Стаття "Інноваційні підходи при викладанні зарубіжної літератури у ПТНЗ. Ейдос-метод"

Про матеріал

В статті дається визначення поняття «Ейдос - методу» та практичне застосування ейдос – конспектів на уроках зарубіжної літератури. Ця стаття, буде корисна для тих, хто не боїться експериментувати, шукає новітні методи викладання.

Перегляд файлу

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

ЕЙДОС-МЕТОД.

Микуліна С. М.,

викладач загальноосвітніх дисциплін,

ордена «Знак Пошани» ВПУ №75

 

Анотація. В статті дається визначення поняття «Ейдос - методу» та практичне застосування ейдос – конспектів на уроках зарубіжної літератури. Ця стаття,  буде корисна для тих, хто не боїться експериментувати, шукає новітні методи викладання.

Ключові слова: ейдос-метод, ейдос-конспект, ейдос-схема, технологія, інтелектуальна напруга, знаки-символи.

 

Один із секретів педагогічної творчості полягає у тому, щоб пробудити в учителів інтерес до пошуку, аналізу власної роботи

 В.О.Сухомлинський

        Із розвитком комп’ютеризації, телебачення, суспільство втрачає читача художньої літератури. Сучасна молодь віддає перевагу Інтернету, відеофільмам, а класична література, не входить у коло її захоплень. Це парадоксально: виникає дисгармонія в уміннях, знаннях і загальних якостях учня.

        Адже небажання читати, відсутність необхідної кількості програмової літератури приводить до низької якості знань. Сучасному викладачу необхідні кмітливість, певний досвід і широке коло знань, щоб виходити із ситуації, що склалася. Він апробує різноманітні технології, методи, форми проведення уроку, тільки б учень засвоїв матеріал.

          “Сучасне — це добре забуте старе”, — ця істина змушує нас знаходити те, що було дієвим у 60—80х рр. XX століття. В наш час існує чимало методів, які можуть розбудити в дитині інтерес, дати особистості можливості для розвитку і самореалізації. Зарубіжна  література – предмет особливий, має свою складну специфіку. Мета її не тільки ознайомити учнів із програмними матеріалами, а й позитивно впливати на формування естетичних смаків, формувати читацькі інтереси, стимулювати здатність мислити, відчувати. Саме ейдос технологія виконує функцію орієнтира та стимулятора творчого мислення. 

            Ейдос -метод є один із засобів реалізації принципу особистісно- зорієнтованого навчання. Ейдос - конспект можна використовувати як для вивчення нового матеріалу так і під час самостійної роботи, а також для повторення і систематизації знань.

        Працюючи з ейдос-схемами й таблицями  прослідковується логічний виклад термінів, учні можуть самостійно пояснити зміст кожного поняття і встановити взаємозв’язки між компонентами схеми. Цей метод можна використовувати на будь-якому етапі уроку, у тому числі для отримання зворотного зв’язку під час вивчення нового матеріалу. Заповнення таблиць та схем дозволяє учням відтворювати і систематизувати матеріал за поданими категоріями, тому що за процесом відтворення знань учні суттєво відрізняються, тому навіть незначні вказівки в таблицях допоможуть пригадати вивчене.

           Під час складання ейдос-схем учні виділяють терміни, встановлюють зв’язки між ними, виділяють характерні закономірності, порівнюють героїв, авторів, літературні явища, напрямки та стилі. 

       Вивчаючи зарубіжну літературу, учням для запам’ятовування і пе­реказу пропонується великий обсяг інформації. Пра­цюючи з учнями, викладачі, зазвичай, спираються на ло­гічне мислення і механічну пам’ять. Методика складання ейдос-схеми передбачає виділення головної думки, навколо якої групуються смислові елементи (образи), які прямо чи посередньо пов’язані з головною думкою – це аргументи та ілюстрації. Іноді буває ще й висновок, який найчастіше збігається з головною думкою. Усе це подається на схемі у вигляді знаків-сигналів (графічних, образних, словесних, малюнків), розташованих у логічній послідовності.

Грецьке слово ейдос означає «образ». Образ — одне з основних понять літератури, що визначає природу, форму і функцію художньо- літературної творчості.

У літературознавстві часто зустрічаються різні тлу­мачення терміну «образ»:

— зображення людського життя у індивідуалізова­ній формі, що у той же час несе в собі узагальнене на­чало;

— троп (словесний образ);

— образна або художня деталь та ін.

      Різновид схематичної, образної наочності – ейдос-конспект народжується у поєднанні знаків-сигналів із короткими записами, що допомагають прочитати схему або несуть додаткову інформацію про твір, структура якого або інші зв’язки і залежності загалом або частково представленні на схемі („конспект” – короткий письмовий виклад чого-небудь...”).

Додане до словосполучення „ейдос-конспект” підкреслює,

по-перше

Ейдос-конспект — це роздуми, породжені образ­ністю тексту, які супроводжуються створенням влас­них образів на основі цитат твору.

по друге

 Ейдос-конспект поєднує в собі опорний конспект (теоретичні знання) та ілюстрації до твору, задіюючи одночасно логічне та образне мислення.

 Таким чином, два компоненти, що входять до словосполучення „ейдос-конспект”, є визначальними для цього різновиду схематичної наочності.

Ейдос технологія базуються на максимальному ви­користанні образного типу інформації. Викладач кодує матеріал уроку в символи, схеми, образи  і учні запам’ятовують інформацію, пропускаючи її через серце, емоції, тем­перамент.                             Ейдос-конспект з літератури має сприяти кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу, оскільки до цього процесу підключаються зорові рецептори, які дають можливість „бачити” смислову структуру кожної частини і всього тексту в цілому.

        Ейдос-конспект допоможе викладачу дотримуватися послідовності у викладі навчального матеріалу. Це дасть можливість зняти інтелектуальну напругу у процесі навчальної діяльності.

 Якщо ми дію покажемо у зображенні, в образі, то будемо мати аудіо-зоровий засіб, який за результатами сучасних досліджень дає більший відсоток засвоєння навчального матеріалу (60 %).

       Використання ейдос - схем  має сприяти вирішенню важливої проблеми аналізу художнього твору. До того  ж ейдос-конспекти можуть ефективно використовуватися на всіх етапах вивчення художнього твору.

         Ейдос-конспекти розрізняють за формою та змістом:

За формою

За змістом

— художні: в основі — малюнок, фотографія або колаж;

— графічні: в основі — схема, діаграма;

— колірні: в основі — символіка кольору. Малю­нок може виконуватися у вигляді кольорограми з по­ступовою зміною кольорів, їх взаємопроникненням і навіть з виходом за межі обмеженого простору (кола, еліпса тощо). Важливо, щоб учень не шукав тлумачен­ня символіки кольору в довідниках чи енциклопедіях, а керувався своїми емоціями, почуттями, прислухав­ся до голосу внутрішнього «я»;

— асоціативні: власні образи й асоціації з теми;

— комбіновані: поєднують у собі малюнок і колір, схему і образи, авторські та читацькі образи;

— цифрові:  створені на комп’ютері.

— ті, що відображають особливості художнього сві­ту письменника;

— ті, що розкривають тематику, проблемати­ку, ідейний зміст, композицію твору;

— ті, що допомагають аналізувати образ,  персо­наж;

— ті, що передають роль словесного образу або художньої  деталі у творі;

— ті, що проводять літературні паралелі.

 

За змістом ейдос-конспекти можна розділити на кілька груп:

- ті, що відображають особливості художнього світу письменника

- ті, що розкривають тематику, проблематику, ідейний зміст, композицію твору - ті, що допомагають аналізувати образ – персонаж

- ті, що передають роль словесного образу або художньої деталі у творі

- ті, що проводять літературні паралелі

Структура ейдос-конспекту:

1 частина: тема, цитатний матеріал, що породжує образ (малюнок, схему, поєднання кольорів, фотографію) – з лицевого боку.

2 частина: коментар з теми (розгорнуте судження, що дає тлумачення свого бачення теми і образів у творі) – зі зворотного боку.

          Не слід забувати про те, що ейдос-конспект повинен відповідати смисловій структурі навчального матеріалу, складатися із головної думки (думок) і службових елементів (аргументів, ілюстрацій, образів, висновків, які формують її логічні образи. Якщо ейдос-конспект складається з кількох логічних образів, то кожен образ повинен бути виразно виділеним. Не можна включати в ейдос-конспект багатьох опор у вигляді знаків-сигналів, бо перевантаження ейдос - схеми ускладнює її розкодування, письмове її відтворення учнями і оперативну роботу з нею. Потрібно уникати одноманітності у використанні графічних зображень, щоб схеми розрізнялися між собою. Це полегшує їх запам’ятовування. Цього можна досягти зміною шрифту, введенням у ейдос-конспект елементів малюнка (образу-символу) пов’язаних зі змістом твору, або наданням образам певної форми (коло, квітка, кіноплівка тощо). Кольорове оформлення – важлива деталь ейдос-конспекту. Правильно оформлений конспект зачаровує, загострює увагу на головному, тобто впливає на учня своїми естетичними і психологічними якостями.

Приступаючи до складання ейдос-конспекту, окрім технологічних вимог, викладач повинен дотримуватися освітніх критеріїв, які визначають зміст і призначення ейдос-конспекту як засобу навчання і розвитку. За цими критеріями:

 • зміст ейдос-конспекту повинен відповідати освітньому рівню учнів;
 • використання ейдос-конспекту має сприяти досягненню навчальної мети ( засвоєнню теорії літератури, проникненню в проблематику художнього твору, осягненню зв’язків і співвідношень між героями і подіями тощо); сприяти розвитку учнів і навичок учнів виконувати різні розумові операції ; кращому запам’ятовуванню учням навчального матеріалу;
 • зміст ейдос-конспекту  може відтворювати або доповнювати  у закодованій формі матеріал підручника;
 • ейдос-конспект має слугувати дидактичним матеріалом в організації самостійної роботи учнів на уроках і вдома;
 • використання  ейдос-конспекту має сприяти  створенню проблемних ситуацій, проведенню пошукової роботи; сприяти економії навчального часу на з’ясуванні зв’язків  і залежностей для детальнішого опрацювання художнього тексту.

Приступаючи до складання ейдос-конспекту, потрібно завчасно розробити зміст навчальної теми на смислові образи. Смисловий образ, схеми складатиметься із головної думки, аргументів та ілюстрацій на її підтвердження. Отже, спочатку потрібно провести „відбір” навчального матеріалу (структурування його). Ця робота полягатиме у вилученні головної думки, знаходженні аргументів та яскравих ілюстрацій у межах кожної смислової частини тексту. Аби змоделювати «ейдос», потрібно дібрати знаки-сигнали у відповідності із задумом, розмістити їх на папері за логікою руху міркувань, надати зображенню естетичної форми.

 Знаки-образи у вигляді геометричних фігур є найуживанішими і розташовуються по-різному, залежно від їх конкретної функціональної ролі.

 

 

Приклад 1. Послідовність процесів

 

 

Приклад 2. Відношення цілого до його рівноправних смислових частин

 

 

 

 

Приклад 3. Одночасність протікання процесів по відношенню до цілого

 

 

 

 

 

Приклад  4. Взаємозалежність частин цілого

 

 

 

Приклад 5. Зв’язки між предметами, явищами, поняттями

 

 

 

 

 

Приклад 6. Прогресивний та регресивний розвиток подій, сюжетної лінії

 

 

 

 

 Переваги використання ейдос-методу

Пам’ять – розширення можливостей, об’єму пам’яті.

Уява, фантазія – збагачення словесної і образної уяви, багатогранність сприйняття світу.

Творче мислення – вміння вирішувати  будь-яке завдання легко, оригінально, із задоволенням.

Структурність – один образ  містить декілька тем.

Лаконічність – максимум закодованої  інформації при мінімумі візуальних або графічних знаків.

 Швидкість – здатність швидко знаходити рішення та генерувати ідеї.

 Увага – розвиток об’єму та тривалості уваги, вміння помічати деталі, без напруження їх пригадувати.

Гнучкість – застосування різноманітних підходів для рішення завдання;

Зацікавленість   пробуджує пізнавальну активність, бажання розвиватися, бачити свої успіхи.

Емоційна сфера – використання уяви та яскравих образів розвиває позитивні емоції та відношення до життя.

 Самооцінка  можливість кожному побачити свої здібності, таланти і результати, розвиває впевненість у собі. Учень стає більш працездатним, краще вчиться.

Переваги роботи з ейдос-конспектами

 • допомагає побачити образ, створений автором, очима учня;
 •  дозволяє перевірити рівень сприйняття твору, а інколи і творчості, адже коментар до ейдос-конспект розкриває глибину розуміння тексту;
 •  потребує від учня самостійної роботи у виборі тем, образів, навчає його пошуковій діяльності;
 •  розвиває творчі здібності учня, інтегрує різні види мистецтва;
 • Кольорові ейдос-конспект не тільки роблять різноманітними та більш емоційними форми проведення уроків, але й сприяють глибокому та послідовному засвоєнню матеріалу, служать підмогою для закріплення умінь і навичок, розвитку мовлення.

         До ейдос-методу звертається майже кожен словесник, підсвідомо відчуваючи необхідність використання наочних образів, створення ілюстрацій до художніх творів, що вивчаються, тощо. Але все-таки важливе свідоме використання ейдос-методики, володіння алгоритмом роботи з ейдос-конспектами.

Робота з ейдос-конспектом – це універсальний засіб навчання. Універсальність ейдос-конспектів полягає в тому, що вони мають широке коло призначення: для вивчення нової теми, для формування навичок, для контролю знань.

Складні поняття, поширені міркування на ейдос-конспекті показано у скороченій, доступній для учнів формі. Це свого роду план повідомлення, який допомагає поетапно сприймати, засвоювати, а потім відтворювати матеріал. Слово викладача (або учня, який виконує роль учителя), підкріплене демонструванням, на 60-80% забезпечить ефективність, результативність уроку. Ейдос-схема є й засобом перевірки знань учнів. Учень, що не в змозі аналізувати художній твір, за допомогою схеми може впоратися із завданням, як підказкою.

        Метод ейдос сприяє розвиткові нового життєвого і художньо-естетичного досвіду учнів, дозволяють відтворювати яскравий наочний образ протягом тривалого часу, розширює не тільки межі пам’яті, але й можливості учня бачити світ по-іншому – у всій його різноманітності кольорів, запахів, звуків.

     Отже, використання ейдос методу на уроці зарубіжної літератури сприяє кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу, формуванню й розвитку вмінь і навичок аналізувати текст, структурувати його, систематизувати, узагальнювати навчальний матеріал. Ейдос-конспекти виконують функцію стимулятора творчих здібностей учнів, допомагають залучати до осмисленої роботи на уроці. 

Список використаних джерел

 1. Використання логічних схем – конспектів на уроках зарубіжної літератури : Посібник для вчителя . – Чернігів.; ЧОІПКППО, 1999 – 140С.
 2. Корібов С.Т До проблеми вибору раціональних методів навчання. Структурно-системний підхід у навчанні і вихованні .– Дніпропетровськ.: ДДУ, 1994 – 76с.
 3. Логічні схеми-конспекти. Матеріали до вивчення зарубіжної літератури. – Чернігів.: ЧОІПКППО, 1995 – 84с.
 4. Матюшкіна Т.П. Методика використання ЛСК на уроках. – Чернігів, 2004. – 18с.
 5. Шаталов В.Ф Опорные конспекти. Книга для учителя . – М: Просвещение, 1989, - 64с.
 6.  Бей Г. С. Практичне застосування логічних схем-конспектів на уроках зарубіжної літератури// Зарубіжна література в школі. – 2009. – №15-16 (111-112)/ серпень. – С. 11-14.
 7.  Железнякова Т. А. Використання логічних схем на уроках літератури // Зарубіжна література. – 2003. – №21-23 (325-327)/ червень. –С. 44-52.
docx
Додано
23 квітня 2018
Переглядів
705
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку