16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Розробка уроку на тему «Внутрішня енергія»

Про матеріал
Мета уроку: навчальна - дати учням молекулярно-кінетичне трактування понят¬тя внутрішньої енергії розвивальна – формувати в учнів вміння користуватися науково-популярною літературою та виявлення творчих здібностей при розв’язуваннні вправ; виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при відповідях і розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо себе
Перегляд файлу

План-конспект уроку фізики  _________

в 10 класі

Тема. Внутрішня енергія

 Мета уроку:

навчальна - дати учням молекулярно-кінетичне трактування понят­тя внутрішньої енергії

розвивальна – формувати в учнів вміння користуватися науково-популярною  літературою та виявлення творчих здібностей при розв’язуваннні вправ;

виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при відповідях  і  розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо себе

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

План уроку

Контроль

знань

4 хв

Теплова рівновага.

Температура.

Абсолютна температура і середня кінетична енергія руху молекул

Демонстрації

4 хв

Способи зміни внутрішньої енергії

Вивчення

нового

матеріалу

27 хв

Внутрішня енергія.

Два способи зміни внутрішньої енергії.

Внутрішня енергія ідеального газу

Закріплення

вивченого

матеріалу

10 хв

Тренуємося розв’язувати задачі.

Контрольні запитання

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Внутрішня енергія

При вивченні курсу механіки ми познайомилися з поняттям механічної енергії і знаємо, що механічна енергія — це сума кіне­тичної енергії, зумовленої рухом тіл, і потенційної енергії, яка зу­мовлена їх взаємодією.

Якщо тіла взаємодіють за допомогою сил тяжіння та пружнос­ті, то механічна енергія зберігається. Механічна енергія убуває, якщо між тілами діє сила тертя або ковзання. При цьому тіла на­гріваються, а ми вже знаємо, що підвищення температури означає збільшення енергії хаотичного руху частинок. Однак механічна енергія може спадати і без підвищення температури. Наприклад, якщо терти лід за температури 0 °С, він буде перетворюватися на воду, температура якої теж 0 °С. На що ж перетворюється при цьому механічна енергія? Вона перетворюється на потенційну енергію взаємодії молекул. Під час перетворення льоду на воду ця потенціальна енергія збільшується. Ми говоримо, що в обох ви­падках збільшується внутрішня енергія тіла.

г Внутрішня енергіяце сума кінетичної енергії хаотичного руху всіх частинок, що входять до складу даного тіла, і потен­ційної енергії їх взаємодії одна з одною: V = Ек + Ер.

Приклади зміни внутрішньої енергії: нагрівання та охоло­дження; плавлення і кристалізація; випаровування і конденсація; хімічні реакції; ядерні реакції.

Внутрішня енергія тіла залежить від його стану, тобто є функцією стану, і визначається однозначно параметрами р, V, Т. Це означає, що тіло, перебуваючи в стані з даними значеннями параметрів, має одне, і тільки одне значення внутрішньої енергії. Під час зміни ста­ну тіла змінюється значення внутрішньої енергії.

 

2. Два способи зміни внутрішньої енергії

Змінити внутрішню енергію тіла можна двома способами:

* під час здійснення над тілом роботи (наприклад, якщо стискати газ у теплоізольованій посудині, то він нагрівається);

* завдяки теплопередачі, тобто без здійснення роботи (напри­клад, під час контакту тіл різної температури, їх температури вирівнюються, тобто внутрішня енергія більш нагрітого тіла зменшується, а менш нагрітого — збільшується). Кількісну міру зміни внутрішньої енергії в процесі теплопередачі назива­ють кількістю теплоти й позначають ф. Кількість теплоти ви­мірюється в джоулях.

3. Внутрішня енергія ідеального газу

Ця енергія називається внутрішньою енергією ідеального газу. Так як для ідеального газу взаємодією молекул нехтують, потенці­альна енергія молекул дорівнює нулю.

г Внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від тем­ператури і не залежить ні від його тиску, ні від об’єму.

Збільшення маси газу призводить до збільшення його внутріш­ньої енергії (и~т). Внутрішня енергія залежить від роду газу, тобто від його молярної. Це відбувається за таких умов: чим більша молярна маса М, тим менше атомів міститься в газі даної маси. Якщо ідеальний газ складається з більш склад­них молекул, ніж одноатомний, то його внутрішня енергія також пропорційна абсолютній температурі, тільки коефіцієнт пропо­рційності між II та Т інший. Пояснюється це тим, що складні мо­лекули не тільки рухаються поступально, а й обертаються. Вну­трішня енергія таких газів дорівнює сумі енергій поступальногоі обертального руху молекул.

Питання до учнів під час викладення нового матеріалу

  1. Яку енергію називають внутрішньою?
  2. Наведіть приклади перетворення механічної енергії у внутріш­ню і навпаки.
  3. Від яких фізичних величин залежить внутрішня енергія тіла?
  4. Наведіть приклади зміни внутрішньої енергії шляхом здій­снення роботи або шляхом теплопередачі.
  5. Під час якого процесу внутрішня енергія не змінюється? Чому?
  6. Від чого залежить і від чого не залежить внутрішня енергія іде­ального газу?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тренуємося розв'язувати задачі

1. Моль якого газу — водню або гелію — має велику внутрішню енергію за однакової температури?

2. Внутрішня енергія певної маси одноатомного газу за температу­ри 32 °С дорівнює 1 Дж. Скільки молекул містить ця маса газу?

3. У кімнаті протопили піч. Чому не збільшилася внутрішня енер­гія повітря в кімнаті, хоча температура повітря підвищилася?

 Розв’язок

Енергія кожної молекули збільшується, але концентрація їх п відповідно зменшується, тому що частина повітря крізь щілини ви­тікає назовню і тиск його р у кімнаті залишається незмінним. Так

-

як р = 2пЕ/3, то загальна внутрішня енергія повітря в кімнаті пЕ не змінилася.

 

Контрольні питання

  1. Шматок м’якого дроту кілька разів зігнули і розігнули. У яку форму перейшла витрачена при цьому енергія? Поясніть свою відповідь.
  2. Яким чином досконала механічна робота впливає на внутріш­ню енергію тіла?
  3. У якому процесі газ, отримуючи тепло, не змінює температуру?

 

Що ми дізнались на уроці

* Внутрішня енергія — це сума кінетичної енергії хаотичного руху всіх частинок, що входять до складу даного тіла, і потен­ційної енергії їх взаємодії одна з одною.

* Два способи зміни внутрішньої енергії:

під час виконання роботи;

шляхом теплопередачі.

 

*Внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від темпе­ратури і не залежить ні від його тиску, ні від об’єму:

V.Домашнє завдання

Конспект.

Розв’яжіть задачі:

р1): 1. Як зміниться внутрішня енергія цегли, якщо її помісти­ти в гарячу піч? Підняти з першого поверху на другий?

Великі і маленькі сталеві кульки внесли з морозу в те­пле приміщення. Як змінилася внутрішня енергії ку­льок? Чи однакові зміни внутрішньої енергії кульок?

Якщо тупим свердлом свердлити дерев’яну дошку, то деревина поблизу отвору обвуглюється. Обвуглюєть­ся вона і в полум’ї. Чи однакові причини обвуглювання в цих випадках?

р2): 1. Як змінилася внутрішня енергія сталевої кульки, яка впала з певної висоти на сталеву плиту і, відскочивши, піднялася до початкової точки?

Як змінилася внутрішня енергія сталевої кульки, яка впала з певної висоти на пісок?

Один моль парів ртуті і один моль гелію мають однакову температуру. Порівняйте внутрішні енергії цих газів.

рЗ): 1. Один грам парів ртуті та один грам гелію мають одна­кову температуру. Який з газів має більшу внутрішню енергію? У скільки разів?

Яка внутрішня енергія аргону в балоні об’ємом 50 л при тиску 1 МПа?

При зменшенні об’єму одноатомного газу в 4 рази тиск цього газу збільшився у 5 разів. У скільки разів зміни­лася внутрішня енергія газу?

1

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
2 квітня
Переглядів
384
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку