Тема: Генотип як цілісна система.

Про матеріал
Тематичне оцінювання № 3 Тема: Генотип як цілісна система. Розробка складається з 4 варіантів, для учнів 11 класу.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання № 3

Тема: Генотип як цілісна система.

І варіант

1 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється по 0.5 бала)

1. При поліплоїдії відбувається:

а) зміна кількості хромосом у наборі б) збільшення кількості хромосом, кратне гаплоїдному набору в) зміна структури хромосом г) зміна структури генів

2. Укажіть, у чому полягає ефект гетерозису:

а) у різкому підвищенні життєвої сили у гібридів першого покоління, б) у підвищенні життєздатності у гібридів усіх поколінь; в) у зниженні життєздатності гібридів; г) у стерильності гібридів.

3. Укажіть, які організми  є  генетично модіфікованими:

а) поліплоїдні; б) мутанти: в) у геном яких штучно підсаджені чужорідні гени; г) усі три групи.

4. Укажіть, як називаються ділянки, що вирізаються під час дозрівання ІРНК:

а) екзони; б) інтрони; в) траспозони; г) кластери.

5. Назвіть поняття, яке стосується рослин:

а) порода б) сорт в) штам г) ряд

6. Укажіть, як змінюється плідність міжвидових гібридів порівняно з вихідними формами, взятими для схрещування :

а) більша б) менша в) така ж сама г) зазвичай безплідні

7. Організми, у яких тканини складаються зі спадково неоднакових клітин або клітинних систем (належать різним біологічним видам):                                                                           

а) трансгенні б) химерні в) гібридні г) мутантні

8. Інбридинг – це схрещування :  а) особин різних видів б) міжродове  в) споріднених організмів г) чистих ліній

2 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється по 1.5 бала)

9. Дати визначення поняттям: селекція, сорт, біотехнологія.

10. Установіть відповідність.

1

Інбридинг

А

Схрещування близькоспоріднених форм живих організмів

2

Аутбридинг

Б

Наука, що вивчає закономірності мінливості та спадковості

3

Генетика

В

Галузь промисловості, в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси

4

Біотехнологія

Г

Схрещування не споріднених між собою організмів

 

 

 

 

3 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється в 2,5 бали)

Дайте відповідь на запитання:

11. Що сучасна біологічна наука називає химерами? Чим відрізняються химерні організми від трансгенних?

12.Охарактеризуйте основні методи вивчення генетики людини.

Тематичне оцінювання № 3

Тема: Закономірності мінливості. Генотип як цілісна система.

ІІ варіант

1 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється по 0.5 бала)

 

1. Укажіть, який генетичний метод неможливо застосувати під час вивчення генетики людини:

а) гібридологічний; б) цитогенетичний; в) складання родоводу; г) молекулярно- генетичний.

2. Укажіть, у яких органелах тварин міститься цитоплазматична ДНК:

а) лізосомах; б) пластидах і мітохондріях; в) мітохондріях. г) ендоплазматичному ретикулюмі.

3. У кажіть, як називають схрещування в собі близькоспоріднених особин:

а) аутбридингом, б) методичним добором: в) інбридингом: г) штучним добором.

4. У кажіть, яка речовина синтезується в ядерцях:

а) гістони; б) і РНК; в) рРНК; г) тРНК.

5. Гетерозисні гібриди рослин розмножуються:

а) вегетативно б) статевим шляхом в) нестатевим шляхом г) не розмножується

6. У яких організмів зустрічається поліплоїдія:

а) рослин; б) тварин; в) людини; г) бактерій

7. У селекції  рослин використовують:

а) масовий добір; б) гібридизацію; в) схрещування; г) випробування за потомством.

8. Сукупність культурних рослин одного виду, штучно створена людиною і що характеризується спадково стійкими особливостями будови і продуктивності.

а) порода; б) сорт; в) штам; г) рід

2 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється по 1.5 бала)

9. Дати визначення поняттям: генна інженерія, гетерозис аутбридинг

10. Установіть відповідність

1.

Штам

А)

Створена людиною сукупність особин тварин одного виду, що характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю

2.

Плазміди

Б)

Культура мікроорганізмів, одержаних від однієї клітини

3.

Генофонд

В)

Нащадки, одержані внаслідок гібридизації

4.

Гібриди

Г)

Позахромосомні фактори спадковості

 

 

 

Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої клітини чи цілого організму

3 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється в 2,5 бали)

11.  Дайте визначення поняттю « селекція». Охарактеризуйте інбридинг та аутбридинг у селекції рослин та тварин.

12. Чи варто відмовитись від подальших досліджень у галузі створення трансгенних организмів?


Тематичне оцінювання № 3

Тема: Генотип як цілісна система.

ІІІ варіант

1 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється по 0.5 бала)

1. Використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві.

а) біотехнологія; б) генна інженерія; в) клонування; г) селекція

2. Зміна генотипу шляхом вбудовування гена одного організму в геном іншого організму.

а) біотехнологія; б) генна інженерія; в) клонування; г) клітинна інженерія.

3. Метод виділення окремих особин серед сільськогосподарських культур та отримання від них потомства називається ...

а). масовим відбором. б). міжлінійною гибридизацією; в). віддаленою гібридизацією. г). індивідуальним відбором.

4. Використання методів біотехнології в селекції дозволяє ...

а). Прискорити розмноження нового сорту. б). Створити гібрид рослини і тварини. в). Прискорити розмноження нових порід. г). Виявити спадкові захворювання у людини.

5. Що таке аутбридинг?

а) близькоспоріднена гібридизація; б) гібридизація неспоріднених особин ; в) метод гібридизації клітин; г) цілеспрямоване перенесення генів одного виду в генотип іншого виду.

6. Укажіть приблизну кількість структурних генів у геномі людини:

а) 1-5 тис; б) 20-25 тис; в) 100 тис; г) 1 млн

7. Що таке поліплоїдія:

а) кратне збільшення кількості хромосом; б) соматична мутація; в) перехрест хромосом; г) кратне зменшення кількості хромосом.

8. Як називаються ділянки, які вирізаються під час дозрівання іРНК:

а) екзони; б) інтрони; в) кластери; г) траспозони.

2 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється по 1.5 бала)

9. Дайте визначення поняттям: генна терапія, трансгени, штучний добір.

10. З перерахованих виберіть ознаки рослин як об’єкта селекції:

а) вегетативне розмноження

б) нечисленність потомства

в) тільки статеве розмноження

г) поширене явище поліплоїдії

д) значна тривалість життя

е) значні економічні затрати

3 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється в 2,5 бали)

11. Що ви знаєте про генну, клітинну, ембріональну інженерію?

12. Чому міжвидові гібриди часто безплідні? Як можна подолати їхню безплідність?


Тематичне оцінювання № 3

Тема: Генотип як цілісна система.

ІV варіант

1 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється по 0.5 бала)

1. Наука про теоретичні основи і методи створення нових та поліпшення існуючих сортів рослин, порід тварин називається:

а) генетика; б) мікробіологія; в) селекція; г) біотехнологія.

2. Процес одержання гібридів, який ґрунтується на об’єднанні генетичного матеріалу організмів, називається:

а) мутація; б) гібридизація; в) модифікація; г) кон’югація.

3. Наука, що являє собою сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми або біологічні процеси - це:

а) селекція; б) мікробіологія; в) генетика; г) біотехнологія.

4. Вирощування клітин на поживних середови-щах та клонування організмів здійснює:

а) генетика; б) клітинна інженерія; в) біотехнологія; г) генна інженерія.

5. Синтез генів поза організмом, видалення з клітини і перебудову окремих генів здійснює:

а) генетика; б) клітинна інженерія; в) біотехнологія; г) генна інженерія.

6. Організми, у яких тканини складаються зі спадково неоднакових клітин або клітинних систем (належать різним біологічним видам):

а) трансгенні б) химерні в) гібридні г) мутантні

7.При поліплоїдії відбувається:

а) зміна кількості хромосом у наборі б) збільшення кількості хромосом, кратне гаплоїдному набору в) зміна структури хромосом г) зміна структури генів

8.Назвіть поняття, яке стосується мікроорганізмів:

а) порода б) сорт в) штам г) ряд

2 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється по 1.5 бала)

9. Дайте визначення поняттям: євгеніка, екзон, штам.

10. З перерахованих виберіть ознаки тварин як об’єкта селекції:

а) вегетативне розмноження

б) нечисленність потомства

в) тільки статеве розмноження

г) поширене явище поліплоїдії

д) значна тривалість життя

е) значні економічні затрати

3 рівень ( кожне вірно виконане завдання оцінюється в 2,5 бали)

11. В каких галузях діяльності людини найбільш активно використовуються результати біотехнології.

12. Висловіть та аргументуйте власну думку щодо користі або шкоди ГМО для людини.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бузницька Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
15 травня 2019
Переглядів
349
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку