24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Різнорівневі завдання з хіміії для 11 класу по темі "Альдегіди"

Про матеріал

Різнорівневі завдання з хіміії для 11 класу по темі "Альдегіди" підібрані диференційовано, що дозволяє перевіряти та оцінювати навчальні досягнення учнів на початковому, середньому , достатньому та високому рівнях сформованості.

Перегляд файлу

Тема “Альдегіди”

Початковий рівень

1.З наведених формул виберіть формули альдегідів:

            О

           //

а) СН3 – СН2 – СН2 – С       ;                     б) СН3 – СН2 – ОН ;

           \

           Н                                               О

                                                                                                //

в) СН3N – СН3 ;                                      г) СН3 – СН – С     ;

               ‌ ‌|                                                                     |          \

               СН3                                                                       СН3       Н

 

 

 

 

                   О

                  //

д) СН3 – С   ;                                               е) СН3 – СН3.

                 \

                   Н

2. З наведених функціональних груп виберіть карбонільну:

 

                                                                             О                             О

                                                            //                             //                                                                                             а) – ОН;                б)NH2  ;                    в) – С                      г) – С

                                                                            \                               \

                                                                            Н                             ОН         

 

3. Користуючись підручником, напишіть, що таке альдегіди і загальну формулу гомологічного ряду.

4.Альдегіди належать до:

    а) вуглеводнів;

    б) нітрогеновмісних речовин;

    в) оксигеновмісних речовин.

5.Назви альдегідів утворюються за допомогою суфікса:

   а) –ол;  б) –аль;  в) – амін;  г) – ан.

Середній рівень

  1.                                                                                           Серед зазначених напівструктурних формул речовин  вкажіть і назвіть формули гомологів речовини складу:                                      

                 О

                //

   СН3 – С

                \

   Н

 

                          О                                                  О

                         //                                                   //

        а) СН3 – С        ;                         б) С3Н7 – С             ;

                         \                                                    \

                          О – С2Н5                                                          Н

 

                                                                                        О

                                                                                       //

       в) С6Н5 – С3Н7  ;                         г) СН3 – СН2 – С   ;       

                                                                                       \

                                                                                       Н

 

      д) СН3 – О – СН3 ;

 Запишіть загальну формулу гомологічного ряду.

  2 Формули скількох ізомерів і якого алдегіду наведено? Назвіть їх.

 

                                 О                                                             О

                   //                                                              //

               а) СН3 – СН2 – С          ;   б) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – С   ;

                                          \                                                               \

                                           Н                                                             Н

                                         О

                                        //  

   в) СН3 – СН2 – СН – С  ;                           г) СН3 – СН2 – ОН     ;

                              |          \

                             СН3       Н

 

 

 

 

 

                  СН3     О                                                           О

                   |        //                                                            //

  д) СН3 – С – С       ;                                     е) СН3 – С        ;

                   |        \                                                              \

                  СН3   Н                                                             ОН

                                                                                                   О

                                                                                                  //                                                                                                                   

         є) С6Н5ОН ;                               ж) СН3 – СН – СН2 – С

                                                                              |                     \

                                                                             СН3                       Н

 

3.Назвіть речовини, формули яких :

 

                                   О                                                                 О

                                  //                                                                  //

а) СН3 – ( СН2 )2 – С    ;                          б) СН3 – СН – СН – С    ;

                                  \                                               |         |         \

                                   Н                                            СН3   СН3    Н

 

 

 

                           CН3     О

                            |        //

в) СН3 – СН2 – С – С    .

                            |        \

                            СН3   Н

 

4.Функціональна группа альдегідів називається:

   а) гідроксигрупа;                    б) альдегідна группа;

   в) карбоксильна группа;        г) інша відповідь.

5.Укажіть відомі вам назви першого представника гомологічного ряду альдегідів:

   а) мурашиний альдегід;  б) оцтовий альдегід;

    в) формальдегід;   г) інша відповідь.

 

     Достатній рівень

 1.Напишіть структурні формули наступних сполук:

 а) бутаналь;

 б) етаналь;

 в) 2-метилбутаналь;

 г) 3 – метилпентаналь;

 д)  2,2 – диметилпропаналь.

 2. Чи реагує мурашиний альдегід з натрій гідроксидом, воднем, аргентум(І) оксидом? Напишіть рівняння можливих реакцій, назвіть речовини, що утворюються.

3.Який з альдегідів –метаналь чи етаналь – активніше вступає в реакції приєднання? Чому?

4.Яка маса оксиду міді (І) утвориться при нагріванні розчину етаналю масою 55 г з масовою часткою СН3-СОН 40% з гідроксидом міді (ІІ)?

5.Розчин масою 4 г з масовою часткою альдегіду 22% прореагував без залишку з амоніачним розчином аргентум (І) оксиду, і при цьому виділилось срібло масою 4,32 г. за допомогою відповідних розрахунків установіть, який із перелічених альдегідів був у розчині:

    а) етаналь;     б) пропаналь;

    в) бутаналь;   г) пентаналь.

 

Високий рівень

  1.                                                                                           Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:

 

      СН3СICН3ОН → Н – СНО → СН3ОН

2.Обчисліть, скільки 20%-го розчину оцтового альдегіду (р=1г/см3) вступило в реакцію з гідроксидом Купруму (ІІ), якщо при цьому виділилося 14,4 г оксиду Купруму(І).

3.У результаті спалювання органічної речовини масою 3 г утворюються карбон (І) оксид масою 4,4г і вода масою 1,8 г. за нормальних умов 1,34 г речовини займають обєм 1 л. Встановіть молекулярну формулу цієї речовини.

4. У реакції «срібного дзеркала» утворилося срібло масою 43,2 г. Обчисліть обєм формаліну з масовою часткою метаналю 36% і густиною 1,1г/см3, що прореагував при цьому.

5. Метаналь добутий окисненням метанолу кількістю речовини 2 моль (об’ємна частка виходу продукту реакції дорівнювала 80%), розчинили у воді об’ємом 152 мл. Яка масова частка метаналю в утвореному розчині?

 

Додаткові завдання

Середній рівень

1. Яку помилку допущено в назві альдегіду “2 - етилпентаналь”:

 а) неправильно визначений головний карбоновий ланцюг;

 б) неправильно проведена нумерація головного ланцюга;

 в) у назві альдегіду неправильно названо суфікс;

 г) помилки немає.

2. Укажіть формулу сполуки. Якщо відомо, що густина її парів за воднем дорівнює 22, вона вступає в реакцію “срібного дзеркала” і відновлюється воднем до первинного спирту

3. Напишіть структурні і електронні формули оцтового альдегіду. Покажіть зміщення електронної густини стрілками.

4. За допомогою яких реактивів можна визначити альдегідну групу: а) йодною водою з розчином лугу; б) бромною водою; в) аміачним розчином оксиду срібла; г) розчином хлориду заліза (ΙΙΙ )?

5. Обчисліть масу оцтового альдегіду, що вступає в реакцію з 18,8г аргентум (Ι) оксидом.

 

Достатній рівень

1. Напишіть рівняння реакцій:

а) добування оцтового альдегіду за реакцією Кучерова;

б) окиснення метаналя гідроксидом купруму (ΙΙ);

в) відновлення метаналя.

Вкажіть умови протікання реакцій.

2. Окисненням метану масою 1,6т одержали метаналь масою 2,1т. Обчисліть масову частку практичного виходу метаналю.

3. В чому подібність і відмінність будови карбонільної групи С = О і С= С.

4. Напишіть рівняння реакцій відновлення наступних альдегідів: а) бутаналя; б) 2 – метилбутаналя; в) етаналя; г) 3 – метилпенталя. Назвіть добуті речовини.

5. При відновленні воднем оцтового альдегіду масою 90г отримали 82г етилового спирту. Обчисліть масову частку виходу спирту (у %).

 

Високий рівень

1. За наведеною схемою перетворень складіть рівняння реакцій:

                                                     +н2о

           метан       хлорметан         у          метаналь.

 

2. За наведеною нижче схемою складіть рівняння хімічних реакцій:

 

           + Аg2O                                            +HCN

                                                   О

                                                 //

                                    СН3 – С 

             2                              \               +СН3ОН

                                                   Н

 

3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:

                      СН4 → С2Н2 → СН3 – СНО → С2Н5ОН

4. Масові частки Карбону, Гідрогену і Оксисену в альдегіді дорівнюють відповідно 54,55, 9,09 і 36,36%. Виведіть формулу альдегіду і обчисліть його молярну масу.

5. Яка маса технічного карбіду кальцію, що містить 20% домішок, потрібна для добування 79,2кг оцтового альдегіду, якщо всі реакції протікають з виходом 80%.

 

 

docx
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
5559
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку