Імпульс

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Імпульс
12 запитань
Запитання 1

Яким символом позначається імпульс тіла? 

варіанти відповідей

v

p

m

F

Запитання 2

Векторну фізичну величину, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху, називають… 

варіанти відповідей

…. Імпульсом тіла;

…. Кінетичною енергією;

…. Потенціальною енергією;

…. Імпульсом сили.

Запитання 3

Закон збереження імпульсу: 

варіанти відповідей

Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз, - це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискоренню вільного падіння a=g;

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла;

У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії;

В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов.

Запитання 4

М’яч масою 500 г унаслідок удару набув швидкості 80 м/с. Визначте імпульс м’яча. 

варіанти відповідей

4 кг∙м/с

30 кг∙м/с

40 кг∙м/с

4000 кг∙м/с

Запитання 5

Виберіть всі фізичні величини для продовження правила "Щоб знайти імпульс тіла потрібно помножити..."

варіанти відповідей

масу тіла

час дії сили

силу, що діє на тіло

прискорення тіла

швидкість тіла

Запитання 6

Як направлений імпульс тіла?

варіанти відповідей

Збігається з напрямком швидкості

Направлений протилежно до швидкості

Він не має напрямку

Направлений під прямим кутом до швидкості

Запитання 7

З якою швидкістю повинна рухатись шайба на льоду, масою 0,2 кг, якщо її імпульс дорівнює 4,8 кг⋅м/с?

варіанти відповідей

48 м/с

24 м/с

2,4 м/с

0,96 м/с

Запитання 8

Зміна імпульсу тіла дорівнює:

варіанти відповідей

імпульсу сили, що діє на тіло

різниці кінцевої й початкової швидкості тіла

добутку маси тіла та його швидкості

зміні швидкості тіла за одиницю часу

Запитання 9

Вантажний і легковий автомобілі рухаються з однаковою швидкістю. Порівняйте їх імпульси.

варіанти відповідей

у вантажного більший

  однакові

  у легкового більший

Запитання 10

Ракета піднімається рівномірно вертикально вгору. Як і чому змінюється імпульс ракети?

варіанти відповідей

імпульс зростає, тому що швидкість стала

  імпульс не змінюється, тому що швидкість зростає

  імпульс спадає, тому що швидкість зменьшується

  імпульс не змінюється, тому що швидкість стала

Запитання 11

На рисунку зображена ​​траєкторія руху м'яча, кинутого під кутом до горизонту. Куди спрямований імпульс м'яча в найвищій точці траєкторії? Опір повітря дуже малий. 

варіанти відповідей

2

3

4

Запитання 12

Математичний запис закону збереження імпульсу має вигляд:

варіанти відповідей

F = ma

p = mν

m1v01+m2v02=m1v1+m2v2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест