12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

США у міжвоєнний період

Про матеріал
Данний матеріал допоможе визначити зміни у світовому статусі США по закінченні Першої світової війни; схарактеризувати особливості періоду «про¬спериті» ; пояснити причини «Вели¬кої депресії» та розкрити її наслідки; форму¬вати вміння аналізувати й зіставляти перебіг історичних подій і процесів в окремо взятій країні, простежувати їхній вплив на світо-вий історичний процес.
Перегляд файлу

           Мета: визначити зміни у світовому статусі США по закінченні Першої світової війни; схарактеризувати особливості періоду «про­спериті» у США; пояснити причини «Вели­кої депресії» та розкрити її наслідки; форму­вати вміння аналізувати й зіставляти перебіг історичних подій і процесів в окремо взятій країні, простежувати їхній вплив на світо­вий історичний процес.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 ХІД УРОКУ

І.   Організаційний момент.

Оголошення теми та очікуваних результатів

Учитель. На сьогоднішньому уроці ми повинні розглянути особливості розвитку США в період після Першої світової війни. У результаті опрацювання даної теми ми маємо досягти певних результатів.

Слайд 1

Очікувані результати

Після цього уроку учні мають:

 • характеризувати зміни у світовому ста­тусі США після Першої світової війни;
 •  визначати особливості періоду «про­спериті»;
 • пояснювати причини та наслідки «Ве­ликої депресії»;
 • аналізувати зміни в соціально-еконо­мічній та політичній сферах США в період «нового курсу» Ф. Рузвельта;
 • висловлювати власне ставлення до становлення США як до світової держави

 

Учитель. Звичайно, в процесі розгляду нового матеріалу ви зустрінетеся з новими словами та поняттями, які вам необхідно запам'ятати.

Ключові поняття уроку: «проспериті», «Ве­лика депресія», Вудро Вілсон, гангстери, «сухий закон», організація Ку-клукс-клан, «ліквідація злиднів», «новий курс» Ф. Рузьвельта, економічна стабілізація США, сві­това економічна криза

Учитель. Запам'ятати вам також слід і три основних етапи даного періоду.

Слайд З

Основні етапи:

 • 1921—1929 рр. — період «проспериті»
 • 1929—1933 рр. — «Велика депресія»;
 • 1933 р. — початок «нового курсу» Ф. Рузвельта

 

 

II. Мотивація навчання

 

Учитель. Бесіда.

Вчитель. Діти, ми продовжуємо вивчати тему «Провідні країни світу в 20-30 роки ХХ століття.

1.Які країни світу ми можемо віднести до провідних в першій половині ХХ століття.(Англія, США, Німеччина, Італія, Німеччина)?

2. Чи  торкнулася Перша світова війна Американського континенту?(військові дії не велися)

3.Чи зазнала країна масового руйнування?(ні)

4. Чи брала американська армія участь у війні?(так, з літа 1918 року)

5.Чи були людські втрати?( так, були, але у порівнянні з іншими країнами ця цифра незначна)

6.Чи брала участь США в роботі Ліги Націй ( ні, бо дотримувалася політики ізоляціонізму)

7. Чи можна стверджувати, що така ситуація сприяла тому, що США після  І світової війни стала процвітаючою, розвинутою країною світу?( так)

   Які настрої панували в амери­канському суспільстві під час Першої світо­вої війни? американському суспільстві не спостерігалося підвищеного інтересу до війни; американці мало розумілися на причинах цієї далекої і чужої для них війни і щиро бажали, щоб країна дотримувалася нейтралітету; американські підприємці збагачувалися за ра­хунок поставок країнам Антанти; так було до травня 1915року, коли почалися напади ні­мецьких підводних човнів на американські ко­раблі; підводна війна, проголошена Німеччи­ною, схиляла американців до думки, що США треба вступити у війну.)

Проблемне питання:   «Які з заходів «Нового курсу» Ф. Рузвельта заслуговують на те, щоб їх застосувати в нашій країні?»

III. Викладення необхідної інформації за планом

У ч и т е л ь. На основі вже опрацьованих на­ми очікуваних результатів я пропоную вам скласти план нашого уроку і записати його у свої зошити.

Самостійна робота учнів над складанням плану. Оголошення учнями своїх варіантів плану, вибір найоптимальнішого з них.

1.  Посилення статусу США після Першої світової війни

Учитель. Сполучені Штати раніше від інших високорозвинутих країн вступили в період стабілізації. США отримали найбільше від участі в Першій світовій війні. 3 країни-боржника США перетворились у кредитора, а воєнні замовлення дали могутній поштовх економічному розвитку. Крім цього, США стали країною, де нова техніка, технології і системи управління найбільш широко впроваджувались у виробництво. Америка стала країною масового виробництва. Автомобілі, пральні машини, холодильники, радіоприймачі, фотоапарати, програвачі стали звичайним явищем. Регулярними стали авіаційні пасажирські перевезення

Перша світова війна дала силь­ний імпульс для економічного розвитку США і посилила їх політичний вплив у світі. Я хочу запропонувати вам самим спробува­ти визначити причини цього явища. Для цього кожному з вас доведеться звернути увагу на слайд  . На ньому ви бачите ймовір­ні причини даного процесу. Шість із них є правильними, а три — ні. Для визначення правильних відповідей вам надається 2 хв.

 Слайд 5

 1. Економічна криза в США.
 2. США не зазнали масових втрат під час війни.
 3. Виступили в ролі головного постачаль­ника військових, продовольчих, сиро­винних матеріалів.
 4. Стали світовим кредитором.
 5. США стали світовим боржником і по­трапили в залежність від країн Єв­ропи.
 6. Нью-Йорк став міжнародним фінан­совим центром.
 7. Велика роль іммігрантів.
 8. Міграція з країни.
 9. У свідомості американців утверджу­вався принцип поширення амери­канських цінностей на весь світ

 

Слайд 6

Правільні відповіді: 2. З, 4, 6, 7, 9. (Правильні варіанти у закритому вигляді при­сутні на дошці; правильно названі відповіді вчитель відкриває; якщо якийсь із варіантів не був названий, вчитель відкриває його класу і коментує.)

Слайд 7

Учитель Отже,фактично Перша світова війна дала змогу США стати однією з провідних країн світу.

2, Період «проспериті»

Слайд 8

 «14 пунктів Вудро Вільсона»

 1. Скасування таємних міжнародних угод.
 2. Гарантування вільного і безпечного мореплавства.
 3. Усунення економічних бар'єрів і вста­новлення рівних умов для торгівлі.
 4. Спільне скорочення озброєнь.
 5. Справедливе вирішення усіх ко­лоніальних суперечок з урахуванням потреб населення.
 6. Вирішення усіх питань щодо Росії.
 7. Залагодження територіальних супере­чок між державами.
 8. Проголошення Польської держави.
 9. Створення всесвітньої міжнародної організації

     Учитель  Виходячи з поданого вище матеріалу,  можна зробити висновок, що   США домагалися міжнародного визнання, принципу «відкритих дверей», «відкритих можливостей» з метою послаблення позицій європейських держав та посилення амери­канського впливу у світі. Фактично це був курс на завоювання світового лідерства.

 Вільсон сподівався керувати світом за допомогою Ліги Націй, але Конг­рес США відмовився затвердити Версальський договір. Провідні позиції в Лізі Націй затвердили за собою Франція та Велика Британія. Уряд США підписав з Німеччи­ною окремий сепаратний договір, в якому про Лігу Націй вже не йшлося.

   Радикалізм не був сприйнятий американцями. Вони прагнули стабільності й добробуту. На чергових президентських виборах на початку листопада 1920року. В.Вільсон закликав націю не відмовлятися від „морального лідерства" у світі, але вона не  захотіла заради вільсонівського романтизму пожертвувати перевагами миру й заможного життя. Відтак, на двох поспіль виборах американці проголосували за республіканців: Воренна Гардінга (1921-1923рр.) та Келвіна Куліджа (1923-1929рр.), з якими тісно пов’язаний  «період процвітання  «проспериті» у США.

Слайд 9

Повідомлення про Воренна Гардінга та Келвіна Куліджа

Учитель. Отже, давайте переглянемо відеоурок   про період проспериті і випишемо основні його ознаки.                                 

          Слайд 10     Відео- урок про період «проспериті»

 Вибіркова перевірка виписаних ознак даного періоду.   

3. «Велика депресія»

Учитель. Наступником Куліджа став Гер­берт Гувер, який висунув програму «ліквіда­ції злиднів». Але його наміри не були реалі­зовані. Країна стояла на порозі найжорстокішої в своїй історії економічної кризи, що мала світовий характер і дістала назву в історії «Велика депресія»

 Слайд 11

 Повідомлення про Гувера (На екрані — фо­то Гувера.)

Давайте з вами спробуємо з’ясувати внутрішні та зовнішні передумови  економічної кризи\

 

    Самостійна робота з підручником. Клас ділиться на 2 групи.

 Слайд 12

 1 група-визначає внутрішні передумови економічної кризи.(ст..180- 10 клас. П.Полянський)

 2 група-визначає зовнішні передумови кризи.(ст..181- 10 клас. П.Полянський

Приблизні відповіді учнів.

Слайд 13

1 група - внутрішніми передумовами кризи було перевиробництво сільськогосподарської продукції і, як наслідок, падіння цін,доступність дешевих кредитів, захоплення американців покупками, скорочення виробництва, безробіття, перестала  давати приріст вугільна промисловість через широкий вжиток газу і нафти, набув популярності одяг з синтетичних волокон, а вироби з вовни  та бавовни не мали в країні збуту, залізниці не витримували конкуренції з літаками і пароплавами.

Показ  відео фрагменту  про перевиробництво.

 Слайд 14

2 група – зовнішніми передумовами були такі: союзники і Німеччина заборгували великі суми,  у США були прийняті закони, спрямовані на захист виробника, тому європейські країни закрили ринки збуту американських товарів.

Учитель. Період Великої Депресії започаткували події на Нью-йоркській біржі. Сучасники так описують те, що сталося: «Грім ударив 24 жовтня 1929 року. Курси акцій стали стрімко падати. Першого дня було продано 12.800 тис. акцій, а 5 днями пізніше – в один день продали 16 млн. акцій»

Діти, ми з вами   пережили кризу, яку теж можна віднести до світової. В чому ж вона виявилася? Приблизна відповідь дітей: зростання безробіття, страйки, інфляція. І тому не дивно, що й у США були аналогічні схожі процеси.

Робота з додатковими матеріалами

— «Велика депресія» — випадковий збіг об­ставин, результат недалекоглядної політики чи закономірне явище? (Учні працюють з матеріалами додатку 1, дають відповіді на питання.)

Учитель.  Отже,  така напружена ситуація не могла тривати довго, провалом  республіканців скористалися демократи, які перемогли на виборах у 1932 році.    

4.«Новий курс Ф. Рузвельта»

Слайд 15

  Учитель.              Проблема подолання циклічності економічного розвитку ( на дошці графік    циклічності) до сьогодні є актуальною.

Знайти ліки від цієї хвороби досі не вдалося. Але результативний досвід виходу з кризи є дуже цінним. Такий досвід мають США в особі Ф. Рузвельта і його політики «нового курсу».

Президентство Ф. Рузвельта - приклад дієвості президентської влади в США. А сам Ф. Рузвельт став найвизначнішим із американських політиків ХХ ст. Сучасники його називали : «людина, що бачить у темряві», «людина, що осідлала ураган і приборкала бурю»...

Слайд 16   Повідомлення про Ф.Д. Рузвельта

Завдання учням: Слухаючи розповідь на листочках, що лежать перед вами, виправте фактичні помилки, які я зробила, коли друкувала цей матеріал.  ,

Слайд 17 Перевірка помилок

Учитель. Франклін Делано Рузвельт Він прийшов до влади, коли криза в США досягла апогею, і запровадив новий курс для оздоровлення економіки завдяки її докорінному реформуванню. Теоритичною основою нового курсу стала економічна теорія англійського вченого Джона Кейнса про діяльність державного регулювання економіки за кризових умов.

Слайд 18

Основними складовими курсу стали:

1.Фінанси  і банки

2. Сільське господарство

3. Промисловість

4.Соціальна сфера

    Слайд 19                     Робота у парах

На попередньому уроці ви отримали випереджальне завдання: з’ясувати основні заходи нового курсу в певній галузі  за допомогою інтернет-посилань (додаток 3).

   Відбувається  перевірка за допомогою вправи  «Книжкова шафа»:

І. Заходи президента Ф.Рузвельта в галузі фінансів 

2 Заходи президента Ф.Рузвельта в галузі промисловості.

3.Заходи президента Ф.Рузвельта в галузі сільського господарства.

4.Заходи президента Ф.Рузвельта в соціальній галузі .

Слайд 20

Вчитель:  Вправа «Мозковий штурм»

Визначити наслідки «Нового курсу» для США,

Отже, «Новий курс» був своєрідним зламом в історії США. Перетворення, розпочаті президентом Рузвельтом, були спрямовані на вихід із кризи і на піднесення економіки. Повністю цієї мети так і не було досягнуто . Економіка країни, власне, перебувала в стані застою упродовж 1930 - х років. Збереглося значне недовантаження виробничих потужностей та масове безробіття. Адміністрації Рузвельта не поталанило оволодіти мистецтвом регулювання ринковою економікою. Але основні важелі такого регулювання держава отримала саме в ті роки. Значно вагомішими були соціальні реформи. Уперше в історії США держава взяла на себе роль гаранта соціальної захищеності американців. Було зроблено вирішальний крок до «процвітання» Функції держави надзвичайно розширилися.

 Між іншим, кращий пам'ятник собі спорудив собі сам Рузвельт. У 1933 р. він прийняв охоплену жахом, зубожілу країну, а залишив своїм наступникам економічну сильну державу.

Після смерті Рузвельта 12 квітня 1945 р. його тіло було перевезено до Вашингтона. Там гроб був встановлений на задрапірованому чорним креном лафеті. Під звуки траурного маршу Шопена його везли шість білих коней. Сьомий із зашоринима очима йшов поряд. Стремена на ньому звисали задом наперед, на них були підвішені шабля і чоботи від часів Чингізхана це вважалося знаком загиблого воїна.

Поховали Рузвельта в його улюбленому Гайд - парку посеред розарію. На простому могильному камені вибито тільки ім'я, рік народження та смерті.

Осмислення знань учнів.

 Вирішення проблемного питання уроку.

Приблизні відповіді учнів.

 1. Докорінне реформування економіки на основі державного регулювання фінансових, економічних, соціальних відносин.
 2. Припинення зловживань у економічному і соціальному житті.
 3. Ощадливе використання природних ресурсів.
 4. Надання кредитів для розвитку фермерських господарств, тому що сільське господарство є дуже привабливим бізнесом і для цього є всі умови.
 5. Соціальна допомого безробітнім, впровадження  громадських робіт.
 6. Надання робочих місць молоді ( 18-25 річним), формування робочих таборів.

Розвивати додаткові енергоресурси

 

VI. Підбиття підсумків уроку

 Слайд 21

Рефлексія

 1. Що головне з того, що ви сьогодні дізна­лися на уроці?
 2. Які питання, що обговорювалися на уроці, є і сьогодні актуальними?
 3.             Про що б хотілося дізнатися більше?

 

VII. Домашнє завдання

 1. Вивчити § 14-15.
 2. Написати лист-звернення до президента з пропозиціями щодо покращення ситуації в країні, використовуючи реформи Рузвельта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Головні причини «Великої депресії» поляга­ли в тому, що в перші десятиліття XX ст., на­самперед в США, в промислове виробниц­тво активно впроваджувались досягнення науки і техніки, що дозволяло не тільки збільшити обсяг виробництва, але й при­нципово змінити його характер. При цьому система ринкових відносин, регулювання споживання і потреб залишались незмінни­ми і вже не відповідали швидкому зростан­ню виробництва. У деяких галузях відзначе­но було затоварювання. Виробникам дово­дилось знищувати товари, зменшувати обсяг виробництва, що призводило до масового безробіття.

Значною мірою економічна криза стала на­слідком удару, завданого світовому госпо­дарству війною 1914—1918 рр. та діями держав-переможниць після неї. Традиційні господарчі зв'язки було порушено, світова економіка була перевантажена борговими зобов'язаннями. Війна породила безпреце­дентне зростання американської економіки і перетворила США на світового кредитора. Вся світова економіка почала залежати від стабільності американської економіки, та саме вона виявилася найслабшою ланкою.

Масове контейнерне виробництво не при­звело до масового споживання. Розподілен­ня національного прибутку було вкрай не­рівномірним. Дуже нестійкою була й фінан­сова система США.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

  Біографія Ф.Рузвельт      

   Франклін Делано Рузвельт народився 30 січня 1882 р. у родині, що належала до ділової еліти США.

Він закінчив приватну школу в м. Гротоні, а потім навчався в Гарвардському університеті та Школі права Колумбійського університету.

У 23 роки він одружився з Елеонорою Рузвельт, племінницею президента США Теодора Рузвельта.

У 1910 р. його обрано до сенату від Демократичної партії, у 1913 р. він обійняв посаду заступника морського міністра.

У серпні 1921 р. після купання в океані, він серйозно застудився і захворів на поліомеліт. До кінця життя його ноги були паралізовані, він не міг пересуватися без сторонньої допомоги.

Одужавши, він повернувся до великої політики, виявляючи і честь, і волю, і наполегливість У 1920 р. Рузвельта обрано губернатором штату Нью-Йорк, а в 1932 р. він ввійшов до Білого Дому як президент США.

Франклін Делано Рузвельт - єдиний американський президент, який обіймав цю посаду 4 рази - у 1932 р., 1936 р., 1940 р.? 1945 р. Він помер 12 квітня 1945 року.             

                                                                                                         Додаток 2

Текст з помилками:

Франклін Делано Рузвельт народився ЗО січня 1881 р. у родині, що належала до ділової еліти США.

Він закінчив приватну школу в м. Гротоні, а потім навчався в Гарвардському університеті та Школі права Колумбійського університету.

У 23 роки він одружився з Елеонорою Рузвельт, дочкою президента США Теодора Рузвельта.

У 1910 р. його обрано до сенату від Республіканської партії, у 1913 р. він обійняв посаду заступника морського міністра.

У серпні 1921 р. після купання в океані, він серйозно застудився і захворів на поліомеліт. До кінця життя його ноги були паралізовані, він не міг пересуватися без сторонньої допомоги.

Одужавши, він повернувся до великої політики, виявляючи і честь, і волю., і наполегливість У 1920 р. Рузвельта обрано губернатором штату Нью-Йорк, а в 1929 р. він ввійшов до Білого Дому як президент США.

Т.Франклін Делано Рузвельт — єдиний американський президент, який обіймав цю посаду 2 рази - у 1932 р., 1936 р., 1940 р., 1945 р. Він помер 12 квітня 1945 року. 15 помилок)

 

Додаток 3

 http://pidruchniki.com/1255041242317/politekonomiya/ekonomichna_kriza_1929-1933

http://svitppt.com.ua/kultura/noviy-kurs-f-ruzvelta.html

http://pidruchniki.com/1255041242317/politekonomiya/ekonomichna_kriza_1929-1933

http://bookster.com.ua/seminars/question/1292

http://www.info-library.com.ua/books-text-2957.html

http://pidruchnyky.tk/reformyi-administratsii-fdruzvelta-novyiy-kurs.html

http://zen.in.ua/nov%D1%96tn%D1%96j-chas/spoluchen%D1%96-shtati-ameriki/novij-kurs-frankl%D1%96na-ruzvelta

http://studies.in.ua/idpzk-glinjanij-vp/1816-noviy-kurs-f-ruzvelta.html

http://www.bestreferat.ru/referat-37357.html

http://www.br.com.ua/referats/Theory_of_Law_and_State/95552.htm

https://www.studsell.com/view/133/

http://www.rc-p.ru/istoricheskie_lichnosti/novyj_kurs_ruzvelta.html

http://www.ukrreferat.com/index.php?lang=ru&referat=68874

http://www.pravda.com.ua/articles/2008/11/4/3603584/?attempt=1

 http://ua-referat.com/Особливості_Нового_курсу_курсу_Ф_Рузвельта_в_США

http://uk.wikipedia.org/wiki/ Новий_курс

https://www.youtube.com/watch?v=jPITQa-2r7E

https://www.youtube.com/watch?v=56Rjf76yMsA

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Нигода Лариса
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Полянський П.Б.)
Додано
4 квітня 2019
Переглядів
1593
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку