробити певні кроки на шляху  формування  в  них  естетичної  культури  особистості ,  тобто  спроможності  і  вміння  емоційно  сприймати  і  оцінювати  явища  життя  і  мистецтва,  а  також  перетворювати  навколишній  світ  за  законами  красоти, а  також  глибше усвідомити ідею, що вивчення іноземної мови дає широкі можливості щодо естетичного виховання учнів і важливою задачею вчителя є використання цих можливостей та подальша  свідома й цілеспрямована робота з формування естетичної особистості учня в рамках  цінностно-орієнтованної освіти, метою якої  за Є.В. Бондаревською є виховання    « цілісної  людини культури, яка  має взаємозалежні природну, соціальну і культурну сутності».

 

 

docx
Додав(-ла)
Хортіва Олена
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
29 липня
Переглядів
56
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку