Програма факультативу "Становлення української державності"

Про матеріал
Програма, яку часто шукають вчителі історії. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з історії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 01 червня 2016 року) Лист ІМЗО від 06.07.2016 р. № 2.1/12-Г-481
Перегляд файлу

вџџџл остти

ШЕВЧЕНЮВСЬКОТ РАЙОННОТ ДЕРЖАВНОТ АДМШЈСТРАЦЙ

I-II cTyneHiB

CTapoBipiBcbka I-III cTyneHiB iMeHi         Героя Радянського Союзу А.Г. Кравченка районно; ради XapkiBcbk0i

Становлення

украТнськоТ

Програма курсу за вибором для                 11-х

XapkiB

2015

удк 94 (477) (075.8)

Схвалено с 76

для використання у 30Z?0JLbHooceimHix навчальних заклаДах k0Micie}0 з icmopii Науково-методичнођ* роди з питонъ oceimu

MiHicmepcmea oceimu i науки Укртни (протокол NQ1 ei() 01 червня 2016 р.)

Лист Дерлсавнођ' наукошй' установи *Тнстигпугп 3Micmy освПпи"

MiHicmepcmea oceimu i науки Укртни

06.07.2016р. 2.1/12-Г-481

Рекомендонано методичното радото

Шевченкпзеького районното методичното ka6iHeTY

ПротоколТхГе З 28 серпня 2015 року

Рекомендонано кафедрою icTopii Укра.тни натпоналного yrtirjepcrnenr iMeHi Г.С. Сковородтт

Протокол ГхГ9 4 24 листопада 2015 року

Рекомендовано цикловою k0Micieo rYMaHiTapHHx та сустй„тпзних дисп,тпттн коледжу

Рецензенти: Протокол No З 5 листопада 2015 року кириченко  I,BaHiBHa, к,п-н-,  лабораторй превентивного виховання Тнсгитуту проблем виховання НАПН Укратни.

гсЛ,н-, доцент кафедри icTopii Укра)'ни

YHiBepcHTeTY iMOHi Г-С. Сковороди. р айоннилт методичним I€a6iH(YT0M

Шевченкбвсько: районно: ради XapkiBcbk0T обласгг

Л,кџщила IBaHiBHa, заступник директора з навчально•виховноћ? роботи ХрестищенськоТ  школи VIII Красноградськот районнот державно: aLIMiHicTpa14ii, «спецПђЈйст витцоТ

Автори -укла,да сп.'

Луньов Сер1{й Миколайович, вчгттејть icI'opiT школи cTYT1eHiB,  II категорй», acnipaHT Сковороди.

Василенко Трина евгенйвна, вчитель 1сторй та правознавсгва CTapoBipiBcbk0T школи Т-ТТТ cTYT1eHiB iMeHi Героя Радянського Союзу А.Г, Кравченка, «c11eIliajricI' II

Становлення укратнськој  Програма курсу за вибором для 11-х класЈв I С.М. Луньов, I.e. Василешсо. — XapkiB: Друкарня «Мајфит», 2015. — 22 с.

Дана програма дополтоже учням характеризувати основн1 етапи боротьби за розкривати особливост1 процесу державотворення на    украТнських земель в умовах формування полбетн1чного cycIli.IIbcT*Ba. Виховуе почутгя любов1 до      краю,  BipH0UI'i Укра1'нсьгпй та ii народу.

Курс за вибором «Становлення украТнськоТ державносг1» допоможе учням адаптуватися в дорослолту CBiTi та стане багажем знань з icTopii укратнського державотворення.

Стане у для п1дготовки до  незалежного  так як розкривае ocH0BHi icTopiT Укра:ни, що виносяться на ЗНО-

Форми проведення занять  такилт чином, що кожен учень мае змогу формувати свот 1дет, погляди та судження,  результати своет i  тх з результатами товарипйв-

удк 94 (477) (076.8)

ISBN 978-617-7294-55-8

Луньов СУМ. , 2015

 Василенко I. C, 2015

ЗМIСТ

Пояснювальна записка...

3MicT програми та вимоги до

Список використанот  19

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

з вилтогами Державного стандарту базовоТ i повноТ загальноТ середный ocBiTH  галузь у надання навчанню украТнознавчоТ та формуванню в комплексного, просторового, уявлення про середовище житгя, що е умовою забезпечення розвитку учня як особистост\, що керуеться  нормами i тпнностями, себе громадянином УкраТни та  в сучасному укратнському  З метою сприяння створенню умов для розвитку особистостт, як компетентного, активного, громадянина УкраТнгт, члена европейськот i cBiT'0B0i cITiJTbH0T'TT, що здатнгтй сприймати та ефективно та сустй.тп»тй виклгтки i загрози та на виконання Указу Президента УкраТнгт       ТЗ. 11.2014 NQ 872 «Про День Г1дностА та Свободи», Указу Президента УкраТни в1д ТЛ. 10.2014 NQ 806       День захисника УкраТни», Указу Президента УкраТни вјд ТЗ. Т 1.2014 NQ 871 День СоборностА УкраТни», Концептт виховання      та      затвердженот наказом MiHicTepcTBa ocBiTTT i науки УкраТнгт в1д 16.06.2015 N9 64 Т, Наказу MiHicTepcTBa ocBiTTT i науки УкраТни в1д 16.06.2015 року NQ 641 «Про затвердження Концепцй натпона.ттьно-патр1отичного виховання        та молот, щодо peaJTi.3aIJji Концепцй натпогтальгто-патр1отичгтого виховання       та молощп та методичних рекомендапјй щодо нацтональгто-патртотичного виховання в загальноосвттнтх навчальних закладах», Листа MiHicTepcTBa ocBiTT1 i науки УкраТни      13.08. 2014 NQ 1/9-412         проведення YpokiB мужностј» була розроблена програма курсу за вттбором <<Становлення укра;нсько; ДЛЯ yqHiB 11

Метою програмгт курсу за вибором «Становления украјнськот е:

       поглибити п1знава.ттьтшй 1гттерес учтйв до особливостей процесу становлення УкраТнськоТ держави в контекстА розвитку, осмис.лгтти ocH0BHi етапи боротьби укратнського народу на шляху до незалежностА;

4

та

на TepHTopii УкраТни, визнання духовно; населення BCix  Укратни в умовах културноТ спадщини та майбутнього;

       виховувати почутгя naTpi0TH3MY, гордостА за УкраТнську державу, m060Bi до держави, гидчутгя BipHocTi та й народу,  до захисту

УкраТни, забезпечення й cyBepeHiTeTY,

        минулим та сьогоденням свого народу, яке пробуджуе почутгя нагпональнот та поваги до свое;

Головними завданнями програми курсу за вибором е:

       формувати в учтйв систему знань про процес становления украТнськоТ державностт в умовах багатогтагпогтального середовища, спираточись на Hayk0Bi галузей розвитку УкраТнськоТ держави;  поглибитгт,        систематизувати знання учнтв, здобутих впродовж вивчення курсу icT'opii в 5- ТТ класах;  удосконалити та розширитгт влйння           робити висновки та агта.тйзувати         процеси в формування УкраТнськоТ держави;  виховати почутгя uaTpi0TTT3MY,          за Укратнську державу, .J060Bi до   втдчутгя BipHocTi та й народу, готовност\ до захисту УкраТни, забезпечення й cyBepeHiTeTY,

Програлта складена зг1дно з вилтогалти МОН УкраТни щодо навчальних програм для загальноосвттнтх навчальних закладтв з визначенням зм1сту навчального матер1алу, годин на його вивчення та вилтогами до учгпв.

навчальних досягнень     здјйснюеться в1дпов1дгто до наказу MiHicTepcTBa ocBiTT1 i науки УкраТнгт

      05.05.2008 NQ 371                       затвердження критерй•в огпнювання

5

навчальних досягнень у cncTeMi загальноТ середгтый у що стосуеться  та icTopii та Тнструкцй з ведення класного журналу 5-11(12)-х  навчальних затвердженот наказом МОН 03.06.2008 NQ 496.

Дана програма викладання курсу за вибором «Становлення укр аТнськоТ  пропонуе оптимальний систематизацтю, структуруванняглибоке опанування понятгялти та злйстолт деяких в icTopii Укратни,  навчальнот yqHiB за сучаснилти освттгплти технологтями.

результати навчальних досягнень вивчення курсу:

*           формування   самореа.тйзацй, i групових       яких можливо попередне особист\сгте, согпальне та салтовизначення;  вироблення BMiHb формуватгт задум свотх   прогнозуватгт, а також визначати умови та результати peaJTi3awi цього задуму, влт{нь огпнювати результати своеТ пратп (в тому чист в прогнозованих з реальгто досягнугими);

*           виховання       патр1отично незаангажованот, духовно осв1ченоТ         що в1льно в багатонатпона.льному cycIli.TTbcT'Bi.

Курс за вибором «Становлення украТнськоТ розрахований на викладання протягом одного навчального року в 11 k.Jaci, всього 35 годин на pik, 1 година на тиждень.

годин темами утовний i може вчителем залежно потреб i можливостей конкретнот групи

Викладання курсу «Становлення украТнськоТ передбачае використання pi3H0MaHiT'HT1x форм роботи як аудиторних (уроки BCix TT111iB, лекцй), так i позааудиторних (самост\йна робота, проекти тогцо).

Програма курсу забезпечуе систематизатпю та структурування матер1а.лу з icT'opiT укратнського державотвор ення, допомагае учителялт у BT160pi  до викладання  за характером i значного за обсягами  матер1алу в умовах обмеженого навчального часу, при пјдготовгп i ypokiB з використанням штерактивних технологтй.

до викладання курсу за вибором «Становления украТнськоТ полягають у nepeHeceHHi          i3 запатятовування    на набуття добувати та переробляти одержану з pi3Hux джерел, що потребам сучасного        Це зумовлюе зменшення питомоТ ваги готовот       .злбну структурними елементалти 3MicT'Y на користь засвоення учнями набутгя особистого          творчоТ

Завдання i вправи на  вивченого  мають бути спрямованими на формування BMiHb виконувати завдання

TeopeTTMHi, та сприяють YMiHH0 застосовуватгт набут знания в практичному жгтттА i в нестандартних ситуагпях.

Пропонуемо вчителям застосовувати iHTepakTHBHi, проблемн1, npoekTHi методи навчання та технологй розвитку критичного мислення. Учитель мае ставити перед школяра.ми проблемн1 питання, потребують них виконання розумових операц{й:

застосування надбаних знань, формування нових; мае готувати, направляти i окреслювати план д1й учтйв щодо виконання самосттйгтот творчоТ роботи; створювати умови для роботи дослдницького характеру, сприяти розвитку творчоТ 1гт1гпатттви i гплеспрямованому використанню здобутих учнтти знань.

У  вивчення курсу за вибором «Становлення украТнськоТ державностт» учит самосттйгто засвоюють навчальний матертал, розширтоють загальноосвттгтт знания т, разом з тилт, готуються до практичноТ та здобувають навички, в життт.

Курс за вибором <<Становлення украТнськоТ допоможе учнтт  незалежного огпнювання. Також курс допоможе поглгтбгтти та систематизувати знання yqHiB з ключових тем icTopii Укратнгт.

7


3MICT ПРОГРАМИ

ТА ВИМОГИ О твНЯ ЗАГАЛЬНООСТТНЬОТ                    ГОТОВКИ УЧНЈВ

п/п

3MicT навчального

К-сть год.

Вимоги до

1

Вступ до вивчення курсу.

1

Учень (учениця):

                                                     вивчення курсу, його              в

називае

       характеризуе         витоки       становлення державноТ    Укр аТни;

       пояснюе правовий MexaHi3M використання Державних

УкраТни; формуе  дотримання почестей i правил поведшки щодо державних символв у повсякденному час урочистих i

т.щмачить та застосовуе поняття i термит.

2

символи УкраТни.

1

 

ТЕМА 1.

          Витоки укра;нсько;         в добу та

(7 год.)

З

Виникнення та розвиток Китвськот держави.

Pyci-Ykp аТни.

1

Учень (учениця):

• називае роки прав.тпння найвидатнппих князтв Китвськот держави (Pyci-YkpaTHII) та ГалицькоВолинського  (Тгоря, Ольги, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха,

4

Княгиня Ольга та П реформи.

1

8

5

Володимир Великий — святитель КиТвськоТ держави.

1

Романа Мстиславовича, Данила Галицького); роки монгольськоТ навали на Pyci; характеризуе роль MicTa Киева в YTBopeHHi держави схцних слов'ян; роль перших КиТвськоТ держави (Pyci-YkpaiHII); про виникнення Киева; ocH0BHi версй• походження назви «Русь», «Русь-УкраТна»;  роль верств i станових груп населення КиТвськоТ держави (Pyci-YkpaTHII) та Галицько-Волинського повсякденне житгя           MicTa та села, ступшь розвитку господарства i           роль влади в           устроТ Pyci-YkpaiHII та ГалицькоВолинського князтвства; висловлюе власне ставлення до дџяльностт князтв Ольги, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Данила Галицького та тхнього внеску в розвиток укратнського державотворення; показуе на kapmi  Китвськот держави (PyciУкраТни) та Галицько-ВолинськоТ держави, територй• сусцкпх держав, напрямки монгольськот навали на Pyci;

Ярослава Мудрого, викорисговуючи джерела; заняття, побуг i

6

Ярослав Мудрий — перший законодавець Pyci-YkpaiHII.

1

7

Володимир Мономах.

1

8

Галицько-Волинська держава правонаступниця КиТвськоТ держави (Pyci-YkpaiHII).

Данило Галицький —

Галицько-ВолинськоТ держави.

2

9

 

 

 

 

       житгя                      слов'ян; подорож у Золоту Орду та

Данила Романовича;

                                                                                                      i Володимира

Великого та Ярослава Мудрого;

                                                                                                      визначас причини,           та      нас.лдки запровадження християнства як державноТ                        Китвськот держави; дае оцшку     китвських    та заходам i3 династй        задля збереження

Галицько-ВолинськоТ держави; зв'язку

iCTOP ИЧНИХ культурних

УкраТни) та Галицько-Волинського

                                                                                                      p03ni3Hae та описуе па«ятки образотворчого мистецтва та армтектури; тлумачить та застосовуе понятгя i термши з темп.

 

 

ТЕМА 2

Козацька Укра;на.

(8 год.)

9

— козацька ресщб.тка.

1

Учень (учениця):

• називае Дати першоТ згадки про k03akiB у писемних джерелах, угворення першоТ козацьких повстань другоТ XVI ст.; основних битв      BifIHII;

10

        повстання 90-х

1

 

11

украТнського народу середини XVII

1

«Березневих статей»; роль гетьмана й особливосгй  влади в козацькпл  ocH0BHi положення Пилипа Орлика; висловлюе судження щодо                 Богдана

Хмельницького та його козацькоТ держави; характер вцносин з державами; показуе на kapmi напрямки           k03akiB на

Османськот козацьких повстань 90-х рр. XVI ст. i другоТ       XVII ст.; напрямки украТнського       у 1648-1657 рр., основних битв,   козацькот держави — та П сустщв; описуе побуг,  мистецтво, традицй• та звичаТ

козаюв; наводить приклади 3MiH в аддпкйстративнотеритортальному устроТ та сощально-еконтпчному становищ земель гпсля угворення козацькот держави; характеризуе поршнюе процес украТнського

12

Богдан     Хмельницький — видатний державний полководець i дипломат.

1

13

Гетьман Петро Дорошенко та його спроби об'еднання та ПравобережноТ Гетьманщини.

1

14

Постать гетьмана 1. Мазепи в icTopii.

1

15

Гетьман Пилип Орлик та його

1

16

Значення укратнського козацтва в сттотй тсторй.

1

 

 

 

дер жавотворення         З       основними         розвитку европейських краТн;

        визначае причини, суттсть та нас.лдки виникнення украТнського козацтва; козацьких повстань другоТ XVII ст.; Натонально-визвольнот укратнського народу середини XVII  договору 1654 р.; козацькоТ доби; дас власну  козацтва в icmpii УкраТни; основним державотворчим процесам вивченого та Дмитра Вишневецького, Петра Конашевича-Сагайдачного,        Петра        Дорошенка, Богдана Хме.льницького,     Хмельницького, Твана

Мазепи, Пилипа Орлика, Криштофа Косинського, Северина Наливайка; розтзнае та описуе патятки apxiTekTypII й образотворчого мистецтва;

        тлумачить та застосовуе понятгя 1 термши з теми.

 

ТЕМА З.

YkpaiHcbki владою

(4 год.)

17

Укратнськп зем.тй в склад у XIX ст.

1

Учено (учениця):

• називае час  Головнот РуськоТ ради, «РуськоТ

12


 

18

Головна руська рада — украћпп в европи.

1

 Кирило-Мефодйвського товариства, виходу друком книжок, що започаткували украТнське натпона.л:ьне    вцродження,      а        також украТнського руху етногр громадських i церковних розвитку укратнських земель у XIX ст. та види джерел з icTopii Укратни цього характеризуе            укр аТнського          сота.л:ьно-економтчний     розвиток украТнських земель, реформи           Марй-Терезй та Йосифа II,         структуру          i повсякденне житгя украТнщв   владою      та

румв на територй укратнських земель; злпст i значення програмних засад та  Кирило-МефодјТвського товарисгва, роль «Кобзаря» Т. Шевченка в cTaH0B.AeHHi украТнськоТ нащона.льнот центичностт; вистовлюе          судження  щодо         щя.льностт I. Котляревського, Т. Шевченка, I. Франка,

М. Максимовича, М. Шашкевича, Я. Головацького, П.  М. Костомарова, I. Срезневського; показуе на карпи укратнськт зем.тп в межах двох птпертй 1 портвнюе полтико-ащтпстративний устртй

19

рухи на украТнських землях     владою

У МХ ст.

1

20

Кирило-МефојТвське братство.

Т. Шевченка в украТнському натпона.льному

  П.               М. Костомаров.

1

 

 

Спроби

 

ТЕМА 4.

Укра;нсько; держави.

(7 год.)

21

Доба УкраТнськоТ ЦентральноТ Ради.

Центр альноТ Ради

1

 

Учень (учениця):

       називас ocH0BHi подй украТнськоТ революцй;

       характеризуе Т, II, III, IV

ради та Тх  значення для державотворення; взаемостосунки Тимчасового уряду;  та украТнських урядџв та державний УЦР, Гетьманату, Директорй, ЗУНР;

       висловлюе   судження   щодо

М. Грушевського, е. Петрушевича, С. Бандери, А. Волошина;

       на ocH0Bi        джерел

Центральнот Ради, Гетьманату,

УВО, ОУН; повсякденне житгя револющ_т;

 pi3Hi точки зору щодо Гетьманату, Директорћ•, ЗУНР, УВС), надае характеристику скл,аДае no.u,imuIIHi та icmopuuHi

щячтв зазначеного пертоду; формулюе BN,acHi погляди та

Центральнот украТнського УЦР      та

устртй за

е. Коновальця,

описуе утворення ЗУНР,

людей в умовах

 УЦР

ОУН; особистостей, портрети видатних

щодо значення

22

Михайло Грушевський — перший президент УНР.

1

 

23

УкраТнська Держава гетьмана Павла Скоропадського.

1

 

24

УНР.

1

 

25

Утворення 3aximIoyxpaikWbk0i НародноТ евгена Петрушевича.

1

 

26

укратнських нащона.тпсттв.

 е. Коновальця та С. Бандери.

1

 

27

Карпатська УкраТна. Августин Волошин — президент Карпатськот

Укр ахни

1

 


 

 

 

 

УЦР, УкраТнськоТ Держави,  Директорй•, ЗУНР, КарпатськоТ УкраТни; видгтяе та пояснюе xapakmepHi ознаки державного устрою за УЦР, Гетьманату, Директорй, ЗУНР,

Карпатськот УкраТни; отрунтовус зв 'язок Mixc причинами, значенням та  державотворчих цього  поразкою визвольних змагань; аналгзуе, узагальнюе факти,  та критично оцшюе рюш, точки зору щодо утворення незалежноТ держави, та украТнських        час украТнськоТ революцй•, боротьби та значення УЦР, УкраТнськоТ держави, Директорй; причин поразки украТнськоТ революцй та П нас.лдкпв, отрунтовуе власну позищю з цих питань; формулюе причини створення УкраТнськоТ  та укратнських розгортання натона.тйстичного руху на

Укр aTHi.

розпкзнае та описуе паТятки apxiTekTYl)II й обр азотворчого мистецтва; тл,умачить та застосовуе поняття 1 термши з теми.

 

 

ТЕМА 5

Укратна в умовах

(6 год.)

28

процеси в

Украттй 1991-2004 рр.

1

Учено (учениця):

       визначас та характеризус ocH0BHi напрямки       Укратни  в      умовах

       визначае розбудови незалежноТ держави; власну щодо питання про процеси розбудови незалежноТ держави в Украћй, зв'язки  ними та особливостями ж:итгя;

       характеризуе внутртшньо-полтичне та сощально становище УкраТни у 1991—2015-х роках; роль сучасних Збройних спл Укратни у 60poTb6i за Укратни;

       характеризуе та пояснюе основки чинники, oc06.TIIIBocTi i тенденщ_т розвитку украТнського у 1991-2015 роках;  показуе на k:apTi кордони незалежнот Укратни; cniBcmcIBN4€ pi3Hi точки зору щодо розбудови, демокр атичноТ, сощальнот, правовоТ незалежнот держави у 2013 — 2015 роках та дае тм власну отпнку;

29

процеси в

Украћй 2004-2014 рр.

1

30

в Укр aiHi.

1

31

евромайдан. Небесна сотня.

1

32

Укратна     перемоги евромайдану .лютого-листопад 2014 року).

1

ЗЗ

Укратна в умовах агресй.

1


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛТТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

1.       Державний стандарт базово; i повноТ загальноТ сер едньоТ освТ1.

2.       Закон УкраТни «Про ocBiTY>.

З. Закон УкраТни «Про загальну середню ocBiTY>.

4.       Указ Президента УкраТни 13.11.2014 NQ 872 «Про День та Свободи».

5.       Указ Президента УкраТни 14.10.2014 NQ 806 День захисника Укр атни».

6.       Указ Президента УкраТнгт 13.11.2014 NQ 871 День Соборност\ УкраТни».

7.       виховання та затверджена наказом MiHicTepcTBa         i науки УкраТнгт

16.06. 2015 641.

8.       Наказ MiHicT'epcT'Ba ocBiT'H i науки УкраТни вјд 16.06.2015 року NQ 641     затвердження Концепцй натпогтальгто-патр1отичгтого виховання щптей та молот,   щодо реал{зацй Концепцй виховання ттей та         та методичних рекомендатпй щодо натпогтальгто-патр1отичного виховання в навчальних закладах».

9.       Лист М1гт1стерства ocBiT'H i науки УкраТни 13.08.2014 NQ 1/9-412 «Про проведення YpokiB мужностЙ».

ТО. Програма для  навчальних  5-9 класи. — К., 20 ТЗ.

ТТ. Програма для  навчальних  ТО-ТТ класи.

            — К., 20 ТО.

 

 

Т 2. Методичн1         рекомендацй          до

навча.льноТ

пр огр ами

             спецкурсу

вартативгтот

складовоТ

навчального плану загальноосвттнтх навчальних      XapkiBcbk0i област\ для        8-9-х           — Х., 20 ТО.

ТЗ. Антонович В. Про                 часи на УкраТгй. — К., 1991.

ТЛ. Апагтович О.                 про запорозьких k03akiB. — К., 1991.

15. Бех Т. Д. Програма укратнського патр1отичттого виховання д1тей та / Т. Д. Бех, К. Т. Чорна. // Методист — 20 ТЛ. — NQ ТТ

(35). - с. 1 т-25.

Тб. Бех Т. Д. Шляхом злагодгт до  // Про  в

УкраТни / Т. Д. Бех, К. Т. Чорна // — 2008. — NQ 11 (23). — С. 4—9.

17. Ващенко Г. Виховний — Полтава, 1994.

18. Ващенко Г. Прагп з та психологЈЈ. — К., 2000.

19. Винниченко В.  нацй•. — К., 1992.

20. Вишневський О. Натонајњно-духовне — Трускавець, 1992.

2 Т. Вишневський О. Сучасне украТнське виховання. — JIbBiB, 1996.

22.   Володарська МФО.  технологй на уроках громадянськот ocBiTT1 / МФО. Володарська. — Х.: Основа, 2008.

23.   В. CYTHicTb i структура        старших  / В.          //       ocBiT00    CBiT). — 2009. — N9 20. — С. 22-23.

24.   Глинська С. Д. Твот символи, Укратно! //  онуку. — 2009.

25.   Громадянська ocBiT'a: i методика навчання: пос1б. для студентчв вигцих навч.  / авт. колект.: Т. Асламова, Т. Бакка, В. та iH. — К., 2008.

26.   Грушевський М.С.          УкраТни-Руси: В. 11-ти томах. — К., 1992.

27.   Дем'янюк Т. ТгтгтовапЈйн1  громадянського виховання // Директор школи. — 2008. — NQ 10. — С. ТО- Т 2.

28.   Дубина М., Руденко ТО. Патр1отичне виховання молот // Осв1та УкраТни. — 2006. — N9 8. — С. 5.

29.3 УкраТною в серц1 (TpeHiHT' з HaT1i0T1a.TTbT10-naTpipT'T1'1H0T'0 виховання та / Авт. колект.: Т.Д. Бех, В. Т. Кириченко,

Ж.В. Петрочко. — Х.: Друкарня Мадрид, 2015.

30. Закун Т. Особливостт формування натпональгтот св1долтостт молот на сучасгтому eTaui державотворення // школа. — 2006. — No 5.

 с. 19-23.

З Т. Каюков В. Т. Виховуемо uaTpi0TiB УкраТнгт. — 2000.

32.                                  годингт. 5-9 класи. — Х.: Основа, 2007.

33.                                  Коновалова М.В. Тематичгт1 години (нагпогта.льгтопатр1отичне та громадянське виховання) 5-11 класи. — Х., 2011.

34.                                   громадянського виховання особистостч в уловах розвгттку украТнськоТ державност1 / за ред. О. В. Сухомлиськот // Шлях осв1ти. — 2000. — NQ З. — С. 7—13.

20

35.                                  Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., 3.0. Основгт виховання. — К., 1993.

36.                                  Людина починаеться з добра. години для 5-9 / Упорядник Г.С.Грай. — 2004.

37. Пахомова А.О. УкраТнська      

Виховна робота. — 2007. — NQ9.

//

38. Петренко О.  

2004. -N9 Т. - с. 28-29.

виховання. Поч. школа.

39. 2013-2014 рр. та Pocii проти Укратни: навчально-методичний  / О. В. Головко, О. Черевко, С. За заг. ред. П. Полянського. — К., 2015.

40. Роль педагога в nocT1.TTeHHi 11aTpi0T'TMH0T'0 виховання в навчальних закладах МиколаТвськоТ област\ : метод. реком. / за заг. ред. К. Ф. Нор, О. О. Сокуренко, А. Т. Тюпи, О. П. Божко. — Миколатв, 2014.

41. Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину // Вибр. твори: В 5-ти томах. — К., 1976. — Т.2.

42. Чорна К. Т. Виховання громадянина, патр1ота, гуман1ста: навч.метод. noci6. / К. Т. Чорна. — К., 2004.

43.  Т. М. IJaTpi0T'T1'1T1e виховання старших  у позауточгт1й тяльностт / Т. М.  // Виховуемо громадян УкраТни : наук.-метод. noci6. / авт. кол. за заг. кер. К. Т. ЧорноТ. Черкаси, 2012.

21

Методичний комплекс

«Становлення включае в себе програму курсу та noci6Hnk для вчителя

                                       Луньов              Мшсолайович

Василенко 1рина €)BI'erdiBHa

Становлення YkpaiHcbk0i

Програма курсу за вибором для

Редактор Л.П. Гобельовсько

Дизайн С.М. Луньов

Верстка С.А. Долголевиць

Коректор М.Г. Хоцпрова

Формат 70х90/16. офсетний. Друк цифровий. Century Schoolbook. Ум. друк. арк. 2,09. Наклад З (200 — додатк. тираж) прим.

Видавець i виготовлювач:

ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД»

61024, м. XapkiB, вул.  11

[email protected]

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Паладій Жанна Олександрівна
  Дякую, дякую, дякую! Нарешті я її знайшла :)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Демидович Сергій
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Павленко Світлана
  Велике вам дякую. Дуже довго шувкала дану програму. Ви мене виручили.))))))))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
19 серпня 2019
Переглядів
2373
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку