28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Робоча програма навчального курсу "Архівознавство"

Про матеріал
Серед галузей науки і навчальних дисциплін гуманітарного циклу, роль і значення яких неухильно зростає, одне з чільних місць посідає архівознавство як система наукових знань про архіви, архівну справу, її історію, теорію і практику. Навчальна програма дисципліни «Архівознавство» розрахована на студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з метою надати їм розуміння поняття «архів», навчити науково-теоретичних, правових, методичних і організаційних основ роботи архівних закладів щодо збирання, зберігання і всебічного використання архівних документів. Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студента за зазначеною спеціальністю метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань і навичок щодо цілісного професійного розуміння процесів і явищ, закономірностей та особливостей історії української архівної справи, її сучасної організації як особливого напряму державної і суспільної діяльності; ознайомлення з підходами до формування Національного архівного фонду, описування, зберігання документів і використання відомостей, що містяться в них. Здобуті знання та вміння з архівознавства стануть суттєвим підґрунтям для подальшого вдосконалення фахової майстерності, пізнання значення архівної справи для суспільства, дадуть можливість правильно користуватися архівною інформацією.
Перегляд файлу

 

 

Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю.Кримського

 

Циклова комісія викладачів діловодства та інформаційної діяльності

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

__________________ О.О.Юринець

«______»_______________2020 року

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АРХІВОЗНАВСТВО

 

 

 

 

галузь знань  02 «Культура та мистецтво»

 

спеціальність  029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Діловодство)

 

спеціалізація  Організатор діловодства

 

інститут, факультет,

відділення                 Мистецько-технологічне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир-Волинський – 2020 рік


Робоча навчальна програма Архівознавство для студентів галузі знань 02 «Культура та мистецтво», спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство)» – Володимир-Волинський: ВВПК, 2020. – 11 с.

Розробник: Нагірний М.З., викладач

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності. Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова циклової комісії) ___________________  (Н.І. Просова)

Схвалено методичною радою Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу              ім. А.Ю.Кримського.

Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова     _______________ О.О.Юринець

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності. Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова циклової комісії) ___________________  (Н.І. Просова)

Схвалено методичною радою Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу              ім. А.Ю.Кримського.

Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова     _______________ О.О.Юринець

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності. Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова циклової комісії) ___________________  (Н.І. Просова)

Схвалено методичною радою Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу              ім. А.Ю.Кримського.

Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова     _______________ О.О.Юринець

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності. Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова циклової комісії) ___________________  (Н.І. Просова)

Схвалено методичною радою Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу              ім. А.Ю.Кримського.

Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова     _______________ О.О.Юринець

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності. Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова циклової комісії) ___________________  (Н.І. Просова)

Схвалено методичною радою Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу              ім. А.Ю.Кримського.

Протокол від.  “____”  ____________ 20___ року № ___

Голова     _______________ О.О.Юринець

 

 

 

 

ВВПК, 2020 рік

О.О.Подворнюк, 2020 рік              

 

1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань: 02 «Культура та мистецтво»

Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Загальна кількість годин – 210

Кількість кредитів – 7,0

Вид контролю – Екзамен, V семестр

 

 

Всього годин

Кредитів ЄКТС

Аудиторні

Лекції

Лабораторні

Практичні

Самостійна робота

Семестр / кількість годин

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

210

7

100

68

10

22

110

 

 

76

70

64

 

 

 

 

 

 

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Серед галузей науки і навчальних дисциплін гуманітарного циклу, роль і значення яких неухильно зростає, одне з чільних місць посідає архівознавство як система наукових знань про архіви, архівну справу, її історію, теорію і практику.

Навчальна програма дисципліни «Архівознавство» розрахована на студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з метою надати їм розуміння поняття «архів», навчити науково-теоретичних, правових, методичних і організаційних основ роботи архівних закладів щодо збирання, зберігання і всебічного використання архівних документів.

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студента за зазначеною спеціальністю метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців знань і навичок щодо цілісного професійного розуміння процесів і явищ, закономірностей та особливостей історії української архівної справи, її сучасної організації як особливого напряму державної і суспільної діяльності; ознайомлення з підходами до формування Національного архівного фонду, описування, зберігання документів і використання відомостей, що містяться в них.

Здобуті знання та вміння з архівознавства стануть суттєвим підґрунтям для подальшого вдосконалення фахової майстерності, пізнання значення архівної справи для суспільства, дадуть можливість правильно користуватися архівною інформацією.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

місце архівознавства в системі інформаційних дисциплін;

нормативну основу організації архівної справи в Україні;

історію архівної справи в Україні;

розвиток архівної справи в незалежній Україні;

Національний архівний фонд України та його три основні групи;

систему архівних установ України;

виробничі підрозділи архіву та основні архівні технології;

організацію архівних документів;

принципи і методи архівного описування;

основні напрями і форми використання архівної інформації;

автоматизовані пошукові інформаційні системи в архівах;

облік архівних документів;

технології зберігання архівних документів;

шляхи інформатизації архівної справи.

 

Уміти:

 • виконувати організацію документів на рівні справи;
 • проводити первинне описування справ;
 • ефективно виконувати пошук архівних документів і використання архівної інформації.

Володіти:

 • культурою оформлення документа;
 • основними методами обробки, зберігання та архівації документів;
 • навичками роботи з документами за допомогою комп’ютерної техніки.

 

Статус дисципліни: обов’язкова

 

Очікувані результати навчання з дисципліни:

– знати документознавчу термінологію, основи уніфікації та стандартизації управлінських документів;

– вміти використовувати систему документів у науковій та практичній діяльності;

– оцінювати рівень інформативності документа;

– здійснювати архівознавчий пошук, класифікувати документи;

– використовувати для роботи з документами автоматизовані та комп’ютерні системи;

– демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі;

– встановлювати ефективну комунікацію з представниками різноманітних субкультур;

– самостійно опрацьовувати різні типи джерел при виконанні індивідуальних завдань;

– демонструвати самостійність і відповідальність при виконанні функціональних обов’язків.

 

Засоби діагностки результатів навчання: поточне опитування (усне і письмове), тестові завдання, написання та захист робіт реферативного характеру, робота над проблемними питаннями, виконання додаткових завдань і досліджень та їх презентація.

 

Форми поточного та підсумкового контролю: опитування, письмові завдання, тестування.

 

 

3.Зміст програми «Архівознавство»

ТЕМА 1. Архівознавство як наукова система і наукова дисципліна. Сучасний склад НАФ України

Предмет, об’єкт і методи архівознавства. Джерельна база та історіографія архівознавства. Місце і роль архівознавства в підготовці фахівців. Поняття про документальний та архівний фонди документаційного фондоутворення. Значення сучасного архівознавства у документаційному управлінні. державне регулювання української архівістики.

Поняття «архівна система», її основні види. Система архівних установ, їх структура та мережа. Призначення Державного комітету архівів України. Функції державних архівних установ, що входять до складу Державного комітету архівів України. Напрямки діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Початок архівів в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви адміністративних та судових установ Литовсько-Польської доби (15 ст. – 1-а пол. 17 ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середини 17 – 18 ст.). Архіви Коша Нової Запорізької Січі. Архіви та архівна справа у Правобережній Україні та західноукраїнських землях у 18 ст. Архіви та архівна справа в Україні кінця 18­-19 ст. Архівне законодавство Російської імперії та його вплив на архівну справу в Україні. Організація історичних архівів та оформлення наукових документальних колекцій в Україні. Архіви України в контексті проектів архівних реформ в Росії 19 – поч. 20 ст. Архіви та архівна справа доби визвольних дій і відновлення Української держави (1917-1920 рр.). Архівне будівництво в Західній Україні, на Буковині і Закарпатті в 1920 – 1930-х роках. Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1919–1990 рр.). Розвиток національної архівної справи незалежної України.

 

ТЕМА 2. Джерела комплектування НАФ України

Основні принципи комплектування архівів в Україні.  Джерела комплектування державних архівів – юридичні та фізичні особи. Списки фондоутворювачів державних архівів. Принципи укладання списків. Зміст списків №№ 1, 2, 3. Порядок комплектування державних архівів. Державна реєстрація документів, що знаходяться на архівному зберіганні.

Організація роботи архівів та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій (фондоутворювачів). Нормативна база діяльності архівів та архівних підрозділів. Функції архівів підприємств. Посадовий та штатний склад, керівництво архівним підрозділом підприємства. Відповідальність за збереження архівного фонду на підприємствах.

 

ТЕМА 3. Експертиза цінності документів. Організація роботи фондоутворювачів                                      із комплектування НАФ

Експертиза цінності документів як теоретико-методологічна основа формування НАФ, її завдання та принципи. Нормативно-правова база для здійснення експертизи цінності документів та її роль для збереження пам’яті держави. Критерії цінності документів.

Експертні комісії як гарантія правового забезпечення збереженості документів. Види експертних комісій. Функції експертних комісій: експертних комісій фондоутворювачів, експертно-перевірних комісій державних архівів; Центральної експертно-перевірної комісії. Компетенції ЕК, їх склад та зміст діяльності. Порядок формування експертних комісій фондоутворювачів. Положення про ЕК як нормативний документ. Організація та методика експертизи цінності документів на підприємстві. Переліки документів, їх значення та місце у діловодстві.

Справа як базова одиниця фондування архіву підприємства. Правила формування та вимоги до оформлення справ, що передаються на архівне зберігання. Номенклатура справ як вихідна одиниця для комплектування архівних документів. Вимоги до укладання та завірення номенклатур справ підприємства (зведеної та номенклатури справ структурних підрозділів).

Систематизація та облік документів архіву підприємства: реєстраційні форми архіву. Описи справ архіву: правила укладання. Паспорт архіву – вид облікового документа архіву. Визначення хронологічних меж архівних фондів. Організаційні, методичні, практичні засади формування НАФ. Класифікація документів у межах архіву. Класифікація документів у межах архівного фонду. Комплектування архіву. Робота з джерелами комплектування державного архіву.

Архівне зберігання документів недержавних установ та установ змішаної форми власності.

 

ТЕМА 4. Інформаційно-довідкова робота за архівними документами

Архівне описування: сутність, мета, функції. Поняття «інформаційні характеристики», «об'єкт описування», «описова стаття», «одиниця описування». Види архівного описування. Архівні довідники як елемент довідкового апарату. Призначення, класифікація, види. Архівний каталог: видова різноманітність та призначення. Архівні путівники, покажчики, огляди як частина довідкового апарату держархівів.

 

ТЕМА 5. Використання архівної інформації

Користування архівними документами. Класифікація потреб і споживачів архівної інформації. Технологія доступу до архівної інформації громадян. Правила роботи у читальному залі архіву. Оформлення посилань на ретроспективну інформацію. Форми представлення архівної інформації: архівна довідка, архівна копія, архівний витяг. Експозиційна робота архіву.

Роль архівної евристики у використанні документної інформації. Особливості організації використання архівної інформації на різних носіях. Ефективність науково-інформаційної діяльності. Архівний маркетинг. Зв’язок організації використання архівної інформації з іншими напрямками роботи архівної установи.

 

ТЕМА 6. Забезпечення збереження документації в архівах

Обліково-охоронна робота архіву. Особливості матеріальної основи документів та способів фіксації інформації. Старіння документів. Технологія зберігання документів. Фізико-кліматичні умови зберігання документів. Реставрація. Проблеми комп’ютеризації в сучасних умовах.

 

 

 

4.Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

 

 

Теми курсу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

ІІІ семестр

1. Архівознавство як наукова система

Архівознавство як наука. Сучасний склад НАФ України

2

 

 

4

Історичний розвиток архівної справи

4

2

 

6

Поняття «архівна система».  Система архівних установ

4

 

 

4

Інформація та комунікація в архівному менеджменті: від формування до ефективності

4

 

 

8

2. Джерела комплектування НАФ України

Національний архівний фонд України, його склад і структура

4

2

 

6

Організація роботи державних архівів. Статус та структура архівів. Планування та звітність роботи архівів

4

2

2

8

Класифікація архівних документів

2

 

 

8

ІV семестр

3. Експертиза цінності документів. Організація роботи фондоутворювачів

із комплектування НАФ

Поняття експертизи цінності документів

2

2

2

6

Комплектування державного архіву.

2

 

 

4

Поняття переліків

2

2

 

2

Поняття номенклатури справ.

2

2

 

2

Особливості формування та передачі справ до архіву.

4

 

 

4

Створення архіву на підприємстві

2

 

 

4

4. Інформаційно-довідкова робота за архівними документами

Поняття про архівне описування

4

2

2

4

Поняття обліку

2

 

 

4

Поняття про довідковий апарат архівів

2

2

 

4

V семестр

5. Використання архівної інформації

Користування архівними документами. Класифікація потреб і споживачів архівної інформації

2

 

 

4

Основні напрями і форми використання архівної інформації.  Архівна евристика.  Архівний маркетинг

4

2

2

2

Виконання запитів в архівних установах. Доступ до користування документами в архівних установах.

2

2

 

4

Науково-дослідна та методична робота архівних установ

2

 

 

2

Особливості організації методичних об’єднань, круглих столів у діяльності архівних установ

2

2

 

4

6. Забезпечення збереження документації в архівах

Обліково-охоронна робота архіву

2

 

 

4

Поняття про матеріальну основу архівних документів

2

 

 

4

Забезпечення збереженості архівних документів

4

 

2

4

Інформатизація архівної справи

2

 

 

4

РАЗОМ

68

22

10

110

 

 

 

5.Теми практичних занять

 

№ п\п

Тема заняття

Кількість годин

 

 

 

1

Історичний розвиток архівної справи

2

2

Поняття «архівна система»

2

3

Організація роботи державних архівів. Статус та структура архівів

2

4

Склад і структура НАФ

2

5

Поняття переліків

2

6

Поняття номенклатури справ

2

7

Поняття про архівне описування

2

8

Поняття про довідковий апарат архівів

2

9

Виконання запитів в архівних установах

2

10

Основні напрями і форми використання архівної інформації. Особливості організації використання архівної інформації на різних носіях. Архівний маркетинг. Архівна евристика у документній інформації

2

11

Особливості організації методичних об’єднань, круглих столів у діяльності архівних установ

2

 

УСЬОГО:

22 ГОД.

 

6.Теми лабораторних занять

 

№ п\п

Тема заняття

Кількість годин

 

 

 

1

Розвиток архівного менеджменту в Україні

2

2

Комунікації в системі інформаційного забезпечення у менеджменті архівної діяльності (веб-конференції, презентації)

2

3

Визначення ефективності діяльності державної архівної установи

2

4

Документи-регламенти в архівному менеджменті персоналу

2

5

Створення службових документів в архівному менеджменті

2

 

УСЬОГО:

10 ГОД.

 

7.Самостійна  робота

 

з/п

 

Тема заняття

 

Кількість годин

1

Архівознавство як наука

4

2

Історичний розвиток архівної справи

6

3

Поняття «архівна система».  Система архівних установ

4

4

Архівна україніка та зарубіжні архіви

8

5

Національний архівний фонд України, його склад і структура

6

6

Організація роботи державних архівів. Статус та структура архівів. Планування та звітність роботи архівів

8

7

Класифікація архівних документів

8

8

Поняття експертизи цінності документів

6

9

Комплектування державного архіву.

4

10

Поняття переліків

2

11

Поняття номенклатури справ.

2

12

Особливості формування та передачі справ до архіву.

4

13

Створення архіву на підприємстві

4

14

Поняття про архівне описування

4

15

Поняття обліку

4

16

Поняття про довідковий апарат архівів

4

17

Користування архівними документами. Класифікація потреб і споживачів архівної інформації

4

18

Основні напрями і форми використання архівної інформації.  Архівна евристика.  Архівний маркетинг

2

19

Виконання запитів в архівних установах. Доступ до користування документами в архівних установах.

4

20

Науково-дослідна та методична робота архівних установ

2

21

Особливості організації методичних об’єднань, круглих столів в діяльності архівних установ

4

22

Обліково-охоронна робота архіву

4

23

Поняття про матеріальну основу архівних документів

4

24

Забезпечення збереженості архівних документів

4

25

Інформатизація архівної справи

4

 

УСЬОГО:

110 ГОД.

 

 

 

7. Критерії оцінювання знань студентів за результатами поточного контролю та підсумками екзамену

У процесі вивчення курсу оцінка знань студентів здійснюється у формі усного і письмового поточного опитування (відповіді на практичних заняттях, підготовка доповіді на лекцію, виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи).

У процесі вивчення курсу передбачено виконання студентами самостійної позааудиторної роботи. Індивідуальні науково-дослідні завдання обираються студентами і виконуються у формі презентації, доповіді, оформленої дослідницької роботи.

Студент отримує позитивну оцінку, якщо він повністю виконав навчальну програму з дисципліни, атестований за результатами вивчення шести розділів, успішно виконав усі передбачені програмою роботи.

 Незадовільна оцінка оголошується, якщо студент не виконав завдання навчальної програми з дисципліни, не атестований за результатами вивчення шести розділів і не виконав усіх передбачених програмою робіт.

«5» (відмінно) ставиться тоді, коли студент: дає повні зв'язні відповіді на поставлені запитання; правильно визначає поняття; демонструє глибоке розуміння матеріалу; точно формулює свої думки й обґрунтовує їх; послідовно викладає матеріал, логічно міркує; виявляє творчі здібності та вміння ілюструвати теоретичні знання, наводити приклади, порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює; грамотно оформлює свою відповідь;

«4» (добре) ставиться тоді, коли студент: правильно визначає поняття; демонструє глибоке розуміння матеріалу; точно формулює свої думки й обґрунтовує їх; послідовно викладає матеріал, логічно міркує, порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, проте робить незначні помилки у викладі теоретичного матеріалу, не досить повно висвітлює деякі факти, припускається негрубих помилок при виконанні завдання відповідної складності; має достатній рівень знань.

«3» (задовільно) ставиться тоді, коли студент: знає і розуміє основні положення теми, виконує завдання середнього рівня складності, проте: не досить глибоко володіє матеріалом; допускає помилки при визначенні понять; непереконливо обґрунтовує думку; не наводить яскравих прикладів; у відповідях не має послідовності, чіткості, впевненості; припускається грубих помилок при виконанні більш складних завдань.

«2» (незадовільно) ставиться тоді, коли студент: припускає істотні помилки; слабко володіє зв'язним мовленням; не орієнтується в теоретичному матеріалі; виявляє нерозуміння тем.

Підсумковою формою контролю знань студентів є екзамен.

 

8. Методичне забезпечення

1. Навчальний план.

 2. Робоча навчальна програма.

 3. Плани семінарських занять.

 4. Плани лабораторних занять.

 5. Завдання для самостійної роботи.

 6. Перелік питань до іспиту.

 7. Опорні конспекти.

 8. Рекомендована література.

 

 

9. Рекомендована література

 

Законодавчі акти та нормативні документи

 1. ГСТУ 55.001-98 Галузевий стандарт України, документи х паперовими носіями. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги.
 2. Деякі питання формування і функціонування Національного архівного фонду / Постанова Кабінету Міністрів України від. 16.11.2002 р. №1739.
 3. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять.
 4. ДСТУ 4331:2004. правила описування архівних документів.
 5. Основи законодавства України про культуру 14 лютого 1992 р. //Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К., 1996. – С 21-30.
 6. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності Національного банку України, установ и організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням термінів зберігання. К. 1996.
 7. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів. К. 1997.
 8. Положення про Державний комітет архівів України: Затв. Указом Президента України від 22 березня 2000 року № 486/2000. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 12. – 454 с.
 9. Порядок зберігання електронних документів в архівних установах: Затв. наказом Державного комітету архівів України від 25.04.2005 р.№ 49.
 1. Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам: Затв. наказом Державного комітету архівів України від 24.11.2005 р. № 139.
 2. Порядок проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду/ Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 р. № 1649.
 3. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: Затв.наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 р. №407/5598.
 4. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994. // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К., 1996. – С. 83-97.
 5. Про інформацію Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К., 1996. – С. 32 – 47.
 6. Про наукову та науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. // Питання архівного будівництва в будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К., 1996. – С. 110 – 123.
 7. Про Національній архівний фонд та архівні установи / Закон України від 13 грудня 2001 р.[зі змінами] // Відомості ВР України. - 2002.-№11. – С. 81.
 8. Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего союза ССР // Архіви України. – 1992. - № 1 – 3. – С. 4 – 5.
 9. Статут Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства: затв. наказом Голови Державного комітету архівів України від 25 травня 2001 р. № 50.
 10.  Типове положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організацій: затв. наказом Державного комітету архівів України від 06.08.2002 р. № 58.
 11. Указ Президії Верховної Ради Українськой РСР "Про передачу архівів Компартії України у підпорядкування Головного архівного управління при кабінеті Міністрів України"// Архіви України. - 1991. - № 5-6. - С. 6.
 12. Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про передачу архівних документів Комітету державної безпеки України до державних органів республіки» // Архіви України. – 1991. – № 5–6. – С. 6.

 

Навчальні посібники

1. Архівознавство: Підручник для студентів іст. фак-тів вищ. навч. закладів України / За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. – К.: Видавн. дім «KM Академія», 2002.

2. Нариси історії архівної справи в Україні / За заг.ред.І.Б.Матяш та К.І.Климової. – К.: Видавн.дім «КМ Академія», 2002. – 621с.

3. Организация работы с документами. Учеб. для студ. вузов обучающихся по спец. «Документоведение и информационное обеспечение управления» и «Менеджмент» - М., 1998.

4. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Упоряд.: Г.В.Боряк та ін. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 408с. – Бібліогр. в кінці розд.

5. Чикалова С.Ф. Архивоведение: Учебное пособие / С.Ф.Чикалова, В.Я.Яковенко – Донецк: ДонНУ, 2002. – 206 с.

6. Чикалова С.Ф., Яковенко В.Я. Архівознавство: Навчальний посібник / С.Ф.Чикалова, В.Я.Яковенко – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 170 с.

7. Менеджмент архівної діяльності: навч.посібник  Т.М. білущак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 240 с. – 9Серія « Інформація. Комунікація. Документація»; вип..12).

 

Методична література, монографії, джерела

1. Лозицький B.C. Управління архівною справою в Україні: історія, проблеми, перспективи // Константи: Альманах соціальних досліджень. 1996. - №2(5). – С. 5 – 10.

2. Ляхоцький В.П, Основні напрями діяльності УДНДІАСД// Студії з архівної справи та документознавства. – 2005. – Т. 1. – С. 4 – 12.

3. Мітюков О.Г. З історії архівів в Україні (від найдавніших часів до . початку XX ст.// Архіви України. – 1991. - № 2. – С. 29-40.

4. Московченко Н.З історії створення центральних та місцевих архівів України // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.10. – К.2007. – С.7 – 11.

5. Актуальні проблеми розвитку архивної справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової конференції 15 – 16 березня 1995р./ Упор. Т.П.Прись. – К., 1996. – 208 с.

6. Боряк Г.В. Національна архівна спадщина України та державний реєстр «Архіографічна україніка» Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. – К., 2005. – 347 с.

7. Бутич І.Л. До питання про шляхи поповнення Наіонального архівного фонду України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19 – 20 листопада 1996 року): у 2-х ч. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 288-294.

8. Делеган Михайло. Проблемі реституції документів в умовах Закарпаття // Студії з архівної справи та документознавства. – Т .1. – К., 2006. – С. 28 – 29.

9. Калакура Я.С. Сучасна концепція архівознавчої освіти // Українське архівознавство: історія, сучасний стан і перспективи. Ч.1. – К., 2007. – С. 42 – 47.

10. Кеннеді Грістед П. За участю Боряка Г. Доля скарбів української культури під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв.-К., 1991. – 107 с.

11. Кентій А.В. Обліково-довідковий апарат держархівів: його стан, перспективи розвитку і вдосконалення // Актуальні проблемі розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та повідомлення науковій конференції 15 – 16 березня 1995 р. / Упор. Т.П.Прись. – К., 1996. – С. 26 – 32.

12. Кисельов І.М. Про автоматизировану інформаційну систему архіву// Студії з архівної справи та документознавтва: Т. 2 – К., 2005. – С. 29 – 33.

13. Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 1. – К., 1996. – С.13-20.

14. Матеріали Республіканської наради працівників державних архівів України з питань обліку документів Національного архівного фонду: 29 жовтня 1996 року. – К., 1996. – 59 с.

15. Матяш І.Б. Формування Національного архівного фонду Украіни: історія та сучасні проблеми // Стратегія комплектування фондів науковоі бібліоте­ки: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К., 1996. – С. 101 – 103.

16. Метальникова Надія. Проблеми комплектування архівів фондами грамадьских об'єднань у сучасній Україні// Студії з архівної справи та документознавства. – Т.2. – К., 2005. – С. 25 – 29.

17. Методика грошової оцінки документів Національного архівного фонду: Затв. наказом Державного комітету архівів України, Фонду державного майна України від 28.03.2005 р. №34/683.

18. Методичні рекомендації щодо порядку віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ та укладання списків / Державний комітет архівів України. Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства . – К., 2005.

19. Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Випуск 1. Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць. – К., 1996. – 308 с.

20. Павлюк Л.В. и др. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере / Л.В.Павлюк, Т.И.Киселева, Н.И.Воробьева. М. – СПб изд. Торговый Дом «Герда» 1999.

21. Пиріг Р.Я. Архівне будівництво в Україні: проблеми наукового забезпечення// Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової конференції 15-16 березня 1995 р. / Упор. Т.П. Прись. – К., 1996. – С. 92 – 96.

22. Пиріг Р.Я Документальна спадщина Компартії України: проблеми інтеграції в систему державної архівної служюи // Константи: Альманах соціальних досліджень. – 1996. - № 2 (5). С 5 – 10.

23. Портнов Г.В. Деякі питання формуванняНацюнального архівного фонду на сучасному етапі// Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової конференції 15 – 16 березня 1995 р. –К., 1996. – С. 22 – 25.

24. Путро О.І. Архівний фонд Національної Академії наук України як складова частина НАФ: історія та сучасні проблеми// Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листопада 1996 року) у 2-х ч. – К ., 1997. – С. 56 – 61.

25. Селіверстова К. До проблеми впровадження у практику ISAD/G - 1994 і адаптації українських методик архівного описування до світових інформаційних систем // Студії з архівної справи та документознавства: Т. 2-К., 2004. – С. 123-127.

26. Сельченкова С. Особливості укладання відомих переліків документів зі строками зберігання // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.9.-К., 2007, - с.50-73.

27. Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. Вып. 1.-М., 1982. – 265 с: Вып 11. ОМ., 1988. – 316 с.

28. Хенсен С. Архіви, особові фонди та рукописні зібрання: До правил уніфікованої каталогізації архівних та рукописних документів/ пер. з рос. Л.В. Шаріпової // Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна україніка" і комп'ютеризація архіної справи в Україні. Вип.1 Інорматизація архівної справи в Ураїні: Сучасний стан та перспективи: 36. наук. пр. - К.: 1996 – С. 225 – 259.

29. Экспертиза и научно-техническая обработка личных архивных фондов. Методические рекомендации / Н.В.Зейфман, В.И.Лосев, А.Н.Шаханов. М.: Гос.б-ка СССР им. В.И. Ленина 1990.

30. Як сформувати особистий архівний фонд// Архіви України. – 1992. - № 5 – 6. – С. 85 – 86.

 

 

 

Інформаційні ресурси

 1. archive.nbuv.gov.ua/archive/‎
 2. clio.lnu.edu.ua/Kafedra_davnoi_istorii_Ukraini...‎
 3. histua.com/.../specialni-galuzi-istorichnoi-nauki‎
 4. www.archives.gov.ua/Publicat/AU/‎
 5. www.franko.lviv.ua/.../2013-03-14-conference.
 6. www.history.org.ua/?litera&id=7311‎
 7. www.nbuv.gov.ua/node/15‎

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
20 листопада 2020
Переглядів
52
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку