Слова з теми - захист навколишнього середовища

Про матеріал
Список слів для поповнення словникового запасу з теми: "Захист навколишнього середовища". Матеріал підходить для дев'ятого, десятого та одинадцятого класу.
Перегляд файлу

Environmental protection

Word List

Слово

Транскрипція

Переклад

1

A dam

ə dæm

Гребля, дамба

2

An oil ring

ən ɔɪl rɪŋ

Масляне кільце

3

A nuclear power station

ə ˈnjuːklɪə ˈpaʊə ˈsteɪʃᵊn

Атомна електростанція

4

An aerosol spray

ən ˈeərəsɒl spreɪ

Аерозольний спрей

5

Chlorofluorocarbons (CFC gases)

 (siː-ɛf-siː ˈɡæsɪz)

Хлорфторвуглеці (CFC гази)

6

Massive deforestation

ˈmæsɪv dɪˌfɒrɪˈsteɪʃᵊn

Масове вирубування лісів

7

Ozone depletion

ˈəʊzəʊn dɪˈpliːʃᵊn

Руйнування озонового шару

8

Acid rain

ˈæsɪd reɪn

Кислотний дощ

9

Global warming

ˈɡləʊbᵊl ˈwɔːmɪŋ

Глобальне потепління

10

Harmful effect

ˈhɑːmfᵊl ɪˈfɛkt

Шкідливий вплив

11

By - products of human activity

baɪ - ˈprɒdʌkts ɒv ˈhjuːmən ækˈtɪvəti

Побічні продукти людської діяльності

12

Car emissions

kɑːr ɪˈmɪʃᵊnz

Автомобільні викиди

13

Exhaust fumes

ɪɡˈzɔːst fjuːmz

Вихлопні гази

14

Effluents

ˈɛfluənts

Стоки

15

To effluent

tuː ˈɛfluənt

Зливати стоки

16

Household waste

ˈhaʊshəʊld weɪst

Побутові відходи

17

Pesticides

ˈpɛstɪsaɪdz

Пестициди

18

Irreversible environmental damage

ˌɪrɪˈvɜːsəbᵊl ɪnˌvaɪrᵊnˈmɛntᵊl ˈdæmɪʤ

Необоротна шкода навколишньому середовищу

19

Irreparable

ɪˈrɛpərəbᵊl

Непоправний

20

Incidence

ˈɪnsɪdᵊns

Захворюваність

21

Nuclear safety

ˈnjuːklɪə ˈseɪfti

Ядерна безпека

22

Eject

iˈʤɛkt

Витягнути

23

Carbon monoxide emission

ˈkɑːbᵊn məˈnɒksaɪd ɪˈmɪʃᵊn

Викид чадного газу

24

Prosecution

ˌprɒsɪˈkjuːʃᵊn

Звинувачення

25

Toxic waste tips

ˈtɒksɪk weɪst tɪps

Поради щодо утилізації токсичних відходів

26

Threat

θrɛt

Загроза

27

Greenhouse effect

ˈɡriːnhaʊs ɪˈfɛkt

Парниковий ефект

28

Carbon dioxide

ˈkɑːbᵊn daɪˈɒksaɪd

Вуглекислий газ

29

Methane

ˈmiːθeɪn

Метан

30

Fossil fuel consumption

ˈfɒsᵊl ˈfjuːəl kənˈsʌmpʃᵊn

Споживання викопного палива

31

Estimate

ˈɛstɪmeɪt

Оцінка, оцінювати. оцінювання

32

Prediction

prɪˈdɪkʃᵊn

Прогнозування

33

Tentative

tɛntətɪv

Орієнтовний

34

Nitrous oxide

ˈnaɪtrəs ˈɒksaɪd

Закис азоту

35

Sulphur dioxide

ˈsʌlfə daɪˈɒksaɪd

Діоксид сірки

36

Oxides of nitrogen

ˈɒksaɪdz ɒv ˈnaɪtrəʤᵊn

Оксиди азоту

37

Gills

ɡɪlz

Зябра

38

Careful

ˈkeəfᵊl

Обережний

39

Thoughtful

ˈθɔːtfᵊl

Продуманий

40

Struggle for

ˈstrʌɡᵊl fɔː

Боротьба за, боротися за

 

https://youtu.be/q6gvnxVQc1w?si=t2gZUSbYk6jRPEkC

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
26 лютого
Переглядів
135
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку