Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Види спектрів

Додано: 4 квітня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 79 разів
9 запитань
Запитання 1

Атом представлено у вигляді планетарної моделі. Яке розміщення позитивного заряду в даній моделі. 

варіанти відповідей

Рівномірно розподілений по коловим орбітам навколо ядра

По всьому об’єму атома

В центрі атома

В нейтральному атомі зарядів немає

Запитання 2

За яких умов атом випромінює енергію? 

варіанти відповідей

Коли перебуває в стаціонарному стан

При переході із стану з меншою енергією у стан з більшою енергією

При переході із стану з більшою енергією у стан з меншою енергією

За жодних умов

Запитання 3

Установіть відповідність між прізвищами вчених та їх науковими досягненнями.  прізвище: Н. Бор, Е. Резерфорд, Дж. Томсон, Луї де Бройль

наукові досягнення

1. Відкриття електрона

2. Відкриття серії частот у видимій частині спектру атома Гідрогену

3. Корпускулярно-хвильовий дуалізм притаманний мікрочастинкам

4. Квантові постулати

5. Дослідне визначення будови атома

варіанти відповідей

4, 5,1, 3

5,4,3,3

3,1,2,4

2,4,5,1

Запитання 4

За якої умови речовина випромінює лінійчастий спектр

варіанти відповідей

Розжарені гази в молекулярному стані        

Тверді та рідкі розжарені тіла

Розжарені гази в атомарному стані

Холодні тверді тіла та рідини

Запитання 5

У якому з перелічених станів речовина може випускати суцільний спектр випромінювань?

варіанти відповідей

1 – твердий стан за високої температури

2 – рідкий стан за високої температури

3 – розріджені гази за високої температури

4 – гази високої густини за високої температури

Запитання 6

Які твердження є правильними?

варіанти відповідей

а) Атом, перебуваючи в основному стані, може як випромінювати, так і поглинати фотони.

б) При поглинанні світла атом переходить із більш низького енергетичного рівня на більш високий.

в) Модель атома Резерфорда не пояснює стійкості атома.

г) Перший постулат Бора стверджує, що існують стаціонарні стани, перебуваючи в яких, електрон не випромінює електромагнітних хвиль.

д) Другий постулат Бора стверджує, що практично вся маса атома зосереджена в його ядрі.

е) За допомогою спектрального аналізу можна визначити склад тільки сильно нагрітих газів.

Запитання 7

На рисунку подана діаграма енергетичних рівнів атома. Які із зазначених стрілками переходи між енергетичними рівнями супроводжується випроміненням кванта? 

варіанти відповідей

3,6,8

1,2,4,5,7

3,4,5,

1,2,6,7,8

Запитання 8

На рисунках подано спектри випромінювання газів А та В і газової суміші Б. Що можна сказати на підставі аналізу цих ділянок спектрів про суміші газів? 

варіанти відповідей

в цій суміші є гази А і В

в цій суміші є тільки газ А

в цій суміші є тільки газ Б

в цій суміші відсутні гази А і Б

Запитання 9

Під час переходу електронів в атомах водню з четвертої стаціонарної орбіти на другу випромінюються фотони, які мають енергію 4,04*10-19 Дж (зелена лінія водневого спектра). Визначте довжину хвилі цієї лінії спектра.

варіанти відповідей

≈490 нм

590 нм

≈49 нм

≈59 нм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест