Тест українська мова " Підсумкова контрольна робота 11 клас "

Про матеріал

ЗАЛІКОВЕ ЗАНЯТТЯ. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ.

МЕТА: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості правописних умінь і

навичок учнів, набутих протягом навчального року ; відпрацьовувати вміння й навичкивикористовувати здобуті теоретичні знання відповідно до конкретних випадків; розвивати логічне мислення, орфографічну й пунктуаційну грамотність; удосконалювати навички самостійної роботи над тестовими завданнями; виховувати уважність, охайність, зібраність.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Повідомлення теми і мети заняття.

II. Повідомлення способів перевірки здобутих знань та сформованих умінь

і навичок (інструктаж до тестування).

1. Пояснення до завдань.

2. Оцінювання роботи.

III. Проведення тестування.

Варіант 1

Завдання 1 -10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких

лише один правильний.

1. На перший склад падає наголос у слові

А жалюзі

Б чіткий

В перепис

Перегляд файлу

Варіант 1

Завдання 1 -10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких

лише один правильний.

1. На перший склад падає наголос у слові

А жалюзі Б чіткий В перепис Г деякий

2. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А пр…буток, пр…крашений, пр…своїти Б пр…бічник, пр...славний, пр…леглий

В пр…ховати, пр…звище, пр…гріти Г пр…подобний, пр…бій, пр…ваба

3. Спільнокореневим до слова «сонний» є

А унісон Б спросонку В соняшник Г підсоння

4. Помилково вжито слово в рядку

А відхилити пропозицію Б давно знати друг друга

В передплатити дві газети Г довгостроковий проект

5. Неправильно утворено форму слова у варіанті

А їздити по понеділкам Б вісім десятих кілограма В виголосити промову Г задля спільної вигоди

6. Неправильно побудовано речення

А Князь Святослав був мудрим і хоробрим полководцем. Б Козаки були озброєні пістолями й мушкетами.

В Авторами стрілецьких пісень часто є невідомі поети й композитори. Г У полон узяли двох генералів й один документ.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7 – 10.

(1) Навесні ми часто блукали сонячними пагорбами поміж торішнім листям визбируючи перші не/сміливі фіалки, вдихали міцний і п’янкий дух землі. (2) А коли забуяв зеленню травень, заквітчав широкі, не/приховані від людського ока луги ромашками, усе наче потонуло в білому морі, якому не/має кінця-краю. (3) Ковтаєш трепетний запах квітів, і тебе вабить кудись у не/звідане. (4) А згори ніжно припікає сонечко, у чистому прозорому небі – ні хмариночки, тільки лине [ … ] пісня жайворонка.

7. У четвертому реченні пропущено слово

А гамірна Б чарівна В свавільна Г нечутна

8. Окремо в цьому тексті пишеться сполука слів

А не/сміливі Б не/приховані В не/має Г не/звідане

9. Простим є речення

А перше Б друге В третє Г четверте

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому Б другому В третьому Г четвертому

Завдання 11 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких

лише один правильний.

11. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А заїжджати, щирість, їстоньки Б дзвонити, п’ятниць, український В йодистий, з’єднування, сьогодення Г сприйнятий, щебечуть, джміль Д висаджують, зозулястий, перемивають

12. Лексично неправильне словосполучення утворить слово

«навичка» з прикметником

А рухова Б шкідлива В практична Г граматична Д життєва

13. Прочитайте уривок.

З(1)поміж українських архітекторів варто відзначити Івана Левинського. За сорока(2)літню діяльність ним були зведені сотні будівель житлово(3)побутового та громадського призначення. Усе, створене ним, дивує, бо до будь(4)якої праці він підходив по(5)господарськи.

Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5

14. М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка

А лял…чин, кін…чик, щас…тя Б совіс…тю, близ…ко, американ…сякий В ковз…кий, камін…чик, сер…йозний Г познач…мо, кин…мо, ріж…мо Д л…лється, секретар…, пол….ський

15. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

А радіст…ю, нездолáн…ий, зіл…я  Б зван...я, жовч…ю, розрізан…ий

В завдан…я, велич…ю, старан…о  Г зроблен…ий, забут…я, с…авець

Д піч…ю, стоптан…ий, священ…е

16. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

А Юрійович, Петрівна, Валерієвич Б В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

В Святославович, Матвійович, Ігоревна Г Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

Д Арсенівна, Яківович, Романівна

17. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх

прикметників рядка

А кругленький, смачний, щирий Б красивий, яскравий, лисий В широкий, гнідий, бадьорий

Г скромний, малий, солодкий Д здоровенний, вигідний, злий

18. Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»

А дванадцять тридцять Б половина дев’ятої В десять хвилин першої Г без двадцяти десять Д за п’ять одинадцята

19. Правильно вжито дієслівну форму в реченні

А Чи ти дасиш мені олівець? Б Стань у центрі кімнати.В Парламент ухвале це рішення.

Г Давай зустрінемся о шостій. Д Ходімте на вулицю.

20. Неправильно вжито прийменник у реченні

А Пожежа спалахнула через недотримання елементарних норм безпеки.

Б Уважно прочитайте інформацію про розмір ввізного мита.

В Один з енергоблоків електростанції зупинили на вимогу екологів.

Г Школярі знову мають вимушені канікули із-за лютих морозів.

Д У нашій школі вже кілька років поспіль працює дебатний клуб.

21. Розділові знаки при передачі чужої мови правильно вжито в реченні

А Літо в осені питає: де ти поділа журавлів.   Б До булави треба голови!, казали запорожці.

В Ой казали, говорили по всім селі люди – «Та вже з того козаченька нічого не буде!»

Г «Опізнився, небораче, одказав земляк йому, хто кохав життя ледаче, непереливки тому».

Д «Дозвольте і мені, панове, річ держать!» – тут обізвалася Лисиця.

22. Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядку

А Олесь, який плив поруч, допоміг мені вийти на беріг. Б Подвір’я затінює крислата яблуня, що росте під хатою.

В Огірок, що зжовк на сонці, був дуже несмачний. Г Думки, які роїлися в хлопцевій голові, не давали заснути.

Д Пасічник дав скуштувати меду, що пахнув липою.

23. Складнопідрядне речення з підрядним умови утвориться, якщо до частини «На цих вихідних ми обов’язково поїдемо до Києва…» додати

А незважаючи на люті морози. Б якщо купимо квитки на потяг. В бо вже скучили за рідним містом. Г так що обов’язково  відвідаємо Поділ. Д щоб краще дізнатися історію столиці.

У завданнях 24 – 28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою

24. Замініть фразеологізм одним словом.

Фразеологізм

1 гнути кирпу 2 мотати на вус 3 водити за носа 4 ловити ґав

Значення

А обдурювати Б сварити В зазнаватися Г байдикувати Д помічати

25. З’ясуйте, яким компонентом ускладнено просте речення

Речення (розділові знаки пропущено)

1 Знала я дочко за ними принаймні три чесноти. 2 Зовні однак ніщо не віщувало рясної травневої грози.3 Під вечір годині о сьомій самотній блукав я в саду. 4 Де він там зачепився старий бурлака.

Ускладнювальний компонент

А уточню вальна обставина Б звертання В вставне слово Г однорідні означення Д відокремлена прикладка

26. З’ясуйте типи односкладних речень.

Тип односкладного речення

1 означено-особове 2 узагальнено-особове3 неозначено-особове4 безособове

Приклад

А На жаль, забули свою історію. Б Заморосило осінь у сльозу. В Смолою пахне дощок білий ряд.

Г Згаяного часу конем не доженеш. Д Подбати мушу про тебе.

27. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

Член речення

1 підмет 2 присудок 3 означення 4 обставина

 Приклад

А Я лиш син народу. Б Весна захлиналася буйним цвітом вишень. В Писати вірші – жить не просто. Г І гнеться дерево від плоду. Д Русявий день гаптує сни світанню.

28. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова

(цифра позначає наступне слово) .

Дика груша (1) облита білим молоком, і в тому пахучому молоці,

(2) що (3) стиха піниться, бджоли (4) неначе киплять.

А займенник Б дієприкметник В прислівник Г сполучник Д частка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильні відповіді варіант 1

1 Г, 2 А, 3 Б, 4 Б, 5 А, 6 Г, 7 Б, 8 Б, 9 А, 10 А, 11 А, 12 Б, 13 Б, 14 В,

15 В, 16 Б, 17 Г, 18 Д, 19 Б, 20 Г, 21 Д, 22 В, 23 Б, 24 1 – В, 2 – Д, 3 – А,

4 - Г 25 1 – Б, 2 – В, 3 – А, 4 – Д 26 1 – Д, 2 – Г, 3 – А, 4 – Б 27 1 – В, 2 – А,

3 – Б, 4 – Г 28 1 – Б, 2 – А, 3 – В, 4 Д

 

 

 

 

Правильні відповіді варіант 2

1 Г, 2 В, 3 В, 4 В, 5 Б, 6 Г, 7 Г, 8 А, 9 Г, 10 В, 11 В, 12 В, 13 А, 14 Б,

15 Б, 16 Б, 17 В, 18 Д, 19 Б, 20 Б, 21 Г, 22 В, 23 Г, 24 1 – А, 2 – Б, 3 – В,

4 – Г, 25 1 – Б, 2 – Д, 3 – А, 4 – В, 26 1 – Г, 2 – Б, 3 – Д, 4 – А, 27 1 – Б, 2 – А,

3 – Д, 4 – В, 28 1 – Г, 2- А, 3 – Д, 4 – В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

Завдання 1 -10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

1. Антоніми вжито в прислівї

А Глибше орати – більше сіна мати. Б Шануй учителя, як родителя. В Не бажай синові багатства, а бажай розуму. Г У червні на полі густо, а надворі пусто

2. Фразеологізм стріляний горобець означає

А боязкий Б кмітливий В досвідчений Г сміливий

3. Простим є речення

А Не доля вирішує – людина творить свою долю. Б Було, мабуть, гарно: вночі випав сніг.

В Світло хлюпнуло по верхівках дерев, замиготіло, застрибало по кущах.

Г Ліс іще дрімає, а з синім небом уже щось діється.

4. Числівник є в реченні

А Тричі крига замерзала, тричі розтавала. Б Козацький полк ділився на сотні.

В На репетицію прийшло п’ятеро хлопців. Г Раптово вдарив двадцятиградусний мороз.

5. Помилково вжито слово

А неправильна відповідь Б приймати участь В наполягати на своєму Г відчинити двері

6. Граматичну помилку допущено в реченні

А Що вища культура народу, духовна та матеріальна, то вища й міцніша

позиція його мови.

Б Відомо, що творча своєрідність художника найповніше виявляється в його

книгах.

В Коли маєш дар, успадкований від матері, від рідного народу, то обов’язок

твій – народові його й повернути.

Г Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів

дивовижну українську природу.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7 – 10.

(1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для u1084 маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, головному – взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова – це неначе душа, яка ходить навшпиньках.

7. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово

А маленької дитини Б над колискою В почутої мелодії Г ходить навшпиньках

8. Окремо в цьому тексті пишуться слова

А в/перше Б від/тепер В на/певно Г не/наче

9. Складним є речення

А перше Б друге В третє Г п’яте

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому Б другому В третьому Г четвертому

Завдання 11 – 23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких

лише один правильний.

11. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А надзьобувати, юшечка, щасливець Б бджолосім’я, розмаїтість, узбережжя В єднання, сором’язливість, щирість Г джерельце, льодовий, щільний Д зшивати, рум’янець, дзеркальце

12. Граматичну помилку допущено в словосполученні

А сто кілограмів Б незручних туфель В барвистих ярмарок Г багатоповерхових готелів Д запалення легень

13. Прочитайте речення.

І радісн (1)о, що Київ наш осін(2)ій,

Хоч довгу путь у світі перейшов,

Весь у труді, в натхнен(3)і, у горін(4)і,

Весь на риштован(5)ях нових будов!

Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, окрім

А 1Б 2В 3Г 4Д 5

14. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку

А виставковий павіл…йон, шановне пан…ство Б громадянс…ка позиція, здаєт…ся в оренду В п’ят…сот гривень, перевірка знан… Г абсолютна мен…шість, пол….ське посольство Д підійти близ…ко, гетьман…ський палац

15. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка

А засвітити, зломити, зчищати Б садочок, футболіст, дивина

В коротший, витрачати, позаторік Г царювати, цимбаліст, цікавий

Д анекдот, покрівля, краяти

16. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка

А пр….бувати, пр….гарний, пр….везений Б пр….вертати, пр….леглий, пр….тишений

В пр….клеєний, пр….сісти, пр….веселий Г пр….кручувати, пр….старий, пр….вітний

Д пр….кликаний, пр….дивний, пр….нести

17. Разом пишуться всі слова у рядку

А напів/автомат, авіа/промисловість, режисер/постановник

Б північно/кримський, відео/апаратура, навчально/виховний

В одно/разовий, давньо/український, загально/державний

Г електро/устаткування, фізико/географічний, західно/український

Д теле/компанія, пів/години, крем/брюле

18. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива

А бігти – біжуть Б свистати – свистають В хотіти – хотять Г сідати – сидять Д губити – гублять

19. Граматичну помилку допущено в рядку

А найвірогідніше тлумачення Б найбільш вищий пагорб В менш доцільний спосіб Г щонайвигідніші умови Д якнайкращий підручник

20. Частка не пишеться окремо у варіанті

А стало не/переливки Б не/здужати всіх завдань В не/покоїтися через погоду Г не/дооцінювати друзів

Д говорити не/правду

21. Правильно поєднано іменники з числівниками у рядку

А п’ять з половиною кілограм Б три стола В півтора сантиметри Г чотири художники Д п’ять цілих і сім десятих тонн

22. Поширеним є речення

А Три верби схилилися. Б Сіно було свіже, зелене, пахуче. В Сонце трудиться в поті чола.

Г Час минає. Д Хлопці накивали п’ятами.

23. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Опівдні насунулися хмари…» обрати

А заступивши темрявою небо. Б і зависли над молодими садами. В які змусили все живе затаїтися.

Г і ринула стоголоса злива. Д пішов густий літній дощ.

У завданнях 24 – 28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами , виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою

24. Установіть відповідність.

Фразеологізм

1 Високо літати 2 Альфа і омега 3 У свинячий голос 4 Голову гризти

 Приклади

А посідати високе становище Б початок і кінець В несвоєчасно Г набридати розмовами

 

25. З’ясуйте типи односкладних речень.

Тип односкладного речення

1 означено-особове 2 неозначено-особове 3 узагальнено-особове 4 безособове

Приклад

А Не хвали мене в вічі, не гудь поза очі.

Б Доберемося за три годиночки, за стонадцять верст до родиночки.

В Завіяло, заговорило снігом у полі, попід садом і в саду.

Г Мовчить мій цілий світ,загорнутий в лихі словесні целофани.

Д Зелене море зроблять із Дніпра.

26. Визначте вид підрядного речення.

Вид підрядного речення

1 означальне 2 з’ясувальне 3 обставинне причини 4 обставинне місця

Приклад

А Сюди, де вуличка забута, приїхав по дитячі сни.

Б Люблю, коли у вікно розкрите шумлять безжурно дерева.

В Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина.

Г Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була.

Д Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти.

27. З’ясуйте, який член речення відокремлений.

Відокремлений член

1 означення 2 прикладка 3 обставина 4 додаток

Приклад

А Сам Лисенко, бездоганний лицар української пісні, прекрасний композитор і піаніст, зостався  в

моїй пам’яті як найчарівніша людина.

Б Он хмарки бредуть повільно одна за одною над самим обрієм, схожі на білих лебедів.

В Не чути ніякого голосу, крім вівчарської трембіти, на далекій полонині.

Г Ви щасливі, високії зорі, все на світі вам видно звисока.

Д Троянди, гріючись на сонці нескупім, нам серце радують відродженням своїм.

28. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова

(цифра позначає наступне слово) .

(1) Геніально обдарована сценічно, вокально й пластично, (2)вся (3)мовби зіткана з найтонших нервових волокон, Марія Заньковецька сорок років владарювала на сцені, (4) сіючи захват, хвилюючи уми.

А займенник Б дієприкметник В дієприслівник Г прислівник  Д частка

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Серевко Тарас Андрійович
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова (академічний, профільний рівень) 11 клас (Шелехова Г.Т., Бондаренко Н.В., Новосьолова В.І.)
Додано
5 травня 2018
Переглядів
8864
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку