Самостійна робота з теми: "Функції. Квадратична функція"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Алгебра, 9 клас
23 запитання
Запитання 1

Функцією називається

варіанти відповідей

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає єдине значення змінної y

залежність між змінними x та y

відповідність між двома змінними

відповідність між абсцисою та ординатою

Запитання 2

Змінна х називається

варіанти відповідей

ординатою

функцією

аргументом

залежною змінною

Запитання 3

Змінна у називається

варіанти відповідей

абсцисою

незалежною змінною

аргументом

функцією

Запитання 4

Областю визначення функції називається

варіанти відповідей

множина допустимих значень аргументу функції

множина допустимих значень ординати функції

множина допустимих залежних значень функції

множина допустимих значень у функції

Запитання 5

Областю значень функції називається

варіанти відповідей

множина допустимих значень аргументу функції

множина значень, яких набуває залежна змінна або функція

множина допустимих незалежних значень функції

множина допустимих значень абсциси функції

Запитання 6

Нулями функції називають значення 

варіанти відповідей

аргументу, при яких функція набуває значення нуль

функції, при якому абсциса набуває значення нуль

залежної змінної, при якому аргумент набуває значення нуль

аргументу, при яких абсциса набуває значення нуль

Запитання 7

Квадратичною функцією називають функцію, яку можна задати у вигляді 

варіанти відповідей

y=ax2+bx+c, де a,b,c — дійсні числа, при чому a≠0

y=ax3+bx+c, де a,b,c — дійсні числа, при чому a≠0

y=ax+b, де a,b — дійсні числа, при чому a≠0

у= √ax2+bx+c, де a,b,c — дійсні числа, при чому a≠0

Запитання 8

Область визначення функції  на малюнку

варіанти відповідей

(-3; 3) 

(-4; 5)

[-4; 5]

[-3; 3]

Запитання 9

Координати вершини параболи 

варіанти відповідей

(2; 0)

(0; 2)

(0; -2)

(-2; 0)

Запитання 10

Координати вершини параболи 

варіанти відповідей

(0; 0)

(2; 0)

(1; -1)

(-1; 1)

Запитання 11

Функція на малюнку задана формулою

варіанти відповідей

у = х2 − 2

у = (х – 2)2

у = − (х – 2)2

у = − х2 − 2

Запитання 12

Функція на малюнку задана формулою

варіанти відповідей

у = (х – 1)2 + 1

у = − (х – 1)2 − 1

у = (х + 1)2 + 1

у = (х – 1)2 − 1

Запитання 13

Укажіть правильне закінчення правила.

«Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю, називають…»

варіанти відповідей

значенням аргументу

областю визначення функції

нулем функції

коренем рівняння

Запитання 14

Укажіть закінчення твердження, при якому воно буде правильним.

«Графік функції y = kf(x), де k >1 можна отримати з графіка функції    y = f(x) в результаті …»

варіанти відповідей

розтягу в k разів від осі Ох

стиску в 1/k разів до осі Ох

розтягу в k разів від осі Оу

стиску в  1/k разів вздовж осі Ох

Запитання 15

 Вставте замість…. пропущене слово так,щоб отримане твердження було правильним.

«Графік функції у = f(x+а) можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції у = f(x) на а одиниць…, якщо а > 0»

варіанти відповідей

угору

вниз

вліво

вправо

Запитання 16

Яке з наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

Функція, яку можна задати формулою виду у=ах+вх+с, де х – незалежна змінна,а, в і с – деякі числа, причому а≠0, називається квадратичною

Функція, яку можна задати формулою виду у=а2 х+вх+с, де х – незалежна змінна,а, в і с – деякі числа, причому а≠0, називається квадратичною

Функція, яку можна задати формулою виду у=ах2+вх+с, де х – незалежна змінна,а, в і с – деякі числа, причому а≠0, називається квадратичною

Функція, яку можна задати формулою виду у=ах2+вх2, де х – незалежна змінна,а, в і с – деякі числа, причому а≠0, називається квадратичною

Запитання 17

 Яке з тверджень неправильне, якщо квадратичну функцію задано формулою?

варіанти відповідей

Графіком квадратичної функції є парабола

Вітки параболи напрямлені вгору, якщо а>0

Абсцису вершини параболи можна задати формулою  хв= -b/2a


Графік квадратичної функції перетинає вісь ординат у точках 1;0) і 2;0)

Запитання 18

 Якого етапу немає в алгоритмі побудови графіка квадратичної функції у=ах2+вх+с?

варіанти відповідей

Визначити напрям віток

Знайти координати точок перетину з осями координат

Знайти координати вершини параболи


Вказати проміжки зростання і спадання

Запитання 19

 Використовуючи схематичне розміщення параболи у=ах2+вх+с на координатній площині, вкажіть правильні знаки чисел а і D.

варіанти відповідей

а<0, D<0

а>0, D>0

а>0, D<0

а<0, D>0

Запитання 20

Якщо на рисунку схематично зображено графік квадратичної функції у=ах2+вх+с, то множиною розв’язків нерівності ах2+вх+с >0 є…

варіанти відповідей

 [x1; x2]

 (x1; x2)


(-∞;x1]∪[x2;+ ∞)

(-∞;x1)∪(x2;+ ∞)

Запитання 21

Знайдіть координати вершини параболи: у=х²-2х+1

варіанти відповідей

( 0,1)

( 0,0)

(1,0)

( 1,1)

Запитання 22

Знайдіть область значень функції: у=2(х-1)²+3

варіанти відповідей

[ 3;+∞)

(-∞;3)

(3;+∞)

[-3;+∞)

Запитання 23

Знайдіть проміжки зростання функції : у=х²-4х+3

варіанти відповідей

(-∞;0)

(-∞;-1)

[1;+∞)

[2;+∞)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест