6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Програма інтегрованого курсу «Основи землезнавства»

Про матеріал
Програма спрямована на забезпечення широкої популяризації екологічних знань, активне пізнання рідного краю, застосування нестандартних форм роботи, пошукової і дослідницької діяльності, формування природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.
Перегляд файлу

Програма

інтегрованого курсу «Основи землезнавства»

 (природознавство / географія / екологія)

Пояснювальна записка

Юне серце завжди відкрите красі природи. Барви і музика зелених чарів живуть у кожному з дитинства. Тому саме в цей період потрібно дати можливість дитині спілкуватися з живою природою, почуватися частинкою довкілля, розвивати свої здібності, фантазії, смаки, творчість.

Пріоритетним завданням школи є виховання морально й фізичної здорової людини, яка в майбутньому буде здатна вирішувати в повсякденному житті реальні проблеми – від побутових до виробничих, соціальних та екологічних, вміти мобілізувати свої знання, бути готовою реалізувати їх у конкретній екологічній ситуації. З цією метою особлива увага повинна надаватися природничо-екологічному  вихованню учнівської молоді, оскільки школа має закласти фундамент подальшого екологічного навчання і формування екологічної культури особистості. Людина – частина природи. Тож потяг до всього живого закладений у неї від народження і найяскравіше виявляється в дитячому віці. Процес пізнання дітьми природи та її законів нелегкий. Він здійснюється поступово, шляхом спостережень і відкриттів, власних досліджень учнів, практичних робіт, дослідів.

Навчальний курс «Основи землезнавства» має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, фізики, астрономії, географії.  Кожний розділ передбачає проведення дослідницької роботи, мета якого –   вироблення дослідницьких вмінь учнів у процесі розв’язання задач практичного спрямування. Це дасть можливість сформувати в учнів готовність використовувати здобуті знання, вміння та навички у реальному житті для розв’язання практичних завдань та життєво важливих ситуацій, орієнтуватись у сучасному суспільстві, швидко реагувати на запити часу.

Цінність цього курсу полягає в тому, що під час його вивчення школярі знайомляться з основними поняттями географічної науки, він формує систему міцних і діяльних знань дитини, забезпечує розвиток умінь самостійно працювати з різними джерелами природничої інформації, орієнтуватися, вести спостереження. Сприяє формуванню геокомпетентностей, здійснюючи тісний зв'язок теорії з практикою, з життям, допомагає у професійному самовизначенні; розвиває само організованість щодо процесу пізнання, творчу самостійну діяльність.

Дана програма передбачає здобуття нових знань, а також узагальнення, розширення і поглиблення природничих знань, умінь і навичок, набутих у початковій школі, які забезпечать достатню основу для вивчення географії, біології, екології, хімії як самостійних предметів у середніх та старших класах. Програма спрямована на забезпечення широкої популяризації екологічних знань, активне пізнання рідного краю, застосування нестандартних форм роботи, пошукової і дослідницької діяльності, формування природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Застосування активних методів навчання та впровадження проектної діяльності дозволить реалізувати низку важливих теоретичних положень концепції екологічного виховання.

Метою  курсу є:

 • формування в учнів цілісності знань про довкілля і людину як його невід'ємну складову; ключових компетентностей, необхідних для успіху в усіх сферах життя; сприяти формуванню комунікативних навичок;
 • розвиток цілісності мислення, пізнавальної активності, мотивації навчання, комунікативності молодших школярів;
 • розвиток пізнавальних творчих навичок учнів, їхніх умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватись в інформаційному просторі, що сприяє розвитку критичного мислення.
 • виховання любові до своєї Батьківщини, народу, екологічної культури, ціннісного ставлення до дійсності, відповідальності перед собою, своїм суспільним і природним оточенням.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань:

 • формування ключових і предметних компетентностей;
 • формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;
 • засвоєння і поглиблення знань про різноманіття об'єктів і явищ природи, зв'язок між явищами живої і неживої природи, зміни природного середовища під впливом людини;
 • оволодіння й удосконалення уміннями проводити спостереження, досліди, вимірювання та описувати їх результати;
 • поглиблення знань про природу Землі та рідного краю;
 • формування навичок роботи з додатковою літературою, картою та іншими джерелами знань;
 • вироблення в учнів умінь практичного застосовувати здобуті природничі знання, користування джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передаватиїї;
 • формування переконань у необхідності збереження природи;
 • формування практичних умінь і навичок природоохоронної діяльності;
 • забезпечення потреби в пропаганді екологічних знань;
 • виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи, прагнення діяти в навколишньому середовищі відповідно до екологічних норм поведінки;
 • застосування знань про природу в повсякденному житті для збереження навколишнього середовища та соціально-відповідальної поведінки в ній, адаптації до умов проживання на певній території, самостійного оцінювання рівня безпеки навколишнього середовища як сфери життєдіяльності.

Очікувані результати.

Учень:

 • має уявлення про явища природи; рухи Землі; про причини зміни пір року на Землі; вплив Сонця на сезонні зміни у природі;
 • знає основні сторони горизонту;
 • характеризує різноманітність живої і неживої природи;
 • пояснює поняття «атом», «молекули», «фізичні, хімічні, біологічні явища»;
 • описує ознаки пір року;
 • обговорює у групі спостереження за природою;
 • спостерігає за погодою свого краю;
 • знаходить необхідну інформацію в різних джерелах знань про природу;
 • критично оцінює та узагальнює інформацію природничого змісту;
 • усвідомлює власну відповідальність за збереження природи і здоров’я;
 • дотримується інструкцій і правил безпеки під час екскурсій, спостережень, дослідів;
 • називає рідкісні та зникаючі види рослин і тварин України; рослинний і тваринний світ своєї області; основні джерела забруднення природи на Дніпропетровщині;
 • застосовує знання для охорони природи, вибирає допустимі форми поведінки, які не зашкодять довкіллю.

Зміст навчального матеріалу

Вступ (4 год.)

Готовимося вести спостереження. Об’єкти та явища у довкіллі. Прийоми досліджень. Джерела природничої інформації.

Практичне заняття № 1. Спостереження за висотою Сонця та визначення сторін горизонту.

Розділ І. Земля – планета Сонячної системи (6 год.)

Поняття про Всесвіт. Галактика. Планети Сонячної системи. Сонце – зоря, джерело енергії на землі. Місяць – супутник землі. Рухи землі.

Практичне заняття № 2. Моделювання схеми Сонячної системи.

Розділ ІІ. Зображення  Землі на плані і карті (5 год.) 

 Карта – джерело природничих знань. Поняття про план місцевості.     Умовні   знаки на плані та карті.

 Практичне заняття № 3. Розпізнавання умовних знаків на плані та карті.

 Практичне заняття № 4. Складання плану місцевості за умовними    знаками.

 Розділ ІІІ. Осінні сезонні зміни в довкіллі  (4 год.)

      Осінні явища в житті рослин та тварин. Водойми свого краю восени. Природно-заповідний об’єкт рідного краю. Екскурсія до парку-памятки садово-паркового мистецтва села Раївки. Рослини та тварини Червоної книги України.

           Розділ ІV. Пошуково-дослідницька робота (4 год.)

     Створення екологічного проекту: «Розвідка осінніх прикмет».

            Розділ V. Спостереження за природою взимку (7 год.)

     Дослідження замерзання води, властивості льоду. Народні прикмети про погоду взимку. Турбота людей про тварин узимку.  Екскурсія в зимовий парк. Спостереження за висотою Сонця. Складання казки про зиму.

     Практичне заняття № 5. Спостереження за формою сніжинок. Виготовлення паперових сніжинок.

      Виступ агітбригади «Земля – наш спільний дім».

         Розділ VІ. «Біла казка зими» (8 год.)

 Пошуково-дослідницька робота. Проект «Пташина їдальня».

Практичне заняття № 6. Виготовлення та розвішування годівничок для птахів. «Скринька народної мудрості». «Поетична перлинка» - конкурс віршів про зиму. «Портрет зими» - конкурс художників. «В'язаночка оповідок» (сторінками книжок та журналів).

  Розділ VІІ. «Мову рідної природи розуміти серцем вчись» (8 год.)   

 Прощальна заметіль. Народні прикмети щодо завбачення погоди взимку. Екскурсія в зимовий парк. Спостереження за сезонними змінами в природі. В гостях у весни. Природнича вікторина «Твоя допомога потрібна природі».

       Практичне заняття № 7. «Бережіть первоцвіти!»

    Розділ VІІІ. «Довідкове бюро матінки природи» (12 год.)

 В гостях у мудрого Лісовичка. Ліс – трудівник. Рослини і середовища їх існування. Квітковікторина. Тварини і середовища їх існування. Пізнавально-розважальна гра «Ці дивовижні тварини».

      Практичне заняття № 8. Вивчення флори і фауни рідного краю. Пошуково-дослідницька робота. Створення і презентація проектів: «Книга скарг природи», «Рекорди рослинного світу України».

        Розділ ІХ. «Лісова аптека» (8 год.)

        Інформаційно-пізнавальний етап: «Травознай».

        Пошуково-дослідницький: «Портрети» зеленої аптеки».

        Пошуково-туристичний: «Походи та екскурсії по рідному краю».

        Практичне заняття № 9. «Фітосалон».

        Практичне заняття №10. «Як досліджувати природу влітку».

 

 

 

 

docx
Додано
22 лютого
Переглядів
63
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку