Розробка інтелект-шоу «Зоряна мить».

Про матеріал
Розробка інтелект-шоу «Зоряна мить». Гра – одна з самих ефективних форм розвитку пізнавального інтересу до предмету, що вивчають учні. А якщо гра проходить у святковій обстановці, в присутності авторитетного журі, великої кількості глядачів, то учасників гри охоплює дух та азарт гри, а отже і активізує всі розумові процеси. Мета проведення інтелект-шоу «Зіркова година» - Більш глибоке і міцне засвоєння раніше вивченого матеріалу з інформатики, інформаційним технологіям, електротехніки та спецтехнології. Задачі: -формулювати стійкий інтерес учнів до предметів; - надати можливість учням перевірити рівень знань за пройденими темами програми в ігровій формі; -активізувати розумову діяльність учнів, сприяти розвитку у них логічного мислення, всебічного світогляду; -розвивати дух здорового змагання.
Перегляд файлу


Розробка інтелект-шоу «Зоряна мить».

Гра – одна з самих ефективних форм розвитку пізнавального інтересу до предмету, що вивчають учні. А якщо гра проходить у святковій обстановці, в присутності авторитетного журі, великої кількості глядачів, то учасників гри охоплює дух та азарт гри, а отже  і активізує всі розумові процеси.

Мета проведення інтелект-шоу «Зіркова година» - Більш глибоке і міцне засвоєння раніше вивченого матеріалу з інформатики, інформаційним технологіям, електротехніки та спецтехнології.

Задачі:

-формулювати стійкий інтерес учнів до предметів;

- надати можливість учням перевірити рівень знань за пройденими темами програми в ігровій формі;

-активізувати розумову діяльність учнів, сприяти розвитку у них логічного мислення, всебічного світогляду;

-розвивати дух здорового змагання.

Матеріальнотехнічне забезпечення: мультимедійна дошка, стіл журі, табличка «Журі», відомості оцінок етапів конкурсів, міста для глядачів, ігрові столи з розміткою, 6 фішок різного кольору, таблички із цифрами від0 до 5, папір і ручки, кубики із алфавітом, 2 таблички для «довгого» слова, коробка для призів, призи, презентація «Зіркової години», створена у програмі MS Power Point.

Хід заходу.                                           

1. Вступне слово викладача.

2. Вихід учасників до ігрових столів.

3. Рекомендування членів журі.

4. Гра.

5. «Зіркова година» переможця.

6. Нагородження.

7. Заключне слово викладача.

Опис правил гри.

Відбірковий тур.

 

 

1.Повторення пройденого матеріалу.

Сьогодні нам необхідно згадати ті теоретичні знання, що ви отримали на уроках «Електротехніки» та «Спецтехнології». На цьому етапі уроку ми проведемо гру «Інтелектуальне лото». Кожному учню видається однакова початкова сума умовних грошей (50 уч. од.). Учень має право придбати  у банку 1-2 картки для участі в грі. Вартість однієї картки 20 одиниць. Помічник почергово оголошує номери питань, дістаючи  із мішечка барильця з номерками. Учні знаходять номери питань на картці й для закриття номеру повинні дати правильну відповідь на поставлене викладачем питання. Якщо учень не знає правильної відповіді, то він може купити відповідь у товариша за 10 одиниць. У разі неправильної відповіді гроші йдуть до банку. Можна придбати правильну відповідь у банку за 20 одиниць. Перемагає той учень, який першим закрив усі номери на своїй картці, він і забирає увесь банк. Решта учнів підраховують кількість правильних відповідей на картці, кількість умовних грошей та відповідно оцінюються.

 Перші п’ять учнів, що дали правильні відповіді на всі питання своєї карточки, тобто закрили її повністю , беруть участь у першому турі гри.

 

  

 Питання. 

І. Типи електричних схем.

1. Що показує структурна схема?

 1.     Що показують на функціональних схемах?
 2.     Для чого призначені принципові схеми?
 3.     Що показують на принципових схемах?
 4.     Що показують на з′єднувальних схемах?
 5.     Де використовують з′єднувальні схеми?
 6.     Що показують на схемах підключення?
 7.     Що показують на загальних схемах?
 8.     Що показують схеми розташування?

ІІ. Елементи електричного кола.

 1. Що являє собою електрична схема?
 2. З яких основних  елементів складається електричне коло?
 3.  Що таке вузол?
 4.  Як позначають вузол?
 5.  Що називають віткою?
 6.  Як позначають вітку?
 7.  Що являє собою контур?
 8. Як обирають напрям обходу контуру?
 9. В якому випадку струм у вітці контуру беруть із знаком «+»?
 10. Якщо напрям обходу контуру і напрям струму у вітці не співпадають, то струм у вітці беруть із яким знаком?

ІІІ. Постійний струм і його характеристики.

 1. Що являє собою електричний струм?
 2. Що визначає сила струму?
 3. В яких одиницях вимірюють силу струму?
 4. Закінчіть речення. Ампер - це такий струм… .
 5. Що називають щільністю струму?
 6. Що називають електричним опором?
 7. Що являє собою питомий опір?
 8. Для чого служить питомий опір?
 9. Що називають провідністю?
 10. Чому дорівнює напруга?

IV. Характеристика кіл постійного струму.

 1. Як виконують послідовне з′єднання елементів?
 2. При послідовному з′єднанні елементів струм … .
 3. Напруга, що прикладена до кола з послідовним з′єднанням елементів, дорівнює … .
 4. Чому дорівнює загальний опір кола, що складається із декількох послідовно з′єднаних елементів?
 5. Як виконують паралельне з′єднання елементів?
 6. Струм, що протікає по дроту до вузла відгалуження дорівнює … .
 7. Чому дорівнює напруга прикладена до одного із елементів  з′єднаних паралельно?
 8. Чому дорівнює загальна провідність паралельно з′єднаних елементів?
 9. Як виконують змішане з′єднання елементів?
 10. Закінчіть речення. При паралельному з’єднанні резисторів струм  в окремих вітках … .

V. Електромагнетизм.

40.  За яким правилом визначають напрям магнітних силових ліній провідника зі струмом?

41.  Від чого залежить величина  індукованої е.р.с.?

42. Як розташується магнітна стрілка під провідником зі струмом?

43. Чи можливо змінити положення магнітної стрілки, що розташована під провідником зі струмом?

44.Як взаємодіють провідники зі струмом розташовані поряд, якщо струми в них спрямовані в одному напрямку?

45.Як взаємодіють провідники зі струмом,  розташовані поряд,  якщо струми в них спрямовані в протилежному напрямку?

46.Що можна визначити за допомогою правила Ленца?

47.За яким правилом визначають напрям індукованої Е.Р.С. у провіднику, що рухається у магнітному полі?

48.Від яких параметрів залежить величина індуктивності котушки? )

49.Чому дорівнює індуктивність котушки із біфілярною обмоткою?

VI. Основні поняття про змінний струм. 

50.Який струм називають змінним?

51. Яку величину змінного струму називають миттєвим значенням?)

52.Яке значення струму називають амплітудним значенням?

 53. Яке значення змінного струму називають діючим значенням?

 54. Що називають періодом?

 55. Що називають частотою?

 56. Що називають векторною діаграмою?

 57. Чому дорівнює довжина вектора?

 58.В яких одиницях вимірюється частота?

 59.Яка існує залежність між кутовою частотою і частотою?

VII. Однофазні електричні кола.

 1. Як розташовані вектори змінного струму і напруги у колі з активним навантаженням?
 2. Як розташовані вектори змінного струму і напруги у колі з індуктивним навантаженням?
 3. Як розташовані вектори змінного струму і напруги у колі з ємнісним навантаженням?
 4. За якою формулою визначають повний опір?
 5. Чи впливає на величину індуктивного опору частота струму?
 6. Як зміниться величина індуктивного опору, якщо частота зросте у два рази?
 7. Як зміниться величина ємнісного опору, якщо частота струму зросте у три рази?
 8. Чи впливає на величину ємнісного опору частота струму?
 9. Які умови виникнення резонансу напруг?
 10. Чи можна змінюючи частоту струму у колі з послідовно з′єднаними активним, індуктивним і ємнісним навантаженням, отримати резонанс напруг?

VIII. Трифазні електричні кола.

 1. Яку систему називають багатофазною симетричною системою?
 2. Яка система називається незв′язаною?
 3. Яка система  називається зв′язаною багатофазною системою?
 4. Як виконують з′єднання зіркою?
 5. Як називають точку в якій з′єднані кінці фазних обмоток генератора?
 6. Як називають провід, що з′єднує нульові точки генератора та споживача?
 7. Як називають решту проводів трифазної системи, що йдуть від генератора до споживача?
 8. Як називають напругу, що вимірюють між початками фаз генератора?
 9. Як називають напругу, що вимірюють між початками фаз?
 10. Як виконують з′єднання фаз трикутником?

ІХ. Вимірювальні прилади.

 1.  Яким приладом вимірюють силу струму?
 2.  Як включають в коло амперметр? 
 3.  Що використовують для розширення меж вимірювання амперметра у колах постійного струму?
 4. Яким приладом вимірюють величину напруги?
 5. Як включають в коло вольтметр?
 6. Що використовують для розширення меж вимірювання вольтметра у колах постійного струму?
 7. Яким приладом вимірюють потужність?
 8. Що називають ціною поділки приладу?
 9.  Що називають абсолютною похибкою?
 10.  За якою величиною оцінюють точність вимірювання?
 11. Який прилад використовують для обліку спожитої електроенергії?

Перший тур.

У перший тур виходять перші шість учнів, які першими закрили усі номери на своїх картках. Решта учнів підраховують кількість правильних відповідей на картці, кількість умовних грошей та відповідно оцінюються.

 

 

Учасник, який дав правильну відповідь, просуває свою фішку на один крок ( на одну клітинку) вперед і отримує 10 балів. Той учасник, який дав 4 правильні відповіді, виходить у другий тур ( цей учасник не припиняє роботу у першому турі).

В наступний тур виходять 4 учасники, які першими дали 4 правильні відповіді. Гра першого туру зупиняється, коли у другий тур виходять 4 учасники.

 

 

Перше питання.

Назвіть прізвище вченого, який у 1831 році установив, що індукований струм , у контурі завжди виникає такого напрямку, при якому його магнітне поле протидіє зміні магнітного потоку, що пронизує цей контур.

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Лодигін Олександр Миколайович.

2.Ленц Еміль Христіанович.

   3.Яблочков Павло Миколайович.

   4.Джоуль Джеймс Прескот.

   5.Ом Георг Симон.

 

 

Друге питання.

У 1876 році на вулицях Парижу з′явилися нові джерела світла. Розташовані у білій матовій кулі, вони давали яскраве приємне світло. Чому нове світло називали «російським світлом», «російським сонцем». Назвіть прізвище вченого, що його винайшов.

Пропонуємі варіанти відповідей.

 1.     Лодигін Олександр Миколайович.
 2.     Ленц Еміль Христіанович.
 3.     Яблочков Павло Миколайович.
 4.     Джоуль Джеймс Прескот.
 5.     Ом Георг Симон.

Третє питання.

За професією пивовар, він був чудовим експериментатором, досліджував закони виділення тепла електричним струмом, вніс великий вклад в розробку кінетичної теорії газу. Назвіть прізвище цього вченого.

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Лодигін Олександр Миколайович.

2.Ленц Еміль Христіанович.

3.Яблочков Павло Миколайович.

4.Джоуль Джеймс Прескот.

5.Ом Георг Симон.

Четверте питання.

В кінці 1879 року американець Томас Едісон створив свою лампочку із гвинтовим цоколем і патроном. Але всі видані Едісону патенти були сформульовані лише як пропозиції про удосконалення раніше запатентованої лампочки, яку створив російський вчений. Хто винайшов електричну лампочку розжарювання?

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Лодигін Олександр Миколайович.

2.Ленц Еміль Христіанович.

3.Яблочков Павло Миколайович.

4.Джоуль Джеймс Прескот.

5.Ом Георг Симон.

 

 

П′яте питання.

Цей французький вчений, зацікавившись дослідами Ерстеда, щодо дослідження магнітних властивостей струму, сам вивчає це явище і за три місяці робить 10 повідомлень про взаємодію струмів. Він сформулював правило для визначення напряму дії електричного струму на магнітну стрілку, відкрив взаємодію електричних струмів і установив закон цієї взаємодії. Назвіть цю людину.

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Вебер Вільгельм Едуард.

2.Вольт Александро.

3.Яблочков Павло Миколайович.

4.Ампер Андре Марі.

5.Ом Георг Симон.

Шосте питання.

Це відомий фізик, хімік і фізіолог винахідник джерела постійного струму. Після тривалих експериментів для підсилення ефектів, що виникають при з′єднанні декількох різнорідних провідників,сконструював у кінці 1799 року перше джерело тривалого гальванічного ( електричного) струму.

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Вебер Вільгельм Едуард.

2.Вольт Александро.

3.Яблочков Павло Миколайович.

4.Ампер Андре Марі.

5.Ом Георг Симон.

Сьоме питання.

Він відкрив один із важливих якісних законів кола електричного струму, установив сталість сили струму в різних ділянках кола, показав, що сила струму зменшується із збільшенням довжини провідника та із зменшенням площі поперечного перетину. Він досліджував ряд речовин опір яких зростає.

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Вебер Вільгельм Едуард.

2.Вольт Александро.

3.Яблочков Павло Миколайович.

4.Ампер Андре Марі.

5.Ом Георг Симон.

Восьме питання.

Цей німецький вчений, свої основні праці присвятив електромагнетизму, у 1846 році дослідив зв′язок сили струму із щільністю електричних зарядів і швидкістю їх упорядкованого руху.

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Вебер Вільгельм Едуард.

2.Вольт Александро.

3.Яблочков Павло Миколайович.

4.Ампер Андре Марі.

5.Ом Георг Симон.

 

 

 

 

Дев′яте питання.

Цей вчений у 1821 році вперше створив лабораторну модель електродвигуна,  експериментував із проходженням струму через розчини кислот, лугів, солей і зробив відкриття у 1833 році закон електролізу, ввів поняття катод, анод, іон, електроліт, електрод і винайшов вольтметр.

Пропонуємі варіанти відповідей.

 1.     Якобі Борис Семенович.
 2.     Гальвані Луіджі.
 3.     Генрі Жозеф.
 4.     Фарадей Майкл.
 5.     Кулон Шарль Огюст.

 

 

Десяте питання.

Цей американський вчений перший сконструював потужний підковоподібний електромагніт, відкрив у 1831 році принцип електромагнітної індукції. Установив причини, що впливають на індуктивність кола, винайшов електромагнітне реле. Назвіть прізвище цього вченого.

Пропонуємі варіанти відповідей.

 1.     Якобі Борис Семенович.
 2.     Герц Генріх Рудольф.
 3.     Генрі Жозеф.
 4.     Фарадей Майкл.
 5.     Кулон Шарль Огюст.

Одинадцяте питання.

Цей італійський вчений – один із основоположників вчення про електрику, його досліди із «тваринною» електрикою положили початок нового наукового напрямку – електрофізіології. Яке прізвище вченого?

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Якобі Борис Семенович.

2.Герц Генріх Рудольф.

3.Генрі Жозеф.

4.Фарадей Майкл.

5.Кулон Шарль Огюст.

Дванадцяте питання.

Цей французький вчений сконструював магнітометр, заклав основи електростатики і магнітостатики. У1785 році він відкрив один із найважливіших законів електрики, використовуючи для цього крутильні ваги. Використаний ним прийом, зайвий раз довів, що винахідливість розуму людини не знає меж. Хто це?

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Якобі Борис Семенович.

2.Герц Генріх Рудольф.

3.Генрі Жозеф.

4.Фарадей Майкл.

5.Кулон Шарль Огюст.

Тринадцяте питання.

Цей майбутній вчений народився дуже слабою дитиною, лікарі одноголосно зтверджували, що він не буде жити. Його наставник по токарній справі, коли взнав, що учень став вченим, відзначив: «Шкода. Із нього міг би вийти гарний токар». А відомий вчений Г.Л.Ф. Гельмгольц, назвав нашого героя «пестуном богів». Саме він експерементальновиявив електромагнітні хвилі, які завбачив великий Максвел. Хто цей «пестун долі»?

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Якобі Борис Семенович.

2.Герц Генріх Рудольф.

3.Генрі Жозеф.

4.Фарадей Майкл.

5.Кулон Шарль Огюст.

 

 

Чотирнадцяте питання.

Цей американський винахідник, винайшов лампу розжарювання і фонограф сконструював патрон і цоколь із різьбою, запобіжник, електролічильник, поворотний вимикач, перший спостерігав явище термоелектронної емісії. Ввів у практику паралельне включення ламп, побудував надпотужне за тим часом електрогенератори і запустив у експлуатацію в 1881 першу теплову електростанцію із розгалуженою мережею подачі електроенергії. Хто це?

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Якобі Борис Семенович.

2.Гальвані Луіджі.

3.Генрі Жозеф.

4.Фарадей Майкл.

5.Едісон Томас Альва.

 

 

П′ятнадцяте питання.

Цей вчений електротехнік винайшов у 1834 році електродвигун із робочим валом, що обертається, відкрив явище виникнення зворотної е.р.с., побудував човен із електродвигуном потужністю 1 л.с. Багато зробив для створення вітчизняного електротехнічного обладнання, побудував ряд електротехнічних приладів – вольтметр, дротовий еталон опорів, декілька конструкцій гальванометрів. Хто цей вчений?

Пропонуємі варіанти відповідей.

1.Якобі Борис Семенович.

2.Гальвані Луіджі.

3.Генрі Жозеф.

4.Фарадей Майкл.

5.Кулон Шарль Огюст.

 

Другий тур.

Правила другого туру.

На початку другого туру висипають десять великих кубиків із літерами, що написані на їх гранях. Ті букви, що опинилися на верхніх гранях, коли кубики зупинилися, беруться для конкурсного завдання. З цих букв необхідно скласти найдовше слово. За кожну букву у слові учасник отримує по 10 балів. За найдовше слово учасник отримує додаткові 20 балів. Якщо складене слово стосується обраної професії учень отримує ще 10 бонусних балів.

 

 

 

 

 

 

Заохочувальна гра.

 

 

 

Після другого туру можна провести заохочувальну гру із учасником, що набрав найбільшу кількість балів за підсумками другого туру ( або із тим учасником,хто склав найдовше слово). Також це може бути глядач. Перед ведучим стоїть чарівна скринька. Учню необхідно відгадати приз, що знаходиться у чарівній скриньці. Його відгадують по черзі задаючи питання ведучому. Ведучий має право давати відповідь – так або ні. Приз отримує той учасник гри, який відгадає предмет, що знаходиться у скринці.

Приклади питань:

Це іграшка?

Цей предмет пов’язаний з електрикою?

Це включається у мережу?

Цей предмет круглої форми?

Це праска?

Учні можуть купити підказки. За їхнім проханням ведучий показує чашку із пакетиком чаю. Наступна підказка виделки алюмінієва та срібна. В чарівній скриньці знаходиться лимон. Пояснити, як ці предмети пов’язані із електрикою. Асистенти проводять дослід із лимоном та виделками із алюмінію та срібла. Учні переконуються що виникає електричний струм. Правильне пояснення цього досвіду дає учаснику отримати бонус.

У третій тур проходять три гравці, що мають найбільшу кількість балів. Якщо рівну кількість балів набрали декілька учасників, то проходять всі.

 

«Призовий» конкурс.

 

Гравцям пропонується проаналізувати схеми, які підготували учні із іншого курсу. Слід відповісти на наступні питання:

Для чого призначена дана схема?

З яких основних елементів вона складається і яке їх призначення?

Чи буде дана схема працювати?

Якщо ні то чому?

Які є помилки?

За допомогою комп′ютера скласти правильну схему.

Гравець, що переміг у цьому конкурсі має право вибрати собі приз. Приз сховано у п′яти пронумерованих скриньках, слід лиш вказати на потрібну скриньку. Гравець може залишити приз або відкрити іншу ( до трьох скриньок). Серед призів можуть бути приховані абсолютно різні речі – від таблички із надписом «оплески» та овочів до більш дорогих призів.

 

Третій тур.

 

 

У третьому турі на екрані мультимедійної дошки 4 рази з′являються по 4 портрети, визначення або поняття. Необхідно вказати  піднявши табличку із номером, який із предметів або понять зайвий, або піднявши дві таблички показати, щоб вони опинилися у певній послідовності. Кожна правильна відповідь оцінюється у 10 балів. У наступний тур тільки два гравці.

 

 

 

Додатковий тур.

 

 

 

  Якщо переможців більше, то їм пропонується додатковий тур «Хто швидше?» Необхідно розв′язати задачу.

 ХТО ШВИДШЕ?

Описание: Изображение 065

 Знайти силу струму в останніх двох ланцюжках кола. Коло має наступні параметри: U1=12 В; R1=4 Ом; R2=5 Ом; R3=5 Ом; R4=10 Ом; R5=10 Ом; R6=10 Ом.

Розв’язок:

I1===3A;  І12;

U2=I2R2=35= 15 В;  U2= U3;

I3===1A;   І34;

Rзаг===5 Ом;

U4=I4Rзаг=15 =5 В;

I5=I6===0.5 А.

 

 

Фінальна гра.

 

У фіналі учасники змагаються один проти одного, починає учасник, що має найменшу кількість балів. Перемагає той учень, що має більше коротких слів, складених із одного базового довгого слова( електропровідність).

 

 

 

Перелік можливих слів складених із слова «електроізоляція».

 1.     рот;
 2.     тор;
 3.     ізоляція;
 4.     корозія;
 5.     лекція;
 6.     лектор;
 7.     кіт;
 8.     рік;
 9.     тік;
 10. лоток;
     11. кляр;
 1. рекет;

 

 За кожне слово гравець отримує 10 балів. Якщо нове складене слово пов′язане із майбутньою професією, то учасник отримує 10 бонусних балів.

 

 

Якщо під час гри учасник набирає 1000 балів і виграє фінал, то отримує суперприз.

У кінці гри для учасника, що пройшов усі нелегкі етапи гри, настає «Зоряна мить». Переможцю голова журі вручає приз «Розумника» і надають можливість висловити вдячність, побажання, привітання тощо. Приз розробила викладач школи мистецтв міста Іршава Надія Василівна Вербичук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, Позакласні заходи
Додано
3 листопада 2020
Переглядів
175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку