Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

Додано: 14 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Перший закон механіки Ньютона формулюють так:

варіанти відповідей

існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють жодні сили або якщо ці сили скомпенсовані

В усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов

: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані. Такі СВ називають інерціальними. 

Існують явища відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані

Запитання 2

Тіло зісковзує з похилої поверхні, які сили діють на нього (оберіть правильний варіант)

варіанти відповідей
Запитання 3

 Другий закон Ньютона:

варіанти відповідей

приріст імпульсу тіла за певний проміжок часу дорівнює імпульсу сили , що діє на тіло протягом цього часу.

добуток маси тіла на його прискорення дорівнює рівнодійній силі, що прикладена до тіла

в інерціальній системі відліку тіло за відсутності взаємодії з іншими тілами зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху.

Запитання 4

Третій закон Ньютона в сучасному вигляді: 

варіанти відповідей

тіла взаємодіють із силами, що мають одну природу, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком

швидкість зміни імпульсу тіла  дорівнює силі, що діє на нього

пара сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, не зрівноважують одна одну, оскільки прикладені до різних тіл

сили, з якими два тіла діють одне на одне, завжди рівні по модулю і напрямлені у протилежні боки вздовж прямої, що з’єднує тіла

Запитання 5

Автомобіль масою 2 т, рухаючись зі швидкістю 18 км/год, починає гальмувати і зупиняєтья пройшовши 50 м. Визначте силу гальмування


варіанти відповідей

500 Н

0,5 кН

1 кН

1000 Н

Запитання 6

Задача.  Под действием постоянной силы, равной 10 Н, тело движется прямолинейно так, что зависимость координаты тела от времени описывается уравнением х = 3 — 2t + t2. Определите массу тела.

варіанти відповідей

0,5 кг

5 кг

2 кг

5 т

Запитання 7

Взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті та виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного.

варіанти відповідей

гравітація

гравітаційне поле

гравітаційна взаємодія

сила всесвітнього тяжіння

Запитання 8

Закон Всесвітнього тяжіння

варіанти відповідей

Будь­ які два тіла притягуються одне до одного із силою, яка прямо пропорційна добутку мас цих тіл і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Запитання 9

Визначте прискорення вільного падіння, на висоті, що дорівнює трьом радіусам Землі

варіанти відповідей

9,8 м/с2

10 Н/кг

0,61 м/с

0,61 м/с2

Запитання 10

Похила площина, утворює кут 250 з площиною горизонту і має довжину 2м . Тіло, рухаючись рівноприскорено, сковзає з цієї площини за час 2с . Визначити коефіцієнт тертя тіла об площину.

варіанти відповідей

0,35 м/Н

0,35

0,035

0,35 Н/кг

Запитання 11

Сила пружності

варіанти відповідей

це сила гравітації, яка діє на будь-яке фізичне тіло, що знаходиться біля поверхні Землі

це сила, що виникає в твердому тілі при його деформації і направлена протилежно деформації. 

це сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан.

 неконсервативна сила, яка протидіє рухові фізичного тіла, розсіюючи його механічну енергію в тепло.

Запитання 12

 Стійка рівновага це

варіанти відповідей

У разі малих відхилень від положення рівноваги тіло ще більше відхиляється від початкового положення

У разі малих відхилень від положення рівноваги тіло довільно повертається в початкове положення

це точка перетину прямих, уздовж яких напрямлені сили, кожна з яких спричиняє тільки поступальний рух тіла

У разі малих відхилень від положення рівноваги тіло залишається у своєму новому положенні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест