Електромагнітні коливання. Змінний струм. Генератор і трансформатор

Додано: 28 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 328 разів
30 запитань
Запитання 1

Коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи і виникають після того, як систему виведено зі стану рівноваги називаються...

варіанти відповідей

вимушені

 вільні

автоколивання

гармонічні

Запитання 2

Коливання, за яких значення змінної величини змінюється з часом за гармонічним законом, називаються...

варіанти відповідей

 вільними

вимушеними

 автоколиваннями

гармонічними

Запитання 3

Період коливань позначається

варіанти відповідей

 ν

 ω

  Т

 υ

Запитання 4

Як називається фізична величина, що дорівнює кількості повних коливань, які здійснюються за одиницю часу?

варіанти відповідей

 Період коливань

  Циклічна частота

  Частота коливань

  Фаза коливань

Запитання 5

Одиницею вимірювання частоти коливань є ...

варіанти відповідей

радіан

вольт

 герц

секунда

Запитання 6

Коливальний контур - це фізичний пристрій, який складається з...

варіанти відповідей

послідовно з′єднаних котушки та конденсатора.

паралельно з′єднаних котушки та конденсатора.

 послідовно з′єднаних резистора і котушки.

  паралельно з′єднаних конденсатора і резистора.

Запитання 7

Формула Томсона має вигляд:

варіанти відповідей

T=2π ⁄ ω

 Т=2π√LC

 ω=2πν

Т=2π√m ⁄ g

Запитання 8

Як зміниться період вільних електромагнітних коливань, якщо ємність конденсатора збільшити в 4 рази, а індуктивність котушки зменшити в 16 разів?

варіанти відповідей

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 4 рази

 Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 2 рази

Запитання 9

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює циклічна частота коливань?

варіанти відповідей

10−7 1

4π 1

4π∙106 1

2π∙103 1

Запитання 10

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру змінюється за законом q = 10−5 cos(8π∙104 t). Чому дорівнює період коливань?

варіанти відповідей

1/4 ∙10-4 с

1/4 ∙104 с

1/8 ∙10-4 с

 8 ∙104 с

Запитання 11

Для чого служить коливальний контур?

варіанти відповідей

Для випрямлення змінного струму

Для отримання вимушених електромагнітних коливань

Для отримання вільних електромагнітних коливань

Для зарядки конденсатора

Запитання 12

За графіком коливань заряду на конденсаторі коливального контуру визначіть амплітуду і період коливань

варіанти відповідей

2 мкКл, 20 мкс

1 мкКл, 30 мкс

2 мкКл, 40 мкс

1 мкКл, 10 мкс

Запитання 13

Незгасаючі коливання заряду, напруги та сили струму, які спричинені ЕРС, що періодично змінюється, називаються:

варіанти відповідей

вільними електромагнітними коливаннями

вимушеними механічними коливаннями

вимушеними електромагнітними коливаннями

автоколиваннями

Запитання 14

Фізична величина,яка характеризує електромагнітні властивості котушки і є визначальною в процесі самоіндукції - це ...

варіанти відповідей

індуктивність

амплітуда

електроємність

частота

Запитання 15

Який вид електричного струму виробляють електрогенератори на електростанціях?

варіанти відповідей

Постійний

Синхронний

Змінний

Багатофазний

Запитання 16

З якою метою для передачі електроенергії на великі відстані напругу значно підвищують?

варіанти відповідей

Щоб збільшити швидкість передачі

Щоб зменшити втрати на нагрівання проводів

Електричні проводи пропускають струм лише при високих напругах

Щоб збільшити навантеження на мережу

Запитання 17

На якому явищі ґрунтується робота трансформатора?

варіанти відповідей

Хімічна дія струму

Теплова дія струму

Магнітна дія струму

Електромагнітна індукція

Запитання 18

Що називається змінним струмом?

варіанти відповідей

Напрямлений рух заряджених частинок

Струм, сила і напруга якого змінюється за гармонічним законом

Струм, що виникає під дією постійної ЕРС

Впорядкований рух протонів

Запитання 19

Генератор змінного струму - це машина в якій ...

варіанти відповідей

теплова енергія перетворюється в електричну

електрична енергія перетворюється в механічну

механічна енергія перетворюється в електричну

гравітаційна енергія перетворюється в теплову

Запитання 20

ЕРС змінного струму задана рівнянням ε = 100sinπ/6. Знайдіть максимальне значення ЕРС та її значення при даній фазі.

варіанти відповідей

100 В, 0 В

100/√2 В, 50 В

50 В, 100 В

100 В, 50 В

Запитання 21

Амплітудне значення напруги 100 В, чому рівне діюче значення напруги?

варіанти відповідей

70В

141В

50В

100В

Запитання 22

Стандартна (технічна) частота змінного струму в Україні:

варіанти відповідей

20 Гц

50 Гц

100 Гц

220 Гц

Запитання 23

Діюче значення сили змінного струму дорівнює ...

варіанти відповідей

силі постійного струму

силі постійного струму, що виділяє в провіднику таку саму кількість електрики , як і змінний за той самий час

силі постійного струму, що виділяє в провіднику таку саму кількість теплоти , як і змінний за той самий час

силі струму, яку показує амперметр

Запитання 24

На рис. зображено графік залежності сили змінного струму від часу.

За яким законом змінюється струм?

варіанти відповідей

i=15Cos5⋅105πt

i=15sin102πt

i=15sin5⋅105πt

i=15Cos5⋅103πt

Запитання 25

Реактивний ємнісний опір виникає у колах змінного струму з...

варіанти відповідей

конденсатором

котушкою

конденсатором і резистором

резистором

Запитання 26

Знайдіть коефіцієнт трансформації, якщо в первинній обмотці міститься 4000 витків, у вторинній – 100. Який це трансформатор?

варіанти відповідей

1/40; знижувальний

40; підвищувальний

1/40; підвищувальний

40; знижувальний

Запитання 27

Трансформатор підвищує напругу від 120 В до 2400 В. Скільки витків має вторинна обмотка, якщо в первинній обмотці трансформатора 100 витків? 

варіанти відповідей

200

20

2000

5

Запитання 28

Індуктивний опір в колі змінного струму визначають за вормулою:

варіанти відповідей

Х= ωL

R = ρl/S

XC = 1/ ωc

R = U / I

Запитання 29

Чому осердя трансформатора роблять не суцільним, а виготовляють з окремих ізольованих сталевих листів?

варіанти відповідей

Щоб зменшити масу трансформатора

Щоб послабити магнітне поле

Щоб зменшити вібрацію осердя

Щоб зменшити нагрівання осердя вихровими струмами

Запитання 30

Знайдіть ККД трансформатора, якщо в первинній обмотці за напруги 200 В струм 0,5 А, а у вторинній потужність 80 Вт.

варіанти відповідей

12,5%

80%

8%

125%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест