Стаття: «Застосування «STEM» у шкільних курсах географії»

Про матеріал
Разом із 21 століттям до нас прийшли глобальні зміни у най значущі зони інтересів та діяльнісні аспекти нашого життя. Прогресивний, нестримний ріст інформаційного, технологічного та економічного напрямків вимагає якісно- орієнтованої й ґрунтовної підготовки висококваліфікованих спеціалістів у цих галузях. Це нове прогресивне покоління, яке володітиме широким діапазоном інноваційних технологій, методами та новітніми підходами, а також ґрунтовними, практичними навичками, вміннями високопродуктивної командної роботи, розвиненим нестандартним, фронтальним мисленням та високою продуктивністю, за для досягнення позитивного результату у будь якій сфері діяльності. Тому основним і беззаперечним, важливим пріоритетом сучасної шкільної освіти, є вирішення поставлених завдань у процесі навчання та виховання молодого покоління в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах
Перегляд файлу

                               Первомайська гімназія №9.

          Первомайської міської ради Миколаївської області   

 

 

 

 

 

 

    «Застосування «STEM» у шкільних курсах географії»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Автор: вчитель географії Саф’яник І.С

                                             2022р.

     Анотація: Разом із 21 століттям до нас прийшли глобальні зміни у най значущі зони інтересів та діяльнісні аспекти нашого життя. Прогресивний, нестримний ріст інформаційного, технологічного та економічного напрямків вимагає якісно- орієнтованої й ґрунтовної підготовки висококваліфікованих спеціалістів у цих галузях. Це нове прогресивне покоління, яке володітиме широким діапазоном інноваційних технологій, методами та новітніми підходами, а також ґрунтовними, практичними навичками, вміннями високопродуктивної командної роботи, розвиненим нестандартним, фронтальним мисленням та високою продуктивністю, за для досягнення позитивного результату у будь якій сфері діяльності. Тому основним і беззаперечним, важливим пріоритетом сучасної шкільної освіти, є вирішення поставлених завдань у процесі навчання та виховання молодого покоління в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах.    

           Стрімкі процеси сучасної глобалізації в освіті та їх якісна інтеграція, вибудовують зовсім нові аспекти використання освітніх програм, курсів та діяльностей при підготовці особистості, яка є всебічно розвиненою та достатньо обізнаною у певних галузях. На сьогоднішній день основними завданнями навчальних курсів в географії є реалізація усіх необхідних компетентнісно-орієнтованих  складових, із застосуванням інноваційних методик, засобів чи інструментів, які в свою чергу дозволять послідовно і ефективно засвоїти необхідні географічні знання учнями закладів загальної середньої освіти. Географія як навчальний предмет це світоглядна та базова дисципліна, що містить в собі інтегративні та комплексні фізико-географічні та соціально-географічні компоненти, саме тому під час викладання шкільних курсів географії дуже важливими є нестандартний підхід до навчання, цілеспрямована міжпредметна інтеграція, або активна взаємодія з іншими предметами та використання STEM- методик які розкривають можливості до творчої роботи учнів таких як моделювання, прогнозування, дослідницької роботи та проектування. Для більш ефективного застосування компонентів STEM під час уроків, вчитель географії має досконало володіти програмовим матеріалом, а також вдосконалювати прийоми та методи навчання географічної науки та  урізноманітнювати організаційні форми, які застосовуються у навчальному процесі. При оволодінні знаннями з предмета географії у середній та старшій школі, неодмінно треба звертати увагу учнів на важливість орієнтування у досить складних та важливих глобалізаційних змінах та процесах, які відбуваються у сьогоденні. При викладанні курсу географії  у школі, вчитель повинен в першу чергу бути зорієнованим на новизну, перспективність та значущість матеріалу, який можна вдало поєднати з інноваційною STEM- методикою, наприклад для реалізації дослідницької діяльності та проектів.

           Не малу значущість для успішної реалізації STEM-напрямку у географії, мають особистісно-зорієнтовані якості педагога, який викладає дисципліну, а саме:

 • Ефективно розв’язувати поставлені задачі, бути самостійним і відповідальним, проявляти ініціативність у роботі;
 • Розуміє сутність компетентнісного навчання;
 • Активно використовує різноманітні, інноваційні методи, форми та засоби у плануванні освітньої діяльності;
 • Реалізовувати подачу навчального матеріалу через приклади із реального життя та пов’язувати його з інтересами учнів;
 • Об’єктивно оцінювати освітні досягнення учнів, особливу увагу привертаючи до їх особистісних вмінь і навичок;
 • Навчити учнів застосовувати здобуті знання та навички у житті;
 • Вибудовувати освітній процес на основах прикладного та міждисциплінарного підходів.

        Так викладаючи тему «Туризм» з географії у 9 класі в навчальному курсі Географія «Україна і світове господарство» вчитель може запропонувати учням підготувати проектну роботу на тему «Перспективність розвитку санаторно-курортної діяльності свого регіону». Виконуючи роботу над запропонованим проектом, діти отримують навики дослідної та пошукової роботи, також розвивають пам’ять, аналізують і самостійно проводять дослідження та аналіз через освоєння навик моделювання, співставлення фактів, припущення. Творчий підхід під час проектної роботи, розкриває перспективні здібності молодого покоління, спрямовує на позитивний результат, а елементи STEM- засобів допомагають більш досконало розкрити тему, та дати учням більш чітке уявлення предмету дослідження і окреслити мету та розкрити такі важливі аспекти цієї теми як:

 • Значення оздоровлення та туризму для економіки регіону
 • Проблеми розвитку  санаторно-курортної та туристичної діяльності
 • Особливості регіональних, природних рекреаційних ресурсів
 • Перспективний розвиток інфраструктури, як засіб популяризації курортної зони
 • Природні ресурси у туризмі та санаторно-курортному відпочинку.

          У курсі «Загальної географії» 6 клас, до теми «Орієнтування на місцевості» доцільно запропонувати здобувачам освіти «квест-дослідження» із орієнтуванням на певній місцевості, де пропонується цікаве розв’язання поставлених задач, виконанням завдань, визначенням певних об’єктів на місцевості та творча колективна робота «Створення компасу» яка стимулюватиме учнів до спільної, творчої роботи, прояву креативності та розвитку нестандартного мислення, а також освоєння навик конструювання моделі компасу. Здебільшого реалізація такого типу завдань у квестах, згуртовує учнів, спонукає до ефективної, групової роботи усіх учасників команди.

         У 10 класі при вивченні курсу «Регіони та країни» тему «Країни Європи» можна доповнити чи узагальнити за допомогою створення креативного «Географічного леп буку» наприклад «Видатні туристичні об’єкти Німеччини» чи іншої країни, у якому розкрити природно-ресурсний потенціал країни, населення, заповідний фонд, курорти, інфраструктура, із застосуванням STEM- засобів навчання, а саме винахідницької, творчої  й конструкторської діяльності, у процесі створення леп буку. Завдання такого типу, є досить цікавим та творчим, а робота над створенням леп буку, принесе велике задоволення учням та поглибить їх знання з предмета,  шляхом пошукової роботи та добірці матеріалів, їх обробці і аналізу, що відповідатимуть запропонованій тематиці, також урізноманітнить навчальний процес, інноваційною діяльністю. Навчальний потенціал учнів з використанням STEM-елементів, при вивченні курсу географії значно розширюється, через незаангажованість підходів до реалізації задумів, їх інноваційність.Завдяки STEM- методикам в шкільному курсі географії, відбувається зміна малоефективної та застарілої форми викладання для сучасних здобувачів освіти, й виведення предмета географії на сучасний, більш цікавий і продуктивний рівень сприйняття та засвоєння знань учнями. А це як правило, призведе у майбутньому, до зростання рівня навченості молодого покоління та їх перспективному розвитку. Саме STEM- засоби та методики навчання у шкільному курсі географії, тримають у центрі уваги, практичну складову та поставлену проблему над якою безпосередньо працюють учні, при виконанні поставлених завдань. Для повноцінної реалізації STEM освітнього компонента у курсах географії середньої школи навчальний процес потрібно вибудовувати таким чином, щоб здобувачі освіти не тільки засвоїли навчальний матеріал, а й проявили ініціативність, інтерпретували, формували запитання, висували тези, творили, навчилися співставляти зміст, активно дебатували, таким чином набували сформовану, компетентнісну спроможність.  STEM  в курсі географії, може впроваджу-ватися та реалізовуватися через різноманітні освітні та сучасні засоби, а також технології, такі як: ІКТ, метод проектної діяльності, інструменти віртуальних STEM - лабораторій «VirtuLab», лабораторія – «GoogleSites», онлайн-лабораторії «GoLab/Graasp» та цікаві, інтерактивні, робочі аркуші: «Liveworksheets», конструювання, BYOD технології та інші інноваційні методи. Такими засобами можуть виступати освітні онлайн платформи, інструменти ігрових і розвивальних технологій «Kahoot! Learning games»,«Gimkit», «Minecraft»,«Classcraft», «LearningApps», «AhaSlides»та інші. Інтерактивні, віртуальні сервіси навчання «MozaBook», «MozaBook Classroom», «SMART Notebook», «EdPro».

Список джерел:

1.     Проект концепції географічної освіти в основній школі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://undip.org.ua/structure/laboratory/geogr_ekon/proekt_konc_geogr_osv.pdf

2.     Традиційні та інноваційні підходи у сфері сучасних педагогічних досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 16 березня 2020 року). Київ : Центр прогресивної освіти «Генезум», 2020. – 302 c.

3.     Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ :Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 80 с.

4.     Частка STEAM-освіти в різних країнах світу (Conference Board Сanada). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/education/sciencegrads.aspx)

5.     ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://stem-osvita-nvo24-bovt.blogspot.com/p/blog-page_21.html

6.    “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2020/2021 навчальному році” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://imzo.gov.ua/2020/08/20/lyst-imzo-vid-19-08-2020-22-1-10-1646

docx
Пов’язані теми
Географія, Інші матеріали
Додано
11 жовтня 2023
Переглядів
524
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку