10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Проект "Загальношкільний проект на тему "Від діда-прадіда до сьогодення ми - українці"

Про матеріал

Ефективним методом виховання патріотизму учнів виступає метод проектів. Учнівський та педагогічний колектив нашої школи - учасники проекту «Від діда-прадіда до сьогодення ми – українці».

Позитивна результативність проекту можлива за умови об'єднання із учителями - предметниками, бібліотекарем, батьками, органами місцевого самоврядування. Ця співпраця сприяє створенню інтерактивних модулів, які дають можливість активізувати діяльність учнівської спільноти.

Після закінчення роботи над обраною проблемою учасники презентують результати своєї роботи, разом із партнерами виготовляють продукт проекту (відеоекскурсію, презентацію, буклет, музичний альбом, свято, стенд, галерею малюнків тощо).


Перегляд файлу

КРЕДО:                   Я  не  бажаю  бути  перекотиполем, Іваном  безрідним,

       тому  докладу  всіх  зусиль, аби  пізнати  історію, культуру

                традиції  рідного  народу

 

 

 

 

 

 

ВІД ДІДА-ПРАДІДА ДО

СЬОГОДЕННЯ МИ –

УКРАЇНЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ПАСПОРТ  ПРОЕКТУ

 

 

 

 

Тема  проекту                          Від діда-прадіда до сьогодення ми – українці

Автори                                      Учні та вчителі Сватківської ЗОШ

Науковий  керівник:               Василенко Г.О.

Тип  проекту                             інформаційно – пошуковий,

                                               міжпредметний, колективний

Ресурсне  забезпечення             Стандарт  державної  освіти,

                                              навчальна  та  довідкова  література

Учасники  проекту                  учні, вчителі, батьки, бібліотекар

Термін  реалізації  проекту      травень 2015 р. - травень 2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОЛОГІЯ     ПРОЕКТУ

 

За  кінцевим  результатом:                   практико – орієнтований

 

За  змістом:                                             міжпредметний

 

За  кількістю  учасників:                      колективний, груповий

 

За  ступенем  самостійності:                 репродуктивно - дослідницький

 

За  характером  контактів:                   зовнішній

 

Форми  роботи:                                       пошук, обробка  та  аналіз 

                                                                  інформації, мозкова  атака,

                                                                  поєднання  індивідуальної  та 

                                                                 групової  роботи, урочної  та 

                                                                  позаурочної  організаційних  форм,

                                                                  робота  з  відео та  аудіоматеріалами.

 

 

 

 

 

 

 

                                       ЕТАПИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОЕКТУ

 

«Від діда-прадіда до сьогодення ми – українці»

Назва етапу

Структура  етапу

Партнери  

у реалізації проекту

Термін

виконання

Підготовчий

- діагностика інтересів, потреб, схильностей учнів ; вибір теми, формулювання мети і завдань; співбесіди з учасниками проекту; складання плану роботи; інформування учнів

Класні керівники, ЗДНВР

Травень

 2015 р.

 

Інформаційно -діагностичний

Робота з розвитку навичок пошукової, рефлексивної, оцінювальної діяльності учнів; вивчення мотивації учнів; формування уміння ставити завдання.

Класні керівники,  ЗДНВР, бібліотекар.

Травень

2015 р.

Аналітичний

Консультування учнів щодо виконання проекту:

 • формування умінь аналізувати й систематизувати зібраний матеріал;
 • підготовка учнів до компонування матеріалу за розділами:

Актуальність,значущість теми.

 

Класні керівники, ЗДНВР

бібліотекар ,

 

Вересень-травень

2015 р.

 

Узагальнюючий

Сформувати уміння аналізу й самоаналізу участі в проекті, підготувати презентації результатів проекту

Класні керівники, ЗДНВР

Травень 2016 р.

Заключний

Організувати обговорення процесу та результату роботи над проектом;  оцінити особистий внесок кожного у спільну роботу.

Класні керівники, ЗДНВР

Травень 2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР

КЛАСНИХ МІНІ-ПРОЕКТІВ

 

Назва етапу

            Структура етапу

  Партнери

 у  реалізації  

   проекту

Термін

І. Стратегія міні-проекту

 

    1. Вибір учасниками теми міні-проекту.

 1. Формування провідної проблеми та дидактичної мети, завдань.
 1. Анкетування учнів.

 

 

 

 Класний керівник

Щомісячно

II. Планування міні-проекту

 1. Ознайомлення учнів із темою та провідною проблемою.
 2. Обдумування шляхів розв'язання проблеми.
 3. Формування груп для здійснення пошуку.
 4. Форма представлення результату.
 5. Визначення критеріїв оцінювання проектної діяльності учасників.

 

 

Бібліотекар, класний керівник, ЗДНВР

Вересень- травень

III. Реалізація міні-проекту

 1. Складання учнями плану роботи над проектом.
 2. Визначення джерел інформації.
 3. Розподіл обов'язків щодо пошуку між учасниками проекту.
 4. Самостійна пошукова робота учнів.
 5. Аналіз та обробка інформації.
 6. Виготовлення освітнього продукту.

 

Класний керівник, ЗДНВР, П-О, батьки

Вересень- травень

 1. Підсумок міні-проекту
 1. Оформлення результатів пошуку.
 2. Підготовка до презентації.
 3. Презентація міні-проекту.
 4. Оцінювання проекту.
 5. Аналіз успіхів і невдач. Висновки.

Учні, класний керівник, ЗДНВР, П-О, батьки, бібліотекар, учитель  інформатики

Вересень- травень

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС  ПРОЕКТУ

 

                                              «Кожний учитель повинен домогтися,

                                              щоб учень якнайкраще знав близьке,

                                       дороге йому: Батьківщину і все,

                                                      що її стосується, так само, як уміє читати,

             писати, лічити».

К.Д. Ушинський

 Актуальність  визначеної  теми

    Українська  держава  йде  шляхом  демократичних змін. Її громадянам   притаманні  любов  до  рідної  землі, повага  до  культури, духовних  надбань, гордість  за  своє  минуле.

    З давніх - давен  патріотизм  був  і  є  найбільшою  національною  цінністю.   Адже саме завдяки йому держава забезпечує собі  гідне місце в цивілізованому світі, утверджує вільний саморозвиток і збереження індивідуальності особистості, яка своєю творчою любов’ю до Батьківщини прагне знайти своє місце в сучасному досить мінливому світі. Тому  серед  пріоритетних  завдань,  що  стоять  перед  освітою,  є  виховання  високодуховного, національно свідомого підростаючого покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно традицій.

Національно-патріотичне  виховання  стає  основою  всієї  системи  навчально - виховної  роботи  в  школі.

    Сутність  виховання  полягає  в  тому, що  в  процесі  його  формуються  світогляд, мораль, високі  естетичні  смаки  та  ставлення  учня  як  особистості  до  навколишнього  світу. 

Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді – це формування у молодого покоління високої національної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності незалежної України, сприяння  становленню правової, демократичної, соціальної держави.

.

Любов до рідної землі проявляється у любові до рідного дому, родини, школи, вулиці на якій живеш, свого села та всієї країни, знанні її історії, культури та побуту.

Усвідомлення всього цього є фундаментом для формування патріотизму.

Для  виховання  в  дитині   цих якостей потрібно  якомога  раніше  залучати  її  до  колективно  організованої  діяльності. З  власного  досвіду  роботи  можна  прийти  до  висновку, що  тільки  активно  засвоєні  знання  мають  справжню  цінність.

Найбільш  ефективною ,  з  точки  зору  виховного  та  розвиваючого  аспектів, є  форма  колективної  діяльності, яку  відносять  до  кооперативної  ( за  методом  проектів). У  кооперативній  діяльності    спільна  тема, тому  результати  дослідження  виступають  колективним  надбанням  всіх  учасників  процесу  дослідження. Кожен  вносить  свою  частку  у  єдине  досягнення – продукт. Наслідком  такого  виду  діяльності  є  нівелювання  проявів  конфліктності  і  конкуренції, а  натомість  утверджується  співпраця  й  корпоративна  єдність  учасників  дослідження.

Зацікавленість  кожного  у  якісному  кінцевому  продукті  стимулює  становлення  взаємодопомоги, групового  почуття  корисності, що  виступає  основою  інтеграції  особистості  в  суспільство. Оскільки  людина  стає  корисною  для  інших, відповідно  відбувається    формування  почуття  власної  цінності.

    Отже, ефективним  методом  виховання  патріотизму  учнів  виступає  метод  проектів. Учнівський та педагогічний колектив нашої школи розпочали роботу над проектом «Від діда-прадіда до сьогодення ми – українці».

Позитивна результативність проекту можлива за умови об’єднання  із учителями -предметниками, бібліотекарем, батьками, органами місцевого самоврядування. Ця співпраця сприяє створенню інтерактивних модулів, які дають можливість активізувати діяльність учнівської спільноти.

Мета  проекту:

 • розширити   знання  дітей  з  історії    рідного  краю та всієї України;
 • вивчити  та  активізувати  патріотичного  виховання  підростаючого  покоління на  прикладах  героїчних  подвигів  односельців  у  боротьбі  з  фашизмом та воїнів, які перебувають у зоні АТО.
 • виховати  в  учнів  етнонаціональні, полікультурні, загальнолюдські  цінності як  основи  формування  громадянина – патріота  України.

 

    Проект «Від діда-прадіда до сьогодення ми – українці» передбачає виконання таких завдань:

 • дослідження  сторінок  життя  культурних діячів, визначних місць рідного краю та всієї України,  звичаїв та обрядів українців;
 • дослідження    життєвого  шляху  односельців,  їх  героїчні  подвиги  часів  Великої  Вітчизняної  війни та сьогодення;
 • виховання любові  та  поваги  до історії  рідного  краю;
 • накопичення  досвіду особистого  ставлення  до  системи  цінностей  українського  суспільства.
 • формування  вміння  збирати  інформацію, аналізувати  її, досліджувати  матеріал, робити  висновки;
 • розвиток  творчої  уваги, мислення, спостережливості, уміння працювати самостійно та  в групах.

 Після закінчення роботи над обраною проблемою учасники презентують результати своєї роботи,  разом із партнерами  виготовляють  продукт  проекту (відеоекскурсію, презентацію, буклет, музичний  альбом, свято,  стенд, галерею малюнків тощо).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

 • спостереження:
 • співбесіда;
 • вільне  письмо;
 • аналіз;
 • класифікація;
 • систематизація;
 • узагальнення.

 

 

 

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

 

За  умови  успішної  реалізації  проекту  учні  набувають  таких  знань, умінь  та  навичок:

 • вміння  працювати  з  відео  та  аудіо приладами;
 • створення  мультимедійної  презентації;
 • вміння  оформляти  виставки;
 • розвиток  акторських  здібностей, творчої  уяви, критичного  мислення;
 • вміння  аналізувати, порівнювати , досліджувати  отримані  факти, побачені  явища;
 • вміння  шукати  матеріал  з  допомогою  мережі  Інтернет;
 • вміння  співпрацювати  разом, працювати  самостійно  та  в  групах;
 • поглиблення  знань  учнів  з  історії  рідного  села  та  України;
 • ознайомлення  зі  сторінками  життя односельців;
 • виховання  любові  до  рідного  краю, поваги  до  його  історичного  минулого.

 

 

 

 

 СХЕМА  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОЕКТУ

           «Від діда-прадіда до сьогодення ми – українці» 

Загальношкільний проект складається з міні-проектів, які пропонують класні колективи, вони і є розробниками за кроками реалізації даної проблеми

 

1. Автор міні-проекту - 11 клас

       «Видатні місця України»

     Презентація міні-проекту – вересень

 

 2. Автор міні-проекту - 10 клас

    «Видатні люди України»

Презентація міні-проекту – жовтень

 

 

 1. Автор міні-проекту - 9 клас

 

 «Народні промисли»

     Презентація міні-проекту – листопад

 

 1. Автор міні-проекту - 8 клас

«Народна кулінарія»

Презентація міні-проекту – грудень

 

 1. Автор міні-проекту -6- 7 клас

 

 «Українська пісня-душа народу»

 

Презентація міні-проекту – лютий

 

 

 1. Автор міні-проекту 1 - 5  класи

 

«Усна народна творчість»

 

Презентація міні-проекту – березень-квітень

 

 

 

 •  
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Губль Олена Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 січня 2018
Переглядів
1897
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку