Фінанси, гроші та кредит

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Технології, 11 клас
Копія з тесту: Фінанси 21Ф, 1 сем, М1
Тест виконано: 2 рази
30 запитань
Запитання 1

Бюджетний дефіцит – це: 

варіанти відповідей

перевищення видатків над постійними доходами бюджету

перевищення доходів над видатками

незбалансованість державного бюджету

надходження та витрати бюджету

Запитання 2

Державний кредит – це:


варіанти відповідей

державні позики і гарантії

сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади і управління з одного боку і юридичними і фізичними особами з іншого

тимчасово вільні кошти населення і підприємств

особлива форма фіктивного капіталу

Запитання 3

Фінансове законодавство в Україні приймає:

варіанти відповідей

Державне казначейство України

Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України

Рахункова палата

Запитання 4

Договір страхування - це:

варіанти відповідей

письмова угода між страхувальником і застрахованим


правила страхування, затверджені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг


страховий сертифікат


письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якого страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено цей договір


Запитання 5

Податкова політика держави– це :

варіанти відповідей

це діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави

комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом використання визначених Законом «Про Національний банк України» засобів і методів

комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян,соціальних груп, територіальних громад

створення привабливого інвестиційного середовища для пожвавлення інвестиційної діяльності та нарощування інвестицій у національну економіку

Запитання 6

Фінансові ресурси - це:

варіанти відповідей

грошові фонди, які створюються у процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період

економічні відносини, що складаються під час створення та розподілу грошових доходів у держави та суб’єктів господарювання

сукупність централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення

Запитання 7

Для укладання договору страхування страхувальник подає в страхову компанію:

варіанти відповідей

квитанцію про оплату послуг страхового агента


письмову заяву за формою


страховий поліс


страхове свідоцтво


Запитання 8

Франшиза це:

варіанти відповідей

розмір недовнесенного страхувальником страхового платежу


мінімальна частина збитку, завданого страхувальнику, але яка не відшкодовується страховиком


 фактичний збиток, понесений в результаті настання страхового випадку


сума, що виплачується страховиком для покриття цього збитку


Запитання 9

Страховий брокер - це:

варіанти відповідей

представник страхової компанії


 юридичні особи або громадяни, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика.


фізична особа, що здійснює пошук відповідних страхувальників для страховиків


фізична особа, що здійснює пошук відповідних страховиків для задоволення потреб страхувальників


Запитання 10

Страховий агент - це:

варіанти відповідей

юридична особа, що робить консультаційні послуги на страховому ринку


представник страхової компанії, який діє в інтересах компанії за комісійну винагороду на підставі договору 


фізична особа, що здійснює пошук відповідних страховиків для задоволення потреб страхувальників


фізична особа, що здійснює пошук відповідних страхувальників для страховиків


Запитання 11

Об’єктами особистого страхування є:

варіанти відповідей

майнові інтереси, пов'язані з володінням, розпорядженням, використанням домашнього майна


майнові інтереси, пов'язані з відповідальністю за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третіх осіб


майнові інтереси,пов’язані з відповідальністю власників наземного транспорту


майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям і працездатністю застрахованого

Запитання 12

Андеррайтер це:


варіанти відповідей

представник страховика, який оцінює і кваліфікує ризик, формує страховий портфель

експерт, який з‘ясовує причини настання страхового випадку та визначає розмір збитку


експерт, що виробляє огляд суден і вантажів і дає висновок про їх стан, розмір пошкоджень при аваріях, мореплавства судна


офіційно уповноважена особа, фахівець, яка за допомогою методів математичної статистики розраховує страхові тарифи


Запитання 13

Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами країни – це: 

варіанти відповідей

об’єкт оподаткування 

база оподаткування 

податки 

ставка податку

Запитання 14

Загальнодержавні податки це: 

варіанти відповідей

податок на прибуток підприємств 

податок на майно 

збір за місця для паркування транспортних засобів 

туристичний збір

Запитання 15

Податкова політика – це:

варіанти відповідей

діяльність держави в сферах впровадження правової регламентації й організації стягнення податків і податкових платежів у централізовані фонди держави

діяльність підприємств, організацій та установ у сфері фінансів

сукупність фінансових розподільних і перерозподільних заходів, що здійснює держава через податкову систему

комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом використання визначених Законом «Про Національний банк України» засобів і методів

Запитання 16

Як називається податок, який стягує митниця на товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України? 

варіанти відповідей

акцизний податок 

мито 

податок на прибуток 

податок на додану вартість

Запитання 17


Акцизний податок – це: 

варіанти відповідей

податок на доходи фізичних та юридичних осіб 

непрямий податок на споживання окремих видів товарів, визначених податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни цих товарів 

прямий податок на підакцизні товари 

прямий податок на тютюнові вироби

Запитання 18

Яка основна ставка податку на доходи фізичних осіб? 

варіанти відповідей

15%

18%

20%

10%

Запитання 19

Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:


варіанти відповідей

Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України

Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація

Міністерство фінансів України, управління, відділи міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.

Рахункова палата, Державне казначейство

Запитання 20

 Обов’язки платників податку: 

варіанти відповідей

сплачувати податки і збори у встановлені строки 

представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно 

безоплатно отримувати інформацію про податки та збори та нормативно-правові акти, що їх регулюють 

користуватися податковими пільгами за наявності підстав

Запитання 21

Ставка податку це:

варіанти відповідей

законодавчо встановлений розмір податку або збору, виходячи з об'єкта або одиниці оподаткування

явище, предмет чи процес, внаслідок наяв­ності яких сплачується податок (заробітна плата, майно, земля, прибуток, спадщина)

законодавчо закріплена частина доходів чи майна платника податків (за вирахуванням пільг), яка враховується під час розра­хунку суми податку

фонд, явище чи предмет, з якого сплачується податок (доходи платника; частина майна, коли для покриття податку не вистачає доходу; позика як джерело сплати)

Запитання 22

Головним завданням Державної податкової адміністрації України:


варіанти відповідей

є контроль за чітким виконан­ням законодавчих та нормативних актів за податками, пра­вильністю обрахування, повноти та своєчасності внесення в бюджет податків та інших платежів, встановлених законодав­ством України

організація та здійснення виконання державного бюдже­ту на основі принципу єдиного казначейського рахунку для накопичення податків

забезпечення стабільності державних фінансів, активного впливу їх на соціально-економічний розвиток країни

активний вплив на соціально-економічний розвиток країни

Запитання 23

Об’єктами майнового страхування є:

варіанти відповідей

 майнові інтереси, пов'язані з володінням, розпорядженням, використанням домашнього майна

 майнові інтереси,пов’язані з відповідальністю власників наземного транспорту

майнові інтереси, пов'язані з відповідальністю за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третіх осіб

майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям і працездатністю застрахованого

Запитання 24

Головним завданням фінансового контролю є:варіанти відповідей

нагромадження фінансових ресурсів країни;

підтримання фінансової дисципліни та запобігання фінансовим правопорушенням

забезпечення процесу розподілу фінансових ресурсів в економіці

сукупність засобів впливу з боку держави на учаснимків фінансово-правових віцдносин

Запитання 25

До офіційних трансфертів належать:

варіанти відповідей

ПДВ, ПДФО, акцизний податок

Доходи від власності, штрафи, санкції

Надходження від продажу основного капіталу, землі, нематеріальних активів

Доходи від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій на безповоротній основі

Запитання 26

Державний кредит – це

варіанти відповідей

позика, яку від імені держави надають фізичним особам

сукупність відносин, у яких держава відіграє роль позичальника коштів, кредитора і гаранта

грошові відносини між державою та фізичними і юридичними особами щодо сплати податків

аборгованість державних підприємств перед постачальниками

Запитання 27

Зовнішній державний борг – це

варіанти відповідей

загальна сума заборгованості всім кредиторам держави

сума відсотків, що мають бути сплачені за позики

сума заборгованості кредиторам за межами країни

заборгованість кредиторам держави у певній країні

Запитання 28

Основними джерелами погашення державних позик є

варіанти відповідей

доходи від інвестування, емісія грошей, економія кош- тів від зменшення видатків

емісія грошей

нові позики, що їх надають державним підприємствам

зменшення надходжень податкових платежів

Запитання 29

Обслуговування державного боргу - це

варіанти відповідей

 розроблення кредитного механізму для державних позик

техніко-економічне обґрунтування доцільності випуску державних цінних паперів

комплекс заходів держави щодо погашення позик, ви- плати відсотків за ними, уточнення і зміни умов їх погашення

визначення умов додаткової емісії грошей

Запитання 30

Внутрішні державні позики – це

варіанти відповідей

розміщення цінних паперів серед вітчизняних юридичних і фізичних осіб

надходження від урядів інших держав

надходження від міжнародних фінансових організацій

емісія цінних паперів комерційними банками

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест