Контрольна робота "Електродинаміка"

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 98 разів
47 запитань
Запитання 1

Електричним полем називається

варіанти відповідей

особливий вид матерії, що вхо­дить до складу електромагнітного поля.

упорядковане переміщення електричних зарядів

неупорядковане переміщення електронів

Запитання 2

Обрати діелектрики

варіанти відповідей

гума, пластмас, папір, повітря

залізо, вода, мідь, кобальт

Запитання 3

При послідовному з'єднанні елементів, їх загальний опір визначаються за формулою:

варіанти відповідей

1/R =1/R1+ 1/R2 +1/R3

R= R1 + R2 + R3

R=R1+ (R2R3 / (R2 + R3))

Запитання 4

Магнітна індукція вимірюється в

варіанти відповідей

теслах

веберах

амперах

генрі

Запитання 5

Напруженість магнітного поля визначається за формулою:

варіанти відповідей

 F = Iw

F= B I l


H=F/l

Запитання 6

Власне поле цієї речовини напрямлене проти зовнішнього магнітного поля і послаблює його

варіанти відповідей

діамагнетик

феромагнетик

парамагнетик

Запитання 7

Трансформатор знижує напругу від 220 В до 12 В. Який його коефіцієнт трансформації ?

варіанти відповідей

232

208

18,33

0,055

Запитання 8

Закінчіть речення: "Лінії магнітної індукції, відрізняються від ліній напруженості електричного поля тим, що вони ..."

варіанти відповідей

не мають напряму

перетинаються одна з одною

замкнуті

починаються на південному полюсі магніту, закінчуються на північному

Запитання 9

В короткозамкнуту котушку один раз швидко, а другий раз повільно вводять магніт. Який заряд проходить через котушку в обох випадках? Яку роботу проти електромагнітних сил треба виконати в обох випадках, вводячи магніт?

варіанти відповідей

В першому випадку заряд проходить більший і робота виконується більша.

В другому випадку заряд проходить більший і робота виконується більша.

В обох випадках заряд і робота будуть однаковими.

В першому випадку заряд проходить більший, а робота виконується менша.

Запитання 10

Сила Ампера FА – це сила,...

варіанти відповідей

з якою магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки

з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом

з якою взаємодіють дві заряджені кульки

з якою взаємодіють протони в ядрах атомів

Запитання 11

Вихрові струми Фуко призводять до втрат енергії в осердях..., ..., ....

Струми Фуко використовують для ... чутливих приладів та ...металів

варіанти відповідей

трансформаторів, електричних генераторів, двигунів; демпфування, плавлення

електричних генераторів, двигунів; демпфування, обробки

трансформаторів, двигунів; демпфування, плавлення

трансформаторів, електричних генераторів, двигунів; демпфування, різання

Запитання 12

Сила Ампера – це сила, з якою магнітне поле діє:


варіанти відповідей

на магнітну стрілку

на провідник зі струмом

на рухомий електричний заряд

на нерухомий електричний заряд

Запитання 13

Як називається пристрій,що зображений на малюнку?

Як рухається кільце?

варіанти відповідей

Кільця Ньютона.Відштовхується від магніта.

Кільця Лоренца.Притягається до кільця.

Кільця Ленца.Відштовхується від магніта.

Терези.Не взаємодіє з магнітом.

Запитання 14

Закон електромагнітної індукції:

варіанти відповідей

ЕРС індукції дорівнює зміні магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює прискоренню зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітної індукції, яка пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

Запитання 15

Якою буде ємність батареї конденсаторів?

варіанти відповідей

1/С = 1/С1+ 1/С2 + 1/С3

С = С1 + С2 + С3


С = С1 + С2 - С3

С = 0

Запитання 16

Як зміниться ємність конденсатора, якщо відстань між пластинами конденсатора зменшити в 2 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

 зменшиться в 4 рази

не зміниться

Запитання 17

Як зміниться ємність конденсатора, якщо збільшити площу пластин конденсатора в 3 рази?

варіанти відповідей

зменшиться в 3 рази

збільшиться в 9 разів

 збільшиться в 3 рази

не зміниться

Запитання 18

Одиниці вимірювання електроємності

варіанти відповідей

Кулон

Вольт

Фарад

Ампер

Запитання 19

Який заряд мають обкладинки конденсатора?

варіанти відповідей

не мають зарядів

однойменні

різнойменні

точкові

Запитання 20

Основне призначення конденсатора

варіанти відповідей

накопичувати та зберігати довгий час електричний заряд

зберігати довгий час електричний заряд

передавати електричний заряд

накопичувати електричний заряд

Запитання 21

Сила Лоренца - це сила, з якою магнітне поле діє на...

варіанти відповідей

провідник зі струмом

постійний магніт

електричний заряд, що рухається

нерухомий електричний заряд

Запитання 22

За одниницю вимірювання індуктивності приймають:

варіанти відповідей

Тл

Вб

Гн

Кл

Запитання 23

Індуктивність позначають буквою:

варіанти відповідей

L

B

Ɛ

Ф

Запитання 24

Як математично записується основний закон електромагнітної індукції для самоіндукції?

варіанти відповідей
Запитання 25

Що спостерігається в досліді Ампера?

варіанти відповідей

Магнітна стрілка обертається поблизу провідника зі струмом.

Два провідники зі струмом взаємодіють один з одним

Дві магнітні стрілки взаємодіють одна з одною

Запитання 26

Що спостерігається в досліді Ерстеда?

варіанти відповідей

Провідник зі струмом діє на електричні заряди

Магнітна стрілка обертається поблизу провідника зі струмом.

Магнітна стрілка обертається поблизу зарядженого провідника

Запитання 27

Які електроматеріали являються провідниками?

варіанти відповідей

Провідник

Скло, фарфор

Метали та вугілля

Діелектрик

Повітря

Мідь, алюміній

Запитання 28

Як змінюється питомий опір металу при збільшенні температури?

варіанти відповідей

Не змінюється

Збільшується

Зменшується

Запитання 29

Від яких чинників залежить опір металевого провідника?

варіанти відповідей

Температури

 Від геометричних параметрів провідника, речовини, з якої він виготовлений

 Від геометричних параметрів провідника, речовини, з якої він виготовлений, та температури

 Від геометричних параметрів провідника, температури

Запитання 30

Вкажіть, у чому полягає явище надпровідності

варіанти відповідей

У зниженні сили струму

У збільшенні опору металу

У збільшенні втрат енергії

У зменшенні опору

Запитання 31

Який питомий опір мають газоподібні діелектрики?

варіанти відповідей

Опору немає

Малий

Великий

Запитання 32

Яку провідність мають газоподібні діелектрики?

варіанти відповідей

Середню

Малу

Велику

Запитання 33

Що викликає ударна іонізація у газі?

варіанти відповідей

Втрати енергії.

Малий.

Так.

Великий.

Пробій діелектрика.

Ні.

Запитання 34

Чи являється повітря газоподібним діелектриком?

варіанти відповідей

Втрати енергії.

Малий.

Так.

Великий.

Пробій діелектрика.

Ні.

Запитання 35

Силу Ампера визначають за формулою:

варіанти відповідей

F = BILsinα

F = Beϑsinα

F = BISsinα

F = M / d

Запитання 36

Яким чином звільняються електрони з катода в електронно-променевій трубці?

варіанти відповідей

В результаті термоелектронної емісії 

В результаті бомбардування катода позитивними іонами 

Під дією поля між анодом і катодом 

В результаті електролізу 

В результаті іонізації ударом 

Запитання 37

Вакуум є діелектриком тому, що ...

варіанти відповідей

Його температура дуже низька 

В ньому майже немає частинок речовини 

Всі атоми, що знаходяться в вакуумі, електрично нейтральні 

В ньому дуже низький тиск 

Запитання 38

Якщо при електролізі за час t збільшити силу струму, що проходить через електроліт в 3 рази, а напругу зменшити в 6 разів, то маса речовини, що виділилася :


варіанти відповідей

зменшиться в 2 рази

не зміниться

збільшиться в 3 рази

збільшиться в 9 разів

Запитання 39

Які частинки є основними носіями зарядів в електролітах:

варіанти відповідей

електрони

електрони і дірки

позитивні іони

позитивні і негативні іони

Запитання 40

Як називається напівпровідниковий кристал з електронно-дірковий переходом, що володіє однобічну провідність:


варіанти відповідей

транзистор

резистор

фоторезистор

діод

Запитання 41

У гальванічних елементах розділення заряджених частинок відбувається за рахунок:


варіанти відповідей

механічної енергії

хімічної енергії

внутрішньої енергії

ядерної енергії

Запитання 42

Чому донорна домішка впливає тільки на число електронів провідності ?

варіанти відповідей

Кожен атом домішки дає електрон 

Кожен атом домішки дає дірку

При введенні домішки число електронів збільшується, а число дірок зменшується

Число електронів зменшується, а число дірок збільшується 

Запитання 43

Напівпровідник має переважно електронну провідність. Які домішки присутні ?


варіанти відповідей

Донорні 

Акцепторні 

Домішок немає 

Створена рівна концентрація донорних і акцепторних домішок 

Серед відповідей немає вірної

Запитання 44

Чому збільшується опір металу при нагріванні?

варіанти відповідей

Змінюється міжатомна відстань 

Збільшується інтенсивність коливального руху заряджених частинок 

Збільшується число вільних зарядів 

Збільшується  швидкість руху електронів

Запитання 45

Якими частинками створюється струм в металах?


варіанти відповідей

Тільки електронами 

Електронами і позитивними іонами 

Електронами і негативними іонами 

Іонами обох знаків 

Електронами і іонами обох знаків 

Запитання 46

Від чого залежить опір провідника?

варіанти відповідей

Від будови кристалічної гратки

Від фізичної дії на нього

Від температури

Запитання 47

При паралельному з'єднанні елементів, їх загальний опір визначаються за формулою:

варіанти відповідей

1/R =1/R1+ 1/R2 +1/R3

R= R1 + R2 + R3...

R=R1+ (R2R3 / (R2 + R3))

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест