22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

фізика 2

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 19 разів
67 запитань
Запитання 1

Планетарну модель атома запропонував. 

варіанти відповідей

Максвел

Бор

Томсон

 Резефорд

Запитання 2

В атомі Гідрогену електрон перейшов з першої орбіти на третю, а потім – з третьої на другу. Як змінювалась під час цих переходів повна енергія атома? 

варіанти відповідей

Тільки збільшувалася    

Тільки зменшувалася  

Спочатку збільшувалася, потім зменшувалася

Спочатку зменшувалася, потім збільшувалася

Запитання 3

Укажіть неправильне твердження. 

варіанти відповідей

Атом поглинає фотони з енергією, яка дорівнює різниці енергій атома у стаціонарних станах

Атом може випромінювати фотони з енергією, меншою за енергію іонізації атома з основного стану

Атом може поглинути фотон з енергією, більшою за енергію іонізації атома з основного стану

Атом випромінює і поглинає фотони, які можуть мати однакові довжини хвиль

Запитання 4

Які частинки, утворені при розпаді радіоактивного елемента, мають максимальну швидкість?

варіанти відповідей

α-частинки   

Позитрони

Електрони

γ-кванти

Запитання 5

Реакція поділу важких ядер, під час якої утворюються нейтрони, необхідні для подальшого протікання цієї реакції. 

варіанти відповідей

Радіоактивність      

Розщеплення ядра  

Ланцюгова ядерна реакція

Термоядерний синтез

Запитання 6

Відбувся α-розпад Радію 22688Ra. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Утворилося ядро атома іншого хімічного елемента

Утворилося ядро з масовим числом 224

Утворилося ядро з атомним номером 90

Кількість протонів у ядрі зменшилася на 1

Запитання 7

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Бісмуту 20983Bi?

варіанти відповідей


Z=83 N=116

Z=83 N=126

Z= 85 N= 116

Z= 83 N = 106

Запитання 8

Запишіть рівняння реакції α-розпаду 22688Ra. 

варіанти відповідей

260104Db

22789Ac

8436Kr

22286Rn

Запитання 9

Уран 92238U піддали трьом α- і двом β-розпадам. Визначте кінцевий продукт реакції. 

варіанти відповідей

82207Pb

22286Rn

22688Ra

Запитання 10

Радіоактивний ізотоп має період піврозпаду 1 хв. Скільки ядер із 1000 лишиться за 2 хв?

варіанти відповідей

230

150

270

250

Запитання 11

Модуль швидкості руху тіла в довільній точці траєкторії при падінні

варіанти відповідей
Запитання 12

Закон збереження імпульсу

варіанти відповідей
Запитання 13

Через що виникає таке явище, як "невагомість"

варіанти відповідей

Через вільне падіння

Через низьку силу притягання Земля

Через через відсутності сили притягання Землі

Через високу швидкість

Запитання 14

Тиск визначається за формулою:

варіанти відповідей

Сила, помножена на площу

Сила, поділена на площу

Площа, поділена на силу

Сила тяжіння, помножена на об'єм

Запитання 15

Напрямок струму в провіднику прийнято вважати:

варіанти відповідей

Правило лівої руки

Правило правої руки

Напрямок негативних частинок до позитивних

Напрямок позитивних частинок до негативних

Запитання 16

Як розподіляться в стакані три речовини : ртуть, вода, олія. Відлік брати від низу.

варіанти відповідей

Вони провзаємодіють між собою, тому це питання не коректне

Вода, Ртуть, олія

Ртуть, вода, олія

Олія, вода, ртуть

Запитання 17

При однакових навантаження є найменшою сила тертя

варіанти відповідей

ковзання

кочення

спокою

вони є рівними

Запитання 18

Експозиційна доза випромінювання визначається за формулою:

варіанти відповідей

Заряд поділити на масу

Заряд поділити на об'єм

Коефіцієнт якості помножити на поглинуту дозу

Поглинута доза, поділена на масу

Запитання 19

Кольори, які утворюють при накладенні білий колір, називаються

варіанти відповідей

складними

чистими

білоутворюючими

додатковими

Запитання 20

Людина читає книгу. Їй захотілося подивитися на небо. Як змінилася оптична сила її очей?

варіанти відповідей

Зменшилася

Збільшилася

Не змінилася

Неможливо визначити

Запитання 21

Вирішити задачу 7. Чому дорівнює коефіцієнт тертя?

варіанти відповідей

0,05

0,03

0.06

0,04

Запитання 22

Є куб. Його наполовину наповнили водою. Як відрізняється тиск на нижню грань куба, порівняно з боковою?

варіанти відповідей

В 1.5 рази

В 2 рази

В 4 рази

В 2.5 рази

Неможливо визначити

Запитання 23

Правильним твердженням є

варіанти відповідей

Феромагнетики створюють сильне магнітне поле

Діамагнетики значно послаблюють зовнішнє магнітне поле

Парамагнетики слабо підсилюють магнітне поле

Парамагнетики сильно підсилюють магнітне поле

Запитання 24

Скільки води можна нагріти від 20 до 100 °С і випарити за рахунок енергії, що виділяється під час поділу 9,4 г Урану-235? Уважайте, що внаслідок кожного поділу ядра виділяється енергія 200 МеВ. Втрати енергії не враховуйте. Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг∙℃); питома теплота пароутворення води 2,3∙106 Дж/кг.

варіанти відповідей

292 т

29,2 т

2,92 т

0,192 т

Запитання 25

Під час досліду з розсіювання α-частинок було встановлено, що... Визначте правильну відповідь.

варіанти відповідей

Позитивний заряд і маса атома зосереджені рівномірно по всьому об’єму атома


До складу атома входять електрони

Позитивний заряд і маса атома зосереджені в невеликій області у центрі атома

Атом неподільний

Запитання 26

Як змінюються розміри атома при переході з основного у збуджений стан? 

варіанти відповідей

Збільшуються         

Зменшуються

Не змінюються

Спочатку зменшуються, потім збільшуються

Запитання 27

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Спектр випромінювання розріджених атомарних газів смугастий

При випромінюванні фотона енергія атома зростає

Визначити хімічний склад речовини можна за її спектром випромінювання або поглинання

Енергія атома у стаціонарному стані може бути довільною

Запитання 28

Які сили зумовлюють існування ядер із протонів та нейтронів?

варіанти відповідей

Кулонівські сили


Сили гравітації

Ядерні сили

Сили слаької взаємодії

Запитання 29

Поділ ядер Урану спричинюють ... Вкажіть правильну відповідь

варіанти відповідей

α-частинки

Електрони

Протони

Нейтрони

Запитання 30

Процес пароутворення, який відбувається по всьому об’єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари. 

варіанти відповідей

Пароутворення

Випаровування  

Конденсація

Кипіння

Запитання 31

Який вигляд має формула для обчислення відносного видовження?


варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 32

Яка з перелічених властивостей характерна тільки для аморфних тіл?

варіанти відповідей

 Існування певної температури плавлення

Анізотропія

Висока теплопровідність

Відсутність певної температури плавлення

Запитання 33

Яку величину вимірюють за допомогою психрометра? 

варіанти відповідей

Точку роси      

Абсолютну вологість     

Температуру

Відносну вологість

Запитання 34

Який вигляд має закон Гука?

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 35

Яка одиниця вимірювання поверхневої енергії рідини?

варіанти відповідей

Дж

Н/м

%

кг/м3

Запитання 36

Вибери із-поміж наведених умов ту, за якої пара є насиченою

варіанти відповідей

Кількість молекул, які залишають рідину, менша за кількість молекул, які повертаються       

Кількість молекул, які залишають рідину, більша за кількість молекул, які повертаються      

Кількість молекул, які залишають рідину, дорівнює кількість молекул, які повертаються


Процес пароутворення повністю припиняється

Запитання 37

Процес пароутворення з поверхні рідини це

варіанти відповідей

Пароутворення 

Випаровування

Конденсація

Кипіння

Запитання 38

Який вигляд має формула для обчислення поверхневого натягу рідини?

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 39

Яка одиниця вимірювання відносного видовження? 

варіанти відповідей

Н

м

%

Па

Запитання 40

Яка з перелічених властивостей характерна тільки для кристалічних тіл? 

варіанти відповідей

Існування певної температури плавлення

Ізотропія

Низька теплопровідність

Відсутність певної температури плавлення

Запитання 41

Чому конструкція велосипеда передбачає гальмування заднього колеса, не переднього?

варіанти відповідей

Тому що, там ланцюг

Тому що, при гальмувані тіло велосипедиста відхиляється назад

Тому що, при гальмувані тіло велосипедиста відхиляється вперед.

Для красоти

Запитання 42

Як дізнатися за виглядом графіків S(t) шляхів рівномірного руху, накреслених в одному масштабу, яке тіло рухається з більшою швидкістю?

варіанти відповідей

У якого графік ближчий до віссі ОУ, то у того швидкість вища.

У якого графік ближчий до віссі ОУ, то у того швидкість нижча.

Не можливо визначить.

У якого графік ближчий до віссі ОХ, то у того швидкість вища.

Запитання 43

Водій виключає двигун, але автомобіль ще деякий час продовжує рухатися. Які сили діють на автомобиль під час такого руху?

варіанти відповідей

Сили не діють і він зупиняється

Сила тертя

Сила тяжіння

Сила тертя і сила тяжіння

Запитання 44

З нерухомої гілки сосни падає шишика. За ії падінням спостерегають лісник, який стоіть на землі, і пасажир потяга, що рухається зі сталою швидкістю. Яка траєкторія руху шишки відносно кожного з них?

варіанти відповідей

Для лісника це - парабола, а для пасажира -вертикальна пряма .

Для лісника це - вертикальна пряма, а для пасажира - парабола.

Для лісника і для пасажира це - парабола.

Для лісника і для пасажира це - вертикальна пряма.

Запитання 45

Гармонічні коливання відбуваються за законом х=0,4cos(4πt+π/3), де всі величини виражено в одиницях СІ. Знайти амлитуду коливань, та ії значення в системі СІ.

варіанти відповідей

0,4см

4см

0,4 м

Запитання 46

Гармонічні коливання відбуваються за законом х=4cos(4πt+π/2), де всі величини виражено в одиницях СІ. Знайти початкову фазу, та ії значення в системі СІ.

варіанти відповідей

0,5 град

π рад

π / 2 рад

2 град

Запитання 47

Гармонічні коливання відбуваються за законом х=4cos(2πt+π/2), де всі величини виражено в одиницях СІ. Знайти період коливань, та ії значення в системі СІ.

варіанти відповідей

π рад

1 с

π / 2 с

Запитання 48

Гармонічні коливання відбуваються за законом х=6sin(4πt+π/2), де всі величини виражено в одиницях СІ. Знайти циклічну частоту та ії значення в системі СІ.

варіанти відповідей

6π рад/с

4π рад/с

4π рад

6 с

Запитання 49

Обчислить координату тіла , яке рухається за законом х(t)=3 cos(2πt +π|3) момент часу t=1c.

варіанти відповідей

x(1)=1,5см

x(1)=1,5м

x(1)=5м

x(1)=3м

Запитання 50

На рисунку наведенний графік гармоничного коливання. Знайдіть амплитуду і період коливань.

варіанти відповідей

-6см і 2с

6м і 1с

6см і 2с

3см і 2с

Запитання 51

Речовина отримає теплоту, а її температра не змінюєтьтся. Під час якого процесу це можливо?

варіанти відповідей

Нагрівання

Конденсація

Плавлення

Кристалізація

Запитання 52

За графіком, зображеним на малюнку, визначте характер процесів.

варіанти відповідей

1-ізотерма

2-ізобара

3-ізохора

1-ізотерма

2-ізохора

3-ізобара

1-ізохора

2-ізобара

3-ізотерма

1-ізобара

2-ізотерма

3-ізохора

Запитання 53

При ізохорному процесі сталими залишаються такі величини:

варіанти відповідей

р=cоnst;:V:T=cоnst.

Т=cоnst; p⋅V=cоnst.

V=cоnst; p:T=cоnst.

Сталих немає

Запитання 54

При ізобарному процесі сталими залишаються такі величини:

варіанти відповідей


 Т=cоnst; p⋅V=cоnst.

 р=cоnst;:V:T=cоnst.

 V=cоnst; p:T=cоnst.

 Сталих немає

Запитання 55

При ізотермічному процесі сталими залишаються такі величини:

варіанти відповідей


Т=cоnst; p⋅V=cоnst.

р=cоnst;:V:T=cоnst.


 V=cоnst; p:T=cоnst.

 Сталих немає

Запитання 56

Розтягуючи або стискуючи пружину , виконують роботу. Якої енергії набуває пружина?

варіанти відповідей

Робота не виконується

Енергії не набуває

Кінетичної

Потенціальної

Запитання 57

Механічна напруга вимірюється в

варіанти відповідей

Н

Дж

Па

Н/кг

Запитання 58

Назвіть види деформації

варіанти відповідей

Розтягнення

Стискання

Вигин

Зсув

Запитання 59

Фізична величина, яка характерізує вміст водяної пари в повітрі та чисельно дорівнює масі водяної пари, що міститься в 1 м3 повітря називається

варіанти відповідей

Відносна вологість повітря

Абсолютна вологість повітря

Поверхневий натяг рідини

Вологість повітря

Запитання 60

Назвіть прилади для вимірювання відносної вологості повітря

варіанти відповідей

Гігрометр-анероїд

Волосяний гігрометр

Гігрометр психрометричний

Запитання 61

Точкою роси називають ...

варіанти відповідей

Температуру, за якої водяна пара, що міститься в повітрі, стає насиченою

Температуру, за якої водяна пара, що міститься в повітрі стає перенасиченою

Температура, за якої водяна пара, що міститься у повітрі починає нагріватися

Запитання 62

Від яких чинників залежить температура кипіння рідини?

варіанти відповідей

Тиску

Роду рідини

Об'єму

Запитання 63

Процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний називають

варіанти відповідей

Пароутворення

Випаровування

Кипіння

Конденсація

Запитання 64

Відносна вологість повітря вимірюється в

варіанти відповідей

кг/м3

%

Н/м2

Дж/м

Запитання 65

Рідкий кристал це

варіанти відповідей

тверде тіло, яке складається з багатьох хаотично орієнтованих маленьких кристаліків, що зрослися між собою

тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну гратку

стан речовини, який поєднує плинність рідини й анізотропію кристалів

Запитання 66

Який пристрій забирає тепло з приміщення і віддає його довкіллю?

варіанти відповідей

тепловий насос

кондиціонер

холодильник

тепловий двигун

Запитання 67

Процес передачі енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого називають...

варіанти відповідей

плавленням

випаровуванням

теплопередачею

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест