5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Тематичні контрольні роботи з фізики у 10 класі (профільний рівень)

Про матеріал

Завдання для тематичного контролю охоплюють теоретичні питання, поняття, формули, які учні повинні знати та задачі, які учні повинні вміти розв'язувати в процесі вивчення кожної теми згідно діючої навчальної програми.

Перегляд файлу

Зміст

Передмова…………………………………………………………………………………………………………..…….4

Тематична контрольна робота №1 з теми «Кінематика»…………………………………..……5

Тематична контрольна робота №2 з теми «Кінематика»……………………………………..…8

Тематична контрольна робота № 3 з теми «Динаміка»………………………………………....11

Тематична контрольна робота № 4 з теми «Динаміка»………………………………………....14

Тематична контрольна робота № 5 з теми «Закони збереження в механіці»………..16

Тематична контрольна робота № 6 з теми «Механічні коливання і хвилі»…………...18

Тематична контрольна робота № 7 з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл».20

Тематична контрольна робота № 8 з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл».23

Тематична контрольна робота № 9 з теми «Основи термодинаміки»……………………26

Література………………………………………………………………………………………………………………..…29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Передмова

Даний посібник покликаний допомогти вчителеві фізики у доборі завдань для тематичного контролю знань учнів.

У посібнику вміщено контрольні роботи, якими охоплено всі розділи фізики 10 класу профільного рівня. Кожна робота подана у двох варіантах і містить завдання чотирьох рівнів, що дає можливість забезпечити індивідуально-диференційований підхід до навчання.

Початковий рівень містить тестове завдання закритого типу з однією правильною відповіддю та завдання на встановлення відповідності. Для їх виконання необхідно мати елементарні знання з теорії, знати основні формули, позначення фізичних величин та одиниць їх вимірювання. Тестове завдання оцінюється в 1 бал, а завдання на встановлення відповідності у 2 бали.

Середній рівень містить два завдання – типові розрахункові задачі. Перша – із варіантами відповіді, друга – відкритого типу. Оцінюються у 1 бал та 2 бали відповідно.

Достатній рівень – дві розрахункові задачі відкритого типу, кожне з яких оцінюється у 2 бали.

Високий рівень містить дві комбіновані задачі, в яких фігурує  зв’язок між різними фізичними величинами та одиницями їхнього вимірювання. Кожна задача даного рівня оцінюється у 3 бали.

Для того щоб отримати найвищий бал за контрольну роботу потрібно виконати всі завдання початкового та середнього рівнів і по одній задачі (на вибір) із достатнього та високого рівнів. 

 

 

 

 

 

 

 

4

Тематична контрольна робота №1 з теми «Кінематика»

Варіант – 1

Початковий рівень

 1. Форма траєкторії залежить від:

А) форми самого тіла;

Б) маси тіла;

В) обраної системи відліку;

Г) напрямку руху.

   2. Встановити відповідність між формулою для розрахунку фізичної величини та символом для її позначення.

     1.                                                                                    А.

     2.                                                                              Б.

     3.                                                                          В.

     4.                                                                                    Г. t

                                                                                              Д.  

 

Середній рівень

 1. Рух  тіл вздовж прямої задано рівняннями: х1 = 5t, x2 = 150-10t.  Визначити час і місце їх зустрічі.

А) 10с, 50м;                             Б) 5с, 15 м;                                   В) 5с, 100 м;                   

Г) 20с, 40 м;                             Д) 10с, 150 м.

  2. Скільки метрів магнітної плівки в касеті, якщо за швидкості 19 см/с музика звучала 30 хв.

Достатній рівень

 1. Плоска деталь, закріплена на платформі стругального верстата, рухається до різця зі швидкістю 6 см/с, а у зворотному напрямку ( холостий хід) – зі швидкістю 14 см/с. За скільки часу буде оброблена деталь завдовжки 42 см і завширшки 4,5 см, якщо ширина стружки дорівнює 2,5 мм?
 2. З пункту А до пункту В човен проходить за 2 год, а назад – за 2,5 год. Визначити власну швидкість човна і швидкість течії річки, якщо відстань між пунктами дорівнює 30 км.                                                                                 

5        

Високий рівень

 1. Річка тече на захід зі швидкістю 6 км/год. Човен перепливає річку, додержуючись курсу на північний схід під кутом 300 до напрямку на північ, але рухається точно на північ. Визначте швидкість човна відносно течії.
 2. Два автомобілі одночасно проїжджають перетин двох взаємно перпендикулярних шосейних доріг зі швидкостями 15 м/с і 20 м/с. Якою буде відстань між автомобілями через 1 хв?

Варіант – 2

Початковий рівень

 1. У якому із прикладів Місяць можна вважати матеріальною точкою?

А) розрахунок тривалості сонячного затемнення;

Б) вибір місця посадки на Місяць космічного корабля;

В) визначення гравітаційної сили, що діє між Місяцем і Сонцем;

Г) вивчення рельєфу Місяця.

     2. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її  позначенням:

        1.  переміщення                                            А.

        2. шлях                                                             Б.

        3. швидкість                                                    В.

        4. час                                                                 Г. t

                                                                                   Д.

Середній рівень

 1. Тіло рухається рівномірно зі швидкістю 36 км/год у напрямі, протилежному до напряму осі Ох. Його початкова координата дорівнювала 20 м. Знайти положення тіла через 4 с після початку руху та проекцію переміщення.

А) -20 м, 40 м;                                     Б) -20 м, -40 м;                         В) 40 м, 10 м;

Г) 14,4 м, 20 м;                                    Д) 20,8м, 40 м.

    2. При рівномірному русі пішохід проходить шлях 15 м за 10 с. Який шлях пройде за 4 с, рухаючись із тією ж швидкістю?

Достатній рівень

 1. З якою швидкістю повинна рухатися нафта у трубопроводі, що має площу поперечного перерізу 0,03 м2, щоб протягом 8 хв 20 с протекло 3 м3 нафти?

 6

 1. Автомобіль проходить першу третину шляху зі швидкістю 40 км/год, а решту шляху – зі швидкістю 50 км/год. Визначити середню швидкість на всьому шляху.

Високий рівень

 1. Рух точки описується рівняннями проекцій на координатні осі у СІ: х=10+15t і y= 5+20t. Знайти модуль швидкості точки і кут з віссю Ох.
 2. Плавець, перепливаючи річку, рухається перпендикулярно до її течії зі швидкістю 7,2 км/год у системі відліку, пов’язаній з водою. На скільки метрів знесе течія плавця, якщо ширина річки 100 м, а швидкість течії 1 м/с?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Тематична контрольна робота №2 з теми «Кінематика»

Варіант – 1

Початковий рівень

 1.  Миттєва швидкість – це:

А) швидкість на середині траєкторії;

Б) швидкість в даній точці траєкторії;

В) середнє арифметичне швидкостей на початку та в кінці руху тіла;

Г) швидкість на початку руху тіла.

     2. Встановити відповідність між назвою фізичної величини та виразом для її розрахунку:

        1. переміщення;                                                            А. х0+

        2. прискорення;                                                             Б. 

        3. швидкість;                                                                   В.

        4. координата.                                                                Г.

                                                                                                    Д.   

Середній рівень

 1. З якою швидкістю рухався потяг на початку гальмування, якщо, рухаючись зі прискоренням -0,5 м/с2, він до повної зупинки проїхав 0,225 км?

А) 12 м/с;                                             Б) 15 м/с;                             В) 10 м/с;

Г) 23 м/с;                                              Д)  16 м/с.

      2. Обточувальний на токарному верстаті вал діаметром 8 см обертається з частотою 600 об/хв.. Визначити швидкість різання.

Достатній рівень

 1. Кутова швидкість обертання лопатей вентилятора 15π рад/с. Визначте, скільки обертів здійснив вентилятор за 6 с.
 2. З даху будинку висотою 28 м кинуто вгору камінь зі швидкістю 8 м/с. Через який час і з якою швидкістю камінь впаде на Землю?

Високий рівень

 1. У момент початку спостереження відстань між двома тілами становила 6,9 м.

 

8

Перше тіло рухається зі стану спокою із прискоренням 0,2 м/с2. Друге тіло

рухається слідом за першим, маючи початкову швидкість 2 м/с і прискорення 0,4 м/с2. Визначити місце та час, коли друге тіло наздожене перше, вважаючи початкову координату другого тіла рівною нулю.

 1. Тіло, що вільно падало, останні 200 м шляху пролетіло за 4 с. Скільки часу і з якої висоти падало тіло?

Варіант – 2

Початковий рівень

 1. Середня швидкість руху тіла – це:

А) швидкість на середині траєкторії;

Б) швидкість тіла на середині пройденого шляху;

В) півсума початкової та кінцевої швидкостей руху;

Г) відношення пройденого шляху до часу руху тіла;

Д) різниця між кінцевою і початковою швидкостями.

   2. Встановити відповідність між назвою фізичної величини та виразом для її розрахунку:

      1. період обертання;                                                 А.

      2. лінійна швидкість;                                                 Б.

     3. доцентрове прискорення;                                    В.

     4. кутова швидкість.                                                    Г.

                                                                                              Д.   

Середній рівень

 1. Колесо велосипеда має діаметр 80 см. З якою швидкістю їде велосипедист, якщо колесо робить 150 об/1в..?

А) 2,53 м/с;                                          Б) 6,28 м/с;                                В) 3,12 м/с;

Г) 8,35 м/с;                                           Д) 5,25 м/с.

    2. Літак зменшив свою швидкість з 720 км/год до 180 км/год, рухаючись із прискоренням 2,5 м/с2. Скільки часу тривало гальмування?

Достатній рівень

 1. За який час колесо, обертаючись із кутовою швидкістю 5π рад/с, здійснить 150 обертів?

9

 1. М’яч кинули з балкона горизонтально зі швидкістю 20 м/с і він приземлився на відстані 60 м від будинку. На якій висоті знаходиться балкон? Опором повітря знехтувати.

Високий рівень

 1. У момент початку спостереження відстань між автомобілями була 80 м. Перший автомобіль у цей момент рухався зі швидкістю 2м/с і прискоренням 0,4 м/с2, напрямленим у напрямку руху. Другий автомобіль рухався йому назустріч рівномірно з швидкістю 4 м/с. Визначте час і місце зустрічі автомобілів, вважаючи, що перший автомобіль на початку спостереження перебуває біля точки відліку. Напишіть рівняння руху цих автомобілів.
 2. Тіло, що вільно падало, за останню секунду свого падіння пролетіло 55 м. Обчисліть висоту, з якої падало тіло, і час його падіння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Тематична контрольна робота № 3 з теми «Динаміка»

І варіант

Початковий рівень

 1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини й одиницею вимірювання:

А. момент сили,                                            1) безрозмірна величина,

Б. жорсткість,                                                2) кг·м2 ,

В. коефіцієнт тертя ковзання,                     3) Н·м,

Г. момент інерції                                          4) ,  

                                                                       5) .

 1. Сила тертя ковзання залежить від:

А. взаємного розміщення тіл,

Б. відносної швидкості руху тіл,

В. площі стикових поверхонь, що труться,

Г. стану поверхонь, що труться,

Д. форми тіл.

 

Середній рівень

 

 1. Брусок рівномірно рухається по похилій площині вниз. Сила тертя при цьому має напрям:

А. 1,    Б. 2,     В. 3,    Г. 4,       Д. 5.

                                                                                                 C:\Users\админ\Desktop\V15_1.jpg

2. До кінців пружини, жорсткість якої 40 Н/м, приклали силу 2 Н. На скільки при цьому видовжилася пружина? Відповідь записати у сантиметрах.

 

Достатній рівень

 

1. На кінцях нитки, яка перекинута через нерухомий блок, підвішено гирі масою 11г  і  13г. Коли гирі відпустили, система почала рухатися з прискоренням 81,8 м/с2. Визначте за цими даними прискорення вільного падіння.

 

2.До кінців горизонтального важеля прикладено напрямлені вниз  сили 40 і 240 Н, довжина меншого плеча важеля дорівнює 6 см. Визначити довжину важеля, якщо він перебуває в рівновазі.

11

Високий рівень

 

 1. На похилій площині довжиною 6 м і висотою 3 м міститься вантаж масою 30 кг. Яку силу необхідно прикласти, щоб перемістити цей вантаж вгору по похилій площині з прискоренням 1,4 м/с2,знаючи, що коефіцієнт тертя дорівнює 0,12?
 2.     Вантажівка масою 4т рухається вгору по похилій площині з кутом нахилу 300. Коефіцієнт опору дорівнює 0,05. З яким прискоренням рухається вантажівка, якщо двигун розвиває силу тяги 2 кН?

 

 

ІІ варіант

Початковий рівень

 

 1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням:

А. момент сили,                                                      1) μ,

Б. жорсткість,                                                          2) J,

В. коефіцієнт тертя ковзання.,                            3) M,

Г. момент інерції.                                                   4) ,

                                                                                    5)  ɛ.

 1. Сила пружності – це сила, що виникає:

А. внаслідок взаємного притягання двох тіл,

Б. при ковзанні одного тіла по поверхні другого,

В. при деформації тіла під дією іншого тіла,

Г. внаслідок взаємного відштовхування двох тіл,

Д. в результаті рівноприскореного руху обох тіл.

 

Середній рівень

 

 1. Брусок рівномірно рухається по похилій площині вгору. Сила тертя при цьому має напрям:

А. 1,    Б. 2,     В. 3,    Г. 4,       Д. 5.

                                                                                                 C:\Users\админ\Desktop\V15_1.jpg

      2. Тіло масою 0,8 кг рівномірно пересувають по горизонтальній поверхні. Сила тертя, що    виникає при цьому, дорівнює 3,2 Н. Знайдіть коефіцієнт тертя.

 

12

Достатній рівень

 

 1. До кінців невагомого нерозтяжного підвісу, перекинутого через нерухомий блок, прикріплені вантажі масою 2 кг і 2,1кг. Визначте з яким прискоренням рухаються вантажі.

 

 

 1. До кінців горизонтального важеля прикладено напрямлені вниз  сили 15 і 10 Н. Точка опори розташована на 10 см ближче до одного кінця важеля, ніж до другого. Яка довжина важеля, якщо він перебуває в рівновазі?

 

 

Високий рівень

 

 

 1. Під дією сили  430 Н тіло массою 50 кг рухається з прискоренням 1 м/с2 вгору по похилій площині, довжина якої 5 м, а висота 3 м. Визначте коефіцієнт тертя.
 2. Два тіла масами 2 кг і 1 кг, зв'язані ниткою, лежать на горизонтальній площині стола. Коефіцієнт тертя між тілами і столом 0,2. До першоготіла прикладена сила 14 Н під кутом 450 до горизонту. Визначте силу натягу нитки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Тематична контрольна робота № 4 з теми «Динаміка»

І варіант.

Початковий рівень

 1. Як визначається одиниця  сили 1 Н через основні одиниці СІ?

 

 

 

 1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням:

а) швидкість;                             1) ;

б) прискорення;                         2) ;

в) сила;                                       3) ;

г) маса;                                       4) t.

д) час.

 

Середній рівень

 

1.  Знайти  силу, що діє на тіло масою 500 кг, якщо тіло рухається прямолінійно і його координата змінюється за законом x = 20 – 10t + t2.

 

2.З яким прискоренням рухається під час розгону реактивний літак масою 60 т, якщо сила тяги двигунів 90 кН?

 

Достатній рівень

 

 1. Середній радіус планети Меркурій дорівнює 2420 км, а прискорення вільного падіння на цій планеті 3,72 м/с2. Визначити масу Меркурія?
 2. Хлопчик кидає м’яч горизонтально з вікна, розташованого на висоті 45 м. Початкова швидкість м’яча 10 м/с. Скільки часу м’яч летітиме до землі? На якій відстані від стіни він упаде?

 

Високий рівень

 

 1. Під дією сили 3 кН швидкість руху вантажівки масою 6 т  зросла від 54 км/год до 90 км/год. Визначити час розгону вантажівки.
 2. Спортсменка метнула диск на відстань 44,1 м. Чому дорівнює час польоту диска, якщо він був кинутий під кутом 450 до горизонту?

 

ІІ варіант

 

Початковий рівень

 1. Вкажіть формулу ІІ закону Ньютона.

а) ;   б) ;   в) ;   г) .

14

 1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням:

а) висота;                                    1);

б) швидкість;                             2) Н;

в) прискорення;                       3) м;

г) маса;                                       4) .

д) вага.

 

Середній рівень

 

 1. Чому пасажирів «штовхає вперед» у момент різкого гальмування транспорту? Під дією сили 100 Н тіло рухається прямолінійно так, що його координата змінюється на законом x = 100 + 5t + 0,5t2. Якою є маса тіла?

 

 1. Визначте масу м’яча, який під дією сили 50 мН набуває прискорення 10 см/с2.

 

Достатній рівень

 

 1. Визначити масу планети, якщо її радіус 3400 км, а прискорення вільного падіння на ній 0,95 м/с2.

 

 1. Камінь кинуто горизонтально з даху будинку зі швидкістю 5 м/с. Якою буде швидкість каменя через 1 с?

 

Високий рівень

 

 1. Потяг масою 900 т, маючи швидкість 108 км/год. Зупинився під дією сили 135 кН. Скільки часу тривало гальмування?

 

 1. Тіло кинуте з початковою швидкістю під кутом до горизонту. Тривалість польоту 2 с. Знайти найбільшу висоту підйому цього тіла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Тематична контрольна робота № 5 з теми «Закони збереження в механіці»

 

І варіант

Початковий рівень

 1.   Які з виразів, що відповідають закону збереження енергії, для випадку взаємодії двох тіл?

     а) L=;                                                      б);  

      в)  ;    

      г) .      

 1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею вимірювання:

     а) імпульс,                                  1) Дж;

     б) енергія,                                  2) кг·м2/с;

     в) момент імпульсу,                3) кг · м/с;

     г) момент інерції,                     4) кг· м2;

                                                           5) кг  · м/с2 .

 

Середній рівень

 

1.  Чому дорівнює зміна імпульсу тіла, якщо на нього подіяла сила 15 Н протягом 5 с?

а) 3 кг·м/с;              б) 5 кг·м/с;  

в) 15 кг·м/с ;           г) 75 кг·м/с.  

 

2. З якою швидкістю має рухатися автомобіль масою 1,5 т, щоб його кінетична енергія становила 180 кДж?.

 

Достатній рівень

 

 1.          Візок масою 2 кг, що рухається зі швидкістю 3 м/с, стикається з нерухомим візком масою 4 кг і зчіплюється з ним. Чому дорівнює швидкість обох візків після взаємодії?
 2.          Тіло масою 7 кг рухається відповідно до рівняння х=3t+ 5t2. Визначте, якого імпульсу набуло тіло через 5 с після початку спостереження руху,як цей імпульс змінився і яка сила викликала цю зміну.

 

Високий рівень

 

1. Ракета, маса якої зі зарядом 250 г, злітає вертикально вгору і досягає висоти 150 м. з якою швидкістю викидаються гази з ракети? Вважати, що ракета містить заряд масою 50 г, який згорає миттєво.

2. Дві кульки маси яких 30 г і 15 г, рухаються зі швидкостями 2 м/с і 3 м/с відповідно назустріч одна одній. З якими швидкостями вони рухатимуться після їхнього непружного удару?

16

 

ІІ варіант

Початковий рівень

 

 1. Які з виразів, що відповідають закону збереження імпульсу, для випадку взаємодії двох тіл?

      а) =;                 б);  

      в)  ;    

      г) .      

 2.  Установіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням:

       а) імпульс,                                   1) j;

       б) енергія,                                    2) E;

       в) момент імпульсу,                       3) ω ;

       г) момент інерції,                            4) p;

                                                                    5) L.

 

Середній рівень

 

1.  Чому дорівнює зміна імпульсу тіла, якщо на нього подіяла сила 5 Н протягом 15 с?

 а) 3 кг·м/с;              б) 5 кг·м/с;  

 в) 15 кг·м/с ;           г) 75 кг·м/с.      

2. Визначте масу метеора, який рухається зі швидкістю 40 км/с і має кінетичну енергію 40 ГДж.

 

Достатній рівень

 

 1.          Куля масою 2,5 кг, що рухалася зі швидкістю 8 м/с, налетіла на нерухомий камінь і відлетіла в протилежному напрямі зі швидкістю 4 м/с. Якою є маса каменя, якщо він набрав швидкість 2 м/с.

2. Рівняння руху матеріальної точки масою 2 кг задано рівнянням х=2t + 5t2. Визначте імпульс тіла,  зміну імпульсу тіла, яка сталася за 2 с, і силу, що викликала цю зміну.

 

Високий рівень

 

 1.     Ракета має масу 1 кг, де 200 г – це порох. Визначте висоту підйому ракети за умови, що гази при  згорянні вилітають із швидкістю 400м/с.
 2.     Дві кульки маси яких 30 г і 15 г, рухаються зі швидкостями 2 м/с і 3 м/с відповідно в один бік. З якими швидкостями вони рухатимуться після їхнього непружного удару?

 

 

 

17


 

 

Тематична контрольна робота № 6 з теми «Механічні коливання і хвилі»

Варіант – 1

Початковий рівень

 1. Установіть відповідність між фізичними величинами та математичними виразами, що їх описують.
 1. Потенціальна енергія тіла, що здійснює коливання на пружині;      А. 2π
 2. Період коливань математичного маятника;                                  Б. Аsinωt
 3. Кінетична енергія тіла, що здійснює коливання;                           В.

 4. Рівняння гармонічних коливань;                                                       Г.

                                                                                                                          Д. 2π

2. Що є основною ознакою коливального руху?

А) зміна швидкості руху тіла з часом;

Б) зміна прискорення руху тіла з часом;

В) періодична зміна швидкості і прискорення руху тіла;

Г) повторення руху тіла через однакові проміжки часу.

 

Середній рівень

 

 1. C:\Users\админ\Desktop\3.pngНа яких   малюнках амплітуди коливань однакові?

А) А і Б;

Б) В і А;

В) Б і В;

Г) амплітуди всіх коливань однакові.                                                         

2.Визначте масу вантажу, який коливається на пружині жорсткістю 980 Н/м і робить 10 коливань за  4 с.

 

Достатній рівень

 

 1. На озері в безвітряну погоду з катера кинули важкий якір. Від місця падіння якоря пішли хвилі. Визначте, як далеко від берега знаходився катер, якщо людина, яка стояла на березі, помітила,що хвиля дійшла до неї через 50 с. Відстань між сусідніми гребенями хвилі 0,5 м, і за 5 с людина почула 20 сплесків об берег.

Високий рівень

 1. Тягарець, підвішений на пружині, здійснює гармонічні коливання, які

18

описуються рівнянням  x=15sin 20πt  (см). Визначте період коливань і  максимальне значення швидкості тягарця. Обчисліть, через який мінімальний проміжок часу після початку коливань зміщення тіла від положення рівноваги дорівнюватиме половині амплітуди, а також повну механічну енергію тягарця в цей момент часу. Маса тягарця 0,2 кг.

Варіант – 2

Початковий рівень

 1. Установіть відповідність між фізичними поняттями і їхніми властивостями.
 1. Гучність звуку;                       А. визначається частотою звукової хвилі;
 2. Висота тону;                           Б. визначається амплітудою звукової хвилі;
 3. Тембр звуку;                          В. різке зростання амплітуди коливань;
 4. Акустичний резонанс;         Г. визначається властивостями джерела звуку;

                                                  Д. визначається наявністю частот, кратних

                                                       основній частоті звуку.

 1. Які з перерахованих явищ є прикладом механічного коливання?

А) падіння яблука з гілки на землю;

Б) рух Місяця навколо Землі;

В) рух голки швейної машинки під час роботи;

Г) продовження руху автомобіля після натиснення на тормоз.

Середній рівень

C:\Users\админ\Desktop\2 - копия.png   1. На яких малюнках періоди коливань однакові?

       А) А і Б;

       Б) Б і В;   

       В) В і А;

       Г) періоди всіх коливань однакові.  

 

 1.   Математичний маятник за 20 с зробив 40 коливань . Яка довжина цього маятника?

Достатній рівень

 1. Звук від розриву сигнальної ракети, запущеної вертикально вгору, був почутий через 0,4 с після розриву ракети. Визначте швидкість, з якою було випущено ракету.

Високий рівень

 1. Тіло масою 10 г здійснює гармонічні коливання, які описуються рівнянням  x=10sint  (мм). Обчисліть зміщення тіла при фазі  й частоту його коливань. Визначте кінетичну енергію тіла під час проходження положення рівноваги і його потенціальну енергію у той момент, коли фаза дорівнює .                                                                                                        19

Тематична контрольна робота № 7 з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл»

Варіант – 1

Початковий рівень

1.   Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами.

A) відносна молекулярна маса                                         1.

Б) молярна маса                                                                   2. 

B) маса молекули                                                                 3. m·N

Г) маса тіла                                                                             4.

                                                                                                  5. ρ·V

2.  Як зміниться тиск газу, якщо  температура зменшиться в 3 рази?

А) не зміниться                                                   Б) збільшиться   в 3 рази                                                           В) збільшиться в    9 разів                                 Г) зменшиться    в 3 рази                                                                      Д) зменшиться в 9 разів

Середній рівень

1.  Визначте молярну масу вуглекислого газу СО2.     

А) 14·10-3 кг/моль                            Б) 28·10-3 кг/моль                            В) 32·10-3 кг/моль               

Г) 44·10-3 кг/моль                                                                                       Д) 56·10-3 кг/моль                  

 

21.   Яка кількість речовини міститься в 0,8 кг кальцію?        

31. Який вигляд має поданий на рисунку графік у координатах V, Т?

 

      

 

 

20

Достатній рівень

 1. Який тиск на стінки посудини чинять молекули газу, якщо маса газу 3•10 - 3кг, об'єм  0,5 • 10 -3 м3, середня квадратична швидкість руху молекул 500 м/с?
 2.     В кімнаті об'ємом 60 м3 випарували краплину парфумів, яка містить 10-4 г ароматичної речовини. Скільки молекул ароматичної речовини потрапить в легені людини при кожному вдиханні? Об'єм повітря, який вдихає людина 1 дм3. Молярна маса ароматичної речовини 1 кг/моль.

Високий рівень

 1.          Газовий балон має об'єм 0,4 м3. У балоні знаходиться азот під тиском 105 Па при температурі 27 °С. Яку масу газу підкачали, якщо тиск збільшився до 3·105 Па,  а температура зросла на 20°С?
 2.          В лампі об’ємом 10-4 м3 міститься 4,1• 1014 молекул повітря. Визначте середню квадратичну швидкість руху молекул, якщо тиск в лампі 13,3 мПа.

 

Варіант – 2

Початковий рівень

1.   Установіть відповідність між назвами законів та математичними виразами.

А) закон Бойля-Маріотта                       1. 

Б) закон Шарля                                       2. pV = const

В) закон Гей-Люссака                             3. = const

Г) основне рівняння МКТ                      4.  p = p1+p2 + p3+…  

                                                                  5. = const

2.  Як зміниться тиск газу, якщо концентрація молекул збільшиться в 3 рази?        

А) не зміниться                                           Б) збільшиться   в 3 рази               

В) збільшиться в    9 разів                          Г) зменшиться    в 3 рази                                                                

 

Середній рівень

1.  Визначте молярну масу азоту N2.                                                  

А) 14·10-3 кг/моль                            Б) 28·10-3 кг/моль                             В) 32·10-3 кг/моль      

Г) 44·10-3 кг/моль                                                                                       Д) 56·10-3 кг/моль            

 

21.  Яка кількість речовини міститься в 2,7 кг алюмінію?        

 

21

31. Який вигляд має поданий на рисунку графік у координатах р, Т ?

Достатній рівень

 1. Обчислити кількість молекул повітря у приміщенні розміром 6 × 4 × 2,5 м при температурі 27 °С і тиску 99,8 кПа.

 

 1. Яка кількість речовини міститься у водні об’ємом 5 м3 за нормальних умов? Обчислити об’єм кисню, який містить таку ж кількість речовини. Температуру і тиск газів вважати однаковими. Густина водню 0,09 кг/м3, кисню – 1,43 кг/м3.

 

Високий рівень

 1. Газовий балон має об'єм 0,4 м3. У балоні знаходиться азот під тиском 105 Па при температурі 27 °С. Яку масу газу підкачали, якщо тиск збільшився до 2·105 Па   при сталій температурі?

 

 1. Ампула об’ємом 1 см3, містить повітря за нормальних умов ( тиск 105 Па, температура 273 К), залишена в космосі, де тиск можна вважати рівним нулю. В ампулі пробито отвір. Через який час тиск в ампулі теж стане рівним нулю, якщо за кожну секунду з неї вилітає 108 молекул?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Тематична контрольна робота № 8 з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл»

Варіант – 1

Початковий рівень

1. Установіть відповідність між фізичними величинами та математичними виразами.

A) сила поверхневого натягу                                             1.E·ε                                         

Б) механічна напруга                                                          2. F·S                                        

B) відносна вологість                                                          3. σ·l                                    

Г) жорсткість пружини                                                       4.

                                                                                                 5.

2. Для дослідження капілярних явищ взяли дві капілярні трубки, діаметр першої вдвічі менший за діаметр другої. Порівняйте коефіцієнти поверхневого натягу?

А) в першому  більше вдвічі                      Б) в першому  більше в 4 рази  

В) в першому вдвічі менше                        Г) в першому менше в 4 рази                        Д) однакові значення

 

Середній рівень

1. Сухий термометр психрометра показує 20 °С. Знайдіть відносну вологість, якщо показання во­логого термометра 15 °С. 

А) 44%                     Б) 51%                      В) 59%                      Г) 74%                     Д) 83%

 

2. Визначте відносну вологість повітря при температурі 15 °С, якщо густина водяної пари дорівнює 8,53 г/м3.

 

Достатній рівень

 1. На скільки подовжиться сталевий дріт довжиною 1,8 м і діаметром 0,5 мм під дією вантажу вагою 15 Н? Деформацію вважайте пружною.
 2. Густина пари за температури 50С становить 5,2 г/м3. Визначити відносну вологість повітря і температуру, за якої з’явиться роса.

 Високий рівень 

 1. Вологість повітря в кімнаті об'ємом 180 м3 при 20 °С  дорівнює 60%. Яку масу води необхідно випарувати або відкачати з кімнати, щоб при тій самій температурі вологість зменшилася до 50%? 

23

 1. У воду опущено на досить малу глибину скляну трубку з внутрішнім діаметром 1 мм. Визначити масу води, що зайшла в трубку.

 

Варіант – 2

Початковий рівень

1. Установіть відповідність між фізичними величинами та математичними виразами.

A) коефіцієнт поверхневого натягу                                 1.                                          

Б) поверхнева енергія                                                        2.                                         

B) висота підйому рідини по капіляру                          3. σ·S                                    

Г) додатковий тиск                                                             4.

                                                                                                5.

2. Для дослідження капілярних явищ взяли дві капілярні трубки, діаметр першої вдвічі менший за діаметр другої. Порівняйте висоту рідини в капілярах?           

А) в першому  більше вдвічі                      Б) в першому  більше в 4 рази  

В) в першому вдвічі менше                        Г) в першому менше в 4 рази                         Д) однакові значення

Середній рівень

1. Сухий термометр психрометра показує 20 °С. Знайдіть відносну вологість, якщо показання во­логого термометра 18 °С. 

А) 44%                      Б) 51%                       В) 59%                      Г) 74%                     Д) 83%

 

2. Визначте відносну вологість повітря при температурі 15 °С, якщо парціальний тиск водяної пари 0,855 кПа.

Достатній рівень

 1.          Абсолютне та відносне видовження стержня відповідно 1 мм і 5∙10-3м. Яку довжину мав недеформований стержень?

 

 1.          Яка маса водяної пари знаходиться в 1 м3 повітря за температури 170С, якщо точка роси 100С? Визначити відносну вологість повітря.

 

 

 

24

Високий рівень

 1. Вологість повітря в кімнаті об'ємом 180 м3 при 20 °С  дорівнює 60%. Яку масу води необхідно випарувати або відкачати з кімнати, щоб при тій самій температурі вологість збільшилася до 80%? 

 

 1. У воду опущено на досить малу глибину скляну трубку з внутрішнім діаметром 0,5 мм. Визначити об’єм води, що зайшла в трубку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Тематична контрольна робота № 9 з теми «Основи термодинаміки»

Варіант 1

Початковий рівень

 

1. Під час якого процесу   робота газу дорівнює нулю?            

А) ізобарного                                   Б) адіабатного                        В) механічного                                Г) ізотермічного                             Д) ізохорного

 

 

2.   Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами.

A) робота газу                                                          1.

Б) ККД теплового двигуна                                    2. Q = c·mt

B) ККД ідеальної теплової машини                   3.  Q = A + U

Г) перший закон термодинаміки                       4. p·V

                                                                                    5.

Середній рівень

 

1.  На рисунку показано замкнений цикл. Що можна сказати про зміну внутрішньої енергії та про роботу газу на ділянці 2-3? 

A) U >0; А > 0                   Б) U < 0; А > 0          

В) А < 0; U = 0                  Г) А <0; U > 0                                                       

Д) А = 0; U < 0

 

2. При ізобарному розширенні газу здійснили роботу 120 Дж. Яким   був тиск, якщо об'єм збільшився в 3 рази, початковий об'єм  0,2 м3?

 

Достатній рівень

 1. Повітря об’ємом 2 л розширилося за сталого тиску 3∙105 Па. При цьому було виконано роботу 1,5 кДж. Який  об'єм повітря після розширення?
 2. ККД ідеальної теплової машини  40%. Яка температура нагрівача, якщо температура холодильника 42 0С?

 

Високий рівень

 1. Двигун моторолера розвиває потужність 3,31 кВт за швидкості 58 км/год. Скільки кілометрів подолає моторолер, витрачаючи 3,2 л бензину, якщо ККД двигуна 20%? (q = 46·106 Дж/кг, ρ=710 кг/м3).

26

2. Для приготування ванни об’ємом 200л змішали холодну воду за температури 10 0С та гарячу воду за температури 60 0С. Які об’єми холодної і гарячої води необхідно взяти, щоб температура суміші була 40 0С?

 

Варіант – 2

 

Початковий рівень

 

1. Під час якого процесу   теплообмін із зовнішнім середовищем не відбувається?

А) ізобарного                                Б) адіабатного                       В) механічного                             Г) ізотермічного                          Д) ізохорного

 

2. Установіть відповідність між фізичними поняттями та формулами.

A) кількість теплоти                                                          1.

Б) внутрішня енергія ідеального газу                          2. А = –U

B) робота  ідеального газу                                              3. PV

Г) перший закон термодинаміки для                          4. с·mt     

 ізобарного процесу                                                         5. Q = A + U

 

Середній рівень

1. На рисунку показано замкнений цикл. Що можна сказати про зміну внутрішньої енергії та про роботу газу на ділянці 1-2? 

A) U >0; А > 0                                   Б) U < 0; А > 0             

В) А < 0; U = 0                                  Г) А <0; U > 0                                                        

Д) А = 0; U < 0

 

 

2. При ізобарному розширенні газу здійснили роботу 120 Дж. Яким був тиск, якщо об’єм змінився на 0,2 м3?

 

Достатній рівень

 1. Газ, який займає певний об'єм під тиском 140 кПа, ізобарно розширюючись, здійснив роботу 2 кДж. Визначте початковий об'єм газу, якщо після розширення його об'єм став 48 л.
 2. ККД ідеальної теплової машини 25%. Яка температура нагрівача, якщо температура холодильника 220С?

 

27

Високий рівень

 

 1.               Дизельний двигун витрачає 1 т дизельного палива на відстані 1200 км. ККД двигуна 35%. Знайдіть середню швидкість руху, якщо потужність двигуна 90 кВт.   (q = 42•106 Дж/кг ).
 2.     Ванну об’ємом 100л необхідно заповнити водою, яка має температуру 30 0С, використовуючи воду з температурою 70 0С і лід, температура якого -20 0С. Знайти масу льоду, який доведеться покласти у ванну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Література

 1. Божинова Ф.Я., Кірюхіна О. О. Фізика 10 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань. – Х.: Видавництво «Ранок», 2011.
 2. Гельфгат І.М., Генденштейн Л. Є., Кирик Л.А. 1001 задача з фізики. – Х. Гімназія, 1998.
 3. Гончар О. Фізика 10 клас. Академічний рівень: Контрольні роботи. – Т. Підручники і посібники, 2011.
 4. Левшенюк Я. Ф., Трофімчук А.Б. Завдання для тематичного контролю. Академічний рівень. Фізика 10 клас.
 5. Ситник С.П.  Фізика. Контрольні роботи, самостійні роботи, задачі: Посібник, 10 кл. – Т. Навчальна книга – Богдан, 2010.
 6. Тимочків М.І. Уроки фізики. 9 клас. Книга для вчителя. – Т. Навчальна книга – Богдан, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.5
Оригінальність викладу
3.5
Відповідність темі
3.5
Загальна:
3.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Сергей Петрович
  Загальна:
  2.3
  Структурованість
  2.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  2.0
 2. Бовкун Вікторія Вільгалімівна
  Дуже дякую за колосальну роботу.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика (академічний та профільний рівень) 10 клас (Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
Додано
2 липня 2018
Переглядів
13793
Оцінка розробки
3.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку