Програма гуртка з англійської мови для 5 класу "Dive into English "

Про матеріал
Програма гуртка з англійської мови “Dive into Great Britain” призначена для учнів 5-х класів загальноосвітньої школи. Вік дітей 11 - 12 років. Термін реалізації програми: один рік. Заняття гуртка проводяться 1 раз на тиждень. Загальна кількість занять протягом навчального року становить 35 занять. Кожне заняття має свою назву, з урахуванням міжпредметних зв'язків між іноземною мовою та іншими предметами, такими як, література, історія, географія.
Перегляд файлу

АВТОРСЬКА  ПРОГРАМА  ГУРТКА

з англійської мови «Dive into Great Britain»

для учнів 5 класу

 

 

 

                                                                                  Укладач:

методист ММК Управління освіти

 Бахмутської міської ради Донецької області,                                                                                         

  учитель англійської мови вищої категорії

 Бахмутського НВК №11

 Астапова І.В.

 

 

Пояснювальна записка

 Останні роки свідчать про значне підвищення інтересу до англійської мови як засобу міжнародного спілкування. Мову вже визнано мовою професійного спілкування в різних сферах діяльності, а комп'ютеризація поставила використання англійської мови в особливе становище порівняно з іншими мовами. Країнознавчий матеріал вивчається на уроках англійської мови, історії, географії. Однак, вивчення країнознавчого матеріалу фрагментарне. Існує необхідність введення такої програми в курс основної школи. Спрямованість даної програми несе особистісно-зорієнтований та діяльнісний характер. Учні є головними учасниками процесу навчання, виявляючи свої інтереси, задовольняючи свої потреби, розвиваючи та реалізуючи індивідуальні особливості за допомогою комунікації з іншими учасниками навчального процесу, а також за допомогою аудіо та відеоматеріалу, матеріалу художньої літератури, що використовуються на заняттях гуртка.

 Іноземна мова має широкі можливості для розвитку соціокультурної компетенції, що передбачає знання норм і правил поведінки країни, в якій знаходиться громадянин. Це допомагає дізнатися  про мотиви поведінки людей, в деяких випадках передбачити їх поведінку, встановити повноцінні взаємини в групі. Рівень адаптації в іншомовному  суспільстві залежить не тільки від знань мови, але й від знання соціокультурних особливостей цієї держави. Досягнення даної мети обумовлює доцільність проведення гуртка, тематикою якого є вивчення              країнознавства та              культури країни.

Програма гуртка з англійської мови “Dive into Great Britain” призначена для учнів 5-х класів загальноосвітньої школи. Вік дітей 11 - 12 років. Термін реалізації програми: один рік. Заняття гуртка проводяться 1 раз на тиждень. Загальна кількість занять протягом навчального року становить 35 занять. Кожне заняття має свою назву, з урахуванням міжпредметних зв'язків між іноземною мовою та іншими предметами, такими як, література, історія, географія. При складанні даної програми були дотримані наступні позиції:                  1.Прагматичний підхід (набуття певних знань та вмінь, що забезпечують базовий культурний рівень).

 2.Діяльнісно-ціннісний підхід (знайомство зі способами діяльності, необхідними для успішного засвоєння того чи іншого профілю - складання планів,конспектів тощо).

3. Компенсаторний підхід (в якості основи взято соціальну компетентність - здатність діяти в соціумі з позиції інших людей, комунікативну компетенцію - здатність аналізувати і діяти з позиції окремих галузей людської культури). Проведення занять передбачається у вигляді комбінованої форми традиційного уроку (розвиток навичок читання, аудіювання, лексико-граматичних навичок) і нетрадиційного уроку - рольової гри, вікторини, проекту, складання колажу. Заняття зорієнтовані на проведення різних форм роботи - індивідуальної, парної, групової. Всі завдання на заняттях інформаційно-зорієнтовані, покликані викликати інтерес до вивчення теми. Контроль здійснюється у формі проведення тесту або вікторини, захисту проектної роботи.

Дана програма спрямована на забезпечення всебічного і творчого розвитку дітей, задоволення їх сучасних пізнавальних інтересів і комунікативних потреб, поглиблення мовних і культурологічних знань з англійської мови. Використований лінгвокраїнознавчий підхід є одним з методів підвищення мотивації практично на всіх етапах навчання англійській мові. Для розвитку прагнення до навичок комунікативного спілкування англійською мовою, лінгвокраїнознавчий метод дозволяє використовувати різні види мотивації:

 1. Пізнавальна мотивація. Знайомство з природними особливостями Великобританії, історією та культурою, національними особливостями.

 2. Естетична мотивація. Знайомство з англійською мистецтвом (історія, сучасність), участь у театральних виставах за творами англійських авторів, розучування пісень, віршів.

 3. Ігрова мотивація. Участь у мовних та країнознавчих конкурсах і вікторинах.

 Учні знайомляться з реаліями країни мови, що вивчається, відображають національну культуру, що сприяє розвитку в учнів прагнення до навичок комунікативного спілкування. Цей курс спрямований на реальне оволодіння всіма типами мовленнєвої діяльності, спираючись на необхідні мовні знання, отримані за час навчання.

 

Під реальним володінням англійською мовою розуміється:

 уміння учнів розуміти англійську мову в різноманітних ситуаціях повсякденного спілкування;

 уміння відреагувати на запитання;

 уміння дати необхідну інформацію (усно і письмово);

 читання і розуміння різних текстів (художніх, журнальних, газетних, інформаційних),написаних носіями англійської мови.

Поставлені практичні завдання курсу вирішуються шляхом широкого і обов'язкового використання країнознавчого матеріалу, створеного носіями англійської мови (відео та аудіоматеріали, мультимедійні комп'ютерні програми, фотоальбоми, художня та історична література, ілюстровані видання, карти, схеми, плани міст, інтернет ресурси).

 

Цілі роботи гуртка:

- розвиток у школярів здібностей використовувати іноземну мову як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій              сучасного світу;

- розширення країнознавчих і культур. знань учнів та сприяння формуванню міжкультурної компетенції учнів;

 - формування навичок дослідницької роботи, навчання виконання проектних робіт.

Завдання роботи гуртка:

1. Поглибити знання учнів у різних видах мовленнєвої діяльності. 2.Розширити  загальноосвітній кругозір учнів.

 2. Підвищити мотивацію до вивчення англійської мови.

 3. Розвинути навички індивідуальної, парної та групової роботи при виконанні різних видів роботи.

 4. Реалізувати  ці знання у проектній діяльності.

Актуальність даного гуртка полягає в необхідності знань про географію, політику, історію, культуру, традиції і побут країн англійської мови. Країнознавство покликане сприяти поглибленому вивченню іноземної мови через освоєння цих реалій - понять і термінів. Знання національного менталітету допомагає краще зрозуміти характер співрозмовника-іноземця і встановити з ним міцні контакти.

Методичну основу курсу складають:

- індивідуальна самостійність робота;
- групова дискусія;
- бесіда;
- аналіз конкретних ситуацій;
- міні-опитування;
- елементи спостереження, самоспостереження;
- рольові ігри;
- тестування та інші діагностичні процедури;
- виконання міні-проекту і проекту.

 

По закінченні курсу слухачі повинні знати:

географічне положення Великобританії, національну символіку, столицю держави, визначні пам'ятки країни, політичну систему, відомих монархів, знаменитих письменників, поетів, їхні твори, знати національні свята, традиції, культурні особливості британського народу, систему освіти.

По закінченні курсу слухачі повинні вміти:

орієнтуватися у країнознавчому і культурзнавчому матеріалі, вміти збирати і узагальнювати інформацію, користуватися довідковим матеріалом, Інтернет-ресурсами, працювати з презентаціями, проектами, вміти виступати за результатами виконання пізнавально-пошукових завдань, використовувати в роботі карту, наочні посібники, а також учні повинні вміти виразно читати уривки з творів англійських письменників, вірші, озвучувати відеоматеріал, готувати усні виступи з країнознавчої тематики (як англійською, так і укрїнською мовами), виявляти соціокультурні здібності: соціокультурну допитливість (при роботі з письмовими та усними джерелами країнознавчої інформації) і соціокультурну спостережливість (при читанні і аудіюванні іншомовного матеріалу).

Педагогічна цінність програми:

1.Згідно Державного стандарту базової  та середньої освіти  здійснюється  реалізація діяльнісного підходу, який  спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

2.Учні вчаться самостійно застосовувати знання і уміння для одержання інформації з данного курсу через проектну методику.

3.Дана програма відповідає сучасним напрямкам у педагогічній теорії і практиці, широко              використовуючи ІКТ.

4.Необідність такої програми полягає в тому, що учні знайомляться з іншомовною культурою; вони готові до розуміння образу думок носіїв англійської мови, а також оцінюють культуру Британії в порівнянні з культурою України.


Зміст програми

з/п

Назва теми

Зміст

Кількість годин

1.

Country and its people. Geographical position. National symbols

 

Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії. Географічне положення. Клімат. Англія. Лондон. Сіті - фінансовий центр міста. Визначні місця Лондона. Шотландія і шотландці. Національні особливості і традиції. Уельсу. Північна Ірландія. Національні символи.

8

2.

British Culture.

 

Культурне життя Британії. Література, відомі письменники. Картинні галереї, музеї. Музика і музиканти. Популярні дитячі пісні. Легенди. Король Артур. Робін Гуд. Чудовисько Лох-Несс.

12

3.

British people. Customs. Traditions. National Character.

Свята і традиції. Національні емблеми. Вихідні в Британії. Улюблені заняття. Нація любителів тварин. Англійська кухня. Традиційні страви. Англійський чай. Манери за столом.

5

4.

British State System.

 

Британська монархія сьогодні. Королівська родина. Титули. Аристократія. Британський парламент. Сучасна політика. Система виборів.

4

5.

British system of education.

 

Шкільна освіта. Види шкіл: громадські, граматичні, приватні. Шкільне життя. Англійська молодь сьогодні. Правила для учнів.. Коледжі та університети. Оксфорд - золоте серце Британії. Кембридж - минуле і сьогодення.

6

 

Разом

 

35

 

Комунікативні вміння
Діалогічне мовлення
Учням забезпечується можливість навчитися:
- стверджувати і обґрунтовувати сказане
- вести групове обговорення
- вести діалоги у стандартних ситуаціях спілкування, використовуючи мовленнєвий етикет
Монологічне мовлення
Учні повинні вміти:
- робити коротке повідомлення за темами;
- висловлювати своє ставлення до прочитаного.
Письмо
Учні вчаться:
- письмово готувати стислу анотацію до слайдів;
- писати листи особистого характеру.
Читання
Учням забезпечується можливість:
- прочитати і зрозуміти основний зміст текстів країнознавчого характеру;
Аудіювання
Школярі навчаються:
- сприймати на слух і розуміти монологічні та діалогічні висловлювання і виділяти їх основну думку.
Мовні знання, навички, вміння: фонетика, графіка, орфографія
Школярі повинні удосконалювати набуті знання, навички і вміння.
Лексична сторона мовлення
Учням пропонується оволодіти новими словами і стійкими словосполученнями.
Граматична сторона мовлення
Учням пропонується для активного використання в мовленні:
- часи групи Simple , Continuous;
- to be, have/has, modal verbs;
- визначений артикль з географічними назвами.

Вимоги до рівня країнознавчої компетенції школярів
по закінченні курсу
Учні повинні продемонструвати:
А. Білінгвальну крїнознавчу обізнаність про Великобританію і її людей, про політичну систему і освіту, про культуру країни, її звичаї і традиції.
Б. Бікультурні вміння:
• працювати з довідковою країнознавчої літературою українською  та англійською мовами;
• збирати, систематизувати та інтерпретувати країнознавчу  інформацію при читанні, аудіюванні або говорінні та письмі англійською мовою;
• готувати усні виступи з країнознавчої тематики (як  англійською, так і рідною мовами);
• брати участь в обговоренні англійською мовою країнознавчих аспектів життя людей у Великобританії і Україні;
• виконувати країнознавчі проекти (в тому числі з використанням інформаційних технологій) і брати участь в усних презентаціях.

 Соціокультурні здібності:
• соціокультурну допитливість (при роботі з письмовими та усними джерелами країнознавчої інформації);
• соціокультурну спостережливість (при читанні і аудіюванні іншомовного матеріалу).


Література

1.Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти .( лист, затвер.постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.№1392).

2.Голицынский, Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений и ключи к ним: / Ю. Б. Голицынский. – 4-е изд., - СПб.: КАРО, 2003. – 544 с. – (Англ.яз для школьников)

3 .  «О Британии вкратце». Сост. В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова.  М. Просвещение, 1993.

4. Ф.М. Рожкова «Пояснительные тексты к альбому «По странам изучаемого языка»           под ред. Ю.Ф. Гурьевой». М. Просвещение,1989.

5. И.А. Тенсон, Г.А. Войтова «Обычаи и традиции в Великобритании и Соединенных     Штатах», М. «Международные отношения», 1978.

Електронні засоби інформації

1.  Сайт британської монархії – http://www.royal.gov.uk.

2. Сайт http://www/center.fio.ru./som/items.asp?id=10001125

3. Сайты http://www.forum.entertainment.ie, http://www.news.bbc.co.uk

4. Сайты http://www.iearn.org, http://www.kidlink.org (Участь у проектах).

5. Сайты http://www.iecc.org, http://www.stolaf.edu./network/iecc (Организація переписки).

Технічні засоби навчання

Мультимедійний комп’ютер

Аудіомагнітофон

Мультимедійний проектор

Постери

Мапи

Прапори англомовниха країн

Портрети письменників та видатних людей Великобританії

Граматичні таблиці

 


Додаток №1

Календарно-тематичне планування

з/п

 

Тема  заняття

 

Навчальні завдання

 

Мовний матеріал

 

Форми роботи

Дата

проведення

План

Факт

Country and its people. Geographical position. National symbols.

 ( 8 годин )

1.

Welcome to Great Britain!

 

- ознайомити учнів з національною символікою (прапор, герб, символ), історією країни

“Union Jack”, “John Bull”, flag, coat-of-arms, anthem, Celts, Romans.

Бесіда, гра, робота з картою

 

 

2.

Geographical  Position.

 

- ознайомити учнів з географічним положенням країни

The Atlantic Ocean, Gulf Stream, coast, islands, rivers, mountains.

Віртуальна мандрівка (як дістатися країни різними видами транспорту)

 

 

3.

England

 

-ознайомити учнів з традиціями країни

London, St. George, pubs,

Puddings, a rose,

conservative and well-mannered people.

Читання текстів

 

 

4.

 Scotland

 

-ознайомити учнів з традиціями країни

Edinburgh, a thistle, St. Andrew, Eisteddfods, haggis, kilts, hard-working

Читання текстів

 

 

5.

 Wales

 

- ознайомити учнів з традиціями країни

Cardiff, a daffodil, St. David, harp, Welsh rabbit, beautiful girls

Читання текстів

 

 

6.

Northern Ireland

 

- ознайомити учнів з традиціями країни

Ulster, Belfast, St  Patrick,

а shamrock.

Колаж

 

 

7.

А Trip to London

 

- ознайомити з істор.місцями Лондону, розвивати уміння коментувати фотоматеріали

Museums, galleries, tourist bus, excursions, leaflets, guides.

Презентація

екскурсія містом “Travelling in London”

 

 

8.

Test “What do you know about Britain?”

 

- контроль знань учнів

Test

Інд.робота

Взаємоперевірка

 

 

British Culture.( 12 годин )

9.

 Museums of Great Britain

 

- актуалізувати знання учнів з теми

Greatest treasures, outstanding collections, displays, exhibits, guides.

Міні-проекти

Робота в парах

 

 

10.

Parks and Gardens of London

 

- актуалізувати знання матеріалу, пройденого на уроках;  розвивати навички публічного виступу

Hyde Park, Speaker’s Corner, St James Park, Kensington Gardens, flower-beds, lawns.

Вікторина

Подготувати виступ в куточку спікера

 

 

11.

Shakespeare’s Theatre

 

- познайомити  учнів  англ. письменником та  його творами

- розвивати навички виразного читання

Hamlet, Othello, King Lear, comedies, tragedies, sonnets.

Вікторина

Читання сонетів рідною мовою

Відео

 

 

12.

 London Tube

 

- ознайомити учнів з історією Лондонського метро

- розвивати навички спілкування у неформальному середовищі

Underground, trains, stations, travel cards,  signs, single ticket.

Бесіда, рольова гра

“From London to Manchester”,

Розробка маршрутів

 

 

13.

London “Double-deckers”

 

- ознайомити учнів з видами міського транспорту

- розвивати комунікативні навички

London transport, travel centre, excursion panoramic views, route

екскурс на Лондонському автобусі

гра по станціям

 

 

14.

British Castles

 

- ознайомити учнів з історією замків

Windsor Castle, Nottingham Castle, Bodiam, Castle, Dover.

 

Презентація

Робота в групах

 

 

15.

Stonehenge

- ознайомити учнів з нац.реліквіями

 

Wilshire, the biggest stone circle, the Druids, strange, ancient, rare, living custom.

Презентація

Робота в парах

 

 

16.

 Lewis Carroll and his Books

 

- знайомити з англ.літературою

- розвивати вміння виразного читання та акт.майстерності

Charles Dodgson, pen-name, ”Alice in Wonderland”

Читання уривків з «Алиса в стране чудес»

Драматизація

 

 

17.

English Poems and Limericks

 

- поглибити знання учнів про англ.поезію

 

“Night”  W.Blake

“My Heart’s in the Highlands” R.Burns

“Spring” W.Blake

Читання віршів двома мовами

 

 

18.

The British People and the Cinema

 

- ознайомити учнів з історією  кіно

Cinema, actors, characters, the Odeon, Charlie Chaplin, black and white films, silent pictures

Читання тексту, повідомлення  учнів

Озвучування фільму

 

 

19.

Music for Englishmen

 

-  надати знання  про британські музичні тенденції                                                              

London Orchestra, group “Beatles”, radio “Virgin”, popular music, singers, concert halls.

Доповідь

Музичний ринг

 

 

20.

 Check  up your knowledge

 

- узагальнення знань

“Brain Ring”.

Гра  «Брейн Ринг»

 

 

British people. Customs. Traditions. National Character .( 5 годин)

21.

Ways of life

 

- ознайомити учнів з устроєм життя британців

- виховувати  позитивне ставлення до культури іншої національності

Bank holidays

Читання тексту, виступи учнів

Відео

 

 

22.

National Traditions

 

- ознайомити учнів з національними традиціями

- розвивати навички бесіди за столом

Trooping the Colors, Queen’s Christmas speech, swan-upping, English breakfast, English tea, gardening.

Відео

Англійська чайна церемонія

 

 

23.

National Holidays

 

-ознайомити учнів з національними святами

- виховувати  позитивне ставлення до культури іншої національності

Christmas, Easter, Bank Day, Guy Fawkes Day, Mother’s Day, Halloween.

Проекти, порівняння свят Британії та України,   гра

 

 

24.

Christmas

 

- відпрацювати ЛМ з теми

 

To congratulate, to celebrate, to give gifts,   cook delicious dinner, to go to church.

Інсценування свята

 

 

25.

Round the British year

 

- відпрацювати ЛМ з теми

 

The British year

Проектна робота календар британських свят

 

 

British State System.  ( 4 години )

26.

Monarchy in Britain

 

- ознайомити з поняттям «монархія»

Monarchy, British constitution, political parties,

Презентація

Бесіда

 

 

27.

Kings and Queens

 

- ознайомити учнів з представниками корол.династій різних історичних епох

King Arthur, Richard the Lionheart,  Knights of the Round Table, knighthood,  Queen Victoria and her prosperity, Queen Elizabeth the Second.                     

Презентація

Драматизація

«Король Артур и лицарі круглого столу»

 

 

28.

The Royal Family

 

- розвивати уміння пошуку інформації в Інтернеті

Royal family, British Parliament, Buckingham Palace, royal traditions, wealth, weddings.

Проект

 

 

 

29.

Political parties

 

- розвивати уміння пошуку інформації в Інтернеті

Conservative party, Labour party

Презентація

Бесіда

 

 

British system of education.  ( 6 годин )

30.

British school today

 

-опрацювати  лексичний матеріал з теми;  виховувати позитивне ставлення  до культури іншої національності

Preschool education, primary education,  secondary education,

Відео

Повідомлення учнів

Обговорення

 

 

31.

State schools

 

- розвивати уміння пошуку інформації в Інтернеті

Independent schools, public schools, grammar schools

Презентація

 

 

 

32.

School rules

 

- ознайомити учнів зі шкільними правилами

- розвивати комунікативні навички учнів

Dos and don`ts

Проект

 

 

33.

Famous Universities

 

- розвивати уміння пошуку інформації в Інтернеті

Higher education, open universities

Читання

Обговорення

 

 

34.

35.

Project “The  best places of the UK”

 

- узагальнення знань

 

Презентація проектних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тест                                                                                                         Додаток № 2                          

                                     Check your knowledge

The territory of Great Britain is …   sq. kilometers.

244.000                      b) 424.000                 c) 420.000

 

Great Britain consist of …  countries.

twenty four             b) four                   c) fourteen

 

The name of the British flag is … .

Union John             b) United Jack       c) Union Jack

 

The first name of London was… .

Londinium               b) Londanium       c) Londonum

 

London stands on the river … .

Thames                    b) Severn

 

The longest river is the … .

Severn                      b) Thames

 

Snowdon is the name of the … .

river                         b) city                   c) mountain

 

The oldest park is … .

a) St James Park               b) Regent’s Park    c) Hyde Park

Speaker’s Corner is in … .

St James Park          b) Regent’s Park    c) Hyde Park

 

The author of the theory of evolution was … .

I. Newton                   b) Ch. Darwin         c) M. Faradey

 

 The discoverer of the law of gravitation was … .

 I. Newton                   b) Ch. Darwin         c) M. Faradey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток  № 3

Гра  « Do you know British culture?»

            Choose the correct statement.

a) the British like talking about the weather.                                                           b) the British never talk about the weather.             

2) a) the weather in Britain doesn’t change for days.

        b) the weather in Britain can change during the day.

3) a) Many British people spend their holidays in Brighton.

    b) Brighton can’t attract tourists.

4) a) Lord Nelson never visited the Caribbean Sea.

    b)  Lord Nelson travelled to the Caribbean Sea. 

2.  Choose the correct answer to complete the sentence.

      1) You can learn about dinosaurs in

         a) the Tower of London                    c) the National Gallery

         b) the Natural History Museum        d) Madam Tussaud’s

      2) In the Natural History Museum you can learn about

          a) famous people               c) feeding animals      

          b) wax figures                    d) prehistoric plants, animals and people     

            3) Caravan is        a) a house for people

                                         b) a house for camels

                                         c) a line for several camels

             4) Houseboat is                   a) a house made of a boat       

                                                         b) a ship where you can live

                                                         c) a kind of a boat

             5) British policemen are called

               a) bobbies                   c) bubbles           b) hobbies                   d) Bobs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Тафійчук Надія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Приходько Игорь
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Зіньків Христина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
8953
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку