електротехніка ккр 25-26 групи

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Фізика
20 запитань
Запитання 1

виберіть правильне твердження

електричне поле...


варіанти відповідей

...існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд. 

форма матерії, яка діє на рухомі електричні заряди

  існує навколо всіх тіл, що мають масу.

  величина, яка характеризує силову дію заряду.

Запитання 2

резонанс напруг виникає у колі з...

варіанти відповідей

з послідовно включеними в коло змінного струму індуктивністю та ємністю

з послідовно включеними в коло постійного струму індуктивністю та ємністю

з паралельно включеними в коло змінного струму індуктивністю та ємністю

з паралельно включеними в коло постійного струму індуктивністю та ємністю

Запитання 3

що зображено на рисунку?

варіанти відповідей

двигун змінного струму

двигун постійного струму

генератор змінного струму

електромагніт

Запитання 4

діодний міст використовується для...

варіанти відповідей

перетворення змінного струму в постійний

перетворення постійного струму в змінний

зменшення опору на ділянці кола

як нагрівальний елемент

Запитання 5

силовою характеристикою поля єваріанти відповідей

напруга

напруженність

потенціал

електричний заряд

Запитання 6

діелектриком називають

варіанти відповідей

речовину, яка проводить електричний струм

речовину, яка не проводить електричний струм

речовину, яка проводить струм в одному напрямку

Запитання 7

Трифа́зний струм — змінний струм у електричному колі, побудованому так, щоб у трьох лініях коливання сили струму відбувалися зі зсувом фази на 

варіанти відповідей

п/3

2п/3

3п/2

п/4

Запитання 8

тригер це...

варіанти відповідей

логічна схема, яка має два стійкі стани

мікросхема призначена для керування всіма пристроями

напівпровідниковий елемент з p-n-p переходом

електронний пристрій, призначений для генерації періодичних коливань електричного струму

Запитання 9

умовне позначення якого приладу зображено на рисунку?

варіанти відповідей

польовий транзистор

біполярний транзистор

діод

варікап

Запитання 10

який тип з’єднання трьохфазного кола зображено на рисунку

варіанти відповідей

зіркою

трикутником

квадратом

пірамідою

Запитання 11

яких мікросхем не існує?

варіанти відповідей

мікроконтроллери

цифрові процесори сигналів

мікропроцесори загального призначення

спецефічні фіксовані мікропроцесори

Запитання 12

Яке застосування має мікропроцесор?

варіанти відповідей

виконання команд програм, що на моніторі

виконання команд програм, що в зовнішній пам'яті

виконання команд програм і обробка інформації

виконання команд програм, що в оперативній пам'яті

Запитання 13

яка вітка ВАХ діода є робочою для фотодіода?

варіанти відповідей

І квадрант

ІІ квадрант

ІІІ квадрант

IV квадрант

Запитання 14

зі збільшенням температури опір напівпровідників ...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не залежить від температури

Запитання 15

маркування автомобільної лампи: "12 В, 100 Вт" приєднали до акумулятор з ерс 12 В і внутрішнім опором 0,06 Ом. Який струм в лампі і яка потужність цього струму?

варіанти відповідей

8 А, 92 Вт

10 А, 92 Вт

8 А, 100 Вт

10 А, 100 Вт

Запитання 16

Дано ел. схему (рис) L=100 м Гн, f=50 Гц. Амплітудне значення напруги 32 В. Який струм буде у колі, якщо активний опір котушки 12 Ом?

варіанти відповідей

19,6 А

196 А

1,96 А

0,19 А

Запитання 17

яке з нижче наведених тверджень є другим правилом Кірхгофа?

варіанти відповідей

Алгебраїчна сума всіх струмів у вузлі рівна нулю

алгебраїчна сума добутків сили струму на опори відповідних ділянок замкнутого контуру дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, які діють в цьому контурі

Сила струму у колі прямо пропорційна ЕРС джерела струму та обернено пропорційна сумі внутрішнього та зовнішнього опорів.

Якщо через провідник тече струм, і при цьому не виконується механічна робота та хімічні перетворення, то провідник нагрівається.

Запитання 18

Залежність напруги від часу задана рівнянням:

u=120cos(40пt)

знайдіть діюче значення напруги (Всі велечини подані в одиницях системи СІ)

варіанти відповідей

120 В

40 В

85 В

220 В

Запитання 19

який прилад зображено на рисунку

варіанти відповідей

осцилограф

частотомір

фазометр

мегаомметр

Запитання 20

схема якого випрямляча зображена на рисунку: 

варіанти відповідей

Трифазного мостового випрямляча

Однофазного двонапівперіодного випрямляча з нульовим виводом трансформатора

Однофазного двонапівперіодного керованого випрямляча з нульовим виводом трансформатора

Однофазного мостового випрямляча

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест