30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Облік основних засобів

Додано: 26 вересня 2019
Предмет: Економіка
Тест виконано: 17 разів
12 запитань
Запитання 1

Основні засоби — це

варіанти відповідей

нематеріальні активи, які підприємство утримує з

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або

операційного циклу, якщо він довший за рік).

матеріальні активи, які підприємство утримує з

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або

операційного циклу, якщо він довший за рік).

джерела утворення господарських засобів, які підприємство утримує з

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або

операційного циклу, якщо він довший за рік).

Запитання 2

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку:

варіанти відповідей

1

10

7

Запитання 3

Одиницею обліку основних засобів є:

варіанти відповідей

окремий об'єкт

група об'єктів

окремий суб'єкт

Запитання 4

За якою вартістю відображаються у балансі основні засоби?

варіанти відповідей

залишковою

справедливою

первісною

Запитання 5

Первісна вартість — це

варіанти відповідей

вартість основних засобів після їх переоцінки.

історична (фактична) собівартість необоротних активів

у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених

(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

ринкова вартість основних засобів, визначена шляхом експертної оцінки. 

Запитання 6

Які з перелічених витрат формують первісну вартість основних засобів?

варіанти відповідей

водне мито

витрати на страхування ризиків доставки основних засобів

витрати на демонтаж

суми, які сплачені постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків)

Запитання 7

Справедлива вартість  - це

варіанти відповідей

ринкова вартість основних засобів, визначена шляхом експертної оцінки.

первісна вартість основних засобів, визначена шляхом експертної оцінки.

залишкова вартість основних засобів, визначена шляхом експертної оцінки.

Запитання 8

Вартість, що амортизується -  це

варіанти відповідей

залишкова вартість об'єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості

первісна вартість об'єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості

ринкова вартість об'єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості

Запитання 9

Знос необоротних активів -  це

варіанти відповідей

сума амортизації об'єкта необоротних активів від початку їх корисного використання

добуток амортизації об'єкта необоротних активів від початку їх корисного використання

різниця амортизації об'єкта необоротних активів від початку їх корисного використання

Запитання 10

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з:

варіанти відповідей

старого строку корисного використання

через пів року після нового строку корисного використання

нового строку корисного використання

Запитання 11

До основних засобів належать:

варіанти відповідей

сировина та матріали

будівлі

споруди

машини

грошові кошти

багаторічні насадження

дебіторська заборгованість

заборгованість за виконані роботи, послуги.

Запитання 12

Які з нижче перелічених методів, відносяться до методів нарахування амортизації?

варіанти відповідей

пропорційний

прямолінійний

кумулятивний

швидкий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест