Сучасний бальний танець

Про матеріал
Предметом вивчення навчальної дисципліни є Бальні танці народів світу, що включає в себе програму європейських танців, латиноамериканських танців і соціальних танців.
Перегляд файлу

ОКВНЗ “Дніпропетровський театрально-художній коледж”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасний бальний танець

 

 

ПРОГРАМА

для закладів фахової передвищої освіти,

культури та мистецтв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: Майстренко Ю. Б.

                                                                                               Котенко В. П.

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2019 р.

Вступ

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасний бальний танець» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 024 «Хореографія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є Бальні танці народів світу, що включає в себе програму європейських танців, латиноамериканських танців і соціальних танців.

Міждисциплінарні зв’язки: класичний, історично-побутовий, народний, сучасний танець, композиція та постановка танцю, історія мистецтва, історія балету, педагогіка, психологія.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є:

За допомогою засобів бального танцю розширити професійні можливості спеціалістів у виконанні і викладанні хореографії.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– набуття загальної фізичної підготовки засобами бальної хореографії;

– розвиток ритмічної координації і виразності у виконанні рухів;

– ознайомлення і навчання техніці танців латиноамериканської та європейської програми.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

матеріал програми «Сучасного бального танцю», передбачений                      тематичним планом;

– історію виникнення та шляхи розвитку бального танцю на сучасному етапі;

– теоретичні основи методики виконання та викладання основних рухів  та базових фігур бального танцю;

– знати партії  партнера і партнерки;

– методи, прийоми, форми та стилі викладання бального танцю;

– методику складання композицій на основі вивченого матеріалу.

          вміти:

– володіти технікою виконання основних фігур;

– безпомилково визначати і розрізняти танці;

– засвоїти складнокоордиційні навички, синкоповані ритми, стиль і виразність в танцях;

– складати композиції з різноманітних фігур танців європейської та латиноамериканської програми.

– використовувати знання технічного виконання танців в педагогічному

процесі навчання бальних танців;

– розкрити перед виконавцями смислову образність, характер і музикальність танців.

  •   Вміти виконувати фігури в парі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин 6 кредитів ECTS.

 

 

 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни

 

Теми

Кількість годин

денна форма

у тому числі

Усього

Практичні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота

ІII Курс V Семестр

Тема 1. Джерела і розвиток бального танцю. Вплив бального танцю у вихованні викладача хореографії.

4

2

2

Тема 2. Характерні особливості та методика виконання основних рухів та фігур танцю         «Ча-ча-ча»

8

6

2

Тема 3. Учбова композиція  танцю «Ча-ча-ча»

7

4

2

1

Тема 4. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Повільний вальс»

7

4

2

1

Тема 5. Учбова композиція танцю «Повільний вальс»

6

4

2

Тема 6. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Квікстеп»

7

4

2

1

Тема 7. Учбова композиція танцю «Квікстеп»

7

4

2

1

Тема 8. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Джайв»

7

4

2

1

Тема 9. Учбова композиція танцю «Джайв»

7

4

2

1

III Курс VІ Семестр

Тема 10. Композиція танцю «Джайв»

6

4

2

Тема 11. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Самба»

7

4

2

1

Тема 12. Учбова композиція танцю «Самба»

11

6

4

1

Тема 13. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Танго»

7

4

2

1

Тема 14. Учбова композиція танцю «Танго»

7

4

2

1

Тема 15. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Віденський вальс»

7

4

2

1

Тема 16. Учбова композиція танцю «Віденський вальс»

7

4

2

1

Тема 17.  Композиція танцю «Віденський вальс»

8

6

2

IV Курс VІI Семестр

Тема 18. Композиція танцю «Квікстеп»

9

6

2

1

 Тема 19. Ускладнена композиція танцю «Джайв»

9

6

2

1

Тема 20. Характерні особливості та методика виконання основних рухів  танцю «Румба»

6

4

2

Тема 21. Учбова композиція  танцю «Румба»

6

4

2

 Тема 22.  Композиція танцю «Румба»

7

4

2

1

Тема 23.   Композиція танцю «Ча-ча-ча»

9

4

4

1

Тема 24. Композиція танцю «Самба»

7

4

2

1

Тема 25.  Композиція танцю «Повільний вальс»

7

4

2

1

IV Курс VІII Семестр

Тема 26.  Ускладнена композиція танцю «Румба»

9

6

2

1

Тема 27. Ускладнена композиція  танцю              «Ча-ча-ча»

7

4

2

1

Тема 28. Концертна постановка танцю «Віденський вальс»

7

4

2

1

Тема 29.  Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Пасодобль»

7

4

2

1

Тема 30. Учбова композиція танцю «Пасодобль»

10

6

4

Тема 31. Ускладнена композиція танцю «Танго»

7

4

2

1

Тема 32. Характерні особливості та манера виконання танцю «Повільний фокстрот»

7

4

2

1

Тема 33. Учбова композиція танцю «Повільний фокстрот»

6

4

2

Усього годин

240

144

72

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

ІII Курс V Семестр

 

Тема 1. Джерела і розвиток бального танцю. Вплив бального танцю у вихованні викладача хореографії

 Історія розвитку бального танцю. Бальний танець як історичне явище. Еволюція бального танцю як одного з видів хореографії. Спортивний бальний танець як один із напрямків танцю. Історія виникнення танців європейської програми («Повільний вальс», «Квікстеп», «Танго», «Віденський вальс», «Повільний фокстрот»). Історія виникнення танців латиноамериканської програми («Ча-ча-ча», «Джайв», «Самба», «Румба», «Пасодобль»).

 

Тема 2. Характерні особливості та методика виконання основних рухів та фігур танцю «Ча-Ча-Ча»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних рухів та фігур: «основний рух», «тайм степи», «нью-йорк», «спот-повороти», «варіанти шасе», «повороти під рукою», «рука до руки», «плече до плеча». Постановка в парі.

 

Тема 3. Учбова композиція танцю «Ча-ча-ча»

Вивчення фігур: «віяло», «алемана», «хокейна ключка», «три ча-ча-ча вперед і назад», «закритий хіп-твіст». Вивчення партій партнера і партнерки. Композиція: «основний рух», «алемана», «нью-йорк», «спільний спот-поворот».

 

Тема 4. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Повільний вальс»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних фігур: «переміна справа наліво», «переміна зліва направо», «правий поворот», «лівий поворот».

 

 Тема 5. Учбова композиція танцю «Повільний вальс»

Вивчення фігур «спін-поворот» та «зовнішня переміна». Вивчення партій партнера і партнерки. Постановка в парі. Композиція: «правий поворот», «переміна справа наліво», «лівий поворот», «переміна зліва направо», «половина правого повороту», «зовнішня переміна». 

 

Тема 6. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Квікстеп»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних фігур: «четвертний поворот вправо», «четвертний поворот вліво», «натуральний поворот», «прогресивне шасе». Вивчення партій партнера і партнерки. Постановка в парі.

 

Тема 7. Учбова композиція танцю «Квікстеп»

Вивчення фігур: «локстеп вперед», «локстеп назад», «правий півот поворот», «правий спін-поворот», «біжуче закінчення». Композиція: «четвертний поворот праворуч», «четвертний поворот ліворуч», «локстеп вперед», «біжуче закінчення» «локстеп назад», «біжуче закінчення».

 

Тема 8. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Джайв»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних фігур: «основний рух на місці», «фолевей рок», «зміна місць справа наліво», «зміна місць зліва направо», «види шасе» («бокове шасе», «компактне шасе», «шасе вперед», «шасе назад»,  «поворотне шасе»). 

 

Тема 9. Учбова композиція танцю «Джайв»

Вивчення фігур: «зміна рук за спиною», «стій і йди», «американський спін». Композиція: «фолевей рок», «зміна місць справа наліво», «зміна місць зліва направо»,  «американський спін». Вивчення партій партнера і партнерки. Постановка в парі.

 

III Курс VІ Семестр

Тема 10. Композиція танцю «Джайв»

Вивчення фігур: «кроки курчати», «розкручування від руки», «пальці-каблук свівли». Вивчення партій партнера і партнерки. Постановка в парі. Композиція: «фолевей рок», «вихід у відкриту позицію», «стій і йди», «зміна рук за спиною», «американський спін», «кроки курчати», «вихід у закриту позицію».

Тема 11. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Самба»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних фігур: «основні рухи» і «альтернативні основні рухи»       («натуральний основний рух», «зворотній основний рух», «боковий основний рух» ), «прогресивний основний рух» , «віски вліво і віскі вправо», «самба крок на місці».  

 

Тема 12. Учбова композиція танцю «Самба»

Вивчення фігур: «вольта в просуванні вліво», «вольта в просуванні вправо», «бота фого в просуванні вперед», «основний рух в альтернативній формі», «віск», «стаціонарний хід на місці», «віск», «поворот», «бота фого». Вивчення партій партнера і партнерки. Постановка в парі.

Тема 13. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Танго»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних фігур: «хід», «прогресивний боковий крок», «прогресивна ланка», «закритий променад». Вивчення партій партнера і партнерки. Постановка в парі.

Тема 14. Учбова композиція танцю «Танго»

Вивчення фігур: «рок поворот», «відкритий зворотній поворот (п-ка ззовні)», «корте назад», «відкритий зворотній поворот (п-ка в лінію)». Композиція: «два кроки», «прогресивна ланка», «закритий променад», «відкритий зворотній поворот (п-ка ззовні) з закритим закінченням». Вивчення партій партнера і партнерки.

Тема 15. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Віденський вальс»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних фігур: «натуральний поворот», «зворотній поворот», «переміна вперед з лівої ноги», «переміна вперед з правої ноги», «переміна назад з лівої ноги», «переміна назад з правої ноги».

Тема 16. Учбова композиція танцю «Віденський вальс»

Постановка в парі. Композиція – з’єднання правого та лівого повороту з перемінами .

Тема 17. Композиція танцю «Віденський вальс»

Вивчення фігури – спін з легкою пружною дією і натуральний півот. Композиція: «правий поворот» (8 тактів), «права переміна» (1 такт), «лівий поворот» (6 тактів), «ліва переміна» (1 такт), «правий поворот» (1 такт),  «права переміна» (1 такт), «лівий поворот» (1 такт), «ліва переміна» (1 такт), «пів правого повороту» (1 такт), «натуральний півот» (1 такт). Удосконалення вивчених раніше рухів.

 

 

 

 

 

 

IV Курс VІI Семестр

Тема 18. Композиція танцю «Квікстеп»

Вивчення фігур: «подвійний зворотній спін», «крос шасе», «швидкий зворотній поворот». Композиція: «натуральний спін-поворот», «натуральний півот-поворот», «четвертний поворот вліво», «крос шасе», «локстеп вперед». Вивчення партій партнера і партнерки.   

Тема 19. Ускладнена композиція танцю «Джайв»

Композиція: «фолевей рок», «кроки» – променадні кроки (повільні і швидкі),  «пальці-каблук свівли», «розкручування від руки, закінчене обертом п-ки з триманням ПР до ПР», «американський спін», «хід курчати». Вивчення партій партнера і партнерки.  Удосконалення вивчених раніше рухів.

Тема 20. Характерні особливості та методика виконання основних рухів  танцю «Румба»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних фігур: «основний рух», «кукарачі»,  «нью-йорк», «спот повороти», «повороти під рукою», «бічні кроки», «прогресивні кроки».

Тема 21. Учбова композиція  танцю «Румба»

Композиція: «закритий основний рух», «поворот партнерки під рукою вправо», «спільний спот-поворот вправо», «спільний спот-поворот вліво», «нью-йорк вправо», «нью-йорк вліво», «кукарача». Вивчення партій партнера і партнерки.  Постановка в парі.

Тема 22. Композиція танцю «Румба»

Вивчення фігур: «віяло», «алемана», «розкриття назовні вправо і вліво», «закритий хіп-твіст», «відкритий хіп-твіст», «хокейна ключка», «спіраль». Композиція: «основний крок», «алемана», «кукарача» (3 рази), «спіраль», «віяло», «хокейна ключка». Вивчення партій партнера і партнерки. 

Тема 23. Композиція танцю «Ча-ча-ча»

Композиція: «закритий хіп-твіст», «віяло», «хокейна ключка», «спільний спот-поворот вправо», «три ча-ча-ча вперед», «спільний спот-поворот вліво». Удосконалення вивчених раніше рухів.

Тема 24. Композиція танцю «Самба»

Вивчення фігур: «зворотній поворот», «корта джака», «роки назад з ПН і ЛН». Композиція: «самба крок на місці», «віск вліво», «віск вправо», «променадний самба крок», «боковий самба крок», «бота фого в просуванні вперед», «поворот партнерки під рукою», «зворотній поворот», «корта джака», «роки назад з ПН і ЛН». Вивчення партій партнера і партнерки.  Удосконалення вивчених раніше рухів.

Тема 25. Композиція танцю «Повільний вальс»

Вивчення фігур: «подвійний зворотній спін», «віск», «прогресивне шасе». Композиція: «пів натурального повороту», «натуральний спін поворот», «пів зворотного повороту», «подвійний зворотній спін», «віск», «прогресивне шасе». Вивчення партій партнера і партнерки. Удосконалення вивчених раніше рухів.

 

IV Курс VІII Семестр

Тема 26. Ускладнена композиція танцю «Румба»

Вивчення фігур: «аіда», «три трійки». Композиція: «відкритий хіп-твіст», «віяло», «алемана», «аіда», «три трійки», «бічні кроки», «кукарачі». Вивчення партій партнера і партнерки. Удосконалення вивчених раніше рухів.

Тема 27. Ускладнена композиція танцю «Ча-ча-ча»

Композиція: «відкритий хіп-твіст», «віяло», «алемана», «аіда», «кубинські брейки», «спільний спот поворот», «турецький рушничок». Вивчення партій партнера і партнерки. Удосконалення вивчених раніше рухів.

Тема 28. Концертна постановка танцю «Віденський вальс»

Побудова композиції з різноманітних фігур. Експозиція танцю. Зав’язка. Розвиток дії. Кульмінація. Розв’язка.

Тема 29. Характерні особливості та методика виконання основних фігур танцю «Пасодобль»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних фігур: «на місці», «основний рух», «апель», «шасе вправо», «шасе вліво», «променадна ланка», «розходження», «вісім».

Тема 30. Учбова композиція танцю «Пасодобль»

Вивчення фігур: «шістнадцять»,  «удар пікою», «варіація з лівої ноги», «шасе плащ». Композиція: «променадна ланка», 2шасе вправо», «розходження», «шістнадцять», «удар пікою», «відкритий телемарк», «шасе плащ». Постановка в парі. Вивчення партій партнера і партнерки.  Удосконалення вивчених раніше рухів.

Тема 31 .Ускладнена композиція танцю «Танго»

Композиція: «файв степ», «прогресивна ланка», «закритий променад», «відкритий зворотній поворот з закритим закінченням», «променадна ланка», «променадий поворот», «рок поворот», «закритий променад». Вивчення партій партнера і партнерки. Удосконалення вивчених раніше рухів.

Тема 32. Характерні особливості та манера виконання танцю «Повільний фокстрот»

Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання. Техніка виконання основних фігур: «крок перо», «три кроки»,  «натуральний поворот», «зворотній поворот», «відкритий імпетус».

Тема 33. Учбова композиція танцю «Повільний фокстрот»

Композиція: «крок перо», «три кроки», «пів правого повороту», «відкритий імпетус», «зворотній поворот». Вивчення партій партнера і партнерки. Удосконалення вивчених раніше рухів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНАЦІЇ

 

Рекомендації для практичних занять

 

Готуючись до практичного заняття студенти повинні підготувати відповідний одяг та спеціальне взуття для хореографічних занять із сучасного танцю.

На практичних заняттях дисципліни «Сучасний бальний танець» студенти знайомляться з музичним розміром танцю, темпом виконання рухів, основними рахунками та ритмічними малюнками. Технічно і вірно виконувати рухи танців; раціонально використовувати методи та прийоми викладання  танців; застосовувати придбанні в процесі навчання знання на практиці.

Вивчаючи методику виконання рухів студенти знайомляться з особливостями стилю, характеру, та манери виконання сучасних бальних танців різних країн світу; методикою побудови заняття з сучасних бальних танців. 

Під час роботи над виконанням рухів необхідно враховувати:

– темп музичного супроводу;

– характер музичного матеріалу;

– Характер та манеру виконання рухів танцю;

– основні положення рук, корпусу, ніг, голови;

– методику виконання основних рухів;

– постановку в парі;

– композиційну побудову танцю;

– партії партнера та партнерки.

Практичне вивчення предмету «Сучасний бальний танець» повинен давати змогу уявити та усвідомити історію розвитку хореографії, виховувати загальну музично-хореографічну культуру, поширювати світогляд.

 

Рекомендації для самостійної роботи

 

Виконуючи самостійну роботу студент повинен згадати пройдений матеріал та зауваження які були на занятті. Самостійно відпрацьовуючи рухи студент повинен пам’ятати правильне та методичне їх виконання.

Самостійна робота передбачає складання студентами композицій, а також розібрання танців по запису.

Для відпрацювання вивченого на заняттях матеріалу, для роботи над вдосконаленням виконавської майстерності студентам необхідно:

– виконувати основні рухи та фігури під власний рахунок, робота
в темпі музичного супроводу;

– опанування методики та техніки виконання рухів в парах.

Під час роботи над виконанням рухів студентам необхідно враховувати:

– темп музичного супроводу;

– враховувати характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання  рухів танцю;

– основні положення рук, ніг, голови, корпусу;

– постановку в парі;

– композиційну побудову танцю.

 

Рекомендації для індивідуальних занять

 

Готуючись до виконання індивідуального заняття як і до практичного заняття студент повинен підготувати відповідний одяг та спеціальне взуття для хореографічних занять із сучасного бального танцю.

Індивідуальні заняття студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей й творчу діяльність.

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми та методи визначаються індивідуальним навчальним планом студента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Форма  контролю успішності навчання

 

Формою поточного, семестрового та підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Сучасний бальний танець» є поточна, семестрова, підсумкова оцінка і залік.

 

 

5. Орієнтовні завдання до поточного, семестрового та підсумкового контролю

 

1. Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання танцю «Ча-ча-ча».

2. Основні рухи та фігури танцю «Ча-ча-ча».

3. Музичний розмір, темп, характер танцю «Повільний вальс2.

4. Методика виконання основних рухів танцю «Повільний вальс».

5. Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання танцю «Джайв».

6. Основні рухи та фігури танцю «Джайв».

7. Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання танцю «Квікстеп».

8. Основні рухи та фігури танцю «Квікстеп».

9. Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання танцю «Самба».

10. Методика виконання основних рухів танцю «Самба».

11. Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання танцю «Танго».

12. Методика виконання основних рухів танцю «Танго».

13. Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання танцю «Віденський вальс».

14. Методика виконання основних рухів танцю «Віденський вальс».

15. Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання танцю «Румба».

16. Методика виконання основних рухів танцю «Румба».

17. Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання танцю «Пасодобль».

18. Методика виконання основних рухів танцю «Пасодобль».

19. Характерні особливості ритму, темпу, стилю виконання танцю «Повільний фокстрот».

20. Методика виконання основних рухів танцю «Повільний фокстрот».

 

 

 

 

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

 

Рівні навчальних досягнень

Оцінка

 

Вимоги до знань, умінь і навичок студентів

Високий

 5

Студент, який в повній мірі оволодів теоретичними знаннями, практичними навичками і вміннями в обсязі навчальної програми за розділами: методика виконання основних рухів та фігур сучасного бального танцю. Володіє теорією і практикою технічно ускладнених рухів та композицій танцю. Студент має природні професійні дані для занять хореографією, гарні сценічні якості.

Достатній

 4

Студент, який в повній мірі оволодів теоретичними знаннями, практичними навичками і вміннями в обсязі навчальної програми за розділами: методика виконання основних рухів та фігур сучасного бального танцю. Володіє теорією і практикою технічно ускладнених рухів та композицій танцю, але при їх виконанні допускає деякі не точності. Має хороші професійні якості.

Середній

 3

Студент, який в повній мірі оволодів теоретичними знаннями, практичними навичками і вміннями в обсязі навчальної програми за розділами: методика виконання основних рухів та фігур сучасного бального танцю. Володіє теорією і практикою основних рухів та композицій танцю, але при їх виконанні допускає значну кількість помилок. Має посередні дані та невиразні сценічні якості

Початковий

 2

Має студент з низьким рівнем теоретичних знань і практичних навичок в обсязі навчальної програми. Природні професійні дані слабо виражені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Використана і рекомендована література

 

Базова

 

1. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. Київ: Музична Україна, 1974. 240 с.

2. Вакуленко О. М. «Світ танцю» Філіпа Річардсона. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. 2016. Вип. 34. С. 54-60.

3. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. Київ: Музична Україна, 1983.             340 с. 

4. Годовський В. М. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. Рівне: РДГУ, 2000. 76 с.

5. Голдрич О.С. Методика викладання хореографії: навч. посіб.                           Львів: «Сполом», 2006. 84 с.

6. Голдрич О.С. Методика роботи з хореографічним колективом: посібник для студентів-хореографів мистецьких навчальних закладів України  І-ІІ рівня акредитації. Вид. 2-е. Львів: «Сполом», 2007.

72 с.

7. Згурський А. Методика викладання бальних танців у школі Київ: Музична Україна, 1978. 112 с.

8. Классические танцы. Танго и медленный вальс / Авт.-сост.                                О. В. Иванников. Москва: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: Стакер, 2003. 74 с.

9. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: навч.-метод. посібн. для студентів пед. навч. закладів / А. М. Кривохижа. Кіровоград: РВЦ КДПУ                                                  ім. В. Винниченка, 2005. 324 с.

10. Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча / Авт.                              О. В. Иванникова. Москва: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: Стакер, 2003. 61 с.                                                                                                                               

11. Мищенко В. А., Тимошенко О. А. Спортивные бальные танцы для начинающих. Харьков: Синтес, 2003. 192 с.

12. Мур А. Бальные танцы. Москва: Астрель, 2004. 319 с.

13. Павлюк Т. С. Аналіз сучасних стилістичних форм латиноамериканського бального танцю / Т. С. Павлюк // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18-19 квіт. 2013 р. С. 316-318.

14. Танцуйте с нами. Бальные и массовые танцы для детей школьного возраста / Сост. Л. А. Бондаренко. Киев: Музична Україна, 1988. – 238 с.

15. Тараканова А. П. Танцюй з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1-4 кл.) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Винниця: НОВА КНИГА, 2010. 160 с.

16. Осадців Т. П. Спортивні танці. Навч. посіб. Ленинград: ЗУКЦ, 2001. 340 с.

 

Додаткова

 

1. Борисова Н. Хочу на бал. Москва: ИД «Век Информации», 2008. 144 с.

2. Азбука танцев / Е. В. Динниц, Д. А. Єрмаков, О. В. Иванникова. Москва: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: Стакер, 2004. 286 с.

3. Браиловская Л. В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба. Серия «Жизнь удалась». Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 160 с.

4. Диниц, Е. В. Азбука танцев. Москва: АТС Донецк, Сталкер, 2005. 286 с.

5. Современный бальный танец: пос. для студентов институтов культуры, учащихся культ.-просвет, училищ и руководителей коллективов бального танца / Под ред. В. М. Стриганова и В. И. Уральской. Москва: Просвещение, 1977. 431 с.

6. Соколовский, Ю. Е. Основы педагогики бальной хореографи. Учеб. пособие. Москва: МГИК, 1976. 150 с.

 

Інформаційні ресурси

 

1. Відео уроки онлайн. Латиноамериканські танці. Самоучитель. URL: https://video-uroki-nline.com/tancy/balnye_tancy/latinoamerikanskie_tancy_samou4itel/

2. Клуб спортивного танцю «Альянс». URL: http://alliance-dance-club.kh.ua/pravila-po-figuram-dlya-sportivny-h-sorevnovanij/

3. Комунальна установа «Обласний методичний центр культури і мистецтв» ЗОР. Методичні рекомендації «Організація масових і театралізованих свят». URL: http://www.zomc.org.ua/

4. Мистецтво бального танцю. URL: https://sites.google.com/site/mistectvobalnogotancu/home

          5. Спортивний танець в Україні. URL: http://www.danceinfo.com.ua

1

 

docx
Додано
8 жовтня 2019
Переглядів
266
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку