Програма курсу за вибором "Постановка голосу"

Про матеріал

Програма предмету за вибором «Постановка голосу» є надзвичайно актуальною, оскільки сучасна пісня стала найпопулярнішим музичним жанром, адже діти отримують необхідні знання у галузі світової та української культури, акторські навички та навички вільного спілкування з аудиторією, уміння досконало володіти голосовим апаратом. До завдань цього навчального предмету входять, зокрема, розвиток вокально-технічних, виконавських здібностей учнів, уміння свідомо володіти голосом. Програма побудована на основі особистісно орієнтованого, компетентнісного підходів. Метою програми є формування ключових компетентностей особистості засобами вокального мистецтв. На вирішення навчальних завдань з предмета за вибором «Постановка голосу» відводиться одна академічна година на тиждень, основною формою навчально-виховної роботи є урок (індивідуальне заняття педагога з учнем).

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат

з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю

Черкаської обласної ради

 

 

 

 

 

 

Програма курсу за вибором

 «П О С Т А Н О В К А   Г О Л О С У»

 

(для загальноосвітніх спеціалізованих  навчальних закладів,

позашкільних закладів та шкіл мистецтв)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р.

 

 

 

 

Автор програми: 

Грицай Оксана Дмитрівна – вчитель бандури та вокалу Шевченківської  спеціалізованої школи - інтернат з поглибленим вивченням  предметів

гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради,  вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, керівник зразкового ансамблю   бандуристів «Срібні струни».

 

 

 

 

Рецензенти:

Гловацький Сергій Віталійович – методист  комунального     навчального закладу «Черкаcькогообласного інституту  післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної державної адміністраці»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується актуалізацією ролі мистецтва у процесі становлення гармонійно розвиненої особистості. Орієнтація на духовні цінності, відродження культурних традицій, формування творчої особистості на зразках національної культурної спадщини – завдання педагога та учня у спеціалізованому мистецькому навчальному закладі.

Пісня супроводжує дитину із самого раннього віку, пісня, як народна, так і сучасна, вчить премудрості життя, спілкування, допомагає  розібратися у життєвих проблемах, сповнює серце дитини почуттям любові до людей, до природи, до рідної землі, до батьків, розповідає про наші святині, про чисті й ніжні почуття.

Програма предмету за вибором «Постановка голосу» є надзвичайно актуальною, оскільки сучасна пісня  стала найпопулярнішим музичним жанром, адже діти отримують необхідні знання у галузі світової та української культури, акторські навички та навички  вільного спілкування з аудиторією, уміння досконало володіти голосовим апаратом. До завдань цього навчального предмету входять, зокрема, розвиток вокально-технічних, виконавських здібностей учнів, уміння свідомо володіти голосом.

Програма побудована на основі особистісно орієнтованого, компетентнісного підходів. Метою програми є формування ключових компетентностей особистості засобами вокального мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує ознайомлення з кращими зразками світової культури; вітчизняними та зарубіжними творами вокального мистецтва, оволодіння музично-теоретичними знаннями;

практичної – сприяє оволодінню навичками індивідуального і ансамблевого співу (в унісон і багатоголосного), спів з мікрофоном та під оркестрову фонограму, набору різних сценічних рухів (жести, поводження  з мікрофоном, ритмізована хода, танцювальні рухи та композиції,) методикою виконання вокальних творів різних стилів і напрямів;

творчої – забезпечує формування пластичної та художньої виразності поз і рухів; створення уявлення про основні прийоми відтворення образу засобами музики, співу, танцю, сценічного руху та жесту, підвищення майстерності використання основних якостей співочого голосу; формування музично-естетичного смаку та розширення загального світогляду, виховання гармонійно-розвиненої особистості; пошуку нових підходів до колективної імпровізації;

соціальної – сприяє вихованню громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики, дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; самореалізації особистості і соціумі; професійному самовизначенню.

           Розподіл навчального часу проводиться за результативністю засвоєння вихованцями поставлених навчальних та творчих завдань.

Мета програми:формування і розвиток комплексу компетентностей у процесі постановки голосу та опанування виховних цінностей й способів творчої діяльності шляхом здобуття власного музично-естетичного досвіду.

 

Завдання навчальної програми:

 • виявлення та розвиток індивідуальних творчих здібностей;
 • розвиток і вдосконалення вокальних навиків: чистота інтонування,звукоутворення, звуковедення, дихання, дикція;
 • розвиток музичної пам’яті, творчого мислення;
 • розвиток навиків сольного співу, співу в ансамблі;
 • розвиток вміння відтворювати сценічний образ за допомогою музичного виконавства;
 • розвиток творчого потенціалу та мотивації до творчої діяльності;
 • формування музичної культури;
 • формування цілісного уявлення про мистецтво;
 • формування здатності самостійного освоєння художніх цінностей;
 • створення умов для реалізації творчих здібностей.

           На вирішення навчальних завдань з предмета за вибором «Постановка голосу» відводиться одна академічна година на тиждень, основною формою навчально-виховної роботи є урок (індивідуальне заняття педагога з учнем).

          Вчитель курсу за вибором «Постановка голосу» зобов’язаний:

 • уміти комплексно виховувати художній смак, розвивати загальну культуру учнів;
 • покласти в основу занять  спів без супроводу (acapella), що є вищою формою вокального виконавства, який сприяє розвиткові слуху, покращенню інтонації;
 • охороняти і виховувати дитячі голоси, правильно розвивати вокальні дані, ретельно підбирати репертуар, враховуючи діапазон і можливість голосового апарату учнів.

      З перших уроків вчитель повинен виховувати в учнів любов до музики, розвивати його творчу фантазію, естетичний смак та образне мислення.

       Протягом усіх років навчання вчитель-вокаліст має будувати заняття таким чином,щоб послідовно націлювати учнів на оволодіння різноманітними прийомами виконавської майстерності, на кожному ступені занять підбирати вокальні твори, що на складають зайвих труднощів. Треба завжди пам’ятати, що безперервне бажання учня щодо вдосконалення одного співочого прийому повинно стимулювати розвиток другого – саме в цьому і є  творчий ріст майбутнього співака. Твори, що вивчаються та виконуються повинні, повинні пробуджувати творчу зацікавленість учня, розвивати фантазію, що, в свою чергу, сприятиме правильному обмірковуванню й розкриттю музичної драматургії художнього твору. Емоційні моменти, що виникають  під час співу, мають допомагати учневі запам’ятати і зафіксувати необхідні технічні прийоми.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У розділі «Методичні рекомендації» предмета  за вибором «Постановка голосу» визначено певний обсяг практичних навичок та умінь, які необхідно засвоїти учню протягом усього періоду навчання.

У роботі над постановкою голосу важливе місце належить поспівкам, вокальним вправам, вокалізам, в яких педагоги повинні приділяти першочергову увагу  вокальному диханню. Учень має відчувати як наповнюються легені повітрям, розподіляти видих на всю фразу та стежити за якістю звукоутворення. Важливе значення має уміння раціонально користуватися «опорним» диханням.

Перед кожним педагогом, що знайомиться з новим учнем, постає питання: з яких вправ починати заняття? Не завжди на нього можна відповісти одразу.  Більшості учнів зручно починати заняття з повільних, спокійних вправ.

В роботі над вправами необхідно виховувати у співаків свідоме ставлення до формування звука, до набуття й фіксації співацьких навичок.

Кожен співак, незалежно від типу голосу, має свої особливості будови голосового апарату. Тому для учня слід добирати вправи, за допомогою яких саме він зможе досягти найкращих результатів. В процесі роботи над вправами важливі два моменти: 1) розспівування, тобто «розігрівання» голосового апарату; 2) відпрацювання певних співочих навичок.

Дуже корисним є чергування співу стаккато й легато. Стаккато дає відчуття «близькості» звука, більшої точності попадання в позицію. 

Не менш важливою співочою навичкою є правильна атака звука. Найкращою є м’яка, але точна атака звука, тобто такий початок співу, за якого звук утворюється точно, без поштовхів і придиху, без жорстокого удару по  голосових зв’язках.

Настрій співака ще до початку занять, його готовність до співу й уміння включитися  у творчий стан мають велике значення для засвоєння завдань, що стоять перед ним. Неактивний учень із зниженим тонусом не досягне високих результатів.

Важливим чинником у підборі репертуару є дотримання принципу послідовності. Технічна вокальна перенасиченість неодмінно призводить до перевантаженості голосу учня, що негативно впливає на формування правильної позиції у подачі звуку. Не слід штучно прискорювати розвиток  голосового діапазону учня, оскільки «рівність» звучання та повноцінне темброве забарвлення у кожному регістрі – це одне із основних завдань педагога.

У процесі роботи вчителеві необхідно планомірно і системно скеровувати набуття учнями практичних і теоретичних знань, необхідних для розвитку вокального слуху та подальшої самостійної творчої діяльності, розвивати в них співацьку культуру.

Рекомендовані орієнтовні вимоги розраховані на різний рівень музичних здібностей учнів. У роботі з обдарованими дітьми річні програмні вимоги можуть бути опановані набагато раніше.

Структура програми

 

Програма  розрахована на  шість років навчання. Основна форма проведення занять – індивідуальні заняття по 45 хвилин.

Основні види діяльності на уроці:

1) виконання вокальних вправ (розспівування), вокалізів;

2) виконання  сучасних творів;

3) спів «acapella»;

4) читання  вокальних творів з аркуша;

5) спів в ансамблі (малі та великі форми).

       Різний рівень музичної підготовки та різний вік учнів, які починають відвідувати предмет «Постановка голосу» - все це є специфікою та особливістю його як предмета за вибором. Програма розрахована на дітей, які мають здоровий голосовий апарат та задовільні вокальні та музичні дані. Програма розрахована на учнів музичного та хореографічного відділів, починаючи з  2 класу.

       У І семестрі, по мірі готовності учня, проводиться контрольний захід (прослуховування чи контрольний урок, чи академічний концерт, тощо), на якому виконується два  різнохарактерні  твори. У ІІ семестрі – академічний концерт, виконується також два різнохарактерні твори (для учнів-академістів – обов’язково вокаліз і два твори).

 

Річні вимоги

 

Рік навчання

Кількість

годин

Розвиток дихального апарату, сили, гнучкості, координації м’язів. Розвиток голосового діапазону.              

1

35

Робота над правильним звукоутворенням. Артикуляційна техніка, формування високої співацької позиції.

2

35

Розширення співацького діапазону, робота над «перехідними» звуками, штрихами (кантилена, стаккато), над засобами музичної виразності. Спів в ансамблі.

3

35

Робота над рухливістю голосу, над прийомами (мелізми, трелі, гамоподібні пасажі, хроматична гама). Робота над створенням художнього образу.

4

35

Робота над музично-виконавською культурою, відчуттям стилю. Розвиток навичок читання вокального твору з листа.

5

35

Удосконалення виконавської культури, художнього смаку, навичок самостійної інтерпретації музичних творів, співу «acapella», ансамблевого виконання.

6

35

 

Загальна тематична структура програми

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Перший рік навчання

 

Тема

Теорія

Практика

Разом

1

Вступне заняття

1

 

1

2

Виконання вокальних вправ (розспівування), вокалізів

2

6

8

3

Виконання  сучасних творів

2

10

12

4

Спів «acapella»

2

4

6

5

Читання  вокальних творів з аркуша

2

2

4

6

Спів в ансамблі (малі та великі форми)

1

2

3

7

Підсумкове заняття

 

1

1

 

Разом

10

25

35

 

Тематика занять та освітні результати навчання

Перший рік навчання

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

 

Музично-теоретичні знання

Елементарні музичні терміни;

Поняття «музичний звук» (висота, тривалість, тембр, сила). Поняття про ритм, темп, розмір, тривалість, паузи, тон, півтон, знаки альтерації;

Правильна співоча постава;

Будова голосового апарату;

Правильне дихання під час співу;

Правильна вимова.

 

Музично-виконавські навички

Вправи на оволодіння навичками співочого дихання;

Вправи на оволодіння навичками дикції та артикуляції;

Вправи на формування правильної співочої постави;

Вправи на розвиток навичок вокально-інтонаційного слуху;

Вправи на вміння аналізувати та уявляти рух мелодії;

Вивчення та виконання  музичних творів.

 

Рекомендовано вивчити від 7 до 10 творів.

 

Орієнтовні твори для виконання

Обробки українських народних пісень

М. Лисенко «Ой ходила дівчина бережком»

Л. Ревуцький «Вийди, вийди, сонечко»

«Ой єсть в лісі калина», «Ой дзвони дзвонять», «Галя по садочку ходила».

Українські народні пісні без супроводу

«Їхав козак за Дунай», «І шумить, і гуде», «Дівка в сінях стояла», «Ой лопнув обруч».

Твори сучасних українських композиторів

В. Демянишин «Біла віхола», інші пісні для дітей,

В. Довженко Пісні для дітей,

Н. Май  «Мама і тато», «Пісня про гномика», Промінчик»,

А. Олейнікова «Сонечко весняне», «Ось прийшло чудове літо», «Прийшла зима»,

Л. Соболевська «Мої крила», «Красуня»,

П. Мережин «Незвичайний подарунок»,

А. Мігай «Дощик», «Сім нот»,

М. Мазур «Кольоровий світ».

Твори зарубіжних композиторів 

Н. Ветлугіна «Колискова», «8 Березня»,

І. Дунаєвський «Капітан, усміхніться»,

Д. Львов-Компанієць «Добре, що є канікули»,

Л. Абелян «Ховрашок», «Пісня про бабусю», «Я умію малювати».

Пізнавальна компетентність

Учень знає:

- основні терміни та поняття з вокального мистецтва;

- терміни та поняття музичної грамоти і сольфеджіо;

- будову та принципи роботи голосового апарату;

- правила гігієни та збереження голосу;

орієнтується в поняттях:

- дикція;

- звукоутворення;

- динаміка;

- висота звуку;

- ритм, темп, тембр;

 

Практична компетентність

Учень формує:

- правильну співацьку поставу;

- організацію дихання;

-  м’яку атаку звука;

- виконавські навички сполучення голосних з приголосними;

- уявлення про чистоту інтонування;

- початкові навички співу без супроводу;

- активну артикуляцію;

- уявлення про виразні можливості сили звука (fortepiano);

Учень вміє:

- інтонаційно чисто виконувати музичний твір;

- демонструвати володіння елементарними вокальними навичками (дихання, дикція, артикуляція, співоча постава);

- визначати на слух високу або низьку співочі позиції, чисте або фальшиве інтонування.

 

 

Прогнозований результат на перший рік навчання

Вихованці повинні знати:

 • будову пісні як музично - вокального та літературного твору;
 • історію розвитку вокального естрадного мистецтва;
 • будову та принципи роботи голосового апарату;
 • правила гігієни та збереження голосу;
 • зміцнення знань про елементи вокально-хорової звучності.

Повинні вміти:

 • співати чисто і виразно в унісон, з елементами двоголосся;
 • відрізняти високохудожні твори від низькопробних;
 • виконувати вокальні твори і вправи із використанням різних вокальних прийомів і технік.

Контроль та оцінювання:

 • Поурочний контроль (оцінка за урок);
 • Проміжний контроль – атестація (прослуховування);
 • Відкрите заняття, звітний концерт.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Другий рік навчання

 

Тема

Теорія

Практика

Разом

1

Вступне заняття

1

 

1

2

Виконання вокальних вправ (розспівування), вокалізів

2

6

8

3

Виконання  сучасних творів

2

10

12

4

Спів «acapella»

2

4

6

5

Читання  вокальних творів з аркуша

2

2

4

6

Спів в ансамблі (малі та великі форми)

1

2

3

7

Підсумкове заняття

 

1

1

 

Разом

10

25

35

 

Тематика занять та освітні результати навчання

Другий рік навчання

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

 

Музично-теоретичні знання

Вивчення музичних понять і термінів;

Повторення та закріплення поняття: лад, пауза, мажор, мінор, знаки альтерації;

Поняття про ритм, метр, розмір;

Поняття тривалості нот і пауз (четвертні восьмі і шістнадцяті);

Гігієна і збереження голосу;

Опора звуку;

Техніка співу: види дихання (діафрагмальне, міжреберне), рухливість нижньої щелепи під час виконання);

Основні жанрові характеристики пісні (зміст, характер, образ).

 

Музично-виконавські навички

Вправи (розспівування) на різні види та прийоми дихання (легато, стаккато);

Спів короткий і протяжний, м’яким не форсованим звуком;

Спів з одночасним диханням та атакою звука;

Вправи на вокалізацію голосних;

Ритмічні вправи з використанням простих ритмічних малюнків;

Спів з єдиною підтекстовкою;

Вправи на дихання, звукоутворення, артикуляцію, дикцію;

Спів у поєднанні з інструментальною фонограмою;

Спів з мікрофоном (на стойці, в руці).

Вивчення та виконання музичних творів.

Рекомендовано вивчити від 6 до 9 творів.

Орієнтовні твори для виконання

Обробки українських народних пісень

М. Лисенко «Лугом іду, коня веду»,

С. Людкевич «Залітай, залітай»,

Л. Ревуцький «Подоляночка», «Павук сірий, волохатий», «Прилетіла перепілонька».

Українські народні пісні без супроводу

«Ішло дівча лучками», «Добрий вечір, дівчино»,  «Ой, сивая та й зозуленька», «А ми просо сіяли», «Вербовая дощечка».

Твори сучасних українських композиторів

І. Басова «Ганнусина пісня», «Смерічка»,

І. Білик «Колискова»,

В. Бровко «Ходить сон»

Ю. Рожков «Зоопарк, «Музика»,

Н. Май «Дощик», «Котик», «Кап-кап», «Промінчик», «Донечка»,

І. Островерхий «Сім курчаток», «Іде весна»,

«Добре киці в кожушку», «вітер радо засвистів»,

А. Олейнікова «Хто дарує», «Прилетіли журавлі», «Що таке є доброта», «падають сніжинки», «Голубі хмарки», «Подарунок».

Н. Збрицька «Джиммі», «Загубилось кошеня», «Мавпенята»,

Ю. Воронюк «Парасольки», «Рожеві вітрила», «У казковім лісі»,

І. Тарнавська  «Посмішка», «Сонечко»,

М. Мазур «Капітан», «Весна», «Просто друг».

Твори зарубіжних композиторів

Н. Ветлугіна «Вечір»,

Я. Дубравін «Пісні наших батьків»,

І. Лученок «Пісенька про доброту»,

Ю. Чічков «Пісенька про чарівну квітку»

Пізнавальна компетентність

Учень знає:

- вимоги до гігієни та збереження голосу;

- вимоги до співочої постави;

- базові терміни та теоретичні поняття з музичної грамоти;

- будову голосового апарату;

- прийоми створення музичного образу засобами вокального співу;

- види дихання (діафрагмальне, міжреберне);

- основні жанрові характеристики пісні (зміст, характер, образ);

- основи сценічної культури.

Орієнтується в поняттях:

- опора звуку;

- лад, пауза, знаки альтерації;

- ритм, метр, розмір;

- тривалості нот і пауз;

 

Практична компетентність

Учень формує:

- правильну співацьку поставу;

- емоційно виразний звук для створення певного характеру твору;

- розвиток кантиленного виконання;

- точне інтонування;

- застосування рівності видиху на подовженому звуці;

- вирівнювання звучності голосних, чіткої вимови приголосних;

- спів короткий і протяжний;

- спів м’який, нефорсованим звуком;

- спів з одночасним диханням та атакою звука;

- спів у поєднанні з інструментальною фонограмою;

- спів з мікрофоном.

 

Учень вміє:

- володіти основами вокальних навиків;

- застосовувати вокально-художню інтонацію та засоби сценічної виразності;

- правильно дихати під час співу;

- виконувати вокальні вправи, вивчені протягом року;

- користуватися динамічними й тембральними можливостями голосу, усіма видами вокального дихання, технікою співу;

- точно інтонувати;

- співати пісні без супроводу;

- виконувати твори з підтримуючим гармонічним супроводом;

- практично використовувати навики правильного співу;

- ритмічно рухатись під час співу;

- дотримуватись правил безпеки.

 

 

 

 

 

Прогнозований результат на другий рік навчання

Вихованці повинні знати:

 • будову пісні як музично - вокального та літературного твору;
 • історію розвитку вокального естрадного мистецтва;
 • прийоми створення музичного образу засобами вокального співу;
 • зміцнення знань про елементи вокально-хорової звучності;
 • основи сценічної культури.

Повинні вміти:

 • співати чисто і виразно в унісон, двоголосся з елементами 3-голосся;
 • відрізняти високохудожні твори від низькопробних;
 • виконувати вокальні твори і вправи із використанням різних вокальних прийомів і технік

Контроль та оцінювання:

 • Поурочний контроль (оцінка за урок);
 • Проміжний контроль – атестація (прослуховування);
 • Відкрите заняття, звітний концерт.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Третій рік навчання

 

Тема

Теорія

Практика

Разом

1

Вступне заняття

1

 

1

2

Виконання вокальних вправ (розспівування), вокалізів

2

6

8

3

Виконання  сучасних творів

2

10

12

4

Спів «acapella»

2

4

6

5

Читання  вокальних творів з аркуша

2

2

4

6

Спів в ансамблі (малі та великі форми)

1

2

3

7

Підсумкове заняття

 

1

1

 

Разом

10

25

35

 

Тематика занять та освітні результати навчання

третій рік навчання

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

 

Музично-теоретичні знання

Поняття (мелодія, фраза, мотив);

Тривалості нот і пауз;

Основні динамічні відтінки;

Музичний розмір: постійний, змінний;

Основні музичні темпи;

Основні характеристики музичного твору;

Поняття  штрихів (legato,staccato,portamento);

Технічні прийоми (форшлаги, морденти).

 

Музично-виконавські навички

Вправи на формування індивідуального стилю та манери виконання;

Робота над вирівнюванням регістрів;

Вправи на  формування одно характерності звучання голосних;

Вправи на техніку дихання, кантилену;

Спів у поєднанні з інструментальною фонограмою;

Спів з мікрофоном (на стойці, в руці).

Вивчення та виконання музичних творів.

Рекомендовано вивчити від 6 до 9 творів.

 

Орієнтовні твори для виконання

Обробки українських народних пісень

М. Лисенко «Зоре моя вечірняя», «Ой під вишнею»,

Б. Лятошинський «А калина не верба»,
М. Вілінський «Ой вербо, вербо»,

Українські народні пісні без супроводу

«Ой що ж то за шум ученився»,

«За городом  качки пливуть»,

«Ніч, яка місячна»,

«По дорозі жук», «Ой джигуне, джигуне»,

Твори  українських композиторів-класиків

Д. Бортнянський «Арія Перетти з опери «Свято сеньйора»,

С. Гулак-Артемовський «Пісня Одарки» з опери «Запорожець за Дунаєм»,

А. Кос-Анатольський «Пастушка»,

М. Лисенко «Чого ж вода каламутна» з опери «Наталка Полтавка»,

І. Олександров «Така її доля»,

Л. Олександрова «Дивлюсь я на небо»,

Твори сучасних українських композиторів

О. Білаш  «Ясени»,

В. Івасюк «Водограй»,

І. Карабиць «Пісня на добро»,

П. Майборода «Київський вальс»,

В. Тилик «Мати сіяла сон»,

С. Сабадаш «Пісня з полонини»,

І. Шамо «Києве мій»,

Н. Май  «Тата і мами», «Родина», «Ми Вкраїни діти», «В нас найкращі в світі мами», «Хай буде мир», «Стежинка»,

І. Тарнавська «Перерва», «Троянди для вчительки», «Літо зоряне»,

Л. Соболевська «Дитинство моє веселкове»,

«Незабутні дні дитинства»,  «Мої казки»,

Л. Горова «Дві пісеньки», «Дощик», «Маленька українка», «Мрійниця»,

О. Янушкевич «Квіти для мами», «Чомучки», «Білі вітрила»,  «Рідна мова».

Пізнавальна компетентність

Учень знає:

- вимоги до гігієни та збереження голосу;

- вимоги до співочої постави;

- базові терміни та теоретичні поняття з музичної грамоти;

- будову голосового апарату;

- прийоми створення музичного образу засобами вокального співу;

- види дихання (діафрагмальне, міжреберне);

- основні жанрові характеристики пісні (зміст, характер, образ);

- основи сценічної культури.

Орієнтується в поняттях:

- опора звуку;

- лад, пауза, знаки альтерації;

- ритм, метр, розмір;

- тривалості нот і пауз;

 

Практична компетентність

Учень формує:

- правильну співацьку поставу;

- емоційно виразний звук для створення певного характеру твору;

- розвиток кантиленного виконання;

- точне інтонування;

- застосування рівності видиху на подовженому звуці;

- вирівнювання звучності голосних, чіткої вимови приголосних;

- спів короткий і протяжний;

- спів м’який, нефорсованим звуком;

- спів з одночасним диханням та атакою звука;

- спів у поєднанні з інструментальною фонограмою;

- спів з мікрофоном.

 

Учень вміє:

- володіти основами вокальних навиків;

- застосовувати вокально-художню інтонацію та засоби сценічної виразності;

- правильно дихати під час співу;

- виконувати вокальні вправи, вивчені протягом року;

- користуватися динамічними й тембральними можливостями голосу, усіма видами вокального дихання, технікою співу;

- точно інтонувати;

- співати пісні без супроводу;

- виконувати твори з підтримуючим гармонічним супроводом;

- практично використовувати навики правильного співу;

- ритмічно рухатись під час співу;

- дотримуватись правил безпеки.

 

 

 

Прогнозований результат на третій рік навчання

Вихованці повинні знати:

 • будову пісні як музично - вокального та літературного твору;
 • історію розвитку вокального естрадного мистецтва;
 • зміцнення знань про елементи вокально-хорової звучності;
 • основні характеристики музичного твору.

Повинні вміти:

 • співати чисто і виразно в унісон, двоголосся з елементами 3-голосся;
 • відрізняти високохудожні твори від низькопробних;
 • виконувати вокальні твори і вправи із використанням різних вокальних прийомів і технік;
 • користуватися динамічними і тембральними можливостями голосу;
 • співати пісні без супроводу.

Контроль та оцінювання:

 • Поурочний контроль (оцінка за урок);
 • Проміжний контроль – атестація (прослуховування);
 • Відкрите заняття, звітний концерт.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Четвертий рік навчання

 

Тема

Теорія

Практика

Разом

1

Вступне заняття

1

 

1

2

Виконання вокальних вправ (розспівування), вокалізів

2

6

8

3

 

Виконання  сучасних творів

2

10

12

4

Спів «acapella»

2

4

6

5

Читання  вокальних творів з аркуша

2

2

4

6

Спів в ансамблі (малі та великі форми)

1

2

3

7

Підсумкове заняття

 

1

1

 

Разом

10

25

35

 

Тематика занять та освітні результати навчання

четвертий рік навчання

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

 

Музично-теоретичні знання

Особливості сценічної уяви;

Основні елементи та прийоми джазового виконавства;

Основні жанрові характеристики пісні;

Основні засоби музичної виразності (мелодія, гармонія, фактура, ритм, динаміка, темп, тембр);

Поняття  штрихів (legato,staccato,portamento);

Технічні прийоми (форшлаги, морденти).

 

Музично-виконавські навички

Вправи на оволодіння навичками нижньореберного дихання;

Вправи на дихання на одному звуці з поступовим збільшенням його тривалості;

Вправи на розвиток рухливості голосу;

Вправи на формування індивідуального стилю та манери виконання;

Вправи на розширення динамічного діапазону;

Вправи на розширення звуковисотного діапазону;

Вправи на дикцію (скоромовки);

Вивчення та виконання музичних творів.

Рекомендовано вивчити від 6 до 9 творів.

 

Орієнтовні твори для виконання

Обробки українських народних пісень

В. Заремба «Стоїть гора високая»,

Л. Кауфман Нащо мені чорні брови»,

Я. Кренців «Через сад виноград»,

С. Людкевич «Ой, співаночки мої»,

О. Міньковський «Місяць на небі»,

О. Чишко «Чом, чом, не прийшов»,

Українські народні пісні без супроводу

«Ішов кобзар чистим полем»,

«По садочку ходжу», «Несе Галя воду»,

«Карі очі, чорні брови»,

Твори  українських композиторів-класиків

М. Вериківський Пісні для дітей,

Р. Купчинський «Ярема», «Із сиром пироги»,

М. Лисенко фрагмент із опери «Зима і весна»,

Д. Січинський «Земле моя»,

Твори сучасних українських композиторів

П. Батюк «Тихо над річкою»,

О. Білаш «Впали роси на покоси»,

В. Довженко «Пісні для дітей»,

В. Івасюк «Ліхтарики»,

І. Кириліна «Лелеча доля», «Новорічна ніч»,

Н. Кушнір «Дарунок рідної землі», «Попелюшка»,

А. Мігай «Цей чарівний світ»,

М. Пілявський «Квітка-веселинка»,

І. Шамо «Ходить сон»,

Л. Соболевська «Лети, моя пісне», «Пісня України», «Сонячний віночок»,

Л. Горова «Сонце сідає», «Синьоока дівчина», «Падає з неба сон»,

О. Янушевич «Мамина усмішка», «На крилах мрій», «Треба мріяти завжди»,

Н. Май «Золотава осінь», «Небесна сотня»,

«Україна в нас одна», «Лиш у нас на Україні», «Ветерани»,  «Літо, давай».

Пізнавальна компетентність

Учень знає:

 • базові терміни та теоретичні поняття з музичної грамоти й вокального мистецтва;
 • музичні жанри;
 • стилі творів;
 • вимоги до гігієни й збереження голосу;
 • вимоги до співочої постави;
 • основи сценічної культури;
 • прийоми створення музичного образу засобами виконавства;
 • основні елементи та прийоми джазового виконавства;
 • основні жанрові характеристики пісні;

 

Орієнтується в поняттях:

- опора звуку;

- лад, пауза, знаки альтерації;

- ритм, метр, розмір;

- тривалості нот і пауз;

- основні засоби музичної виразності (мелодія, гармонія, фактура, ритм, динаміка, темп, тембр);

- поняття  штрихів (legato,staccato,portamento);

- технічні прийоми (форшлаги, морденти).

 

Практична компетентність

Учень формує:

- правильну співацьку поставу;

- емоційно виразний звук для створення певного характеру твору;

- оволодіння нижньореберного дихання;

- формує рухливість голосу;

- індивідуальний стиль та манеру виконавства;

- розширення динамічного діапазону;

- розширення звуковисотного діапазону;

- точне інтонування;

- застосування рівності видиху на подовженому звуці;

- вирівнювання звучності голосних, чіткої вимови приголосних;

- спів з одночасним диханням та атакою звука;

Учень вміє:

- володіти основами вокальних навиків;

- застосовувати вокально-художню інтонацію та засоби сценічної виразності;

- правильно дихати під час співу;

- виконувати вокальні вправи, вивчені протягом року;

- користуватися динамічними й тембральними можливостями голосу, усіма видами вокального дихання, технікою співу;

- володіти основами естрадного співу;

- володіти вокально-художньою інтонацією та засобами сценічної виразності;

- володіти динамічними та тембральними можливостями голосу;

- ритмічно рухатись під час співу;

- дотримуватись правил безпеки.

 

 

 

 

 

 

Прогнозований результат на четвертий рік навчання

Вихованці повинні знати:

 • будову пісні як музично - вокального та літературного твору;
 • історію розвитку вокального естрадного мистецтва;
 • вимоги до гігієни і збереження голосу;
 • основні елементи та прийоми джазового виконавства;
 • зміцнення знань про елементи вокально-хорової звучності.

Повинні вміти:

 • співати чисто і виразно в унісон, двоголосся з елементами 3-голосся;
 • відрізняти високохудожні твори від низькопробних;
 • користуватися динамічними й тембральними можливостями голосу, усіма видами вокального дихання, технікою співу;
 • володіти вокально-художньою інтонацією та засобами сценічної виразності;
 • володіти динамічними та тембральними можливостями голосу, ритмічно рухатись під час співу;
 • виконувати вокальні твори і вправи із використанням різних вокальних прийомів і технік

Контроль та оцінювання:

 • Поурочний контроль (оцінка за урок).
 • Проміжний контроль – атестація (прослуховування).

Відкрите заняття, звітний концерт.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

П’ятий рік навчання

 

Тема

Теорія

Практика

Разом

1

Вступне заняття

1

 

1

2

Виконання вокальних вправ (розспівування), вокалізів

2

6

8

3

Виконання  сучасних творів

2

10

12

4

Спів «acapella»

2

4

6

5

Читання  вокальних творів з аркуша

2

2

4

6

Спів в ансамблі (малі та великі форми)

1

2

3

7

Підсумкове заняття

 

1

1

 

Разом

10

25

35

 

 

 

 

 

 

 

Тематика занять та освітні результати навчання

п’ятий рік навчання

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

 

Музично-теоретичні знання

Особливості сценічної уяви;

Основні елементи та прийоми джазового виконавства;

Основні жанрові характеристики пісні;

Основні засоби музичної виразності (мелодія, гармонія, фактура, ритм, динаміка, темп, тембр);

Поняття  штрихів (legato,staccato,portamento);

Технічні прийоми (форшлаги, морденти).

Музично-виконавські навички

Вправи на оволодіння навичками нижньореберного дихання;

Вправи на дихання на одному звуці з поступовим збільшенням його тривалості;

Вправи на розвиток рухливості голосу;

Вправи на формування індивідуального стилю та манери виконання;

Вправи на розширення динамічного діапазону;

Вправи на розширення звуковисотного діапазону;

Вправи на дикцію (скоромовки);

Вивчення та виконання музичних творів.

Рекомендовано вивчити від 6 до 9 творів.

Орієнтовні твори для виконання

Обробки українських народних пісень

В. Заремба «Стоїть гора високая»,

Л. Кауфман Нащо мені чорні брови»,

Я. Кренців «Через сад виноград»,

С. Людкевич «Ой, співаночки мої»,

О. Міньковський «Місяць на небі»,

О. Чишко «Чом, чом, не прийшов»,

Українські народні пісні без супроводу

«Ішов кобзар чистим полем»,

«По садочку ходжу», «Несе Галя воду»,

«Карі очі, чорні брови»,

Твори  українських композиторів

В.Конощенко «Мамин подарунок», «Біля криниці»,

О.Білаш «Весна за весною», «Зозулені черевички»,

П.Майборода «Рідна мати моя»,

О.Злотник «Батько і мати», «Батьківська пісня»,

Твори сучасних українських композиторів

О.Макаревич «Мамо»,

Н.Май «Калини цвіт», «Стежина добра», «Мамина молитва»,

Ю.Воронюк «Коли були дерева ще високі»,

І Білик «Хай живе надія»,

Л.Попернацький «Дзвін життя»,

Л.Горова «Відчинилося життя», «Музика звучить»,

О.Янушкевич «Любій матусі»,

Т.Голуб «Світ в мені, і в світі я»,

В.Климюк Українська мова»

Пізнавальна компетентність

Учень знає:

 • базові терміни та теоретичні поняття з музичної грамоти й вокального мистецтва;
 • музичні жанри;
 • стилі творів;
 • вимоги до гігієни й збереження голосу;
 • вимоги до співочої постави;
 • основи сценічної культури;
 • прийоми створення музичного образу засобами виконавства;
 • основні елементи та прийоми джазового виконавства;
 • основні жанрові характеристики пісні;

Орієнтується в поняттях:

- опора звуку;

- лад, пауза, знаки альтерації;

- ритм, метр, розмір;

- тривалості нот і пауз;

- основні засоби музичної виразності (мелодія, гармонія, фактура, ритм, динаміка, темп, тембр);

- поняття  штрихів (legato,staccato,portamento);

- технічні прийоми (форшлаги, морденти).

Практична компетентність

Учень формує:

- правильну співацьку поставу;

- емоційно виразний звук для створення певного характеру твору;

- оволодіння нижньореберного дихання;

- формує рухливість голосу;

- індивідуальний стиль та манеру виконавства;

- розширення динамічного діапазону;

- розширення звуковисотного діапазону;

- точне інтонування;

- застосування рівності видиху на подовженому звуці;

- вирівнювання звучності голосних, чіткої вимови приголосних;

- спів з одночасним диханням та атакою звука;

Учень вміє:

- володіти основами вокальних навиків;

- застосовувати вокально-художню інтонацію та засоби сценічної виразності;

- правильно дихати під час співу;

- виконувати вокальні вправи, вивчені протягом року;

- користуватися динамічними й тембральними можливостями голосу, усіма видами вокального дихання, технікою співу;

- володіти основами естрадного співу;

- володіти вокально-художньою інтонацією та засобами сценічної виразності;

- володіти динамічними та тембральними можливостями голосу;

- ритмічно рухатись під час співу;

- дотримуватись правил безпеки.

 

Прогнозований результат на п’ятий рік навчання

Вихованці повинні знати:

 • будову пісні як музично - вокального та літературного твору;
 • історію розвитку вокального естрадного мистецтва;
 • основні елементи та прийоми джазового виконавства;
 • зміцнення знань про елементи вокально-хорової звучності.

Повинні вміти:

 • співати чисто і виразно в унісон, двоголосся з елементами 3-голосся
 • відрізняти високохудожні твори від низькопробних;
 • володіти основами естрадного співу;
 • володіти вокально-художньою інтонацією та засобами сценічної виразності;
 • володіти динамічними та тембральними можливостями голосу;
 • ритмічно рухатись під час співу;
 • виконувати вокальні твори і вправи із використанням різних вокальних прийомів і технік

Контроль та оцінювання:

 • Поурочний контроль (оцінка за урок).
 • Проміжний контроль – атестація (прослуховування).

Відкрите заняття, звітний концерт.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Шостий рік навчання

 

Тема

Теорія

Практика

Разом

1

Вступне заняття

1

 

1

2

виконання вокальних вправ (розспівування), вокалізів

2

6

8

3

виконання  сучасних творів

2

10

12

4

спів «acapella»

2

4

6

5

читання  вокальних творів з аркуша

2

2

4

6

спів в ансамблі (малі та великі форми)

1

2

3

7

Підсумкове заняття

 

1

1

 

Разом

10

25

35

 

Тематика занять та освітні результати навчання

шостий рік навчання

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

Музично-теоретичні знання

Особливості сценічної уяви;

Основні елементи та прийоми джазового виконавства;

Основні жанрові характеристики пісні;

Основні засоби музичної виразності (мелодія, гармонія, фактура, ритм, динаміка, темп, тембр);

Поняття  штрихів (legato,staccato,portamento);

Технічні прийоми (форшлаги, морденти).

 

Музично-виконавські навички

Вправи на оволодіння навичками нижньореберного дихання;

Вправи на дихання на одному звуці з поступовим збільшенням його тривалості;

Вправи на розвиток рухливості голосу;

Вправи на формування індивідуального стилю та манери виконання;

Вправи на розширення динамічного діапазону;

Вправи на розширення звуковисотного діапазону;

Вправи на дикцію (скоромовки);

Вивчення та виконання музичних творів.

Рекомендовано вивчити від 6 до 9 творів.

 

Орієнтовні твори для виконання

Обробки українських народних пісень

В. Заремба «Стоїть гора високая»,

Л. Кауфман Нащо мені чорні брови»,

Я. Кренців «Через сад виноград»,

С. Людкевич «Ой, співаночки мої»,

О. Міньковський «Місяць на небі»,

О. Чишко «Чом, чом, не прийшов»,

Українські народні пісні без супроводу

«Ішов кобзар чистим полем»,

«По садочку ходжу», «Несе Галя воду»,

«Карі очі, чорні брови»,

Твори  українських композиторів

О.Злотник «Ой,музиченьки», «Подих рідної землі»,

О.Білаш «Присвята», «Додому лелеки летять», «Спасибі, вчителько, тобі», «Два кольори»,

В.Конощенко «Бо у мене є Андрій», «Ой стрічечка до стрічечки», «Спасибі вам, мамо»,

І.Шамо «Ой вербиченько»,

І.Карабиць «Пісня на добро»,

Твори сучасних українських композиторів

Л.Горова «Лісова пісня», «Голубка», «Пісня про Миколая»,

«Над горою місяць повен» (Чардаш),

І.Зінковська «Мамина хатина»,

І.Федишин «Батьки мої»,

А.Марусич «Ой, ти вітре», «Розмалюй мої сни»,

 

 

 

Пізнавальна компетентність

Учень знає:

 • базові терміни та теоретичні поняття з музичної грамоти й вокального мистецтва;
 • музичні жанри;
 • стилі творів;
 • вимоги до гігієни й збереження голосу;
 • вимоги до співочої постави;
 • основи сценічної культури;
 • прийоми створення музичного образу засобами виконавства;
 • основні елементи та прийоми джазового виконавства;
 • основні жанрові характеристики пісні;

 

Орієнтується в поняттях:

- опора звуку;

- лад, пауза, знаки альтерації;

- ритм, метр, розмір;

- тривалості нот і пауз;

- основні засоби музичної виразності (мелодія, гармонія, фактура, ритм

динаміка, темп, тембр);

- поняття  штрихів (legato,staccato,portamento);

- технічні прийоми (форшлаги, морденти).

 

Практична компетентність

Учень формує:

- правильну співацьку поставу;

- емоційно виразний звук для створення певного характеру твору;

- оволодіння нижньореберного дихання;

- формує рухливість голосу;

- індивідуальний стиль та манеру виконавства;

- розширення динамічного діапазону;

- розширення звуковисотного діапазону;

- точне інтонування;

- застосування рівності видиху на подовженому звуці;

- вирівнювання звучності голосних, чіткої вимови приголосних;

- спів з одночасним диханням та атакою звука;

Учень вміє:

- володіти основами вокальних навиків;

- застосовувати вокально-художню інтонацію та засоби сценічної виразності;

- правильно дихати під час співу;

- виконувати вокальні вправи, вивчені протягом року;

- користуватися динамічними й тембральними можливостями голосу, усіма видами вокального дихання, технікою співу;

- володіти основами естрадного співу;

- володіти вокально-художньою інтонацією та засобами сценічної виразності;

- володіти динамічними та тембральними можливостями голосу;

- ритмічно рухатись під час співу;

- дотримуватись правил безпеки.

 

Прогнозований результат на шостий рік навчання

Вихованці повинні знати:

 • будову пісні як музично - вокального та літературного твору;
 • історію розвитку вокального естрадного мистецтва;
 • вимоги до гігієни й збереження голосу;
 • вимоги до співочої постави;
 • основи сценічної культури;
 • прийоми створення музичного образу засобами виконавства;
 • зміцнення знань про елементи вокально-хорової звучності.

Повинні вміти:

 • співати чисто і виразно в унісон, двоголосся з елементами 3-голосся
 • відрізняти високохудожні твори від низькопробних;
 • користуватися динамічними й тембральними можливостями голосу, усіма видами вокального дихання, технікою співу;
 • виконувати вокальні твори і вправи із використанням різних вокальних прийомів і технік.

Контроль та оцінювання:

 • Поурочний контроль (оцінка за урок).
 • Проміжний контроль – атестація (прослуховування).

Відкрите заняття, звітний концерт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 1. Єгоричева М. Твори для розвитку вокальної техніки – Київ: Музична Україна.
 2. Вокалізи  І.Вілінської, І.Боркова, Ф.Абта, Г.Зейдлера,  Г. Панофки
 3. Катричко  М.Даруймо дітям радість. Пісенна збірка –  Київ: Магістр-S, 2002.
 4. Катричко  М. Шкільна моя пора. Пісенна збірка – Київ: «Магістр-S», 2002.
 5. Житкевич А. Пісенний зорепад. Пісні для дітей та молоді – Тернопіль: Підручники і посібники,  2002.
 6. Житкевич А. Тисяча скрипок. Пісні для дітей та молоді – Тернопіль: Підручники і посібники,  2009.
 7. Житкевич  А. Я серце в пісню переллю. Пісні для дітей та молоді –  Тернопіль: Підручники і посібники,  2008.
 8. Островерхий І. Заспівай, веселочко! Пісні для дітей – Тернопіль: Підручники і посібники,  2002.
 9. Ткачук  С. Ти, малий, скажи малому… Пісні для дітей – Тернопіль: Підручники і посібники,  2003.
 10. Ведмедеря М. Немає України без калини. Пісні для дітей – Тернопіль: Підручники і посібники,  2001.
 11. Ведмедеря  М. Барвистий віночок.  Пісні для дітей  –  Тернопіль: Підручники і посібники,  2003.
 12. Близнюк М.І., Чупринчук Л.В. Всі ми любимо співати. Дитячий пісенник – Косів: Писаний Камінь,  2012 .
 13. Любарська  Л.Кольоровастрічка.Пісенник для дітеймолодшогошкільноговіку–Київ: Ранок,  2010.
 14. Журнал «Музична школа». Випуски № 40,46,47,61,65, 73,96,101– Київ: ТОВ «Наш формат».
 15. Наталія Май збірки пісень: « Сонячні крила», «Грай музико», «Кришталеві роси», «Мамина сорочка».
 16. Горова Л. Колискові і не тільки. Збірка пісень для малюків та їх батьків – Тернопіль: Джура, 2008.
 17. Горова Л. Відчинилося життя. Збірка пісень для дітей – Тернопіль: Джура, 2007.
 18. Найпопулярніші українські народні пісні  – Донецьк: Бао, 2007.
 19. Білий цвіт на калині. Пісенник, упорядник Г.Ніколаєва  – Київ: «Спалах»ЛТД, 1995.
 20.   А я люблю, люблю…Збірка пісень на слова Д.Луценка – Київ: Укр.письменник, Вир,1995.
 21. Старовинні популярні побутові романси та пісні для середнього та низького голосу, упорядник Л.Ржецька – Київ: Музична Україна, 1980.
 22. Українські старовинні ліричні дуети. Випуск І – Київ: Музична Україна, 1993.
 23. Білаш О. Вокальні твори – Київ: Музична Україна, 1981.
 24. Майборода Г. Вибрані пісні – Київ: Музична Україна, 1976.
 25. Смішинки. Пісні з мультфільмів для дітей, упорядник М.Усенко – Київ: Музична Україна,1983.
 26. Полинула чечіточка. Укр.нар.пісні для дітей – Київ: Музична Україна,1991.
 27. Конощенко В. На щастя, на добро. Вокальні твори  – Київ: Арфа, 1995.
 28. Бражнікова Л.  Рідна Україна. Музична збірка – Тернопіль: Богдан.
 29. Байкін В.  Живи в піснях, мій рідний краю! – Канів: Родень, 2001.
 30. Печенюк М. Дзвінкі голоси. Музична хрестоматія для шкіл різного типу – Тернопіль: СМП «АСТОН», 2001.
 31. Барська З.  Барви української народної пісні. Хрестоматія  – Тернопіль: Богдан, 2004.

 

 

D:\Мои документи\досв-д Грицай\самоосвіта\атестація 2018-2019 н.р\2018-2019\Изображение\Изображение 002.jpg

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Михедько-Брезицкая Татьяна
  Дякую, Оксана Дмитрівно!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Демидова Марина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Біньковський Максим
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
8 січня 2019
Переглядів
4826
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку