8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Соціалізація учнів через технології інтерактивного навчання на уроках

Про матеріал
Внаслідок різних причин зі зростанням ролі природничо-математичних наук у всьому світі престиж їх вивчення у нашій країні неухильно падає. На мою думку, основна причина полягає в тому, що наші учні прагматичні, вони знають, в яких умовах виживають їхні батьки, тому не мріють стати вченими, винахідниками, інженерами. Саме тому й падає престиж природничо-математичних наук. До того ж
Перегляд файлу

Соціалізація учнів через технології інтерактивного навчання на уроках

Опис власного педагогічного досвіду

Внаслідок різних причин зі зростанням ролі природничо-математичних наук у всьому світі престиж їх вивчення у нашій країні неухильно падає. На мою думку, основна причина полягає в тому, що наші учні прагматичні, вони знають, в яких умовах  виживають їхні батьки, тому не мріють стати вченими, винахідниками, інженерами. Саме тому й падає престиж природничо-математичних наук.

До того ж сучасному навчально-виховного процесу притаманні переважання вербальних методів навчання і виховання, недооцінка значення спілкування школярів для розв'язування провідних задач і завдань на уроках математики, відсутність цікавих для учнів форм та методів організації навчальної діяльності тощо. Тому нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні математики - є впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра.

Як же зробити так, щоб учні зрозуміли, що математика – наука молодих і вони можуть сказати своє слово для її розвитку? Як зробити так, щоб учні зрозуміли необхідність вивчення математики і, врешті-решт, зацікавилися нею?

Я вважаю, що значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології, зокрема, технології інтерактивного навчання.
 

Інтерактивний – означає можливість взаємодіяти або знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь або ким-небудь. Отже, інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія учителя і учня.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично всі учні беруть участь у процесі пізнання, вони мають змогу розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішість, інтелектуальну спроможність. Інтерактив виключає домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою.

Саме тому, другий рік поспіль я працюю над проблемою «Соціалізація учнів через технології інтерактивного навчання на уроках математики».

Соціалізація — це перехід індивіда з біологічної істоти в соціальну, процес засвоєння людиною соціальних цінностей, норм, зразків поведінки, притаманних певному суспільству. Кожна людина, особливо дитина, соціалізується насамперед через власний життєвий досвід.

Інтерактивний - означає взаємодіяти або знаходитися у процесі бесіди, діалога з чим-небудь або з ким-небудь. Відповідно, інтерактивне навчання - це, перш за все, діалогічне навчання, в процесі якого взаємодіють учитель та учень. Навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Всіх учасників залучено до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, де кожен робить індивідуальний внесок, обмінюється знаннями, ідеями, способами діяльності. Це дозволяє не тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі форми кооперації та співробітництва. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки. Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і цінностей, створює атмосферу співробітництва, взаємодії, дозволяє педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.

 

Я почала роботу над впровадженням інтерактивних методів з опрацювання науково-методичного посібника  «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання» (О.І. Пометун, Л.В. Пироженко), у якій викладені основи класифікації і особливостей застосування цих методів.

Для того, щоб охопити весь необхідний навчальний матеріал і глибоко його вивчити, планую роботу заздалегідь. Учням даю випереджаючі завдання з відповідних тем. На одне заняття підбираю одну або дві інтерактивні вправи. Під час інтерактивної вправи даю учням час подумати над завданням, важливим є обговорення. Інтерактивна вправа визначає кінцевий результат.

На мою думку, за умов інтерактивного навчання учень може навчатися робити свідомий вибір серед широкого спектра альтернатив і брати на себе відповідальність приймати самостійні рішення, щодо розв'язку задач та вправ. Важливо, що кожен може це робити свідомо й грамотно. У результаті застосування інтерактивних технологій створюються сприятливі можливості й для духовного розвитку особистості, а також ефективному процесу соціалізації.

Щоб навчальний процес відбувався за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів, щоб учні вчилися з цікавістю, навчаючи один одного, на багатьох своїх уроках я використовую такі форми та методи інтерактивного навчання.

Форма роботи:  Індивідуальна

Ознаки: Виконання учнем навчального завдання на рівні його можливостей без взаємодії з іншими учнями, безпосередньо за допомогою вчителя або на основі його рекомендацій.

Приклади використання: Виконання домашнього завдання на основі рекомендацій вчителя; контроль знань (письмове або усне опитування); у разі використання комп’ютерного способу навчання тощо.

Серед переваг слід відмітити можливість враховувати індивідуальні особливості дитини; отримувати високі результати засвоєння матеріалу за умови регулярного спілкування «учитель-учень».

Але недоліком є труднощі реалізації даної форми навчання в значних масштабах у рамках уроку.

Форма роботи:  Фронтальна

Ознаки: Одночасне виконання всіма учнями одного й того самого завдання під керівництвом вчителя.

Приклади використання: Вивчення нового матеріалу на уроці – лекції; пояснення вчителем виконання практичного завдання; фронтальне опитування тощо.

Дана форма навчання дає можливість охопити значний обсяг матеріалу; зазвичай орієнтована на формування обсягу знань; результати роботи учнів передбачувані.

Але відсутній зворотній звя’зок з учнями; відсутні можливості учнів виявити свої індивідуальні здібності; невисокий рівень засвоєння матеріалу.

Форма роботи:  Колективна

Ознаки: Передбачає спілкування та взаємодії «учитель-учень»,«учень-учень».

Приклади використання: Урок-конференція; урок-диспут; круглий стіл; евристична бесіда та ін.

Дана форма навчання формує атмосферу співробітництва та зацікавленості; наявний зворотній зв’язкок з учнями; розвиваються комунікативні здібності учнів.

Втім, існує ймовірність того, що деякі учні залишаться «у тіні»; результати роботи не завжди можна спрогнозувати.

Форма роботи:  Групова

Ознаки: Спосіб організації уроку, за якої група учнів виконує певні завдання.

Приклади використання: Клас об’єднується в кілька груп, завдання виконуються так, щоб оцінити і врахувати внесок кожного члена групи.

Наприклад, під час вивчення теми «Паралелограм» кожна група отримує завдання розглянути та довести одну із властивостей або ознак паралелограма.

Під час роботи в групі розширюються пізнавальні можливості учня; формуються навички самостійної роботи; виховується почуття відповідаьності за виконану роботу; формуються стійкі вміння і навички; учні отримують можливість переносити набуті вміння, навички та способи діяльності на інші шкільні предмети та сфери діяльності

З іншого боку, робота в групі вимагає ретельної попередньої організаційної підготовки і з боку учнів, і з боку вчителя; учитель не в змозі  повною мірою проконтролювати обсяг та рівень засвоєння знань; виникає необхідність подальшого коригування знань, вмінь, навичок

Навчити учнів успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими, розуміти інших, ставити запитання й відповідати на них мені допомагають технології колективно-групового навчання

Технології

Коли використовую

Що формує в учнів

1.

Обговорення проблеми в загальному колі. Варіанти технології «Мікрофон», «Незакінчені речення»

Під час вивчення складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізації опорних знань

Сприяє розвитку вміння вільно висловлювати власні ідеї. Розвиває вміння говорити коротко, але по суті і переконливо

2.

Мозковий штурм

Під час засвоєння вмінь та навичок, розв’язування складних задач або для пошуку різних способів розв’язування однієї задачі

Сприяє розвитку уяви та творчості, формує вміння чітко висловлювати свою думку

3.

Навчаючи вчусь («Кожен учить кожного», «Броунівський рух»)

Під час вивчення великого обсягу інформації, узагальнення та повторення вивченого

Підвищує інтерес до предмета, формує вміння структурувати, узагальнювати, аналізувати матеріал

4.

Ажурна пилка («Мозаїка», «Джигсо»)

Під час вивчення великого обсягу матеріалу за короткий час

Сприяє формуванню навичок самостійної роботи

На мою думку, якнайкраще соціалізація учнів на уроці математики відбувається при використанні  технології ситуативного моделювання. У сучасному суспільному житті ми спостерігає дебати партій, політиків, ток-шоу з відомими діячами, презентації фірм, дискусії перед мікрофоном, різні реклами. Елементи таких заходів уплітаються в сучасний урок. На своїх уроках я застосовую такі технології ситуативного моделювання: метод реклами, метод презентації, рольову гру.

Метод реклами зацікавлює учнів своєю новизною, сучасністю. Адже вони бачать, яке велике значення в житті має реклама. Користуючись цим прийомом, я часто даю учням завдання підготувати рекламу про якесь математичне поняття, застосування якоїсь теми тощо. А на уроці «йде трансляція» реклами.

Метод презентації можна використати на уроці будь-якого типу. Я часто  його застосовую під час повторення вивченого матеріалу. Учні вже багато знають про питання, що розглядається, тому можуть цілісно, зв’язно і цікаво розповісти про нього.

Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Використання  інтерактивних технологій дає мені можливість для фахового росту, для зміни себе, для навчання разом з учнями. Після кількох старанно підготовлених уроків відчуваю, як змінилось ставлення учнів до мене, а також сама атмосфера в класі – і це служить додатковим стимулом до роботи.

Використання інтерактивних технологій для мене – не самоціль. Це лише спосіб створення атмосфери в класі, яка сприяє співпраці, порозумінню і доброзичливості.

doc
Додано
2 квітня
Переглядів
55
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку