18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Самостійна робота. Узагальнення та систематизація знань з теми «Дисперсні системи»

Про матеріал

Узагальнити й систематизувати знання учнів з теми: «Дисперсні системи»; з'ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про процеси, що протікають у розчинах, рівень розуміння основних понять, умінь використовувати їх на практиці.

Перегляд файлу

Тема: Самостійна робота. Узагальнення та систематизація знань з теми «Дисперсні системи»

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми: «Дисперсні системи»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про процеси, що протікають у розчинах, рівень розуміння основних понять, умінь використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контроль й коригування знань, умінь і навичок.

Форма роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, таблиця розчинності, картки з завданнями.

Епіграф уроку: «Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість. І знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість»                                                                                         Валентин Розов

Хід уроку

І. Організація класу

Привітання, виявлення відсутніх. Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на позитивний настрій.

ІІ. Письмова контрольна робота

    Учитель розподіляє учнів за варіантами, нагадує їм зміст завдань, час виконання, правила оформлення відповідей і систему оцінювання:

Завдання 1-10 – тестові, кожне завдання оцінюється по 0,5 бала, у сумі перші шість завдань – 5 балів;

Завдання 11-14 оцінюються по 1 балу, разом за чотирнадцять правильно виконаних завдань  - 9 балів;

Завдання 15 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час виконання роботи – 40 хвилин.

Варіант № 1

 

1. Закінчіть    речення:    «Однофазна    гомогенна    система,    яка складається з двох і більше компонентів, — це ...»:

А) піна; Б) емульсія; В) суспензія; Г) розчин.

2. Вкажіть, до якої дисперсної системи належить желе:

А) гелі; Б) золі; В) емульсії; Г) суспензії.

3. Вкажіть    прізвище    вченого,    який    запропонував    спосіб розрізнення колоїдного й істинного розчинів:

А)  Дж. Броун;  Б) Д. Менделєєв; В) Т. Парацельс; Г) Дж. Тіндаль.

4. Вкажіть речовину, практично нерозчинну у воді:

 А) алюміній нітрат;   Б) барій сульфат;    В) магній сульфат;   Г) цинк хлорид.

5. Закінчіть речення:”Розчин, у певному об’ємі якого міститься мало розчиненої речовини, називають …»:

      А) концентрованим;  Б)  ненасиченим;    В)  насиченим;  Г)  розбавленим.

6.  Вкажіть, як змінюється розчинність кухонної солі при нагрівання розчину:

     А)  збільшується;   Б) зменшується;  В) спочатку збільшується, потім зменшується;   Г) спочатку зменшується, а потім збільшується. 

7.  Вкажіть речовину, яка належить до неелектролітів:

А)  калій карбонат;   Б)  натрій нітрат;   В)  барій хлорид;   Г)   карбон (ІV) оксид.

8. Закінчить речення: «Лугами називають електроліти, при дисоціації яких у водному розчині не утворюються жодні інші аніони, крім гідратованих…»:

  А) йонів гідроксонію; Б)  гідроксид-йонів;   В) йонів Гідрогену;    Г) йонів металічного елементу.

9. Вкажіть формулу полуки, яка утворює під час дисоціації йони Fe3+:

    А) Fe(NO3)3;  Б) Fe(OH)3;    В) Fe2O3;   Г) Na3 (Fe (OH)6).

10.  Вкажіть правильне твердження: «Ступінь електролітичної дисоціації    електроліту в розчині за певної температури залежить від…»:

  А) агрегатного стану електроліту;    Б)  концентрації речовини у розчині;  В) наявності каталізатора;  Г) атмосферного тиску.

11.  Обчисліть і вкажіть масу сульфатної кислоти, що міститься у розчині масою 400г з масовою часткою кислоти 0,6:

   А)  667г;   Б)  240г;    В)  60г;   Г)24г.

12.  Вкажіть загальне число молекул розчиненої речовини, якщо ступінь дисоціації електроліту 25%, а число молекул, які розпалися на йони, дорівнює 12:

   А)  60;   Б)  48;    В)   25;    Г)  16;

13. Складіть молекулярне рівняння, що відповідає скороченому йонному:

3Ag+ + PO43-Ag3PO4

14.  Напишіть молекулярне, скорочене та повне  йонні рівняння.

А)  Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3

Б)  CaCO3+ HCl→

15. Обчислити масу осаду, одержаного в результаті взаємодії розчину купрум (ІІ) хлориду масою 120 г з масовою часткою сорлі 37,5% і надлишку розчину натрій гідроксиду.

Варіант № 2

1. Вкажіть   одну   з   фундаментальних   фізико-хімічних   ознак дисперсної системи:

      А)  газуватість; Б) гетерогенність; В) твердість; Г) розчинність.

  1. Вкажіть дисперсну систему, яка належить до емульсій:
    А) суміш глини з водою;  Б ) цукровий сироп;  В) косметичне молочко; Г) мармелад.

3.   Вкажіть розміри частинок дисперснох фази у суспензіях:

А)  ≥100нм;  Б) <100 нм; В)  = 1-100нм; Г)  <1нм.  

4.  Вкажіть кількість молекул кристалізаційної води, що входить до складу мідного купоросу:

       А)  4;  Б)  5;   В)  7;  Г)  10.

5.  Закінчить речення: «Щоб зробити насичений розчин ненасиченим, треба…»:

      А) додати розчинену речовину;  Б)  додати розчинник;  В)  випарити частину розчинника; Г) охолодити розчин.

6. Вкажіть ознаку, за якою речовини класифікують на електроліти та нелектроліти:

   А) температура плавлення;    Б) електропровідність розчинів;   В)  електропровідність речовин;  Г) густина розчинів.

7. Вкажіть формулу аніона:

     А)  е-;  Б) Ca2+ ; В) СО2;  Г) SO42-.

8.  Вкажіть формулу електроліту:

      А)   C6H12O6;    Б)    C2H5OH;    В)  NaNO3;  Г)  N2O3.

9. Вкажіть правильне твердження: «Процес електролітичної дисоціації є…»:

  А) рівноважним;   Б) екзотермічним;  В)   оборотним;    Г)     каталітичним.

10. Вкажіть назву речовини, яка належить до сильних електролітів:

  А)натрій сульфат;    Б)барій сульфат;    В)магній карбонат;   Г)цинк сульфат.

11. Обчисліть і вкажіть масу води, яку треба взяти для приготування розчину масою 200г  з масовою часткою солі 5 %:

  А)  10г;   Б)  100г;    В)  190г;   Г)  400г.

12.  Вкажіть число молекул, які розпались на йони з кожних 200 молекул розчиненої речовини, якщо ступінь дисоціації електроліту 6%:

  А)  6;   Б)   12;   В)   60;    Г)   120.

13. Складіть молекулярне рівняння, що відповідає скороченому йонному:

2H++ S2-H2S.

14.  Напишіть молекулярне, скорочене та повне  йонні рівняння.

А)  H2SO4+ Na2CO3

Б)   NaNO3+ K2SO4

15. Який об’єм газу виділиться при взаємодії кальцій карбонату з 63 г  30% розчину хлоридної кислоти?

Варіант № 3

1.Закінчіть речення:   «Дисперсна система,  в якій дисперсною фазою є газ, а дисперсійною — рідина або тверда речовина, називається ...»

    А) золем; Б) гелем; В) розчином; Г) піною.

2.  Вкажіть, до якої дисперсної системи належить білок курячого яйця:

   А)  істинний розчин; Б) колоїдний розчин; В) емульсія; Г) суспензія.

3.  Вкажіть з-поміж рідин колоїдний розчин:

       А) молоко;  Б) кисіль;   В) столовий оцет;  Г) цукровий сироп.  

4. Закінчіть речення:”Розчин, у якому дана речовина за певної температури більше не розчиняється, називають …»:

      А) концентрованим;  Б)  ненасиченим;    В)  насиченим;  Г)  розбавленим.  

5.  Вкажіть формулу речовини, розчинність якої збільшується з підвищенням тиску:

     А) HNO3;   Б)  CaCl2;   В)  BaCl2; Г)  О2.

6.  Вкажіть причину застосування води як розчинника:

     А) наявність ковалентного полярного зв’язку;  Б) здатність утворювати водневі зв’язки;   В) симетричність будови молекули води;   Г)  неполярність молекули.

7. Закінчить речення: «Кислотами називають електроліти, внаслідок дисоціації яких не утворюються жодні інші катіони, крім гідратованих йонів…»:

А) кислотних залишків; Б) гідроксильних груп; В) Гідрогену; Г) Оксигену.

8. Вкажіть формулу катіона 

   А)  NH4+;  Б) CrO42-;    В) Na;      Г) 1Р.

9. Виберіть правильне твердження: «Ступінь електролітичної дисоціації – це відношення …»:

   А) числа молекул, які розпалися на йони, до загального числа молекул розчиненої речовини; 

   Б)  числа молекул, які розпалися на йони, до числа молекул, які не дисоціювали;

   В)  числа молекул у розчині до числа молекул, які дисоціювали;

   Г)  числа молекул, які не дисоціювали, до числа молекул, які розпалися на йони.

10.  Вкажіть назву речовини, яка належить до слабких електролітів:

   А)  купрум (ІІ) сульфат;   Б) арґентум (І) хлорид;   В)   хлоридна кислота;   Г)  калій гідроксид.

11.  Обчисліть і вкажіть масу розчину, добутого розчиненням цукру масою 80г у воді об’ємом 320 мл:

  А) 400г;   Б)  320г   В)  240г;   Г) 112г.

12. Вкажіть загальне число молекул розчиненої речовини, якщо ступінь дисоціації електроліту 0,35, а число молекул, які розпалися на йони, дорівнює 70:

   А) 350;   Б)  210;  В) 200;   Г)  105.

13. Складіть молекулярне рівняння, що відповідає скороченому йонному:

Zn2+ + 2OH-Zn(OH)2

14.  Напишіть молекулярне, скорочене та повне  йонні рівняння.

А)  FeCl2+ KOH→

Б)   KNO3+ FeSO4

15. Знайти масу води, яку можно отримити в результаті реакції нейтралізації 40 г 45% розчину калій гідроксиду з ортофосфатною кислотою.

Варіант №4

  1. Вкажіть розміри частинок дисперсної фази в істинних розчи­нах:

А)  <1нм;  Б) = 1 -10 нм; В)  = 1-100нм; Г)   > 100 нм.

2.   Вкажіть, до якої дисперсійної системи належать золі:
А )істинні розчини; Б )колоїдні системи; В) йонні розчини; Г) грубодисперсні системи.

3. Вкажіть речовину, при розчиненні якої у воді утворюється суспензія:

А)  крейда; Б) цукор; В ) сода; Г) олія.

4.  Вкажіть пропущені слова: “Розчин – це …     система, яка складається з двохі більше компонентів»:

     А) однофазна гомогенна;  Б) однофазна гетерогенна; В) двофазна гомогенна;  Г) двофазна гетерогенна.

5.  Вкажіть назву процесу взаємодії молекул води з частинками розчиненої речовини у  розчині:

    А) гідратація;   Б) гідрування;  В)  гідрометрія;  Г)  гідроочищення.

6.  Закінчіть речення: «Розчинність – це максимальна маса речовини, яка може за певних умов (температури, тиску) розчинитися в …»:

    А) розчиннику об’ємом 1 л;  Б) розчиннику масою 100г;  В) розчині масою 100г;  Г) розчині об’ємом 1 л. 

7 . Вкажіть правильне твердження: “Багатоосновні кислоти на відміну від одноосновних…»:

  А) дисоціюють практично миттєво;   Б) ) дисоціюють дуже повільно;    В) дисоціюють ступінчато;  Г) дисоціюють з утворенням катіонів двох видів

8. Вкажіть кількісну характеристику електролітичної дисоціації:

   А)  рН розчину;     Б) ступінь дисоціації;   В) масова частка речовини у розчині;    Г) молярна концентрація речовини у розчині.

9. Вкажіть формулу слабкого електроліта:

  А) CaCO3;   Б)  Na2CO3;   В)  K2CO3;   Г) NaHCO3.

10. Вкажіть аніон, який міститься в розчині хлоридної кислоти:

  А)  ОН-;  Б) Н+;   В) Н3О+;   Г) Cl-.

11.  Обчисліть і вкажіть масу води, яку потрібно взяти для приготування розчину масою 150 г з масовою часткою цинк хлориду 0,4:

    А) 60г;   Б)  90г;   В)  210г;    Г)  375г.

12.  Вкажіть число молекул, які розпалися на йони з кожних 300 молекул розчиненої речовини, якщо ступінь дисоціації електроліту 8%:

  А) 8;   Б)  24;   В)  80;     Г) 240.

13. Складіть молекулярне рівняння, що відповідає скороченому йонному:

H++ OH-H2O

14.  Напишіть молекулярне, скорочене та повне  йонні рівняння.

А)  AgNO3+NaCl→

Б)   CaCO3+ HNO3

15.  Знайти масу осаду в реакції взаємодії 36 г 25% розчину натрій сульфату з барій гідроксидом.

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника.

 

doc
Додано
31 березня 2018
Переглядів
4403
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку