5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Робоча навчальна програма з дисципліни «Захист Вітчизни»

Про матеріал
Робоча навчальна програма з дисципліни «Захист Вітчизни». Кількість годин за робочим планом 35. Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми, рекомендованої міністерством освіти і науки України для студентів усіх навчальних закладів системи загальної середньої освіти» (від 23.10.2017 № 1407).
Перегляд файлу

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

загальна кількість годин за робочим планом __35__

робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми, рекомендованої міністерством освіти і науки України для студентів для навчальних закладів системи загальної середньої освіти» (від 23.10.2017 № 1407).

                                                                   


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання предмету «Захист Вітчизни» спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти. Метою є: розвиток і соціалізація особистості студентів, формування у них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Провідним  чинником розвитку такої особистості є формування у студентів умінь застосовувати знання у реальних життєвих умовах, під час розв'язку практичних завдань та  здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію.

Навчальний предмет «Захист Вітчизни» вивчається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН України.

Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в студентської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання. Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчальний процес на основі ключових компетентностей як результату навчання.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних і виховних завдань:

- ознайомлення студентської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;

- усвідомлення студентом свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;

- набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості;

- засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни;

- підготовка студентів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Оцінювання навчальних досягнень студентів на парах «Захист Вітчизни» може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання вправи (може здійснюватися окремо від прийому навчального нормативу).

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4.Засвоєння теоретико-методичних знань. 

Час виконання нормативів на загальну оцінку не впливає.  При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Програма предмету «Захист Вітчизни» передбачає вивчення студентами таких розділів:

Розділ 1. Основи національної безпеки України.

Розділ 2. Збройні Сили України на захисті Вітчизни.

Розділ 3. Статути Збройних сил України.

Розділ 4. Стройова підготовка.

Розділ 5. Вогнева підготовка.

Розділ 6.Тактична підготовка.

Розділ 7 Прикладна фізична підготовка.

Розділ 8 Основи цивільного захисту.

Розділ 9 Домедична допомога.

Взагалі на вивчення дисципліни відводиться 35 години.


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

1. Види оцінювання.

Основними видами оцінювання є: поточне; семінар; пісумкове за семестр та диференційний залік

Поточне оцінювання здійснюється на всіх етапах навчальної діяльності у формах: опитування учнів на предмет засвоєння навчального матеріалу; тестового контролю; виконання студентами нормативних прийомів і вправ, письмових робіт; створення навчальних комп'ютерних (та іншого виду) моделей бойових дій і надзвичайних ситуацій, навчальних макетів (мішеней). Необхідність поточного оцінювання визначає викладач.

2. Індивідуальна оцінка.

Рівень компетентності

Бали

Критерії оцінювання якості знань, умінь і навичок учнів

1

2

3

I. Початковий рівень

1

Студент (студентка) може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що відтворюються студентом окремими словами чи реченнями з постійною допомогою викладача, виконує лише фрагменти практичних завдань

2

Студент (студентка) фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні, має елементарні навички, практичні завдання виконує лише з допомогою викладача

3

Студент (студентка) відтворює менше половини навчального матеріалу, за допомогою викладача виконує елементарні завдання, розрізняє елементи техніки виконання нормативних вимог і здатний виконати незначну їх частину

II. Середній рівень

4

Студент (студентка) знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або пояснення викладача

5

Студент (студентка) розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але допускає помилки. За допомогою викладача може логічно відтворювати значну його частину

6

Студент (студентка) виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, відповіді його правильні, він може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, за допомогою викладача може його аналізувати, порівнювати та робити висновки

III. Достатній рівень

7

Студент (студентка) виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу, здатний застосовувати його на рівні стандартних вимог, частково контролювати власні навчальні дії

8

Знання студента (студенткки) достатньо повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань.

9

Студент (студентка) вільно володіє вивченим матеріалом, вміє узагальнювати інформацію, застосовує її на практиці

IV. Високий рівень

10

Студент (студентка) володіє глибокими, міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Виявляє творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної пізнавальної діяльності, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх при вирішенні поставлених завдань.

11

Студент (студентка)володіє узагальненими знаннями з предмета, вільно висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності без допомоги вчителя знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності.

12

Студент (студентка)має системні знання, виявляє здатність приймати творчі рішення, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання, рівень умінь і навичок дає змогу виконувати нормативи на бездоганному рівні

ЗВЕДЕНІ ДАНІ

Курс навчання

І

Всього

Семестр

1

16т

2

19т

 

Всього годин на дисципліну

16

19

35

У тому числі аудиторних занять

16

19

35

З них: лекції

11

14

25

семінарські

5

5

10

практичні

0

0

0

індивідуальні

0

0

0

Кількість годин на самостійну роботу

0

0

0

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ з/п

Розділ, тема

К-сть годин

Разом

Лекції

Семінари

1

Вступний урок

1

1

-

2

Розділ 1. Основи національної безпеки України

2

1

1

3

Розділ ІІ. Збройні Сили України на захисті Вітчизни

3

2

1

4

Розділ ІІІ. Статути Збройних сил України

2

2

-

5

Розділ ІV. Стройова підготовка

2

1

1

6

Розділ V. Вогнева підготовка

6

4

2

7

Розділ VI. Тактична підготовка

7

5

2

8

Розділ VІI. Прикладна фізична підготовка

2

2

-

9

Розділ VІIІ. Основи цивільного захисту

4

2

2

10

Розділ IX. Домедична допомога

6

5

1

 

Разом

35

25

10

 


ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

Семестр

Назва розділу, теми, короткий зміст заняття

Кількість годин

Форми контролю

Всього

Аудиторні

Семінарі

1. Вступне заняття

1

1

-

 

І

1

Вступ

1

1

 

поточна

2. Основи національної безпеки України

2

1

1

 

І

2

2.1 Система світової колективної безпеки. Система національної безпеки України

 

1

-

поточна

І

3

2.2 Національні інтереси України та загрози національній безпеці Воєнна доктрина України

 

-

1

семінар

3. Збройні Сили України на захисті Вітчизни

3

2

1

 

І

4

3.1 Нормативно-правова база з військових питань. Військова присяга та військова символіка України

 

1

 

поточна

І

5

3.2 Історія розвитку українського війська

 

1

 

поточна

І

6

3.3 Основи міжнародного гуманітарного права

 

 

1

семінар

4. Статути Збройних сил України

2

2

-

 

І

7

4.1. Військовослужбовці та відносини між ними. Військова дисципліна

 

1

 

поточна

І

8

4.2. Організація внутрішньої служби

 

1

 

поточна

5. Стройова підготовка

2

1

1

 

І

9

5.1. Стройові прийоми і рух без зброї

 

 

1

семінар

І

10

5.2. Строї відділення

 

1

 

поточна

6. Вогнева підготовка

5

3

2

 

 

 

6.1. Стрілецька зброя та поводження з нею

 

 

 

 

І

11

6.1.1. Автоматична зброя.

 

1

 

поточна

І

12

6.1.2. Гвинтівки та рушниці

 

 

1

семінар

І

13

6.2. Правила стрільби по нерухомим цілям та цілям, що з’являються. Загальні поняття балістики.

 

1

 

поточна

 

 

6.3. Ручні гранати та поводження з ними

 

 

 

 

І

14

6.3.1. Ручні осколкові гранати та поводження з ними

 

 

1

семінар

І

15

6.3.2. Боєприпаси. Мінно-вибохові пристрої.

 

1

 

поточна

І

16

Підсумкове заняття.

1

1

-

контрольна семестрова робота

7. Тактична підготовка

7

5

2

 

ІІ

17

7.1. Основні риси загальновійськового бою

 

1

 

поточна

ІІ

18

7.2. Індивідуальні дії солдата та взаємодії у складі двійок, груп

 

1

 

поточна

 

 

7.3. Дії солдата у складі бойових груп, відділення.

 

 

 

 

ІІ

19

7.3.1. Склад бойової групи. Розподіл обов’язків між військовими та їх взаємодія в бойовій групі.

 

 

1

семінар

ІІ

20

7.3.2. Завдання, прийоми і способи дій солдати на полі бою в складі бойової групи.

 

1

 

поточна

ІІ

21

7.3.3. Бойові порядки та їх використання під час руху. Порядок дій у складі бойових дій.

 

1

 

поточна

ІІ

22

7.4. Основи військової топографії

 

 

1

семінар

ІІ

23

7.5. Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу)

 

1

 

поточна

8. Прикладна фізична підготовка

2

2

-

 

ІІ

24

8.1. Силова підготовка та подолання перешкод

 

1

 

поточна

ІІ

25

8.2. Основи самозахисту

 

1

 

поточна

9. Основи цивільного захисту

4

2

2

 

ІІ

26

9.1. Нормативно-правова база цивільного захисту

 

 

1

семінар

ІІ

27

9.2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного, суспільного, соціально-політичного характеру

 

1

 

поточна

ІІ

28

9.3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

 

1

 

поточна

ІІ

29

9.4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

 

 

1

семінар

10. Домедична допомога

5

4

1

 

ІІ

30

9.5. Базова підтримка життя.

 

1

 

поточна

ІІ

31

9.6. Надання домедичної допомоги при кровотечах

 

1

 

поточна

 

 

9.7. Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина)

 

 

 

 

ІІ

32

9.7.1. Надання допомоги на етапі під вогнем (GUF, Care Under Fire). План дій на етапі під вогнем. Техніка винесення пораненого з небезпечної зони.

 

1

 

поточна

ІІ

33

9.7.2. Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов (TFC, Tactical Field Care). Загальновійськовий набір пігулок. Підготовка до евакуації. Документація.

 

 

1

семінар

ІІ

34

9.7.3. Оцінка постраждалого за алгоритмом MARCH.

 

1

 

поточна

ІІ

35

Підсумкове заняття.

1

1

-

контрольна семестрова робота

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основні підручники та навчальні посібники

Захист Вітчизни (рівень стандарту): підруч. для 10 кл.

Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М., Щирба Ю.П.

Астон

2018

Захист Вітчизни (рівень стандарту): підруч. для 11 кл.

Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М., Щирба Ю.П.

Астон

2019

Додаткові підручники та навчальні посібники

Порадник: Дії населення на випадок виникнення небезпечних побутових подій та нестандартних ситуацій.

Ященко М. Д., Жуковський С.Є., Чолпан О. Б.

Миколаїв

2017

Перша медична допомога: посібник для вчителя.

Гудима А.А., Герасимів І.М.

Центр оперативної поліграфії

2006

Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю: Навчальний посібник.

Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М.,

Східноукр.нац.ун-ту ім.Даля

2006

Основи цивільного захисту

Биков О.В., Осипенко С.І.

Фореста-а

2008

Основи медико-санітарної підготовки

Фука М.М.

Астон

2006

Захист Вітчизни. Курс навчання, 10 клас: Розробки уроків

Лелека В. М., Винограденко Е. В.

Ранок

2011

Захист Вітчизни: Підручник для навчальних закладів системи загальної середньої освіти, 10–11 клас.

Герасимів І.М., Пашко К.О.

Астон

2008

Захист Вітчизни: Зошит для контролю знань, 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень.

Лелека В. М., Винограденко Е. В.

Нова тема

2010

Перша медична та долікарська допомога: Навчаль-

ний посібник.

Горбатенко І. Ю., Коновалов С. Г., Долгий С. М., Денисюк Л. І., Долга Л. Р.

Чуєв

2004

 

docx
Пов’язані теми
Захист Вітчизни, Планування
Додано
27 січня 2020
Переглядів
1088
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку