Тема. Глобальна економіка: Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної економіки. Світовий ринок інвестицій і

Про матеріал
Лекція " розрахована на студентів коледжів, що вивчають курс географії 11 класу загальноосвітньої школи
Перегляд файлу

Тема. Глобальна економіка:

Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної економіки. Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм. Формування  «інформаційного суспільства».

Мета: сформувати систему знань про глобальну економіку, закономірності  її розвитку та структуру; з’ясувати місце України у світовому економічному просторі; розвивати уміння аналізувати динаміку розвитку світового господарства, глобальне світосприйняття ; виховувати географічне, економічне та логічне мислення.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності студентів:

Знаннєвий компонент:

формулює поняття «глобальна економіка»,   «глобальні ланцюги доданої вартості»; називає складові міжнародної науково-технологічної сфери,  системи виробництва, міжнародної валютно-фінансова системи, сучасних транспортно-логістичних систем, форми світового ринку; наводить приклади міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва;

Діяльнісний компонент:

розрізняє національні та інтернаціональні форми виробництва; характеризує особливості глобальних ланцюгів доданої вартості в металургії, автомобілебудуванні, електронних виробництвах, фармацевтиці, легкій промисловості; порівнює економічні вигоди форм участі крани у міжнародній кооперації, ланцюгах доданої вартості; установлює домінуючі чинники розвитку і розміщення виробництв у країнах і регіонах; визначає роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки; уміє знаходити інформацію про сучасний стан окремих виробництв і ринків; аналізує текстові, картографічні й статистичні матеріали з метою визначення особливостей і закономірностей просторової організації складників світової економіки та місця в ній національних економік і транснаціональних компаній; розробляє просторові моделі  світового господарства.

Оцінно-ціннісний компонент:

оцінює перспективи включення   національних виробників у глобальні ланцюги доданої вартості; висловлює судження щодо процесу формування інформаційного суспільства; робить висновки щодо змін світових ринків у період глобалізації

Обладнання:   політична карта світу, атласи.

Тип заняття: комбінований

ХІД  ЗАНЯТТЯ:

І. Організаційний момент                                                                        3 хв.

ІІ. Перевірка  знань           10 хв.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності                            5 хв.

Вивчення нового матеріалу                                                                    25 хв.

IY. Закріплення нових знань, умінь та навичок         10 хв.

        виконання практичної роботи           15 хв.

Y. Підсумок заняття                                                  10 хв.

YI. Домашнє завдання                                                   2 хв.

 ІІ. Перевірка  знань

Дайте відповіді на питання:

1. Що визначає поняття «глобальна економіка»?  2. Поясніть  сутність глобальних ланцюгів доданої вартості. 3. Поясніть значення термінів «технології» та «високі технології». 4.Назвіть сегменти міжнародного ринку. 5.Дайте характеристику типів виробничих систем.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 

Сьогодні ми продовжимо знайомство з характеристикою глобальної економіки.  З’ясуємо її важливі складові частини -  інфраструктурний каркас, яким є сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Сучасна тенденція переходу до цифрових методів створення, передачі, обробки та зберігання інформації призводить до широкого впровадження, статичних і динамічних баз даних, організації телекомунікаційного зв'язку для доступу до інформації через наземні та супутникові інформаційні канали.

Унаслідок запровадження цих технологій  запроваджені логістичні системи —  організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.

Існують шість постулатів логістичної системи:

 1. Конкретний товар.

2. Товар має бути не­обхідної якості,

3. Товар потрібен нам у необхідній для нас кількості,

4. Цей товар потрібен нам у визначений нами час.

5. Товар повинен бути у визначено­му нами місці,

6. Наші витрати під час покупки мають бути мінімальними.

Саме ці по­стулати сьогодні і характеризують ос­новні цілі, які вирішують логістичні систе­ми або просто — логістика.

Суть, значення та завдання транспортної логістики

Матеріальні потоки, рух та переміщення товару є неможливими без участі в цих процесах транспортних засобів. Значна частина логістичних операцій, пов'язаних з просуванням матеріального потоку від первинного джерела до кінцевого споживача здійснюється з допомогою транспорту. Затрати на виконання цих операцій складають до 50 % від суми загальних затрат на логістику.

Транспортування можна визначити як логістичну функцію, пов'язану з переміщенням матеріального потоку певним транспортним засобом в логістичному ланцюгу, яка складається з множини логістичних операцій, включаючи експедиційне обслуговування, вантажопереробку, упаковку, передачу прав власності на товар, страхування, охорону тощо.

По призначенню виділяють два види транспорту:

1. Транспорт загального користування - складає окрему галузь народного господарства і може задовольняти потребу в перевезеннях будь-якої галузі народного господарства чи населення;

2. Транспорт внутрішнього користування – внутрішній виробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, які належать нетранспортним підприємствам. Вони є, переважно, складовою частиною певних виробничих систем і повинні бути органічно в них вписані.

Логістична оцінка видів транспорту

Як ми уже зазначали, вибір транспортного засобу належить до основних завдань логістики. Тому доцільно дати характеристику усім видам транспорту, кожен з яких має свої особливості, переваги та недоліки, які визначають його можливість використання в логістичних системах.

Виділяють такі види транспорту: залізничний, морський, річковий, автомобільний,повітряний, трубопровідний.

Завдання студентам: Давайте здійснимо характеристику кожного з них: 

Залізничний транспорт. Переваги: висока пропускна здатність, незалежність від кліматичних умов, регулярність перевезень, відносно низькі тарифи, висока швидкість доставки на великі відстані. Недоліки: обмежена кількість перевізників, висока капітало-, матеріало- та енергоємність перевезень, низька доступність до кінцевих споживачів, низький рівень зберігання вантажів.

Морський транспорт. Переваги: можливість міжконтинентальних перевезень, Висока пропускна здатність, низька собівартість перевезень на далекі відстані. Недоліки: обмеженість перевезень, низька швидкість, залежність від погодних умов, необхідність створення складної портової інфраструктури.

Річковий транспорт. Переваги: висока пропускна здатність на глибоководних ріках, низька собівартість і капіталоємність. Недоліки: обмеженість перевезень, низька швидкість доставок, залежність від глибини рік та навігаційних умов, сезонність, низька надійність.

Автомобільний транспорт. Переваги: висока доступність, гнучкість, швидкість доставки, маневреність, доставка "від дверей до дверей", високий рівень збереження вантажів, можливість транспортування малих партій вантажів, широкі можливості вибору перевізника. Недоліки: низька пропускна здатність, залежність від дорожніх і погодних умов, відносно велика собівартість перевезень на великі відстані, не екологічність.

Повітряний транспорт. Переваги: швидкість доставки, надійність, високий рівень збереження вантажів, найкоротші маршрути перевезень. Недоліки: висока собівартість перевезень, найвищі транспортні тарифи, висока капітало-, енерго- та матеріалоємність перевезень, залежність від погодних умов, недостатня географічна доступність.

Трубопровідний транспорт. Переваги: низька собівартість, висока пропускна здатність, високий рівень збереження вантажів, низька капіталоємність. Недоліки: обмеженість видів вантажів (газ, нафта, емульсії сировинних матеріалів), недоступність малих об'ємів вантажів.

Світовий ринок інвестицій і фінансів

У сучасній ринковій економіці є одним із найважливіших сегментів загального ринку є фінансовий   та  інвестиційний ринки.

Фінансовий ри́нок — це ринок, на якому товаром є капітал, з яким пов'язані  процеси купівлі-продажу фінансових ресурсів.

 Інвестиції – це рух капіталу.

 Інвестиційний ринок (ринок інвестицій та ринок інвестиційних товарів) – це сукупність економічних відносин між продавцями та споживачами інвестиційних товарів та послуг. Складається з ринків об’єктів реального інвестування та ринків об’єктів фінансового інвестування

Формою інвестування на ринку прямих капітальних вкладень виступають капітальні вкладення у всіх видах – нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переоснащення.

Ринок міжнародних інвестицій (капіталів)

Класичними операціями ринку міжнародних капіталів є операції з акціями, середньо- та довгостроковими облігаціями; довгостроковими депозитами, позиками комерційних банків, операції з фінансовими активами спеціалізованих інвестиційних компаній тощо.

В сучасних умовах розвитку світового господарства переміщення інвестиційних ресурсів між країнами відбувається відповідно до принципу економічної доцільності. Концентрація таких інвестицій, в основному, відбувається у регіонах, де можна досягти найвищої економічної ефективності. Приплив іноземних інвестицій сьогодні є одним із ключових критеріїв статусу країни, успішності її включення у світове господарство.

Туризм     Існує багато поглядів на туризм як на галузь господарства, так і на міжгалузевий комплекс або ринок, де туристичне підприємство з продукції різних галузей формує туристичний продукт.

Згідно з визначенням Всесвітньої туристичної організації (ВТО), туризм є похідним від французького tour (прогулянка, поїздка) і являє собою подорож у вільний час, один із видів активного відпочинку.

Туристична індустрія - це сукупність виробництв різних галузей господарства, закладів культури, освіти, науки, що забезпечують створення матеріально-технічної бази туризму, підготовку кадрів та процес виробництва, реалізації і споживання туристичного продукту на основі використання природних багатств, матеріальних і духовних цінностей суспільства

Науковці вже давно обговорюють «туристичну революцію» —справжній переворот в індустрії. Адже ріст кількості туристів у світі за останні десятиліття перевищує всі прогнози. Усього п’ятдесят років тому  міжнародні подорожі здійснювали лише 25 мільйонів людей на всій планеті. З того часу кількість туристів збільшилася в понад 40 разів. Сьогодні подорожує 1 мільярд 230 мільйонів.

Попри всі світові фінансові кризи та військові конфлікти в деяких куточках світу, міжнародний туризм продовжує стабільно зростати щороку на 4%. Темпи росту туристичної галузі стабільніші за фінансовий ринок та вищі за виробництво.

Глобальний туризм — це величезна економіка. Близько 10% глобального ВВП припадає на туризм. Для порівняння: сільське господарство становить 4% глобального ВВП, промисловість — трохи більше 30%.

Туристи привозять у країну гроші й приваблюють інвесторів. Це також і робочі місця. Сьогодні чи не кожен десятий мешканець планети працює у сфері туристичного бізнесу. Це готелі, таксі, музеї, організація екскурсій тощо.

Хто подорожує найбільше і куди?

Наразі європейці складають половину всіх мандрівників у світі, їх 600 мільйонів на рік. Такі цифри наводить Міжнародна організація туризму, але варто врахувати, що до європейців вона зараховує не лише мешканців Західної Європи, а й країни, які не входять до ЄС, і навіть Росію.

Понад 300 мільйонів туристів на рік — мешканці Азії. Це 25% туристичного потоку, зокрема, завдяки Китаю. Цікаво, що саме китайці витрачають на подорожі найбільше за всіх — 261 мільярд доларів на рік. Це втричі більше, ніж ВВП України.

Куди ж вони їдуть? Серед п’ятірки лідерів — Франція, Іспанія, Італія, а також США та Китай.

 Питання студентам: які існують переваги і недоліки в туристичній галузі? Чи впливає на довкілля туризм та як саме?

Формування  «інформаційного суспільства»

Термін «інформаційне суспільство» у більшості випадків використовується як яскравий синонім терміну «інформаційно-комунікаційні технології». У 1993 р. сутність інформаційного суспільства була розкрита Комісією ЄС: "Інформаційне суспільство - це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій та технологій зв'язку" . На думку Європейської Комісії, інформаційним суспільством слід вважати :

- суспільство нового типу, що формується внаслідок глобальної соціальної революції та породжується вибуховим розвитком і конвергенцією (еволюцією) інформаційних та комунікаційних технологій;

- суспільство знання, тобто суспільство, в якому головною умовою добробуту кожної людини і кожної держави стає знання, здобуте завдяки безперешкодному доступу до інформації та вмінню працювати з нею;

- глобальне суспільство, в якому обмін інформацією не буде мати ні часових, ні просторових, ні політичних меж; яке, з одного боку, сприятиме взаємопроникненню культур, а з іншого - відкриватиме кожному співтовариству нові можливості для самоідентифікації.

Вважається, що в майбутньому існуватиме декілька типів інформаційного суспільства, як колись існувало декілька моделей індустріального суспільства. Ключовими ознаками для визначення типу суспільства будуть такі: ступінь забезпечення рівних прав доступу громадян до основного ресурсу - інформації, ступінь участі у житті суспільства та самореалізації людей із обмеженими фізичними можливостями.

IY .Закріплення нових знань, умінь та навичок

Виконання практичної роботи №8 Позначення на контурній карті (знаками руху)  глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

Y. Підсумок заняття

Унаслідок запровадження  технологій  цифрових методів створення, передачі, обробки та зберігання інформації запроваджені логістичні системи —  організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками.

Існують шість постулатів логістичної системи: 1. Конкретний товар.        2. Товар має бути не­обхідної якості. 3. Товар потрібен нам у необхідній для нас кількості.  4. Цей товар потрібен нам у визначений нами час.  5. Товар повинен бути у визначено­му нами місці.  6. Наші витрати під час покупки мають бути мінімальними.  Матеріальні потоки, рух та переміщення товару є неможливими без участі в цих процесах транспортних засобів.

У сучасній ринковій економіці є одним із найважливіших сегментів загального ринку є фінансовий   та  інвестиційний ринки.

Фінансовий ри́нок — це ринок, на якому товаром є капітал, з яким пов'язані  процеси купівлі-продажу фінансових ресурсів.

  Інвестиційний ринок (ринок інвестицій та ринок інвестиційних товарів) – це сукупність економічних відносин між продавцями та споживачами інвестиційних товарів та послуг. Складається з ринків об’єктів реального інвестування та ринків об’єктів фінансового інвестування.  Приплив іноземних інвестицій сьогодні є одним із ключових критеріїв статусу країни, успішності її включення у світове господарство.

Глобальний туризм — це величезна економіка. Близько 10% глобального ВВП припадає на туризм. Для порівняння: сільське господарство становить 4% глобального ВВП, промисловість — трохи більше 30%.

Туристи привозять у країну гроші й приваблюють інвесторів. Це також і робочі місця. Сьогодні чи не кожен десятий мешканець планети працює у сфері туристичного бізнесу.

Інформаційне суспільство - це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій та технологій зв'язку" . На думку Європейської Комісії, інформаційним суспільством слід вважати :

- суспільство нового типу, що формується внаслідок розвитку і конвергенцією (еволюцією) інформаційних та комунікаційних технологій;

- суспільство, в якому головною умовою добробуту кожної людини і кожної держави стає знання, здобуте завдяки безперешкодному доступу до інформації та вмінню працювати з нею;

- глобальне суспільство, в якому обмін інформацією не буде мати ні часових, ні просторових, ні політичних меж; яке, з одного боку, сприятиме взаємопроникненню культур, а з іншого - відкриватиме кожному співтовариству нові можливості для самоідентифікації.

Обмін результатами практичної роботи

YI. Домашнє завдання:  .Опрацювати конспект лекції №12 (інформація  в Googl клас).

1

 

doc
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
21 квітня
Переглядів
169
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку