Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Розробка заняття з дисципліни "Іноземна мова" за темою: "Pronouns" для студентів І курсів

Про матеріал
Розробка заняття з дисципліни "Іноземна мова" за темою: "Pronouns" для студентів І курсів закладів передвищої освіти. Підготувала: Павлова Г.В., викладач англійської мови ДонДКТУ м. Торецька
Перегляд файлу

ПЛАН     ЗАНЯТТЯ __6___

Тема: «Займенник»

Мета: формувати знання з теми, покращувати техніку читання та практикуватись у перекладі іншомовних джерел з здобуттям основної інформації; відпрацьовувати види займенників в усній та письмовій формі, виховання любові до майбутньої професії, розвиток пізнавального інтересу, уваги,  виховання наполегливості до вивчення іноземної мови

Вид заняття:_практичне________________________________________________________________

Тип  заняття: заняття формування вмінь  та  навичок____________________________________

Міжпредметнізв’язки:_________________________________________________________________

Забезпечуючі «Українська ділова мова»

Забезпечувані «Іноземна мова»

Методичне забезпечення: опорний текст з теми, словники, картки-завдання

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, ноутбук

Література: 1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник: Мова англ.,  укр. ― Київ: ТОВ «ВП Логос - М», 2011.  ― 352 с. ( Серія «Учням та абітурієнтам»).

2. Карпюк О.Д. Англійська мова: підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти . Рівень стандарту. -  Тернопіль: «Видавництво Астон», 2018.-256 с: Іл.

СТРУКТУРА     ЗАНЯТТЯ

1. Ознайомлення студентів з темою та метою заняття (план заняття)  3хв.

2. Мотивація навчання  2хв.     

3. Актуалізація опорних знань(опитування, тести, диктант тощо)   7хв

1.Повторення граматичного матеріалу за темою «Тривалі часи дієслова». Виконання вправ

4. Коментар відповідей та робіт студентів                                                                                         _3хв.

5. Викладання та вивчення нового матеріалу(лекція тощо)                                                           _38хв.

1. Займенник.

- особові(рersonal рronouns) cтор. 154;

- присвійни(рossessive рronouns) cтор. 156;

- зворотні(reflexive pronouns) cтор. 158 ;

- взаємні(reciprocal pronouns) cтор. 159 ;

- вказівні(demonstrative pronouns) cтор. 160;

- питальні(interrogative pronouns) cтор. 161 ;

- неозначені(indefinite pronouns) cтор. 165 ;

- заперечні(negative pronouns) cтор. 169;

- означальні(defining pronouns) cтор. 171 ;

- кількісні(quantitative pronouns) cтор. 173 .

 

6. Закріплення знань студентів:  (форми: усне чи письмове індивідуальне або фронтальне   20хв.

опитування, самостійна робота) коментар цієї роботи                                                                                                    

1. Робота з іншомовними джерелами.

2. Виконання граматичних вправ № 282 с. 325,№ 287, 289 с. 327 .

7. Підсумок заняття  _3хв.

8. Домашнє завдання _2хв.

Вивчити та закріпити граматичний матеріал, виконати письмові вправи

Підпис викладача:                            /ГВ. Павлова

Заняття № 6

ЗАЙМЕННИК. Pronouns

1. Ознайомтесь з матеріалом практичного заняття,зробіть конспект.   2. Складіть 7 речень, використовуючи граматичний матеріал.

3. Виконайте граматичні вправи.

1 Особові займенники

Особові займенники в англійській мові мають два відмінки:

називний (the Nominative Case) і об'єктний (the Objective Case).

Називний відмінок Об'єктний відмінок

І — я

he — він

she — вона

it — воно (він, вона)

we — ми

you — ви, ти

they — вони

mе — мене, мені

him — його, йому

her — її, їй

it — його, йому, її, їй

us — нас, нам

you — вас, вам, тебе, тобі

them — їх, їм

Займенник he вживається замість іменників, що є назвами істот (здебільшого людей) чоловічої статі: father батько, boy хлопець, cock півень,ох віл та ін.

Займенник she вживається замість іменників, що є назвами істот жіночої статі: sister сестра, girl дівчина, cow корова та ін.

Займенник it замінює іменники — назви неістот, тварин і рослин, а також іменник baby немовля. На українську мову особовий займенник it перекладається словами він, вона, воно залежно від роду відповідного іменника в українській мові:

The house is large. It is new. Будинок великий. Він новий.

Take this book. It is good. Візьми цюкнижку. Вона хороша.

Eat the apple. It is ripe. Їж яблуко. Воно стигле.

Займенник you вживається при звертанні до однієї або кількох осіб і відповідає українським займенникам ти і ви.

Особові займенники в називному відмінку виконують функцію підмета:

Не was there yesterday. Biн був там учора.

The Pronoun. Personal Pronouns. Possessive Pronouns.

Reflexive Pronouns. Demonstrative Pronouns.

Indefinite Pronouns. Quantitative Pronouns.

Особові займенники в об'єктному відмінку виконують функцію додатка:

Do you know him? Ви знаєте його?

Tell me everything about them. Розкажіть мені все про них.

Після прийменників особові займенники вживаються лише в формі об'єктного відмінка. На українську мову об'єктний відмінок особових займенників перекладається різними непрямими відмінками з прийменниками і без них.

Примітка. У функції іменної частини присудка особові займенники вживаються

як у називному, так і в об'єктному відмінку:

«Who's that» — «It's I». (Dickens) «Хто там»? — «Це я».

It's her, I am sure. (Bronte) Це вона, я певна.

2 Присвійні займенники

В англійській мові присвійні займенники мають дві форми: залежну (conjoint) і незалежну (absolute).

Залежна форма Незалежна форма Українські відповідники

my mine мій, моя, моє, мої

his his його (чоловічий рід)

her hers її

its - його (середній рід), її

our ours наш, наша, наше, наші

your yours ваш, ваша, ваше, ваші

твій, твоя, твоє, твої

their theirs їхній, їхня, їхнє, їхні

Присвійні займенники в залежній формі вживаються перед іменниками в ролі означення: my address моя адреса; his name його ім'я; its windows його вікна (напр., будинку); our school наша школа; your coat твоє (ваше)пальто; their house їхній будинок.

3 Зворотні займенники

Зворотні займенники утворюються додаванням закінчення –self (в однині) і -selves (у множині) до присвійних займенників my, your, our, особових займенників у об'єктному відмінку him, her, it, them та неозначеного займенника one: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, oneself.

Наголос у зворотних займенниках падає на -self, -selves.

Деякі дієслова зі зворотними займенниками перекладаються на українську мову зворотними дієсловами з часткою -ся (-сь):

І dressed myself. Я одяглася.

Часто англійські зворотні займенники відповідають українському зворотному займеннику себе в різних відмінках:

You call yourself a gentleman. Ви називаєте себе джентльменом.

І told myself that it was true. Я сказав собі, що це правда.

Не does not like to talk about himself. Він не любить говорити про себе.

4 Вказівні займенники

До вказівних займенників належать: this цей, that той, such такий, the same той самий. Займенники this і that мають форму множини: these ці і those ті.

Займенник this (those) вживається стосовно предметів, що перебувають близько від того, хто говорить, а також тоді, коли йдеться про щось близьке в часі, що належить до теперішнього часу.

Займенник that (those) вживається стосовно предметів, більш віддалених від того, хто говорить, а також тоді, коли йдеться про щось більш віддалене в часі, що належить до минулого або майбутнього часу.

Займенники this і that вживаються як займенники-прикметники у функції означення і як займенники-іменники у функції підмета і додатка:

This watch is dear. (означення) Цей годинник дорогий.

This is a dear watch. (підмет) Це дорогий годинник.

If you need a pen, take this. Якщо тобі потрібна ручка, візьми цю.

В англійській мові, на відміну від української, вказівні займенники у функції підмета узгоджуються в числі з іменною частиною складеного присудка, наприклад:

Це парта. This is a desk.

Це парти. These are desks.

То наш будинок. That is our house.

To наші будинки. Those are our houses.

5 Питальні займенники

В англійській мові є такі питальні займенники: who хто; what що, який;

which який, котрий; whose чий.

Питальний займенник who має два відмінки: називний (the Nominative Case) — who і об'єктний (the Objective Case) — whom.

Займенник who в називному відмінку виконує функцію підмета або іменної частини присудка (предикатива):

Who told you about it? (підмет) Хто розповів вам про це?

Who is this girl? Хто ця дівчина?

Відповіддю на це запитання може бути: This girl is my sister, отже, запитання стосується предикатива, а тому питальний займенник who в цьому реченні є предикативом.

Займенник who в об'єктному відмінку (whom) виконує функцію додатка:

Whom did you see there? Кого ви там бачили?

With whom did you live when you were in that town?

3 ким ви жили, коли були в тому місті?

В усному мовленні на початку речення часто вживається замість об'єктного називний відмінок займенника who:

Who did you see there? Кого ви там бачили?

Займенник who вживають стосовно до людей, іноді тварин. Якщо who є підметом, то дієслово-присудок після нього, як і в українській мові, вживається в однині:

Who works in that room? Хто працює в тій кімнаті?

Але якщо who –– іменна частина присудка, то дієслово-зв'язка узгоджується з підметом і може стояти в множині:

Who is your friend? Хто твій товариш?

Who are your friends? Хто твої товариші?

Питальний займенник what вживається як займенник-іменник що і займенник-прикметник який:

What are you doing? Що ви робите?

What newspaper are you reading? Яку газету ви читаєте?

Займенник what вживається стосовно неістот, абстрактних понять, а також тварин. Щодо людей what вживається, якщо йдеться про професію, заняття, звання тощо:

-What are you then?

- Philosophers.

- Хто ж ви тоді?

- Філософи.

What was my father? Ким був мій батько?

Питальний займенник which який, котрий вживається стосовно істот і неістот, коли мається на увазі вибір (Хто з...?, Який з...?).

Він може бути займенником-іменником і займенником-прикметником:

Which of them is a doctor? Хто з них лікар?

Which of these stories do you like better?

Яке з цих оповідань вам більше подобається?

Which magazine do you want to take? Який журнал (який з цих журналів) ви хочете взяти?

Прийменник, що сполучається з питальним займенником, здебільшого ставиться після дієслова, а за наявності додатка — після додатка.

Якщо замість whomвжито who, така позиція прийменника є єдино можливою:

What are you talking about? Про що ви говорите?

What are you looking at? На що ви дивитесь?

Who are you working for? Для кого ви працюєте?

В англійській мові питальні займенники в функції означення ставляться безпосередньо перед означуваним іменником на відміну від української мови, де між займенником який, чий і означуваним іменником можуть стояти інші члени речення:

Whose bag have you taken? Чий портфель ти взяв? Чий ти взяв портфель?

6 Неозначені займенники

До неозначених займенників належать some, any, one, а також складні займенники somebody, someone, something, anybody, anyone, anything.

Займенники some і any вживаються:

а) як займенники-прикметники у функції означення:

I've got some stamps. У мене є кілька поштових марок.

Have you any stamps? У тебе є поштові марки?

б) займенники-іменники у функції підмета і додатка:

Some wore their steel helmets. Деякі носили сталеві шоломи.

Does any of your engineers know French?

Хто-небудь з ваших інженерів знає французьку мову?

- Have you any stamps?

- Yes, I have some. (No, I haven't any.)

- У тебе є поштові марки?

- Так, є кілька. (Ні, нема.)

Займенник some, вжитий перед зліченним іменником у множині або замість нього, означає кілька, деякі, дехто:

There are some shops in our village.

У нашому селі с кілька крамниць.

Some looked pretty bad. Дехто мав досить поганий вигляд.

Перед зліченними іменниками в однині some означає який-небудь, якийсь:

І read it in some magazine. Я читав це в якомусь журналі.

З незліченними іменниками some означає деяка кількість і на українську мову звичайно не перекладається:

Don't forget to buy some butter. He забудь купити масла.

Перед числівниками some має значення приблизно:

I've read some 50 pages. Япрочитав десь сторінок 50.

Займенник any означає який-небудь, які-небудь, скільки-небудь. На українську мову він здебільшого не перекладається:

Are there any mushrooms? Там є гриби?

Складні неозначені займенники somebody, someone хтось, хто- небудь; something щось; anybody, anyone хто-небудь; anything що-небудь є займенниками-іменниками. Вони вживаються в загальному і присвійному відмінках. У загальному відмінку ці займенники виконують функції підмета і додатка (іноді –– іменної частини присудка), а в присвійному

відмінкуфункцію означення:

Somebody knocked on the door. Хтось постукав у двері.

They did not say anything. Вони не сказали нічого.

There was somebody's coat there. Там було чиєсь пальто.

Займенники some, somebody, someone, something вживаються:

а) у стверджувальних реченнях:

There were some old apple trees in his garden.

В його саду було кілька старих яблунь.

I've brought you something. Я вам щось приніс.

б) у запитаннях, що починаються питальними словами, а також у питальних реченнях, що виражають пропозицію або прохання:

Where have you left some of your notes?

Де ви залишили деякі з своїх записів?

Why have some pupils gone home? Чому деякі учні пішли додому?

Will you have some more tea? Вам ще налити чаю?

Can I have some more milk? Можна мені ще молока?

Займенники any, anybody, anyone, anything вживаються:

а) у запитаннях без питального слова і в заперечних реченнях:

Are there any fruit-trees there? Там є фруктові дерева?

І don't see anything. Я не бачу нічого.

Did anyone see you going to her room?

Хто-небудь бачив, як ви йшли до її кімнати?

Was anybody here just now? Тут був хто-небудь тільки що?

б) у стверджувальних реченнях, де any має значення будь-який;

anybody, anyone будь-хто; anything будь-що:

You can buy stamps at any postoffice.

Марки можна купити в будь-якому поштовому відділенні.

You can have anything you like. Можеш взяти все, що тобі подобається.

7 Кількісні займенники

До кількісних займенників належать: many, much ,багато; few, little мало; a few, a little кілька, трохи. Усі вони мають ступені порівняння:

many — more — most

much — more — most

few — fewer — fewest

little — less — least

Кількісні займенники вживаються як займенники-прикметники і як займенники -іменники.

Many і few вживаються перед зліченними іменниками множини, а також замінюють їх. Як іменник many означає багато хто, few мало-хто:There were many students in the

room. У кімнаті було багато студентів.

Many stay here. Багато хто залишається тут.

She has few note-books. У неї мало зошитів.

Many people tried to climb the mountain but few reached the top of it.

Багато людей пробували піднятися на гору, але мало хто досяг вершини.

Займенники much і little вживаються перед незліченними іменниками, а також замінюють їх. Крім того, much і little вживаються після дієслів як прислівники:

There is much snow on the ground. На землі багато снігу.

Much of what you say is true. Багато з того, що ви кажете, правда.

Не works very much. Він працює дуже багато.

І have very little time. У мене дуже мало часу.

She reads little now. Вона зараз мало читає.

Практичні завдання

Вправа 1. Доберіть необхідну форму займенника.

1. Let … take the books to the library today (she).2. Let … translate these sentences into English (we).3. Let … stay at home. He is quite ill (he).4. Let … introduce myself. My name is Ann (I). 5. Let … read the text in class (they). 6. Let … learn the poem by heart (she). 7. Let … do it himself (he).

Вправа 2. Доберіть займенники.

1. I have got … interesting books to read.

a) some; b) any.

2. Are there … letters for me? There are … letters in the letter-box.

a) any; b) no.

3. You may read … book you like.

a) any; b) some.

4. Have you got … English records at home?

a) no; b) some; c) any.

5. I am interested in … information you can give me on this question.

a) some; b) any.

6. There are … coat-hangers in the wardrobe.

a) some; b) any.

7. There are not … magazines.

a) some; b) any.

8. You have … very nice photos here.

a) any; b) some.

9. There is … milk in the bottle.

a) some; b) any.

10. There are … mistakes in your dictation.

a) any; b) some.

Вправа 3. Використайте займенники much, many, a lot of..

1. I have … newspapers in my bag. 2. There are … colleges within English universities. 3. He knows … languages. 4. There is … dust on the furniture. 5. Our teacher knows … 6. We walk … after school. 7. They don’t ask us … questions.

Вправа 4. Використайте необхідний займенник.

chalk

coffee

tables

pictures

cars

jam

snow

dictionaries, pencils

magazines

dust, grass, exercise-books

little

few

a little

a few

Вправа 5. Перекладіть речення.

1. Both my friends like tennis. 2. I met Peter, Nick and some other friends. 3. Neither of my Russian books is translated into English. 4. All my friends came to see me. 5. You can meet him everywhere. 6. Nothing could help him. 7. We looked at ourselves.

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
26 березня
Переглядів
57
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку