Розділ 5-7. Семестрове оцінювання

Додано: 7 червня 2021
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 301 раз
29 запитань
Запитання 1

Особа, що внаслідок певних причин втратила зв’язок зі своїм соціальним середовищем, але не змігла успішно увійти до нового - це


варіанти відповідей

маргінали

люмпени

ізгої

апатриди

Запитання 2

Співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі й часі спільноти людей - це


варіанти відповідей

компроміс

плюралізм 

соціальна рівність

полікультурність 

Запитання 3

Усвідомлення й почуття моральної відповідальності за свою поведінку і вчинки перед самим собою та іншими людьми - це


варіанти відповідей

совість

гідність

рівність

гуманізм

Запитання 4

Гідність - це

 

варіанти відповідей

сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості людини;

усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку.

обидві відповіді є правильними

жоден варіант не розкриває змісту терміна

Запитання 5

Сукупність самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, які представляють волю і інтереси громадян це ...


варіанти відповідей

асоціації

громадянське суспільство

самоуправління

громада

Запитання 6

Держава, зміст і призначення якої є захист прав людини, що даються їй від природи як «невід’ємні», називається:


варіанти відповідей

поліцейською державою

правовою державою

соціальною державою

демократичною державою

Запитання 7

Сталий  розвиток – це розвиток, який:


варіанти відповідей

Забезпечує стійкі темпи економічного зростання

Забезпечує стійке зростання багатства нації

Забезпечує потреби в поступальному інноваційному розвитку

Забезпечує потреби нинішнього покоління без завдання шкоди можливості майбутнього покоління забезпечити свої власні потреби

Запитання 8

Наука про організацію та матеріальне управління виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.


варіанти відповідей

екологія

економіка

етнографія

етноніміка

Запитання 9

Продукти праці, що задовольняють потреби, не тих хто їх виробляє, а тих хто їх отримує в процесі обміну.


варіанти відповідей

послуги

товари

блага

потреби

Запитання 10

Хто є суб’єктами підприємницької діяльності в Україні?


варіанти відповідей

бізнесмени

підприємлива людина

фізичні, юридичні особи

жоден з варіантів не є вірнм

Запитання 11

Рід трудової діяльності, ремесло, рід робіт, який вимагає відповідної підготовки та приносить його власникові доходи, це:


варіанти відповідей

попит на працю

професія

спеціальність

спеціалізація

Запитання 12

Винагорода за використання праці найманої людини:


варіанти відповідей

доходи

оплата

заробітна праця

заробітна плата

Запитання 13

Поширення повідомлень про будь-який об'єкт з метою створення його популярності, це


варіанти відповідей

реклама

інформація

медійність

комунікація

Запитання 14

Повідомлення, які мас-медіа доносять до споживачів, називають


варіанти відповідей

рекламою

медіатекстом

новинами

інформацією

Запитання 15

Вкажіть визначення терміну лобізм


варіанти відповідей

надання посадовою особою послуг або певних привілеїв фізичній або юридичній особі в обмін на матеріальні блага або послуги.

превага в наданні грошових коштів або іншого майна, пільг, послуг, нематеріальних цінностей наближеним особам, родичам тощо.

тиск на представників влади для ухвалення рішення в інтересах певних організацій

поведінка, націлена на обман або введення в омануприватної чи юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони.

Запитання 16

Маніпуляція - це...


варіанти відповідей

 використання та апелювання до негативних емоцій аудиторії в медіатексті.

 оперативне інформаційне повідомлення, яке містить суспільно важливу та актуальну інформацію,

це такий спосіб застосування влади, за якого здійснюється

вплив на поведінку людей без пояснення того, чого від них очікують.

те, чого не існує насправді, обман, фальсифікація. Навмисно зманіпульована новина.

Запитання 17

Фейк - це ...


варіанти відповідей

новини з прихованою рекламою

вигадана інформація

неповноцінне повідомлення

феєрична сенсація

Запитання 18

Що сприяє формуванню стереотипів, розпаленню конфліктів, здійсненню маніпуляцій?


варіанти відповідей

Мова ворожнечі

Мова пропаганди

План маніпуляцій

План фальсифікацій

Запитання 19

Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?


варіанти відповідей

Реклама

Медіатекст

Цензура

Лобізм

Запитання 20

Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?


варіанти відповідей

Свобода зібрань

Свобода совісті

Свобода вибору

Свобода слова

Запитання 21

Добірка інформації, отриману в результаті онлайн-діяльності людини, називають...


варіанти відповідей

інтернет-біографією

цифровим підписом

цифровою ідентичністю

історією користувача

Запитання 22

Головною метою всіх новин у медіа має бути


варіанти відповідей

інформування

пропаганда

навчання

розважання

Запитання 23

Злиття економік різних країн у єдину економічну систему, об'єднання фінансових, товарних та інформаційних потоків у свтовому масштабі, це:


варіанти відповідей

інтеграція

імміграція

глобалізація

еміграція

Запитання 24

Сукупність соціоприродних проблем від вирішення яких залежать соціальний прогрес людства та збереження цивілізації, це:


варіанти відповідей

 глобальні проблеми людства

міждержавне співробітництво

міжнародна інтеграція

міжнародна конфронтація

Запитання 25

Добровільне об'єднання окремих частин в єдине ціле:


варіанти відповідей

централізація

інтеграція

інкорпорація

цивілізація

Запитання 26

Яка сьогодні є найбільш важлива глобальна проблема, що повязана із відносинами людини й природи?


варіанти відповідей

Етнополітична.

Демографічна.

Екологічна.

Енергетична.

Запитання 27

Анексія – це:


варіанти відповідей

передача території однією державою іншій на підставі публічно-правового міжнародного договору;

спосіб придбання території, яка нікому не належить;

насильницьке приєднання території однієї держави до території іншої;

різновид оренди державної території. 

Запитання 28

Міжнародне право – це:


варіанти відповідей

система права

галузь права

інститут права 

основа права 

Запитання 29

Що таке ВОЛОНТЕРСТВО?


варіанти відповідей

це допомога мамі

це добровільна безкорислива(безкоштовна) діяльність

це допомога брату (сестрі)

це допомога сусіду за партою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест